Emploability

advertisement
Stracone pokolenie czy szansa dla ambitnych?
75 milionów młodych osób na świecie w wieku 15-24 l. jest bezrobotnych - wynika z danych Międzynarodowej
Organizacji Pracy. Wśród tych, którzy pracę posiadają, blisko połowa uważa, że w chwili jej podjęcia nie była
odpowiednio przygotowana do wykonywania powierzonych im obowiązków.
Pomimo wysokiej stopy bezrobocia w większości krajów europejskich, wielu pracodawców nie może znaleźć
odpowiednich kandydatów do pracy. Umiejętności młodych są w niewielkim stopniu dostosowane do potrzeb rynku. Ten
stan dotyczy także Polski.
Jak wynika z opublikowanego właśnie raportu Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA „Addressing the Employability
Crisis. Reconnecting education skills and jobs”, tylko 42% pracodawców uważa, że pracownicy zatrudnieni w ciągu
ostatniego roku byli odpowiednio przygotowani do pracy. Podobnego zdania są młodzi – 45% twierdzi, że w procesie
kształcenia nie zostali odpowiednio przygotowani do podjęcia zatrudnienia. Co ciekawe, innego zdania są osoby, które
zajmują się kształceniem – aż 72% nauczycieli uważa, że ich absolwenci są gotowi do podjęcia pracy na podstawowym
stanowisku w wybranej branży. Istnieje zatem wyraźny rozdźwięk między poglądami wykładowców a samych
zainteresowanych.
Niedopasowanie umiejętności
Zmiany w poziomie zatrudnienia i charakterze podejmowanej pracy są w głównej mierze spowodowane postępem
technologicznym. Fakt ten pozwala przypuszczać, że sytuacja ma charakter długoterminowy. Popyt na najbardziej
utalentowanych pracowników wzrasta, ponieważ prowadzenie firmy staje się procesem coraz bardziej złożonym. Wiele
osób nie jest w stanie sprostać wymaganiom pracodawców ze względu na brak umiejętności technicznych i zawodowych,
niezbędnych, aby zdobyć dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę. Tym samym wysokie bezrobocie nie przekłada się na
łatwiejsze znajdowanie wykwalifikowanych pracowników. Jak mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska:
-Dotychczasowy model edukacji nie jest w stanie dostarczyć na polski rynek pracy absolwentów posiadających potrzebne
firmom umiejętności. Tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie wymusza na pracownikach coraz większą
presję, aby dopasowywać swoją wiedzę i kompetencje do realnych potrzeb pracodawcy.
Specjaliści zagrożeni
Do tej pory postęp w technologii wpływał na poprawę sytuacji zawodowej osób z wyższymi kwalifikacjami, podczas gdy
zapotrzebowanie na pracowników wykonujących czynności rutynowe lub manualne spadało. Kolejna fala zmian może
dotknąć także specjalistów, którzy nie dość szybko dostosują się do nowych trendów. Rozwój mechaniki i sztucznej
inteligencji to wyzwanie, jednak należy patrzeć na nie w kategoriach szansy - stwarza nowe miejsca pracy, np.
w analityce, produkcji wspomaganej maszynowo oraz w sektorze usług.
W podobnym stopniu specjalizacja obejmuje branżę rachunkowości, która ma ogromny wpływ na perspektywy rozwoju
nowoczesnych przedsiębiorstw. Aby ułatwić poszerzanie kompetencji w tym zakresie, czołowe instytucje w branży CIMA i AICPA opracowały autorskie ramy kompetencji. Identyfikują one umiejętności z 45 obszarów związanych
z rachunkowością zarządczą, w których pracodawcy oczekują biegłości od swoich pracowników. Umiejętności te ujęto
w specjalnym dokumencie o nazwie Competency Framework (Ramy Kwalifikacji).
Analiza branży miała charakter globalnego badania wśród pracodawców i innych zainteresowanych stron. Dokument
Competency Framework to nieoceniona pomoc dla osób zajmujących się rachunkowością zarządczą. – Nie tylko w
rachunkowości, ale w wielu innych branżach, powinno się regularnie identyfikować kluczowe kompetencje. Dzięki temu
pracodawcy i potencjalni pracownicy mają świadomość stawianych im wymagań oraz wiedzą, w którym kierunku powinni
się rozwijać. Jasne wytyczne dałyby także szansę polskim szkołom wyższym, aby szybciej dostosowywać programy
studiów do wymagań rynku pracy.
Nowe formy edukacji
Zmianom służącym zwiększaniu szans na zatrudnienie powinny ulec także formy edukacji. Jeśli nauczyciele nie zapewnią
kształcenia w zakresie umiejętności zwiększających szanse absolwenta na rynku, to tradycyjna edukacja może zostać
zmarginalizowana przez jej nowe formy, które spełnią oczekiwania pracodawców. Należy do nich m.in. edukacja
w miejscu pracy w postaci praktyk, jaką obecnie wykorzystuje się głównie w edukacji technicznej i zawodowej.
W Wielkiej Brytanii natomiast niektóre z firm księgowych oferują absolwentom możliwość połączenia teorii i praktyki
poprzez naukę w ramach systemu szkoleń, co może stanowić alternatywę dla studiów uniwersyteckich. Inne firmy
zakładają wewnętrzne akademie, a nawet uniwersytety, gdzie szkolą swoich pracowników, aby byli stanie sprostać ich
wymaganiom. W chwili obecnej praktyka ta dotyczy jednak jedynie rozwijania umiejętności pracowników z wyjątkowym
potencjałem w stronę kierownictwa wyższego szczebla, aniżeli przyszłych kandydatów.
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) to instytut zajmujący się kształceniem profesjonalistów z dziedziny
zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowych w dziedzinie tzw. rachunkowości zarządczej (ang.
management accountancy). CIMA gromadzi obecnie 218,000 członków oraz studentów w 177 krajach świata. Program szkoleniowy
poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania
CIMA jako kwalifikacji jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja CIMA
popularna jest wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz
osoby decydujące o strategii firmy. Więcej informacji na temat CIMA znaleźć można pod adresem www.cimaglobal.com.
Dodatkowych informacji udziela:
Nina Osucha
Vision Group
tel. +48 22 327 61 35
mob. +48 604 937 400
Download