Społeczny świat seks biznesu z perspektywy socjologicznej

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Społeczny świat seks biznesu z perspektywy socjologicznej
Poziom kształcenia: studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia/I rok/II semestr
Forma zajęć*: Konwersatorium
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: mgr Izabela Ślęzak-Niedbalska
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia):
Ogólna wiedza socjologiczna dotycząca problemów społecznych oraz zagadnień dewiacji.
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać podstawowe teorie i koncepcje
socjologiczne, które dotyczą zjawiska handlu seksem (prostytucja i jej odmienne formy,
sponsoring, handel kobietami, pornografia, striptiz). Powinien umieć scharakteryzować
zjawiska zarówno w ujęciu historycznym, z perspektywy makrospołecznej (uwarunkowania
ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczne występowania i zmian w formach płatnego
seksu) jak i z perspektywy mikro (teorie akcentujące wagę uwarunkowań osobowościowych,
kwestia tożsamości, konsekwencji zaangażowania w świat seks biznesu dla życia
osobistego). Powinien potrafić wskazać najważniejsze teorie socjologiczne wyjaśniające
zjawisko handlu seksem (jako dewiacja, patologia społeczna, problem społeczny, społeczny
świat, wolny wybór kobiety, z perspektywy teorii grup odniesienia, stygmatyzacji,
etykietyzacji), a także wybrane badania empiryczne prowadzone w tym obszarze.
2. Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać umiejętność krytycznej oceny
zjawiska w oparciu o poznane teorie i wyniki badań. Student po zapoznaniu się z treścią
zajęć, powinien umieć samodzielnie analizować i interpretować zjawiska związane z
seksbiznesem a także rozumieć przyczyny i konsekwencje tych zjawisk.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie kompetencje w zakresie diagnozy
problemów społecznych dotyczących osób świadczących usługi seksualne.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Charakterystyka odmiennych form handlu seksem – ujęcie historyczne
2. Historia prostytucji od jej początków do współczesności
3. Wpływ kultury i religii na definiowanie handlu seksem
4. Uwarunkowania ekonomiczne i rozwiązania prawne
5. Psychologiczne koncepcje wyjaśniające przyczyny angażowania się w płatny seks
6. Koncepcje socjologiczne – ujęcie makro i mikro
7. Koncepcje dewiacji i patologii społecznej a seksbiznes
8. Przemiany w sposobach wyjaśniania różnych form płatnego seksu – ewoluowanie
koncepcji i teorii
9. Skutki funkcjonowania świata seks biznesu – dla zaangażowanych w niego jednostek i
całego społeczeństwa
10. Wpływ nowych technologii na rozprzestrzenianie się zjawiska handlu seksem
11. Współczesne oblicze płatnych usług seksualnych w Polsce i wybranych krajach świata
12. Czy handel seksem może przestać istnieć?
13. Seksbiznes z perspektywy globalnych finansów
14. Badanie świata seks-biznesu – problemy metodologiczne.
15. Wybrane przykłady badań polskich i zagranicznych
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
- Obecność
- aktywne uczestnictwo na zajęciach
- przygotowanie wypowiedzi ustnej w formie referatu na podstawie literatury przedmiotu.
V. AKTUALNA LITERATURA:
I. Podstawowa:
1. Antoniszyn Michał, Andrzej Marek (1985) Prostytucja w świetle badań kryminologicznych.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze;
2. Dufour Pierre (1998) Historia prostytucji (Tom I,II,III). Gdynia: Uraeus;
3. Goffman, Evring (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: KRS;
4. Goffman Evring (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP;
5. Mariusz Jędrzejko (2006) Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny;
6. Jacek Kurzępa (2005) Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich;
7. Christine Ockrent (2006) Czarna księga kobiet;
8. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (2004) Psychologiczne aspekty prostytucji. Difin
II. Uzupełniająca:
1. Gwardian Renata (2006) Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej;
2. Becker, Howard (2009) Outsiders. Studia z socjologii dewiacji. Warszawa: PWN
3. Frysztacki, Krzysztof (2009) Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wyd.
Naukowe Scholar,
4. Pospiszyl, Irena (2008) Patologie społeczne. Warszawa: PWN
* np. wykład, konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne, ćw. terenowe
Download