Nowelizacja prawa wodnego w świetle postulatów środowiska

advertisement
Przebieg postępowania
w sprawie poprawki do projektu nowelizacji
ustawy Prawo Wodne
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
•
10.2009 r.
Propozycja porozumienia o udostępnianiu danych przez IMiGW
•
04.2010 r.
Propozycja wspólnego stanowiska UKProM na propozycję IMiGW
•
8.10.2010 r.
Propozycja IMiGW spotkania z UŚ w sprawie umowy
o współpracy……
• 25.10.2010 r.
Sejm przyjmuje nowelizację ustawy Prawo Wodne
•
3.11.2010 r.
Spotkanie z posłem PO Janem Musiałem w Krakowie
z udziałem prof. Jacka Jani
•
11.2010 r.
Uchwała UKProM zawierająca poprawkę do nowelizacji
ustawy Prawo Wodne
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
•
12.2010 r.
Uchwala KRUP – zawierająca poprawkę do nowelizacji
ustawy Prawo Wodnej
•
12.2010 r.
Przekazanie uchwały KRUP do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Środowiska, Marszałka
Sejmu, Marszałka Senatu, Posłów na Sejm i Senatorów RP
•
12.2010 r.
Listy Pani Minister B. Kudryckiej do Ministra Środowiska
z dnia 2 grudnia 2010 r.
•
12.2010 r.
Senacka Komisja Środowiska odrzuca poprawkę KRUP
•
12.2010 r.
Uchwały KRPUT i Prezydium KRASP popierające uchwałę KRUP
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
•
16.12.2010 r.
Uchwała Senatu RP wprowadzająca poprawkę (nr 9) do Ustawy
Prawo Wodne
9) w art. 1 w pkt. 39 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
…ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać
nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku
realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom
wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również, na podstawie umowy,
szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań
naukowych i dydaktycznych.
4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane
informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji
standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również, na podstawie
umowy, szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb
badań naukowych i dydaktycznych."
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
• 4.01.2011 r.
Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska …. proponuje
odrzucenie poprawki nr 9 Senatu
• 4.01.2011 r.
Dyskusja na posiedzeniu plenarnym Sejmu – za wyjątkiem
jednego głosu PiS –przedstawiciele klubów poselskich
wypowiadają się za odrzuceniem poprawki nr 9 Senatu
• 5.01.2011 r.
Głosowanie – 274 głosami Sejm odrzucił poprawkę nr 9
Senatu RP
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
Poseł Sprawozdawca Jan Musiał
…Najwięcej emocji budziła poprawka 9., którą Senat przyjął, a komisja odrzuciła.
W świetle obowiązujących przepisów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
Państwowy Instytut Geologiczny są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania
określonych informacji organom władzy publicznej. Uwzględniając postulat Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich, Senat przyjął poprawkę, dzięki której wymienione
wyżej podmioty, na podstawie umowy, będą udostępniały nieodpłatnie wskazane
informacje także szkołom wyższym oraz instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb
badań naukowych i dydaktycznych. Komisja nie podzieliła stanowiska Senatu. Oprócz
pewnych wad legislacyjnych, które podkreśliło Biuro Analiz Sejmowych, uwzględniła
również stanowisko rządu, że do tej pory uczelnie mają taką możliwość nieodpłatnego
udostępniania na podstawie umów…
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
Poseł Ewa Wolak
…Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma
Obywatelska przedstawiam stanowisko wobec uchwały Senatu z druku nr 3735
dotyczącej rządowego projektu ustawy Prawo Wodne.
Wysoka Izbo, Senat uchwalił do omawianej ustawy 15 poprawek. Klub Platforma
Obywatelska popiera 14 poprawek, poza poprawką 9., która nakłada na Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny obowiązek
nieodpłatnego udostępniania określonych informacji szkołom wyższym i instytutom
naukowo-badawczym. Ta poprawka Senatu wprowadza rozróżnienie dla podmiotów
uzyskujących nieodpłatnie informacje, a mianowicie dotychczasowe podmioty nie
otrzymują informacji na podstawie umowy w stosunku do nowych, tj. szkół wyższych
i instytutów naukowo-badawczych, co w konsekwencji rodzi kontrowersje i nie jest
dobrą praktyką legislacyjną. Forma umowy może wywoływać problemy w praktyce,
gdyż przekazanie informacji będzie możliwe tylko w przypadku podpisania umowy.
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
Ponadto pragnę podkreślić, że wprowadzona jest w życie dyrektywa unijna
dotycząca własności intelektualnej, która reguluje zależność przekazywania
informacji od podmiotu ją wytwarzającego, będącego jej właścicielem. Pewnie nad
tymi sprawami jeszcze będziemy debatowali w Sejmie.
Należy podkreślić, że dziś uczelnie wyższe i instytucje badawcze mogą zwrócić się
do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o udostępnienie informacji, które
mogą wykorzystać tylko do własnych celów badawczych, naukowych czy
dydaktycznych.
Wysoka Izbo, klub Platforma Obywatelska będzie głosował przeciw odrzuceniu
poprawek Senatu do ustawy Prawo wodne zgodnie ze stanowiskiem Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dziękuję…(Oklaski)
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
Poseł Grażyna Ciemniak
Poseł sprawozdawca omówił szczegółowo wszystkie poprawki, więc nie będę tego
powtarzać. Chciałabym tylko stwierdzić, że poprawki od 1. do 8. i od 11. do 15. są
godne poparcia. 9. poprawka rzeczywiście budziła dużo kontrowersji, ale jednak, także
ze względu na brak sprecyzowania zapisów, uważam, że trzeba ją odrzucić zgodnie ze
sprawozdaniem komisji.
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
Dziękuję za uwagę
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 | www.us.edu.pl
Download