NE-3/223/0151/10/MT - Instytut Chemii Przemysłowej

advertisement
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Sprawa Nr:
NE-3/223/0151/10/MT
Przedmiot postępowania:
dostawa mieszadeł mechanicznych, mieszadła
magnetycznego mieszadeł elektronicznych
oraz homogenizatora przepływowego
CPV: 38.43.65.00-5
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony prowadzony w trybie
uproszczonym zgodnie z ustawą „Prawo
zamówień publicznych” z dn. 29.01.2004 r.,
tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007 r. nr 223,
poz. 1655 ze zmianami.
Inwestor/Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej w
Warszawie, ul. Rydygiera 8
Opracował: mgr Jacek Truskolaski
Zatwierdził:
Data:
SIWZ 0151/10
- I - Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. I. Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
www.ichp.pl
[email protected] lub [email protected]
tel. (22) 568-24-94, fax: (22) 568-22-60
- II - Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- III - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego, a
mianowice:
-
mieszadeł mechanicznych
-
w ilości 2 szt.
-
mieszadła magnetycznego
-
w ilości 1 szt.
-
homogenizatora przepływowego
-
w ilości 1 szt.
-
mieszadeł elektronicznych
-
w ilości 6 szt.
Sprzęt powinien odpowiadać wszystkim wymogom technicznym i jakościowym określonym
przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Do sprzętu winna być załączona instrukcja
obsługi w jęz. polskim lub angielskim. Charakterystyka techniczna zamawianego sprzętu
zawarta jest w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ.
- IV - Opis części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujący sprzęt:
a.
b.
c.
d.
mieszadła mechaniczne
mieszadło magnetyczne
homogenizator przepływowy
mieszadła elektroniczne
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 6 szt.
- V - Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
-2-
SIWZ 0151/10
- VI - Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- VII - Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia prosimy podać w tygodniach licząc od dnia podpisania
umowy.
- VIII - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), tj:
1.
2.
3.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy oraz zadeklarują
zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/wym. warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wyspecyfikowanych w pkt IX SIWZ.
- IX - Informacje dotyczące dokumentów, jakie ma dostarczyć oferent w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
2. deklaracja zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej
Specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ),
3. wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, datowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożenie
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dobrowolne.
1.
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 3 muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). W szczególności, jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów
wymienionych powyżej składa ich odpowiedniki wyszczególnione w § 4
-3-
SIWZ 0151/10
Rozporządzenia w tłumaczeniu na język polski zgodnie z § 6 ust. 4 w/wym.
Rozporządzenia.
- X - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:
1.
2.
3.
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Oferentów muszą być sformułowane na
piśmie i skierowane na adres:
Instytut Chemii Przemysłowej , ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
faxem na numer: 0-22/568-22-60 lub e-mailem na adres: [email protected]
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (a także na stronie internetowej) pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
- XI - Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Przewodniczący Komisji
Przetargowej - mgr Jacek Truskolaski, tel. (22) 568-22-90, fax: (22) 568-22-60.
- XII - Wymagania dotyczące wadium:
Wadium nie jest wymagane.
- XIII - Termin związania ofertą:
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.
do dnia 9 lipca 2010 r..
- XIV - Opis sposobu przygotowania oferty:
1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; część cenowa oferty
winna zawierać co najmniej:
 firmę i adres oferenta,
 nazwę i cenę zbiorczą netto oraz brutto oferowanego sprzętu laboratoryjnego, wraz z
jego szczegółowym opisem technicznym (wskazane załączenie katalogów, rysunków
technicznych etc. w jęz. polskim lub angielskim),
 ceny netto i brutto poszczególnych urządzeń,
 ceny netto oraz brutto części składowych sprzętu o ile występują samoistnie,
-4-
SIWZ 0151/10






termin dostawy,
bazę i sposób dostawy,
warunki płatności zgodne z wymogami SIWZ/wzoru umowy,
warunki gwarancji oraz serwisowania aparatury z uwzględnieniem wymogów
SIWZ/wzoru umowy,
wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym sprzęt ma
pracować (o ile takie występują),
warunki instalacji, montażu, uruchomienia sprzętu oraz czasokres szkolenia, w tym
podstawy codziennej obsługi serwisowej aparatury (jeśli taki wymóg zawarty jest w
specyfikacji technicznej).
Ponadto do oferty cenowej Wykonawca winien załączyć:

oświadczenie producenta/ów sprzętu lub dystrybutora, że posiada/ją na terenie Polski
serwis autoryzowany obejmujący swym zakresem wszystkie części składowe
oferowanego sprzętu.
2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
4. oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
5. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
6. oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane,
8. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
9. wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz kolejno ponumerowane i zaparafowane.
- XV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w siedzibie
Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 262 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w
godz. 900 – 1500 w dni robocze, do dnia 9.06.2010 r. do godz. 1100,
2. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Oferta na dostawę mieszadeł
laboratoryjnych oraz homogenizatora przepływowego” - sprawa nr NE-/223/0151/10/MT
– NIE OTWIERAĆ” przed godz. 12 w dniu 9.06.2010 r. oraz nazwą oferenta,
3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania
oferty, a nie datę stempla pocztowego,
-5-
SIWZ 0151/10
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8,
budynek nr 1 pokój nr 262 w dniu 9.06.2010 r. o godz. 12oo,
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
- XVI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować
wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia określone w
SIWZ,
2. Cena zbiorcza winna być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,
3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności oferty,
4. Ceny w walucie, dla celów porównania ofert, będą przeliczane na złote wg kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.
- XVII - Informacje w sprawie możliwości rozliczeń walutowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie polskiej, dolarach USA, euro, lub w
innej europejskiej walucie wymienialnej powszechnie akceptowanej.
- XVIII - Tryb, kryteria oraz sposób oceny ofert:
1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale
oferentów,
2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu widzenia ich
poprawności formalnej t.j. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz stosownie do
okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie
oferentów niespełniających wymaganych warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie
art. 89 ustawy Pzp.,
3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni w/g następujących
kryteriów:
a. Cena całkowita oferty brutto
-
70 %
b. Ocena techniczno-jakościowa oferowanego sprzętu laboratoryjnego,
w tym zgodność parametrów oferowanego sprzętu z wymogami
technicznymi Zamawiającego, traktowana jako warunek minimum,
którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, oraz:




parametry przewyższające w/wym. wymogi,
wysoka jakość wykonania, niezawodność i funkcjonalność sprzętu,
nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, łatwa obsługa,
renoma marki.
-
30 %
-6-
SIWZ 0151/10
4. Każda z ofert oceniana będzie indywidualnie przez Komisję Przetargową w oparciu o
przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagi w skali od 1 do 10 pkt w następujący
sposób:
a. cena:
najniższa cena
liczba punktów = ______________ x 10 pkt x 70 % x liczba członków Komisji Przetargowej
cena badanej oferty
b. ocena techniczno –jakościowa sprzętu laboratoryjnego :
Każdy z członków przyznaje łącznie do 10 pkt za:
- parametry przewyższające minimalne wymagania techniczne zawarte w specyfikacji
technicznej,
- pozostałe parametry opisane w pkt XVIII 3 b.
Liczba punktów = suma punktów przyznanych przez członków Komisji x 30 %
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
- XIX - Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy:
Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty poinformowania o
wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu związania ofertą.
- XX -
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający rezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XXI - Istotne warunki i postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy:
1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim lub angielskim i polskim i zgodnie z
prawem polskim,
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
Specyfikacji oraz danych zawartych w wybranej ofercie na podstawie załączonego SIWZ
projektu umowy (załącznik nr 4),
3. Zawarte w projekcie umowy warunki nie podlegają negocjacjom,
4. Strony mogą wprowadzić do umowy warunki dodatkowe, o ile będą one zgodne z SIWZ
oraz Prawem zamówień publicznych.
-7-
SIWZ 0151/10
- XXII - Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia:
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
- XXIII - Załączniki:
- charakterystyka techniczna sprzętu laboratoryjnego
- zał. nr 1
- oświadczenie o spełnianiu warunków
- zał. nr 2
- deklaracja zawarcia umowy
- zał. nr 3
- wzór umowy
- zał. nr 4
Załączniki, w szczególności specyfikacja techniczna oraz wzór umowy, stanowią integralną i
nieodłączną część SIWZ.
-8-
ZAŁĄCZNIK nr 1
do SIWZ na dostawę mieszadeł mechanicznych, mieszadła magnetycznego,
mieszadeł elektronicznych oraz homogenizatora przepływowego sprawa NE-3/223/0151/10/MT
========================================================
SPECYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
1. Mieszadło mechaniczne - 1 szt. – NB-8 – POIG
Wymagania techniczne:
-
objętość mieszania: do 40 litrów,
maks. lepkość medium mieszanego: do 50.000 mPas,
zakres prędkości: 50-2000 rpm,,
rodzaj/zakres średnic wew. uchwytu: 05-10 mm,
pomiar momentu obrotowego.
Wyposażenie dodatkowe:
- uchwyt do statywu - 1 szt.,
- statyw teleskopowy – 1 szt.
- wymiary podstawy 460 x 420 mm, wysokość 1.010 mm, średnica kolumny statywu 34 mm
lub zbliżone.
Sugerowany typ mieszadła Eurostar Power con.visc prod. f-my IKA Werke, lub
równorzędny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mieszadło mechaniczne – 1 szt. – NB-8 - inwest. IChP – IV poz. 27
-
objętość mieszania: 60 L,
maks. lepkość: 70.000 mPas,
moc silnika: 153/134 W,
moc na wale mieszadła: 126 W,
zakres prędkości I: 50-1.200 rpm,
odczyt nastawy prędkości: wyświetlacz cyfrowy,
wymiary zewnętrzne: 80 x 190 x 253 lub zbliżone.
Sugerowany typ mieszadła Eurostar Power control-visc P1 f-my IKA Werke, lub
równorzędny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-
3. Homogenizator przepływowy (podstawowe urządzenie z przepływową komorą
homogenizującą z głowicą jednostopniową) – 1 szt. – NB-8 - POIG
Wymagania techniczne:
- przepływ: 100-200 l/h, ,
- zakres prędkości: 3000-26 000 obr./min.
Wyposażenie dodatkowe
- przenośne urządzenie rejestrujące,
- reaktor umożliwiający pracę z trzystopniową głowicą homogenizującą. Zamawiający
zastrzega sobie prawo niewykorzystania z tej części oferty (prosimy wyodrębnić cenę),
- moduł młyna koloidalnego umożliwiający rozdrabnianie mokrych, drobnych, twardych i
kruchych materiałów jak i tworzenie trwałych emulsji i past. Zamawiający zastrzega sobie
prawo niewykorzystania z tej części oferty (prosimy wyodrębnić cenę).
Wymagany montaż, instalacja oraz krótkie szkolenie użytkownika.
Sugerowany typ homogenizatora IKA magic LAB producenta f-my IKA Werke lub
równorzędny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mieszadło magnetyczne – 1 szt. – NB-9 – inwest. IChP IV.30
Wymagania techniczne:
-
maks. prędkość: 1400 obr./min,
moc grzewcza: 800 W,
temperatura płyty grzejnej: 20 do 3000 C,
maks. temperatura medium: 2500 C,
dokładność temperatury: ± 10 C,
dokładność ustawienia temp. (z EKT-Hei-Con): ± 10 C,
maks. objętość mieszanej cieczy (H2O): 20 L,
wymiary (szer. X gł. X wys.): 173 x 277 x 94 mm lub zbliżone,
klasa bezpieczeństwa (DIN 60529): IP 32,
średnica płyty grzejnej: 145 mm.
Sugerowany typ mieszadła magnetycznego MR Hei-Tec prod. f-my Heidolph lub
równorzędny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Mieszadła elektroniczne - NB-4 - 6 szt. - grant




Minimalna objętość mieszania : 40 l ( wody)
Mieszanie medium o lepkości 50 000 mPas
Minimalna moc silnika we/wy 130 / 110 W
Moc na wale mieszadła min. 105 W
- 10 -










Zakres obrotów 50– 2000 obr/min
Cyfrowy wyświetlacz obrotów i momentu obrotowego
Funkcja elektronicznego podtrzymywania i regulacji obrotów
Funkcja sterowania obrotami przez pokrętło
Złącze sygnałowe RS232/analogowe
Zakres średnic wewn. uchwytu 0,5-10 mm
Wychylenie/ długość ramienia 16 mm/ 200 mm
Moment obrotowy na uchwycie min. 60 Ncm
Waga nie większa niż 3,8 kg
Wymiary nie większe niż 80 x 190 x 253 mm
Sugerowany typ mieszadła Eurostar Power con.visc. produkcji f-my IKA Werke lub
równorzędny.
- 11 -
ZAŁĄCZNIK nr 2
do SIWZ na dostawę mieszadeł mechanicznych, mieszadła magnetycznego,
mieszadeł elektronicznych oraz homogenizatora przepływowego
- sprawa nr NE-3/223/0151/10/MT
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę mieszadeł laboratoryjnych oraz homogenizatora przepływowego
oświadczamy, że Firma nasza spełnia warunki określone ustawą „Prawo zamówień
publicznych”, tzn.:
1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym
prac i czynności,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn. 29.01.2004 r..
..............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
Data: .....................................................................
- 12 -
ZAŁĄCZNIK nr 3
do SIWZ na dostawę mieszadeł mechanicznych, mieszadła magnetycznego,
mieszadeł elektronicznych oraz homogenizatora przepływowego
– sprawa nr NE-3/223/0151/10/MT
========================================================
DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY
Niniejszym deklarujemy gotowość zawarcia umowy na dostawę mieszadeł
laboratoryjnych oraz homogenizatora przepływowego na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa nr NE-3/223/0151/10/MT.
Podpisy osób upoważnionych
.....................................................................
......................................................................
Data: ...........................................................
- 13 -
Numer sprawy: NE-3/223/0151/10/MT
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr NE-3/223/0151/10/MT
zawarta w Warszawie w dniu .................. w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29 01 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 nr 223, poz.
1655 ze zmianami), pomiędzy:
Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego, z siedzibą w Warszawie,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000056011,
reprezentowanym przez:
- mgr inż. Józefa Menesa
-
Dyrektora
- prof. dr hab. Jacka Cybulskiego
-
Z-cę Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IChP”, a
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1 Przedmiot Umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. sprzedaży fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego (wymienić w zależności od
oferowanego sprzętu –mieszadła laboratoryjne oraz/lub homogenizator przepływowy)
o parametrach technicznych i jakościowych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ
wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim zgodnie z Ofertą
Wykonawcy z dn. ……….. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy za cenę
określoną w § 2 niniejszej Umowy oraz do dostarczenia w/wym. sprzętu na własny
koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, jego wydania, i zainstalowania (jeśli
wymagane ze względu na typ mieszadła),
b. udzielania bezpłatnych usług gwarancyjnych,
c. zapewnienia serwisu pogwarancyjnego po upływie okresu gwarancyjnego, przez co
najmniej 5 lat.
2. Wykonanie przedmiotu umowy w części wymienionej w ust. 1 pkt a , potwierdzone
zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
- 14 -
§ 2 Wartość Umowy, ceny i warunki dostawy:
W skład przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:
- …………………………………………….
- ………………………………………………
Łączna wartość Umowy franco siedziba IChP lub DDP IChP wynosi: ……………………
(Słownie: ……………………………………………………………………………………)
W/wym. cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą sprzętu do magazynu
Zamawiającego.
W/wym. cena nie obejmuje podatku VAT, który Zamawiający zapłaci zgodnie z
obwiązującymi przepisami.
§ 3 Warunki realizacji Umowy, kary umowne:
1. Wykonawca dostarczy i wyda w siedzibie Zamawiającego (wymienić w zależności od
zaoferowanego sprzętu – mieszadła laboratoryjne oraz/lub homogenizator przepływowy)
w terminie najpóźniej do ……….. tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. O gotowości do dostawy przedmiotu Umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na
co najmniej 7 dni przed przewidywaną datą dostawy pisemnie lub faksem na numer
48(22) 568-22-60.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia (jeśli wymagane ze względu na typ
mieszadła) w zakresie obsługi w/wym. sprzętu laboratoryjnego, w siedzibie
Zamawiającego wskazanych przez niego pracowników w terminie do 7 dni roboczych
od dnia jego instalacji i uruchomienia.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto towaru za każdy dzień
opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wartości netto przedmiotu Umowy.
5. Jeśli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 30 dni Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej z tytułu
niewykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy netto.
6. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający ma prawo do żądania, oprócz kary umownej, odszkodowania
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§ 4 Warunki płatności:
1. Zapłata należności za dostarczony sprzęt laboratoryjny w wysokości netto…………… zł
(słownie: …………… zł), powiększona o podatek VAT nastąpi po dostawie i wydaniu
sprzętu, przeszkoleniu (jeśli wymagane) co zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, nie wcześniej niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 15 -
3. Płatność j.w. zostanie dokonana na rzecz .................................. na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT i posiadają niżej podane numery identyfikacyjne (NIP):
ZAMAWIAJACY:
525 – 000 – 79 - 39
WYKONAWCA:
……………………
§ 5 Gwarancja i serwis:
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone (mieszadła laboratoryjne oraz/lub homogenizator
przepływowy) spełniają normy techniczne właściwe dla tego typu aparatury, co zostało
potwierdzone certyfikatem CE.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt laboratoryjny będzie funkcjonował
prawidłowo pod warunkiem używania go zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. .. miesięcznej (co najmniej 12-sto miesięcznej)
gwarancji na zakupiony sprzęt.
4. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru
aparatury, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. Po podpisaniu protokołu
odbioru Wykonawca wręczy Zamawiającemu dokument gwarancji stanowiący o zakresie
odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz prawach i obowiązkach
wynikających z udzielonej gwarancji.
5. Strony ustalają, że wady/usterki powodujące niesprawność sprzętu w okresie objętym
gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego do firmy …………… (nazwa i adres
firmy) telefonicznie pod nr ……………. i potwierdzone faxem pod nr ………………..
6. W przypadku zmiany siedziby/adresu firmy świadczącej usługi gwarancyjne i
pogwarancyjne, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym Zamawiającego
i wskazania nowego punktu serwisowego, który będzie świadczył serwis gwarancyjny na
rzecz Zamawiającego, pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z dowolnego
serwisu na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji.
7. W okresie obowiązywania gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania
napraw niezwłocznie i na swój koszt nie później niż w ciągu….. dni (maksymalnie 14
dni), przy czasie reakcji wynoszącym …. godzin (maksymalnie 48 godz.) od chwili
zgłoszenia wady/usterki.
8. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający był
pozbawiony możliwości pełnego korzystania ze sprzętu będącego przedmiotem niniejszej
Umowy.
9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min 5 lat po dacie
instalacji aparatury w siedzibie Zamawiającego.
§ 6 Pozostałe warunki:
1. Strony ustalają, iż prawem właściwym dla wykonania niniejszej Umowy będzie prawo
polskie.
2. Przy wykładni użytych w Umowie terminów handlowych Strony stosują „INCOTERMS
2000”.
- 16 -
3. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część Umowy z wyłączeniem warunków
uregulowanych odmiennie niniejszą Umową.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, o ile nie będą mogły zostać
rozwiązane polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
- 17 -
Download