T2. Zarządzanie a sukces firmy.

advertisement
T2. Zarządzanie a sukces firmy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nauki przyrodnicze a nauki społeczne.
Podział ludzi w firmie.
Zarządzanie - definicje.
Nauka o zarządzaniu - paradygmaty.
Praktyka zarządzania.
Przewartościowanie paradygmatów.
Przewartościowania w praktyce zarządzania.
Strategia a kluczowe czynniki sukcesu.
Uwarunkowania ery transformacji.
Czynniki ukierunkowujące zarządzanie.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
1
1. Nauki przyrodnicze a nauki
społeczne.
- Atrybuty nauki: obszar badań, metody, teorie (prawa, zasady , ...).
- Zarządzanie jako nauka: nauki
= Obszar badań:
= Dynamika zmian:
= Oddziaływanie:
przyrodnicze, społeczne
Przyroda
Zachowania ludzi
i instytucji
Niewielkie
Szybkie
Nie
Oddziaływują
odziaływują bezpośrednio
Zarządzanie jest nauką społeczną o zachowaniach ludzi w firmie.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
2
Podział ludzi w firmie.
Ścisłe kierownictwo
Umysłowi Szczebel pośredni
Zarząd
Nadzór
Fizyczni
Wykonawcy
Rys. 2.1 Klasyfikacja zatrudnionych w firmie „klasycznej”
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
3
Zarządzanie - definicje.
- Zarządzanie jest działalnością kierowniczą, polegającą na ustalaniu
celów i powodowaniu ich realizacji, przy wykorzystaniu zasobów,
procesów i informacji, w istniejących warunkach jej działania,
w sposób sprawny i skuteczny, zgodny ze społeczną racjonalnością
działań gospodarczych (Penc J. [3], s. 18).
- Zarządzanie uczy jak planować, organizować, motywować
i kontrolować swoją pracę oraz działanie innych ludzi dla wspólnego
dobra. (Bieniok H. [2], s.5).
- Zarządzanie innowacyjne - systemowo uporządkowany mechanizm
tworzenia, rozwijania i promowania twórczego działania oraz
wdrażania tych pomysłów, co w efekcie zapewnia firmie stały rozwój,
przy szybkim i elastycznym reagowaniu na wyzwania rynkowe.
(Durlik I. [4], s. 18).
- ...
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
4
Nauka o zarządzaniu - paradygmaty
(Drucker P.F. [5], s.5)
• Pojęcie zarządzania odnosi się do istoty
firmy i zasad jej funkcjonowania.
• Istnieje lub powinna istnieć jedna, idealna
struktura organizacyjna.
• Istnieje lub powinien istnieć jeden sposób
kierowania ludźmi.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
5
Praktyka zarządzania.
• Zarządzanie opiera się głównie na dostępnych
technologiach i klientach (odbiorcach
końcowych).
• Zakres zarządzania jest prawnie określony.
• Zarządzanie koncentruje się na wnętrzu
organizacji.
• Ekonomia, rozumiana wąsko, jest „ekologią”
przedsiębiorstwa i zarządzania.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
6
Przewartościowanie paradygmatów
(Drucker P.F. [5], s. 5 - 40).
• Zarządzanie jest cechą każdej organizacji (A NIE
TYLKO FIRMY).
• Nie ma jedynej, „właściwej” organizacji; jest ona
pochodną celu.
• Zadaniem organizacji jest przewodzenie ludziom a
nie kierowanie nimi. Jej głównym celem jest
wykorzystanie wiedzy, umiejętności i postaw
pracowników do osiągania wzrostu wydajności
pracy
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
7
Przewartościowania w praktyce
zarządzania.
• Zarządzanie zastępuje się „polityką”.
• Podstawą polityki winny być wartości i potrzeby klientów,
wpływające na decyzje, dotyczące dystrybucji ich
dochodów.
• Zakres zarządzania nie jest określony prawnie. Musi on
mieć charakter funkcjonalny i obejmować cały proces,
koncentrując się na wynikach.
• Wyniki działania każdej organizacji są widoczne jedynie
na zewnątrz, od strony klienta.
• Jądrem nowoczesnego społeczeństwa nie jest technologia,
informacja czy wydajność lecz zarządzanie instytucją,
stanowiącą narzędzie społeczeństwa, odpowiedzialne za
wytworzenie dobrobytu.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
8
Strategia a kluczowe czynniki
sukcesu (Drucker P.F. [5], s. 43)
• Sukces to pozytywny wynik działania
firmy.
• Teoria biznesu - zbiór założeń o rodzaju
działalności, celach, kryteriach oceny i
sposobach określania wyników,
identyfikowania klientów i ich potrzeb.
• Strategia: wprowadza w życie „teorię
biznesu”
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
9
Uwarunkowania ery
transformacji.
•
•
•
•
•
•
•
Malejący , w krajach rozwiniętych, przyrost naturalny.
Narastające rozbieżności między ekonomią i polityką.
Narastające bezrobocie.
Zmiany kierunku dystrybucji przychodu.
Gwałtowny rozwój HTI&C.
Konkurencja globalna.
Narastające tempo zmian w otoczeniu firmy i trudności w
ich przewidywaniu.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
10
Zasadnicze czynniki
ukierunkowujące zarządzanie.
• 3C (Customers - klienci, Competition - konkurencja,
Change - zmiana).
• Prognoza: Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) [6].
• Czynniki kluczowe:
– dostępność zaawansowanej technologii
informatycznej i jej szybki rozwój,
– narastająca dynamika zmian w otoczeniu firmy i ich
nieprzewidywalność,
– ukierunkowanie na klienta.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
11
Pytania kontrolne do tematu 2.
1. Określ istotę różnicy oddziaływań nauk przyrodniczych i
społecznych na ich obszary badań.
2. Przedstaw strukturę pracowników w firmie.
3. Wymień klasyczne paradygmaty nauki o zarządzaniu i okres ich
funkcjonowania.
4. Przedstaw klasyczne paradygmaty praktyki zarządzania.
5. Wyjaśnij istotę i przyczyny przewartościowania paradygmatów
nauki o zarządzaniu.
6. Jak zmieniły się paradygmaty praktyki zarządzania.
7. Wyjaśnij relacje między „teorią biznesu” a jego strategią w firmie.
8. Wymień współczesne uwarunkowania działania firmy.
9. Podaj zasadnicze czynniki ukierunkowujące zarządzanie dzisiaj.
Wyższa Szkoła Bankowa P - ń, dr
inż. Mirosław Loręcki
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards