Pytanie i odpowiedzi z dnia 04.05.2016r.

advertisement
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Jana Bożego w Lublinie
DZP.3311-15/2016
Lublin, dn. 04.05.2016r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i drobnych akcesoriów aptecznych
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od
Wykonawcy, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164), wyjaśniam co
następuje:
ZESTAW I
Dotyczy projektu umowy:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w par. 1.4. wydłuży termin do realizacji reklamacji dotyczących okresu ważności do 5
dni? Zgłoszona reklamacja wymaga zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w par. 3.3. wydłuży termin do realizacji reklamacji przez Wykonawcę do 5 dni?
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej
leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji)
dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
Pytanie nr 3
Wykonawca wnosi o dodanie w par. 4.4 frazy: "Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie
ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 6.8. z 5% do wartości max.
2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
ZESTAW II
Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2 oraz 3
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14, w pozycjach 2 oraz 3 dotyczących "Lactobacillus rhamnosus**"
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta
Novascon Pharmaceuticals?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 2 oraz poz. 3 nie wskazuje nazwy handlowej
preparatu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ZESTAW III
Dotyczy Pakietu nr 4
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści lek Cefazolin -MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ZESTAW IV
Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 14
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48h dla asortymentu zawartego w
pakiecie nr 30 poz. 14?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ZESTAW V
Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 6
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 32 poz. 6 był preparat Fortrans 74g x 50 saszetek (PEG 4
litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowy przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest
korzystna dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 32 poz. 6 był preparat Fortrans (74g x 50 saszetek, PEG 4
litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. 2 nie wskazuje nazwy handlowej preparatu. Zapisy
SIWZ pozostają bez zmian.
ZESTAW VI
Dotyczy Pakietu nr 4
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający, w pakiecie 4 wymaga aby Cefazolinum zgodnie z ChPL produktu leczniczego preparat
posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dotyczy Pakietu nr 3
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający, w pakiecie nr 3 wymaga Ceftriaxone ze wskazaniem zgodnie z ChPL dotyczącego
ostrego zapalenia ucha środkowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający, w pakiecie nr 3 wymaga Ceftriaxone ze wskazaniem zgodnie z ChPL dotyczącego
leczenia pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana
zakażeniem bakteryjnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 pozycja 1 aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu
trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wskazanymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ZESTAW VII
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1 i 2
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 poz. 1 i 2 produktu leczniczego
Paracetamol Kabi w opakowaniu typu fiolka 50 ml i 100 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Paracetamolu a 50ml, 100ml w fiolkach,
flakonach, butelkach oraz workach. W związku z czym Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w
załączniku nr 19. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W załączeniu zmieniony Załącznik nr 19 do SIWZ. Treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych
zmian SIWZ należy uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.
Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w SIWZ oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu, tj. do dnia 30 maja 2016 r. do godziny 10:00.
Z poważaniem,
Sporz. K.Taracha
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 tel. 81 740 20 39, fax. 81 740 86 14, [email protected], www.janbozy.lublin.pl
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards