ABC Kariery - WSAP.edu.pl

advertisement
JAK SZUKAD PRACY
Szukając pracy musimy się bardzo dobrze przygotowad, podchodząc do szukania pracy jako
do bardzo ważnego zadania, które mamy wykonad i dokładnie zaplanowad. Szukanie pracy
jest pełnoetatowym zajęciem, a najważniejsze w niej jest to, jak i gdzie się szuka!!

Musimy posiadad informacje na temat ogólnej sytuacji na rynku pracy, warto
dowiedzied się, jakich specjalistów/pracowników poszukuje rynek.

Rozpoczynamy od profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV i listu
motywacyjnego), niestety bardzo wielu kandydatów do pracy nie traktuje tych
podstawowych w rekrutacji dokumentów ciągle nie traktuje poważnie, a to od nich zależy
czy przejdziemy pierwszy etap rekrutacji. Najczęstsze błędy to niestosowne zdjęcie w CV,
chaotycznośd CV oraz kłamstwo, które najczęściej wychodzi w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej np. znajomośd języków obcych, zakresu obowiązków w poprzedniej firmie.

Koniecznie musimy przygotowad się bardzo dobrze do rozmowy kwalifikacyjnej,
częste przewinienia kandydatów na rozmowie to niewłaściwy ubiór, brak wiedzy na temat
firmy/działu do którego aplikujemy brak kultury osobistej, spóźnienie na rozmowę, lub
przychodzenie zbyt wcześnie, co ciekawe to również może byd źle odebrane

jedną z bardzo efektywnych metod poszukiwania pracy jest bezpośredni kontakt z
pracodawcą. Wyszukujemy firmy, których działalnośd odpowiada naszemu wykształceniu,
doświadczeniu, umiejętnością, zdolnością itp. i przesyłamy do nich swoje dokumenty
aplikacyjne. Wysyłam dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do firm w której chciałbyś
podjąd pracę, pomimo iż nie prowadzi ona w danej chwili rekrutacji. Wysyłając list należy
go zaadresowad do dyrektora/prezesa/kierownika/działu kadr. Istotnym jest żeby w liście
motywacyjnym uzasadnid dlaczego chcesz pracowad w tej firmie i na jakim stanowisku lub
w jakim dziale. Później należy skontaktowad się z firmą i zapytad o losy swoich
dokumentów. Możemy też osobiście odwiedzad firmy w których pracą jesteśmy
zainteresowani, mamy wtedy okazje przedstawid swoją kandydaturę i nawet porozmawiad
z przyszłym pracodawcą. Nawet jeśli teraz nie ma wolnych miejsc pracy, pamiętaj żeby
zostawid swój życiorys oraz list motywacyjny. Możemy też telefonicznie rozmawiad z
właścicielami firm o ewentualnym zatrudnieniu lub nawet perspektywach zatrudnienia,
ważne jest aby nawiązad kontakt z potencjalnym pracodawcą.
Pracodawcy szukający pracowników nie zawsze robią to w sposób otwarty i jawny. Z

różnych powodów informacje o ich potrzebach są ukryte przed poszukującymi pracy ludźmi
i nie trafiają oficjalnie do obiegu. Jeśli firma szuka pracownika, ale nie daje sygnału do
urzędu pracy i nie zamieszcza ogłoszeo prasowych, to wówczas mamy do czynienia z tzw.
ukrytym rynkiem pracy. Dlatego warto szukad na własną rękę.

Ogłoszenia w prasie i Internecie - ogłoszenia w Internecie możemy wyszukiwad pod
kątem: lokalizacji, branży czy wynagrodzenia. Internet i portale z ofertami pracy dają nam
również możliwośd umieszczenia swoje CV w bazie lub zapisania sie na bezpłatny
newsletter z ofertami pracy. Możemy też sami przejąd inicjatywę dając swoje ogłoszenie w
Internecie oraz prasie. Zasad brzmi: jak najwięcej ludzi musi wiedzied, że szukasz pracy. Nie
10, nawet nie 100 a często i wiele więcej osób.

Szukając pracy nie możemy zapomnied o uruchomieniu sieci kontaktów osobistych
tzn. powiadamiamy wszystkich znajomych, rodzinę o tym, że szukamy pracę. Najlepiej
mówid wszystkim, dookoła, że szukasz pracy. Pracodawcy bardzo często szukają kandydata
w swoim otoczeniu, daje to pracodawcy większe szanse, że osoba zarekomendowana przez
swojego pracownika lepiej się sprawdzi. Chociaż rekomendacje nie oznaczają od razu
przyjęcia do pracy, pracodawcy często nawet ze względów ekonomicznych (nie ponoszą
kosztów rekrutacji) szukają przyszłych pracowników spośród osób poleconych. Mamy tu do
czynienia z tzw. ukrytym rynkiem pracy – jeżeli pracodawca kandydatów do pracy szuka
wewnątrz swojej firmy lub przez kontakty osobiste, to informacja o miejscu pracy nie jest
nigdzie przedstawiana na zewnątrz

Zgłoś się do agencji doradztwa personalnego, które wyszukują kandydatów do pracy
na zlecenie firm. Warto zatem znaleźd się w ich bazie danych, bo któregoś dnia możemy
otrzymad telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Nie lekceważmy urzędów pracy, wielu pracodawców właśnie tam zgłasza swoje
oferty pracy, jeżeli jesteś zarejestrowany w PUP zaglądaj do urzędu częściej niż raz w
miesiącu! i dopytuj się o nowe oferty pracy, szkoleo i innych form wsparcia przewidzianych
dla bezrobotnych.

Targi pracy - targi umożliwiają zapoznanie się z ofertami różnych firm, przeważnie
renomowanych pracodawców. Na targach można nawiązad wiele ciekawych kontaktów. W
perspektywie długoterminowej - warto spróbowad

Biura Karier - działają prawie na każdej uczelni wyższej w Polsce. Służą radą i
pomocą młodym ludziom w sprecyzowaniu planów zawodowych. Możesz tam uzyskad
informacje o rynku pracy, ofertach pracy stałej, dorywczej, praktykach, stażach,
wyjazdach zagranicznych.

Nie zapomnij że szukanie pracy to pełnoetatowa praca: opracuj dzienny plan
działania, wypisz rzeczy które musisz wykonad aby znaleźd pracę; poświed 40 godzin
tygodniowo na poszukiwanie pracy, wstawaj wcześnie rano o określonej porze, by zacząd
poszukiwanie pracy
ZOBACZ JAK SZUKAJĄ PRACOWNIKÓW PRACODAWCY A JAK SZUKAJĄ PRACY LUDZIE (zestawienie
poniżej)
JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW
Sied
kontaktów
Z przekazów ustnych (sieci kontaktów)
referencji innych pracodawców
Składanie ofert
bezpośr. do firm
Studiowanie ofert
złożonych w firmie
Korzystanie z usług
firm konsultingowych
Rekrutacja w szkołach i na
wyższych uczelniach
Agencja pośrednictwa pracy
Łowcy głów (headhunters)
Przeglądanie
podao o pracę
Przeglądanie
drobnych ogłoszeo
Drobne
ogłoszenia
JAK WIĘKSZOŚD LUDZI POSZUKUJE PRACY
Rynek pracy stawia przed nami z coraz to wyższe poprzeczki, w związku z tym korzystaj z
wszelkich dostępnych możliwości szukania pracy, trzeba to robid aktywnie, pomysłowo i
wytrwale. Jeżeli przez jakiś czas nie udaje ci się znaleźd pracy, nie załamuj się i próbuj dalej,
jeżeli nie znajdziesz pracy dziś to znajdziesz ją jutro. Zdobywasz przecież doświadczenie i
cenną wiedzę o wymaganiach pracodawców, o przebiegu procesu rekrutacji, a także
zgłębiasz tajniki skutecznej autoprezentacji w rozmowie kwalifikacyjnej. W koocu na
pewno się uda!! Musisz tylko wierzyd w to, że uda Ci się osiągnąd zamierzony cel.
Anna Arciszewska – doradca zawodowy, pośrednik pracy
Download