Streszczenia plakatów - ATRINBIOTECH

advertisement
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Człowiek – najlepsza inwestycja
II OGÓLNOPOLSKI
ZJAZD MŁODYCH
BIOTECHNOLOGÓW
16-17 marca 2013 r, Katowice
Streszczenia plakatów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16-17marca
Biotechnologów,16-17
MłodychBiotechnologów,
Katowice
ZjazdMłodych
2013r,r,Katowice
marca2013
OgólnopolskiZjazd
IIIIOgólnopolski
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
SESJA I: BIOTECHNOLOGIA
MIKROORGANIZMÓW I ŚRODOWISKA
1.1 Metody molekularne jako użyteczne narzędzie w
identyfikacji mikroorganizmów zasiedlających obiekty
muzealne
(Justyna ADAMIAK, Anna OTLEWSKA, Beata
GUTAROWSKA, Piotr WALCZAK - Instytut Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, Łódź)
Mikroorganizmy pełnią kluczową rolę w
biodeterioracji
materiałów
budowlanych
zarówno
organicznych, jak i nieorganicznych [1]. Dlatego też,
prawidłowa konserwacja obiektów muzealnych wiąże się z
poznaniem jakie mikroorganizmy je zasiedlają, co jest ich
źródłem oraz jakie są skutki ich rozwoju. Tradycyjne
metody hodowlane okazują się niewiarygodne, co więcej
wymagają dostarczenia znacznie większej ilości materiału,
niż jest to możliwe [1,2]. Korzystną alternatywę stanowią
techniki oparte na biologii molekularnej, koncentrujące się
w szczególności na reakcji PCR i amplifikacji genu 16S
rRNA,
pozwalające
na
precyzyjne
określenie
przynależności diagnostycznej bakterii [3,4].
Celem badań była identyfikacja bakterii
zasiedlających
elementy
konstrukcyjne
obiektów
muzealnych. Z badanych powierzchni drewnianych i
murowanych wyizolowano 40 szczepów bakterii.
Przynależność taksonomiczną bakterii potwierdzono
metodami molekularnymi na podstawie sekwencjonowania
genu 16S rRNA. Otrzymane sekwencje nukleotydowe genu
16S rRNA porównano za pomocą programu BLAST
2.2.27+ z sekwencjami dostępnymi w National Center of
Biotechnology Information (Rys. 1).
Dominującą
mikroflorę
na
badanych
powierzchniach stanowiły bakterie z gatunków: Bacillus
atrophaeus, B. cereus, B. mycoides, B. subtilis, B. gibsoni,
Sporosarcina aquimarina, Staphylococcus equorum,
Microccocus luteus i Pseudomonas fluorescens.
Stwierdzono, że analiza sekwencji genu 16S rRNA
może być z powodzeniem wykorzystana do szybkiej
identyfikacji bakterii izolowanych z obiektów muzealnych.
Słowa kluczowe: identyfikacja bakterii, gen 16S rRNA,
biodeterioracja, obiekty muzealne.
Bibliografia:
1. Schabereiter-Gurtner C., Pinar G., Lubitz W., Rölleke S.: An advanced strategy to
identify bacterial communities on art objects. Journal of Microbiological Methods
2001, 45, 77-87
2. Deutschbauer A.M., Chivian D., Arkin A.P.: Genomics for environmental
microbiology. Current Opinion in Biotechnology 2006, 17, 229-235.
3. Gonzalez J.M.: Overview on existing molecular techniques with potential interest
in cultural heritage. Coalition 2002, 5, 4-7.
4. Muyzer G.: DGGE/TGGE a method for identifying genes from natural ecosystems.
Current Opinion in Microbiology 1999, 2, 317-322.
inż. Justyna ADAMIAK - studentka II roku studiów magisterskich
BiNoŻ PŁ; [email protected]
dr inż. Anna OTLEWSKA - opiekun pracy magisterskiej - adiunkt
ITFiM PŁ. Tematyka badawcza - zastosowanie metod
molekularnych w identyfikacji mikroorganizmów, korozja
mikrobiologiczna materiałów technicznych, konstruowanie
wektorów plazmidowych;
dr hab. Beata GUTAROWSKA - adiunkt ITFiM PŁ. Tematyka
badawcza - korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych,
ochrona
przed
biodeterioracją,
nowoczesne
metody
biomonitoringu oraz dezynfekcji, ochrona obiektów zabytkowych;
dr hab. inż. Piotr WALCZAK - adiunkt ITFiM PŁ. Tematyka
badawcza – zastosowanie metod molekularnych w identyfikacji
mikroorganizmów, ulepszanie szczepów drobnoustrojów
przemysłowych technikami inżynierii genetycznej, konstruowanie
wektorów
plazmidowych,
biotechnologiczne
metody
otrzymywania metabolitów komórkowych
1.2
Półpreparat
sercowy
z
karaczana
madagaskarskiego (Gromphadorina portentosa) jako
biotest
(Bartosz BARAN - Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i
Etologii, WBiOŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Owady z rzędu karaczanów (Blattodea) znajdują
szerokie zastosowanie w biologii eksperymentalnej jako
organizmy modelowe, dzięki prostej i taniej hodowli oraz
relatywnie krótkiemu czasowi rozwoju. Otwiera to szerokie
możliwości szybkiego testowania potencjalnej aktywności
dużej liczby związków. Karaczan madagaskarski może
stanowić dobry obiekt do badań substancji
kardioaktywnych z powodu szczególnie dużego ciała i
łatwo dostępnego serca co ułatwia przygotowanie biotestu
oraz otwiera szerokie możliwości bez stwarzania potrzeby
wykorzystywania dodatkowych urządzeń. Akcja serca
rejestrowana jest przy użyciu powszechnie dostępnego
binokularu laboratoryjnego wyposażonego w dowolne
urządzenie nagrywające obraz cyfrowy. Nagrania
poddawane są automatycznej analizie przy użyciu
autorskiego algorytmu co skutkuje uzyskaniem wykresu
aktywności sercowej. Sugerowane są dalsze badania
celem ocenienia wiarygodności uzyskiwanych wyników z
elektrofizjologicznymi metodami rejestracji aktywności
sercowej.
Bartosz BARAN - Student drugiego roku studiów licencjackich na
kierunku biotechnologia na WBiOŚ UŚ, [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1.3 Porównanie właściwości drożdży glebowych
wyizolowanych z Półwyspu Apenińskiego i
Iberyjskiego
(Joanna BOCHEŃSKA, Sonia CELEJ
Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy, Kraków)

Katedra
Drożdże glebowe są zróżnicowaną grupą
organizmów, zasiedlającą niemal wszystkie szerokości
geograficzne, wraz ze środowiskami ekstremalnymi.
Drożdże charakteryzują się ogromnym potencjałem
biotechnologicznym, dzięki czemu znajdują zastosowanie
w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Celem
przeprowadzonych badań było porównanie dwóch grup
drożdży pochodzących z gleb tej samej strefy klimatycznej,
ale z innych obszarów. Wyizolowane drożdże pochodzą z
Półwyspów Apenińskiego i Iberyjskiego. Porównywano
cechy takie jak wygląd mikroskopowy i makroskopowy,
tolerowany zakres temperatury, ciśnienia osmotycznego
oraz zdolność do asymilacji i fermentacji wybranych
cukrów. Wśród drożdży pochodzących z Półwyspu
Apenińskiego znalazły się mikroorganizmy tolerujące
szeroki zakres temperatur, ale również tolerujące warunki
ekstremalne- były to termofile, halofile oraz osmofile.
Drożdże zdolne były do wzrostu na podłożach
zawierających wszystkie cukry, za wyjątkiem D-laktozy.
Cukrami fermentowanymi przez wszystkie szczepy były Dglukoza oraz D-fruktoza. Drożdże pochodzące z Półwyspu
Iberyjskiego odznaczały się podobnymi właściwościami.
Wykazano, że zakres temperatury dla intensywnego
wzrostu badanych drożdży jest bardzo szeroki. Testy z
glukozą oraz chlorkiem sodu dowiodły, że drożdże te są
osmofilne oraz halofilne. Drożdże wykazały zróżnicowane
preferencje, jednak wspólną cechą był brak wzrostu w
obecności D-galaktozy. Najintensywniej większość
szczepów wzrastała w obecności: D-glukozy, D-fruktozy i
D-laktozy. Przeprowadzone testy były pierwszym etapem
diagnostyki gatunkowej drożdży, która umożliwi znalezienie
potencjalnych zastosowań badanych szczepów.
Słowa kluczowe: drożdże, gleba, Półwysep Apeniński,
Półwysep Iberyjski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Barnett J. A., Payne R. W., Yarrow D.: Yeasts: Characterictics and
Identification, 3rd Edition. Cambridge University Press 2000, London, 1 − 22.
Deak T.: Environmental factors influencing yeasts [In]: Peter G., Rosa C.,
Biodiversity and ecophysiology of yeasts. Springer 2006, New York, chapter
VIII, 155 – 172.
http://biochemie.web.med.unimuenchen.de/Yeast_Biol/ 26.11.2012.
Johnson E. A., Echavarri-Erasun C.: Yeast biotechnology [In]: Kurtzman C. P.,
Fell J. W., Boekhout T., The yeasts a taxonomic study, 5th Edition. Elsevier
2011, London, chapter III, 21 – 45.
Lewicka A., Błażejak S., Migdal M.: Tradycyjne i nowe kierunki
biotechnologicznego wykorzystania drożdży z rodzaju Rhodotorula. Żywność.
Nauka. Technologia. Jakość 2009, 3, 64, 19 − 31.
Scow K., Werner M.: Soil Ecology. University of California, Division of
Agriculture and Natural Resources 1998, Oakland, CA, chapter V, 69 – 79.
inż. Joanna BOCHEŃSKA i inż. Sonia CELEJ- studentki IV roku
Biotechnologii UR w Krakowie. Entuzjastki mikrobiologii,
[email protected]
1.4 Ryzosfera metalofitów i jej rola w procesie
bioremediacji metali ciężkich
(Sławomir BORYMSKI - Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet
Śląski, Katowice)
Metale ciężkie stanowią jeden z najważniejszych
czynników ograniczających wzrost, aktywność oraz
bioróżnorodność zarówno mikroorganizmów glebowych,
jak i wielu roślin. Rośliny zdolne do wzrostu w obecności
podwyższonych stężeń metali ciężkich nazywane są
metalofitami [1, 2, 3]. Życie roślin nierozerwalnie związane
jest z mikroflorą zasiedlającą ich tkanki oraz glebę wokół
ich korzeni. Ryzosfera, będąca cienką warstwą gleby
pozostającą pod wpływem korzeni roślin, jest miejscem, w
którym zachodzi wiele złożonych interakcji pomiędzy tymi
organizmami[4, 5]. W strefie tej zarówno bakterie, jak i
rośliny wpływają na mobilność jonów metali ciężkich.
Drobnoustroje mogą zwiększać rozpuszczalność, zmieniać
stopień utlenienia oraz formę jonów metali poprzez
produkcję organicznych ligandów, wydzielanie metabolitów
oraz sideroforów zdolnych do wiązania metali, czy też
desorpcję
na
drodze
wymiany
z
innymi
związkami[6].Niektóre metalofityz kolei zdolne są do
pobierania i akumulacji jonów metali. Ich ryzosfera stanowi
unikalne
środowisko,
będące
rezerwuarem
wyspecjalizowanych
bakterii
metaloopornych
[2]. Mikroorganizmy te mogą dodatkowo wpływać na wzrost
i akumulację metali ciężkich przez hiperakumulatory –
metalofity zdolne do akumulacji dużych ilości metali
ciężkich w częściach nadziemnych[2, 7]. Z tego względu
rola ryzosfery i procesyw niej zachodzące, w
kontekściebioremediacji metali ciężkich, zdają się być
niezwykle istotne.
Słowa kluczowe: bioremediacja, metalofity, ryzosfera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Clemens S.: Molecular mechanisms of plant metal tolerance and
homeostasis. Planta2001, 212, 475-486
Alford É.R., Pilon-Smits E.A.H. and Paschke M.W.:Metallophytes - a
view from the rhizosphere. Plant and Soil2010,337, 33-50
Słomka A., Sutkowska A., Szczepaniak M., Malec P., Mitka J. and
Kuta E.: Increased genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae) in
metal-polluted environments. Chemosphere2011,83, 435-442
Bais H.P., Weir T.L., Perry L.G., Gilroy S. and Vivanco J.M.: The role
of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other
organisms. Annual Reviewof Plant Biology2006,57, 233-66
Hartmann A., Schmid M., van Tuinen D. and Berg G.: Plant-driven
selection of microbes. Plant and Soil2009,321, 235-257
Gadd G.M.: Microbial influence on metal mobility and application for
bioremediation. Geoderma2004,122, 2-4, 109-119
Wenzel W.W.: Rhizosphere processes and management in plantassisted bioremediation (phytoremediation) of soils. Plant and Soil
2009, 321, 385-408
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Sławomir BORYMSKI jest doktorantem Katedry Mikrobiologii UŚ.
Interesuje
się
mikrobiologią
środowiskową,
[email protected]
1.5 Przechowywanie narządów i tkanek - wyzwanie dla
biotechnologii
(Magdalena DRĄG – Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Stale rosnące zapotrzebowanie i popyt na
dawców narządów do przeszczepów jest impulsem do
opracowania nowych i lepszych technik przechowywania
narządów oraz metod konserwacji [1]. Postęp badań w
hipotermii i kriomedycynie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu
lat przyczynia się do osiągnięcia wielu odkryć [2].
Udoskonalone metody przechowywania można podzielić
na krótkoterminowe i długoterminowe oraz metody
kriokonserwacji w tym witryfikacji [3]
Zamrożenie całych organów okazuje się znacznie
trudniejsze z różnych przyczyn technicznych [2]. Pobranie
narządów i tkanek w celu późniejszego ich
przechowywania jest ważnym etapem, który zależy
zarówno od szybkości i sprawnego przeprowadzonego
pobrania a także od dawcy. Przechowywanie tkanek wiąże
się z przeszkodami jakie napotykamy już na samym
początku, a mianowicie tkanki i organy są zbudowane z
różnych komórek zorganizowanych, charakteryzujące się
skomplikowaną strukturą, która wpływa na ich reakcję na
zamarzanie i rozmrażanie. Tworzenie się kryształków lodu
stanowi zagrożenie dla struktury tkanek i narządów [3].
Innym problemem jest już zachowanie narządu
lub
tkanki
w
specjalnych
płynach
zwanych
krioprotektantami. Niektóre z tych płynów podczas
długotrwałego przechowywania w nich narządów
oddziałują negatywnie i stają się toksyczne, co może być
przyczyną odrzucenia przeszczepu z takiego narządu czy
tkanki podczas transplantacji. Inne płyny utrwalające
powodują zmianę struktury narządów i tkanek, objawiające
się ich kurczeniem [3].
Najistotniejszym w dzisiejszych czasach
problemem jest czynnik finansowy badań. Pomimo
wszystkich problemów związanych z przechowywaniem
narządów i tkanek nie zniechęca to ludzkości w
doskonaleniu tych metod z racji możliwości jakie one dają.
Słowa kluczowe: biobanki, krioprotekcja, krioprotektanty,
transplantologia
1. Śliwiński G., Sieroń A., Poll R., Thiele C., Śliwiński Z.: Unpressurized
Safekeeping of Transplant Organs Using the TOP-Liver® Storage Module. 2010
2. Storey K.B.: Hibernating Mammals, Can Natural Cryoprotective Mechanisms Help
Prolong Lifetimes of Transplantable Organs? 2005
3. Taylor M.J., Brockbank K.G.M.: Frontiers in Biopreservation Challenges for the
Storage of Living Technology: Tissues and Engineered Constructs. Chapter 49,
American Academy of Anti-Aging Medicine. 2003
4. Humar A., Dunn D.L.: Schwartz‘s Principles of Surgery. Chapter 11. Transplant.
2009
5. Guarrera J. V., Henry S. D., Samstein B., R. Odeh-Ramadana, M. Kinkhabwalad,
Goldstein M. J., Ratner L. E., Renz J. F., Lee H. T., Brown R. S., Emond J. C.:
Hypothermic Machine Preservation in Human Liver Transplantation: The First
Clinical Series. American J. of Transplant. 2010; 10: 372–381
6. Hauetand T., Eugene M.: A new approach in organ preservation: potential role of
new polymers. 2008 International Society of Nephrology, France. 2008
Magdalena DRĄG - Obecnie jestem studentką Biotechnologii
wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,
[email protected]
1.6 Aspergillus Niger - Uniwersalna fabryka
(Przemysław Piotr OLEJNIK, Monika DROBNA, Katarzyna
WIESNER, Rafał NOWAK - KNSB OPERON, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu)
Aspergillus niger jest jednym z najpowszechniej
występujących grzybów na świecie oraz jednym z najlepiej
poznanych przez człowieka. Jednak największą uwagą
przykuwa fakt, że jest on wykorzystywany przez
biotechnologów, jako wielce wydajna uniwersalna fabryka
zdolna do wytworzenia wielu substancji[1]. Przemysłowa
produkcja wielu enzymów czy też kwasu cytrynowego
wiążę się z wykorzystaniem szczepów tego grzyba. Poza
tradycyjnym wykorzystaniem, grzyb ten coraz szerzej
wykorzystywany jest w produkcji białek heterologicznych.
Cechami, którym zawdzięcza się tak szerokie
zastosowanie tego gatunku są: zdolność do wzrostu na
prostych pożywkach, eukariotyczny system ekspresji i
obróbki białek, niepatogenność, nietoksyczność oraz
dobrze poznana fizjologia i genetyka[1,2].
Słowa kluczowe: Aspergillus niger, białka heterologiczne,
enzymy
1. Kniemeyer I.: Proteomics of eukaryotic microorganisms: The medically and
biotechnologically important fungal genus Aspergillus. Proteomics 2011, 11, 3232–
3243.
2. Schuster E., Dunn-Coleman N., Frisvad J.C., van Dijck P.W.M. On the safety of
Aspergillus niger – a review.Applies Microbial Biotechnology 2002, 59,426–435.
Przemysław Piotr OLEJNIK, Monika DROBNA, Katarzyna
WIESNER, Rafał NOWAK - Autorzy tego plakatu są aktywnymi
członkami Koła Naukowego Studentów Biotechnologii
"OPERON", uczestniczącymi w takich wydarzeniach jak Noc
Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki oraz liczne konferencje,
[email protected]
1.7 Niezwykła architektura lipopolisacharydu pałeczek
Yersinia enterocolitica O:3
(Katarzyna DWORNIAK, Magdalena NOSZCZYŃSKA–
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Pałeczki z rodzaju Yersinia należące do rodziny
Enterobacteriaceae, wykazują zdolność do namnażania się w
szerokim zakresie temperatur, co czyni je szczególnie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
niebezpiecznymi patogenami. W Polsce za zakażenia u ludzi i
innych ssaków, odpowiedzialne są głównie bakterie Yersinia
enterocolitica O:3 (YeO3) [1,2]. Posiadają one tak jak inne
bakterie Gram-ujemne, zakotwiczony w błonie zewnętrznej ściany
komórkowej lipopolisacharyd (LPS). Składnik ten nie tylko spełnia
liczne funkcje o podstawowym znaczeniu dla procesów życiowych
bakterii, ale jednocześnie jest jednym z ważniejszych czynników
wirulencji Yersinia. Pojedyncza cząsteczka LPS składa się z
trzech podstawowych elementów strukturalnych: lipidu A, rdzenia
wewnętrznego i zewnętrznego oraz przyłączonego do niego Oantygenu [3,4]. Architektura LPS YeO3 odznacza się niezwykłą
strukturą pomimo obecności takich jak w/w elementów. Do lipidu
A przyłączony jest rdzeń wewnętrzny, który może być
podstawiony albo rdzeniem zewnętrznym, albo O-antygenem
bądź też pozostawać nie związany z żadnym z wymienionych
elementów strukturalnych [5-7]. Ponadto wykazano, że
niezależnie od obecności rdzenia zewnętrznego czy O-antygenu,
do rdzenia wewnętrznego YeO3 przyłączony jest wspólny
enterobakteryjny antygen (ECA). Miejsce tj. cukier do którego w
rdzeniu wewnętrznym jest przyłączony ECA, nie zostało poznane
[8-13]. Stąd, koniecznym stała się konstrukcja (metodami
inżynierii genetycznej) mutantów YeO3 defektywnych w
biosyntezie rdzenia wewnętrznego i poszukiwanie w ich
lipopolisacharydach cukru do którego przyłączony jest ECA.
Słowa kluczowe:Yersinia enterocolitica O:3, LPS, ECA.
1. Mielczarek P., Bagłaj M.: Jersinioza – rzadko rozpoznawana choroba układu
pokarmowego. Gastroenterologia Polska 2004, 11, 1, 69-74.
2. Bielec D., Krzowska-Firych J.: Jersinioza – choroba o wielu obliczach. Lekarz
2009, 9, 28-39.
3. Lüderitz O., Westphal O., Staub A. M., Nikaido H.: Isolation and chemical
characterization of bacterial lipopolysaccharides; Microbial Toxins vol. IV Bacterial
Endotoxin (Weinbaum G., Kadis S., Ajl S. A.), Academic Press, New York 1971, 145233.
4. Bengoechea J. A., Zhang L., Toivanen P., Skurnik M.: Regulatory network of
lipopolysaccharide O-antygen biosynthesis in Yersinia enterocolitica includes cell
envelope-dependent signals. Mol. Microbiol. 2002, 44, 4, 1045-1062.
5. Skurnik M., Venho R., Bengoechea J.A., Moriyón I.: The lipopolysaccharide outer
core of Yersinia enterocolitica serotype O:3 is required for virulence and plays a role
in outer membrane integrity. Mol. Microbiol. 1999, 31, 5, 1443-1462.
6. Pinta E., Duda K. A., Hanuszkiewicz A., Kaczyński Z., Linder B., Miller W. L.,
Hyytiäinen H., Ch., Borowski S., Kasperkiewicz K., Lam J. S., RadziejewskaLebrecht J., Skurnik M., Holst O.: Identification and role of a 6-deoxy-4-ketohexosamine in the lipopolysaccharide outer core of Yersinia enterocolitica serotype
O:3. Chem. Eur. J. 2009, 15, 9747-9754.
7. Pinta E., Li Z., Batzilla J., Pajunen M., Kasanen T., Rabsztyn K., Rakin A., Skurnik
M.: Identification of three oligo-/polysaccharide-specific ligases in Yersinia
enterocolitica. Mol. Microbiol. 2012, 83, 1, 125-136.
8. Radziejewska-Lebrecht J., Skurnik M., Shashkov A. S., Brade L., Różalski A.,
Bartodziejska B., Mayer H.: Immunochemical studies on R mutants of Yersinia
enterocolitica O:3. Acta Biochem. Pol. 1998, 45, 4, 1011-1019.
9. Kasperkiewicz K.: Właściwości ECA immunogenne mutantów szorstkich Yersinia
enterocolitica. Praca doktorska 2002, Uniwersytet Śląski, Katowice.
10. Muszyński A.: Characterization of lipopolysaccharides from mutants of Yersinia
enterocolitica O:3 cultivated at different temperatures. PhD Thesis 2004, University
of Silesia, Katowice, Poland and Research Centre Borstel, Borstel, Germany.
11. Duda K. A.: Immunochemical studies on lipopolysaccharides from R mutants
Yersinia enterocolitica O:3. PhD Thesis 2007, University of Silesia, Katowice.
12. Duda K.T.: Reactivity of polyclonal antisera against R mutants of Yersinia
enterocolitica O:3. PhD Thesis 2007, University of Silesia, Katowice.
13. Radziejewska-Lebrecht J., Kasperkiewicz K., Skurnik M., Brade L., Steinmetz I.,
Świerzko A. S., Muszyński A.: ECA-antibodies in antisera against R mutants of
Yersinia enterocolitica O:3. Adv. Exp. Med. Biol. 2003, 529, 215-218.
Katarzyna DWORNIAK jest studentką drugiego roku studiów
magisterskich
na
kierunku
biotechnologia,
[email protected]
Mgr Magdalena NOSZCZYŃSKA interesuje się biotechnologią
mikroorganizmów, szczególnie pałeczkami Yersinia spp.
1.8 Charakterystyka i izolacja bakterii Pseudomonas
fluorescens
(Anna FILIPCZYK, Michał NAZAREWICZ - Katedra
Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska,
Gliwice)
Niezwykłość wykorzystania szczepu bakterii
Pseudomonas fluorescens spowodowało ogromne
zainteresowanie wśród naukowców. Ten powszechnie i
aktywnie występujący gatunek bakterii grama (-)
występujący m.in. w glebie, wodzie czy na powierzchni
roślin, jest wykorzystywany w różnych gałęziach
przemysłu.
Bakterie Pseudomonas fluorescens spełniają także funkcje
modyfikatorów czy regeneratorów gleby poprzez
wytwarzanie związków chelatujących żelazo czyli
sideroforów. [3][5]
Ze względu na szerokie, biotechnologiczne
zastosowanie Pseudomonas fluorescens zdecydowano
się wyizolować z gleby ten szczep, scharakteryzować go
oraz porównać z bakteriami Pseudomonas fluorescens
pochodzącym z kolekcji szczepów sprowadzonych z
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu.
Do izolacji, różnicowania i oznaczania liczby bakterii
Pseudomonas posłużono się podłożem King A. Obecność
siarczanu magnezu, znajdującego się w podłożu powoduje
możliwość
zaobserwowania
żółto-zielonkawego
zabarwienia. Pałeczki P.fluorescens są zdolne do
wytwarzania barwnika – fluoresceiny, przez co w świetle
UV wykazują fluorescencję. W dalszych badaniach
przeprowadzono testy m.in. biochemiczne, na rozkład
skrobi, tłuszczów, upłynnianie/rozkład żelatyny, produkcja
cyjanowodoru czy też badanie zawartości żelaza
znajdującego się w glebie, z której bakterie były
izolowane.[6][3]
Celem projektu jest określenie możliwości
produkcji cyjanowodoru przez szczepy Pseudomonas
pozyskane z kolekcji szczepów oraz ze środowiska. W
dalszej części zostanie też zbadana efektywność takiej
produkcji.[1][2][4]
Słowa kluczowe: pseudomonas fluorescens, cyjanowodór,
enzymy, siderofory.
1. T. Meera and P. Balabaskar, „Isolation and characterization of Psuedomonas
Fluorescens from rice Fields‖, 2012 Vol. 2 (1) January-April, pp.113-120
2. Donna J. Blazevic, Marilyn H. Koepcke, and John M. Matsen, ―Incidence and
Identification of Pseudomonas fluorescensandPseudomonas putida in the Clinical
Laboratory‖, Appl Microbiol. 1973 January; 25(1): 107–110
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
3. M.K Dhanya, V.P. Potty, ―Siderophore production by Pseudomonas fluorescens
isolated from the rhizosphere of Solenostemon rotundifolius‖, M.K. Dhanya Journal
of R aonodt VC.rPo. pPso,t 2ty007, Vol. 33 No. 2, pp. 138-140
4.Mohammad A. Faramarzia, Marion Stagarsa, Enrico Pensini,Walter Krebs, Helmut
Brandl, „Metal solubilization from metal-containing solid materials by cyanogenic
Chromobacterium violaceum‖ Journal of Biotechnology 113 (2004) 321–326
5.Jankiewicz U., „Charakterystyka i znaczenie piowerdyn bakterii z rodzaju
Pseudomonas‖,
POST.
MIKROBIOL.,
2009,
48,
4,
243-254,
http://www.pm.microbiology.pl/
6 http://www.condalab.com/pdf/1531.pdf 17-01-2013
Anna FILIPCZYK – studentka 3 roku biotechnologii na wydziale
Automatyki Elektroniki i Informatyki. Ukończenie praktyki
studenckiej w 2011r. oraz w 2012r. w Centrum Onkologii im. M.
Skłodowskiej- Curie w Gliwicach w zakładzie Medycyny
Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Pracowni
Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej. Ukończenie
szkolenia „Zastosowanie techniki Real-time PCR w diagnostyce
medycznej‖, Ukończenie szkolenia „ Kobiece choroby
nowotworowe. Wykorzystanie technik PCR w diagnostyce
onkologicznej‖, [email protected]
Michał NAZAREWICZ - student 3 roku biotechnologii na wydziale
Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ukończenie szkolenia
„Zastosowanie techniki Real-time PCR w diagnostyce
medycznej‖, Ukończenie szkolenia „ Kobiece choroby
nowotworowe. Wykorzystanie technik PCR w diagnostyce
onkologicznej‖.
1.9 Egzopolisacharydy-lepkie tarcze bakterii
(Marta
FOGT,
Nataniel
BIAŁAS,
Katarzyna
KASPERKIEWICZ -Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Śląski, Katowice)
Zewnątrzkomórkowe polisacharydy, zwane
egzopolisacharydami
(EPS),to
węglowodany
syntetyzowane przez liczne mikroorganizmy m.in. bakterie.
Na zewnątrz komórki drobnoustroju EPStworzą śluzową
warstwę, która w zależności od stopnia związania z
powierzchnią komórki,może mieć charakter otoczki, luźnej
osłonki lub amorficznej macierzy[1].
Bakteryjne EPSto polimery o dużej masie
cząsteczkowejzbudowane z liniowych lub rozgałęzionych
łańcuchówskładających się głównie z cukrów obojętnych i
ich pochodnych (aminocukrów, kwasów uronowych),które
skupione są w powtarzające się jednostki strukturalne.
Fosforany, octany, siarczany i pirogronian to częste
niesacharydowe
składniki
EPS.
Stabilność
węglowodanowych łańcuchów determinują wiązania α- iβglikozydowe.Większość bakteryjnych EPS ma anionową
naturę, warunkowaną obecnością ujemnie naładowanych
grup funkcyjnych [2].Skład chemiczny powtarzających się
jednostekbudulcowych to kryterium klasyfikacji EPS jako
homo(np.dekstran)
lub
hereopolisacharydów
(np.ksantan)[3].
EPS tworzą lepką barierę chroniącą drobnoustrój
przed biologicznymi (antybiotyki, bakteriofagi, drapieżcy,
enzymy) i fizykochemicznymi (metale ciężkie, pH,
temperatura,zasolenie)
stresorami
,jak
również
zwiększającą przeżywalność komórki w warunkach głodu
[4,5]. Właściwości adhezyjne EPS sprzyjają formowaniu
biofilmu przez bakterie [6].
Przez wzgląd na pożądane cechy EPS stanową
obiekt zainteresowania medycyny, przemysłu spożywczego
i inżynierii środowiska [7].
Słowa
kluczowe:
bakterie,
glikobiologia, ochrona, właściwości
egzopolisacharydy,
1. Poli A., Anzelmo G., Nicolaus B.: Bacterial exopolysaccharides from extreme
marine habitats: production, characterization and biological activities. Mar. Drugs
2010, 8, 6, 1779-1802.
2.Sutherland I.W.: Biofilm exopolysaccharides: a strong and sticky framework.
Microbiology 2001, 147, 1, 3-9.
3. Vu B., Chen M., Crawford R. J., Ivanova E.P.: Bacterial extracellular
polysaccharides involved in biofilm formation. Molecules 2009, 14, 7, 2535-2554.
4. Singha T.K.: Microbial extracellular polymeric substances: production, isolation
and applications. IOSR Journal of Pharmacy 2012, 2, 2, 276-281.
5 .Rodríguez C., Van der Meulen R., Vaningelgem F., Font de Valdez G., Raya R., 6.
De Vuyst L., Mozzi F.: Sensitivity of capsular-producing Streptococcus
thermophilusstrains to bacteriophage adsorption. Lett. Appl. Microbiol. 2008, 46, 4,
462-468.
6. Kumar A.S., Mody K., Jha B.: Bacterial exopolysaccharides - a perception. J.
Basic Microbiol. 2007, 47, 2, 103-117.
7. FreitasF., Alves V.D., Reis M.A.: Advances in bacterial exopolysaccharides: from
production to biotechnological applications. TrendsBiotechnol. 2011, 29, 8, 388-398.
Marta FOGT, Nataniel BIAŁAS, Katarzyna KASPERKIEWICZ Działalność naukowa autorów skupia się na badaniu
egzopolisacharydów (EPS)patogenów jelitowych, jak również
EPS bakterii środowiskowych opornych na metale ciężkie,
[email protected]
1.10 Podatność różnych powierzchni polimerycznych
na adhezję bakterii
(Anna GERNAND, Zofia ŻAKOWSKA - Instytut Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, Łódź)
Materiały polimerowe są w coraz większym
stopniu wykorzystywane są do produkcji elementów
instalacjach, które wykonywane były ze stali nierdzewnej,
z powodu ich ceny i plastyczności. Mikrobiologiczne
zanieczyszczenie tych materiałów staje się znaczącym
problemem w produkcji żywności i jest ważne ze względu
na bezpieczeństwo zdrowia publicznego [1].
Właściwości chemiczne powierzchni na adhezję
bakterii nie są brane pod uwagę przy projektowaniu
urządzeń produkcyjnych żywności. W szczególności, liczba
czynników fizykochemicznych jest ważna przy określaniu
właściwości powierzchni [2]. W tym badaniu, wzięte pod
uwagę zostały skład chemiczny oraz właściwości
hydrofobowe powierzchni polimerów oraz ich wpływ na
adhezję bakterii.
Cztery materiały polimerowe materiały
polimerowe, materiały polimerowe do wytwarzania
elementów budowlanych, badano pod kątem podatności na
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
adhezję bakterii (poliamid, polietylen, polioksometylen,
poliwęglan). Dwa szczepy bakterii, wyizolowane z
powierzchni i instalacji przemysłu spożywczego zostały
zastosowane (Bacillus mycoides i Pseudomonas
fluorescens). Bakterie wybrane zostały na podstawie
częstości występowania w próbkach badanych powierzchni
produkcyjnych.
Dwie metody były zastosowane aby sprawdzić adhezję
bakterii: fluorescencyjna mikroskopia i pomiar poziomu
ATP na skolonizowanych powierzchniach. Dzięki tym
dwóm metodom można otrzymać szybko informacje o
stanie fizjologicznym komórek znajdujących się w biofilmie i
ilości
bakterii
przylegających
do
materiału.
Obydwa badane szczepy wykazała podobną podatność
adhezji do poliamidu i polietylenu. Ponadto wyniki dwóch
opisanych metod zgadzają się ze sobą. W przypadku
poliwęglanu i polioksometylenu, oba szczepy wykazały
zróżnicowane zachowanie.
Słowa kluczowe: polimery, adhezja, biofilm
1. Morton, L. H. G., Surman S.B.: Biofilms in biodeterioration—a review. International
Biodeterioration and Biodegradation 1994, 34,203–221.
2. Bacterial Adhesion at Synthetic Surfaces. Applied And Environmental
Microbiology, 1999, 65,11, 4995–5002.
Anna GERNAND - doktorant Politechniki Łódzkiej.
Zainteresowania naukowe związane są z tworzeniem biofilmu i
badania metaboliczne mikroorganizmów zamieszkujących linii
produkcyjnych
w
przemyśle
spożywczym,
[email protected]
1.11 Wpływ wybranych substancji chemicznych na
rozmnażanie się skoczogonków (Folsomia candida)
(Anna WRÓBEL, Aneta GIERBUSZEWSKA, - Instytut
Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, Zakład
Badań Ekotoksykologicznych, Pracownia Toksykologii
Organizmów Glebowych, Patrycja GĘBALA - Uniwersytet
Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut
Informatyki,
Zakład
Komputerowych
Systemów
Biomedycznych, Laboratorium Mikrotomografii)
Wstęp: Skoczogonki są drobnymi stawonogami,
zamieszkującymi przede wszystkim glebę i ściółkę. Celem
pracy było sprawdzenie i wdrożenie do rutynowych badań
ekotoksykologicznych metody, opartej o wytyczną OECD
nr 232 [1, 2, 3, 4].
Materiały i metody: Zastosowano preparaty
Marshall 250 CS oraz Chwastox Extra 300 SL i kwas
borowy (8 stężeń każdy). Doświadczenie prowadzono w
plastikowych pojemnikach ze sztucznym podłożem.
Wprowadzono do nich po 10 sztuk skoczogonkóww wieku
12 dni. Doświadczenie trwało 4 tygodnie. Po tym czasie
oszacowano śmiertelność osobników dorosłych oraz liczbę
osobników młodych. Wyniki porównywano z grupą
kontrolną [4].
Wyniki: EC50 wynosiło 132,3 mg/kg dla kwasu
borowego, 4,2 mg/kg dla preparatu Marchall 250 CS,
natomiast dla preparatu Chwastox Extra 300 SL >1000
mg/kg s. m.p.
LC50 wynosiło 204,3 mg/kg dla kwasu borowego oraz 6,8
mg/kg dla preparatu Marshall 250 CS, natomiast dla
preparatu Chwastox Extra 300 SL >1000 mg/kg s. m.p.
Wnioski: - Marshall 250 CS znacząco wpływał na
rozmnażanie się skoczogonków i na przeżywalność ich
form dorosłych, ale badania należy rozszerzyć o inne
substancje stosowane w rolnictwie.
Słowa kluczowe: Skoczogonki, toksyczność substancji,
pestycydy
1. Berlinger P. i in. Checklist of the Collembola of the World. 1996-2004.
www.collembola.org
2. Broerse M., van Gestel Cornelis A.M.: Mixture effects of Nikel and chlorpyrifos on
Folsomia candida (Collembola) explained from development of toxicity in time.
Chemosphere 79 (2010), 953 – 957.
3. Walker C.H. i inni. Podstawy ekotoksykologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2002.
4. Wytyczna OECD do badań substancji chemicznych nr 232, zatwierdzona 7
września 2009 roku: „Collembolan Reproduction Test In Soil‖.
Anna WRÓBEL - Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja w Krakowie. Od 2002 roku pracownik naukowy w
Zakładzie Badań Ekotoksykologicznych Instytutu Przemysłu
Organicznego, Oddział w Pszczynie, [email protected]
Aneta GIERBUSZEWSKA - Absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2009 roku pracownik naukowy w
Zakładzie Badań Ekotoksykologicznych Instytutu Przemysłu
Organicznego, Oddział w Pszczynie.
Patrycja GĘBALA - Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, doktorantka w Instytucie Informatyki
Uniwersytetu Śląskiego, beneficjentka programu stypendialnego
ŚWIDER.
1.12 Organizacja żeńskich zespołów komórek linii
płciowej u skąposzczeta Chaetogasterdiaphanus
(Annelida, Clitellata).
(Szymon GORGOŃ, Piotr ŚWIĄTEK - Wydział Biologii i
Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)
U opisywanego organizmu żeńskie zespoły
(cysty, grupy izogeniczne) komórek linii płciowej składają
się z komórek odżywczych – trofocytów, oocytu, oraz
centralnej masy cytoplazmatycznej – cytoforu. Ponieważ
komórki zespołu nie posiadają bezpośredniego połączenia
między sobą, cytofor pełni rolę łącznika. Mianowicie, każda
z komórek cysty, jest połączona z cytoforem tylko jednym
kanałem
cytoplazmatycznym
(mostkiem
międzykomórkowym). Największy ze zmierzonych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
mostków międzykomórkowych posiadał średnicę 3,5μm. W
ścianie kanału cytoplazmatycznego wykazano obecność Faktyny. W początkowych etapach oogenezy cysta ma
kształt kulisty. Na tym etapie wszystkie komórki zespołu są
morfologicznie równocenne, i nie jest możliwe stwierdzenie
która komórka zróżnicuje w oocyt. W późniejszych
zespołach można zauważyć uwypuklenie związane ze
wzrostem oocytu. W oocycie pojawiają się pierwsze krople
żółtka. Oocyt staje się największą komórką cysty, a w
końcowych etapach dojrzewania cytofor z trofocytami
stanowi mały procent objętości zespołu. W takim zespole
nie obserwowano już połączenia między oocytem a
cytoforem. W późnym zespole oolemma tworzy dołki
opłaszczone, a w cytoplazmie oocytu można zauważyć
pęcherzyki opłaszczone. Cytoplazma wzastającego oocytu
wypełniona jest kulami żółtka różnych rozmiarów. Wyjątek
stanowi warstwa cytoplazmy otaczająca jądro oocytu, która
nie posiada kul żółtka. Jądro oocytu zawiera dobrze
wykształcone jąderko i rozproszoną chromatynę. Osłonka
jądrowa jest pofałdowana.
Słowa kluczowe: Annelida, oogeneza, cysta, oocyt,
cystofor
Szymon GORGOŃ, Piotr ŚWIĄTEK - Autorzy plakatu wspólnie
zajmują
się
badaniami
oogenezy
u
skąposzczetaChaetogasterdiaphanus,
[email protected]
1.13 Kolonizacja układu pokarmowego noworodków
(Anna GOSZKIEWICZ, Małgorzata LEWANDOWSKA –
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka)
Właściwy przebieg procesu kolonizacji układu
pokarmowego noworodków jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Czynniki, które
mogą opóźniać kolonizację lub zaburzać równowagę w
zespole mikroorganizmów jelitowych mogą prowadzić do
dominacji tych gatunków, które powodują zaburzenia w
prawidłowej pracy przewodu pokarmowego lub które w
wyniku aktywności enzymatycznej biorą udział w
wytwarzaniu związków toksycznych i rakotwórczych, w ten
sposób przyczyniając się do rozwoju wielu chorób.
Uważa się, że układ pokarmowy noworodka w
chwili porodu jest sterylny [1, 2], a jego wstępna
kolonizacja następuje już w przeciągu 1. godziny życia
[3,4]. Jednak największe znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu dziecka ma gwałtowna
kolonizacja następująca w przeciągu kilku godzin po
narodzinach [5]. Kolonizacja zachodzi wieloetapowo.
Mikroorganizmy biorące udział w tym procesie pochodzą
głównie z dróg rodnych, skóry matki, a także z otoczenia
noworodka.
Kolonizacja układu pokarmowego noworodków
nie we wszystkich przypadkach zachodzi według tego
samego schematu. Sposób porodu, otoczenie, sposób
karmienia, rodzaj pokarmu, schorzenia i stosowane leki, jak
również substancje prebiotyczne i probiotyki mają znaczny
wpływ na przebieg tego procesu.
Słowa kluczowe: mikrobiota jelitowa, noworodki
1. Bezirtzoglou E.: The intestinal microflora during the first weeks of life. Anaerobe
1997, 3, 173-177.
2. Salminen S., Isolauri E.: Intestinal colonization, microbiota, and probiotics. J. Ped.
2006, 149, 5, 115-120.
3. Moore T.A., Hanson C.K., Anderson-Berry A.: Colonization of the gastrointestinal
tract in neonates: a review.ICAN 2011, 3, 291-295.
4. Palmer C., Bik E.M., DiGiulio D.B., Relman D.A., Brown P.O.:
Development of the HumanInfant Intestinal Microbiota. PLoS Biol. 2007, 5,
e177.
5. Dominquez-Bello M.G., Blaser M.J., Ley R.E., Knight R.: Development
of the human gastrointestinal microbiota and insights from high-throughput
sequencing. Gastroent. 2011, 140, 1713–1719.
[email protected]
1.14 Metagenomika w mikrobiologii środowiska
(Anna JAROSŁAWIECKA –Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Katowice)
Mikroorganizmy opanowały prawie wszystkie
środowiska. Występują zarówno w glebie, wodzie, jak i
powietrzu. Są również obecne na terenie niedostępnym dla
organizmów o wyższych wymaganiach, takich jak gorące
źródła, solanki, wody pokopalniane, zimne arktyczne lody
czy wnętrze skorupy ziemskiej. Dotychczas wiele
ekstremalnych biotopów było uważane za pozbawione
jakiejkolwiek formy życia, sądzono bowiem że w tak
trudnych warunkach żaden organizmnie jest w stanie
przetrwać, a co więcej funkcjonować.
Klasyczne techniki mikrobiologiczne pozwalają
jedynie na uzyskanie informacji o mikroorganizmach
hodowlanych, co znacznie ogranicza wiedzę na temat
danego ekosystemu oraz ich potencjalne wykorzystanie
przez człowieka. Dotychczas scharakteryzowano około
8000 gatunków mikroorganizmów, co stanowi zaledwie ich
1% w środowisku naturalnym. Dopiero zastosowanie
metod genetycznych, w tym analiza sekwencji 16S rDNA,
pozwoliła
na
m.in.
odkrycie
mikroorganizmów
niehodowlanych i zapoczątkowała nową drogę badań.
Kolejnym milowym krokiem jest metagenomika, w której
poprzez
sekwencjonowanie
DNA
izolowanego
bezpośrednio ze środowiska, uzyskujemy pełniejszą
informację o bioróżnorodności mikroorganizmów, pomijanej
w technikach hodowlanych oraz o ich genomach.
Najbardziej znane projekty metagenomiczne to Human
Microbiome Project, w którym poddano analizie populację
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
mikroorganizmów ludzkiego przewodu pokarmowego czy
badania nad mikroorganizmami z Morza Sargassowego.
Poznanie nowych mikroorganizmów i ich genów, daje nowe
możliwości w ich wykorzystaniu w biotechnologii m.in. w
produkcji nowych enzymów, antybiotyków, biosensorów,
dodatkową wiedzę o wzajemnych interakcjach pomiędzy
drobnoustrojami i pozwoli na rozwiązanie wielu problemów
w rolnictwie, przemyśle czy medycynie.
Słowa kluczowe: mikroorganizmy, metagenomika
Daniel, R. 2005. The metagenomics of soil. Nat. Rev. Microbiol. 3:470-478.
Deja-Sikora E., Sikora M., Gołębiewski M., Tretyn A. Biblioteki metagenomowe jako
źródło genów przydatnych w biotechnologii: Biotechnologia: 4 (79) 125–139 2007.
Handelsman, J.2004. Metagenomics: application of genomics to uncultured
microorganisms. Microbiol. Mol. Biol. Rev.68:669-685.
Anna JAROSŁAWIECKA – doktorantka III roku Advanced
Methods in Biotechnology and Biodiversity, WBiOŚ, UŚ,
[email protected]
1.15 Bakterie
zastosowania
endofityczne
i
ich
potencjalne
(Małgorzata KUKLA - Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet
Śląski, Katowice)
Bakterie
endofityczne
(endofity)
to
mikroorganizmy zasiedlające zdrowe i żywe tkanki roślin
wyższych. Przypuszcza się, że blisko 300 000 znanych
obecnie gatunków roślin jest zasiedlanych przez jeden lub
więcej gatunków bakteryjnych endofitów. Wśród nich od
kilku lat szczególnym zainteresowaniem cieszą się tzw.
endofity promujące wzrost roślin (PGPE, Plant GrowthPromoting Endophyte). Szereg właściwości tych
mikroorganizmów powoduje, że w kooperacji z roślinami
mogą istotnie zwiększać tempo usuwania szkodliwych
substancji organicznych ze środowiska i akumulacji
nieorganicznych związków w częściach nadziemnych roślin
[1]. To powoduje, że endofity stają się efektywnym
narzędziem w fitoremediacji. Prowadzone są także badania
nad zastosowaniem endofitów do produkcji metabolitów,
które mogą być stosowane w medycynie jako skuteczne
leki do walki z chorobami. Metabolity te to przede
wszystkim nowe antybiotyki, związki przeciwrakowe, lotne
związki
organiczne,
związki
przeciwgrzybicze,
antywirusowe oraz immunosupresanty. Poza typowo
medycznym zastosowaniem substancji produkowanych
przez endofity poszukuje się także bakterii zdolnych do
produkcji biopolimerów na przykład bioplastików.
Dodatkowo bakterie żyjące w tkankach roślinnych mogą
być wykorzystane do ochrony upraw rolnych przed infekcją
patogenów [2, 3].
Słowa kluczowe: bakterie endofityczne, bioremediacja,
fitoremediacja
1 .Luo S., Xu T., Chen L., Chen J., Rao Ch., Xiao X., Wan Y., Zeng G., Long
F., Liu Ch., Liu Y.:Endophyte-assisted promotion of biomass production and
metal-uptake of energy crop sweet sorghum by plant-growth-promoting
endophyteBacillus sp. SLS18. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2012, 93, 17451753.
2 .Hardoim P.R., Overbeek L.S., Elsas J.D.: Properties of bacterial endophyte
and their proposed role in plant growth. Trends Microbiol., 2008, 16, 10, 463471.
3. Ryan R., Germaine K., Franks A., Ryan D.J., Dowling D.N.: Bacterial
endophyte: recent developments and applications. FEMS Microbiol. Lett.,
2008, 278, 1-9.
Małgorzata KUKLA jest studentką pierwszego roku studiów
doktoranckich: Advanced methods in Biotechnology and
Biodiversity w dziedzinie mikrobiologii. Obecnie zajmuje się
badaniem właściwości bakterii endofityczncych i ich rolą w
fitoremediacji
związków
ropopochodnych,[email protected]
1.16 Produkcja kwasów organicznych z udziałem
Corynebacterium glutamicum
(Martyna LESZCZEWICZ, Piotr WALCZAK - Instytut
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika
Łódzka)
Corynebacterium glutamicum to względnie
beztlenowe, gram-dodatnie, morfologicznie zmienne
bakterie glebowe. W warunkach ograniczonego dostępu
tlenu komórki tych bakterii są aktywne metabolicznie,
produkują kwasy organiczne tj. kwas L-mlekowy,
bursztynowy i octowy mimo, że ich wzrost jest
zahamowany.
C. glutamicum mogą produkować kwasy
organiczne w ilości przekraczającej 100 g/l.Wytwarzają
kwas L-mlekowy o dużej czystości (<99,9%) z wydajnością
przekraczającą 4 g/l/h [1]. Szczepy produkujące kwas Dmlekowy zostały zmodyfikowane poprzez wprowadzenie do
komórek C. glutamicumΔldhA, genów kodujących
dehydrogenazę D-meczanową pochodzącą z Escherichia
coli lub Lactobacillusdelbrueckii.Podczas fermentacji
okresowej
z
zasilaniemmutanty
C. glutamicum produkują 120 g/l kwasu D-mlekowego o
wysokiej czystości optycznej(>99,9%) [2]. C. glutamicum
CRX2, którego metabolizm został zmodyfikowany tak aby
umożliwić wykorzystywanie ksylozy i arabinozy był zdolny
do wytwarzania znaczących ilości kwasu mlekowego (0.45
g/g substratu) i bursztynowego (0.2g/gsbstratu) [3,4].
Dwuetapowy proces biosyntezy kwasu bursztynowego z
udziałem
C. glutamicum R DldhA również został opracowany.
Szczep produkował 146 g/l kwasu bursztynowego [5].
Innym przykładem może być fermentacja z okresowym
zasilaniem, w której wykorzystano glukozę, mrówczan oraz
wodorowęglan jako źródło węgla. C. glutamicum BOL3/pAN6-gap wytwarzały 134 g/l kwasu bursztynowego [6].
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Biosynteza kwasów organicznych przez C.
glutamicum, w warunkach ograniczonego dostępu tlenu
może być korzystna ze względu na wydajność i brak
zapotrzebowania na obecność złożonych substancji
odżywczych w pożywce.
Słowa kluczowe: Corynebacterium glutamicum, kwas
mlekowy, kwas bursztynowy
1. Okano K., Tanaka T., OginoC., Fukuda H., KondoA.: Biotechnological production
of enantiomeric pure lactic acid from renewable resources: recent achievements,
perspectivesand limits. ApplMicrobiolBiotechnol (2010), 85:413–423.
2. OkinoS., SudaM., Fujikura K., Inui M., YukawaH.: Production ofD-lactic acid by
Corynebacterium glutamicumunder oxygen deprivation. ApplMicrobiolBiotechnol
(2008) 78:449–454.
3. Kawaguchi, H., Vertès, A.A., Okino, S., Inui, M., and Yukawa, H.: Engineering of a
xylose metabolic pathway in Corynebacterium glutamicum. Appl Environ Microbiol,
(2006) 72: 3418–3428.
4. Kawaguchi, H., Sasaki, M., Vertès, A.A., Inui, M., and Yukawa, H.: Engineering of
an
L-arabinose
metabolic
pathway
inCorynebacterium
glutamicum.ApplMicrobiolBiotechnol (2008) 77:1053–1062.
5. ]Okino, S., Suda, M., Fujikura, K., Inui, M., and Yukawa, H.: Production of D-lactic
acid by Corynebacteriumglutamicumunder oxygen deprivation.ApplMicrobiol Biotechnol2008) 78:449–454.
6. Litsanov, B., Brocker, M., and Bott, M.: Towards homosuccinate fermentation:
metabolic engineering of Corynebacteriumglutamicumfor anaerobic succinate production from glucose and formate.Appl Environ Microbiol(2012)78:3325–3337.
Martyna LESZCZEWICZ - doktorantka w ITFiM. Zainteresowania
naukowe to fizjologia, metabolizm oraz modyfikacja genetyczna
mikroorganizmów
o
znaczeniu
biotechnologicznym,
[email protected]
dr hab. inż. Piotr WALCZAK - opiekun pracy doktorskiej - adiunkt
ITFiM PŁ. Tematyka badawcza- genetyka, fizjologia i
przemysłowe zastosowanie bakterii mlekowych oraz bakterii z
rodzaju Bacillus, ulepszanie szczepów drobnoustrojów, hodowla
drobnoustrojów w skali wielkolaboratoryjnej.
1.17 Zespół mikroorganizmów jelitowych człowieka
(Małgorzata LEWANDOWSKA, Anna GOSZKIEWICZ –
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,
Politechnika Łódzka, Łódź)
Przewód pokarmowy człowieka jest kolonizowany w
przeciągu kilku pierwszych dni życia przez mikroorganizmy,
które wpływają między innymi na trawienie oraz układ
immunologiczny organizmu [1,2]. Jest to jeden z
najbogatszych gatunkowo ekosystemów na Ziemi, a w jego
skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech domen
życia: archeony, eukarya oraz bakterie [3,4]. Szacuje się,
że liczba komórek bakteryjnych zasiedlających układ
pokarmowy przewyższa dziesięciokrotnie liczbę wszystkich
komórek ludzkiego organizmu [5,6]. W tym złożonym
ekosystemie występuje aż 9 z 25 znanych typów bakterii, a
wśród nich dominują Firmicutes (46-60%), Proteobacteria
(10-30%), BacteroidetesorazActinobacteria (łącznie 8-28%)
[3,7].
W jelitach dorosłego, zdrowego człowiekaliczebnie
przeważająbakterie z rodzaju Bifidobacterium, Bacteroides,
Clostridium i Eubacterium, mniej jest natomiast bakterii z
rodzaju
Lactobacillus,
Escherichia,
Enterobacter,
Streptococcus czy Klebsiella [7]. Mikroorganizmy jelitowe
można podzielić na dwie grupy: „rezydentów‖, które są
mikrobiotą autochtoniczną, często symbiotyczną dla
człowieka, oraz „podróżników‖, które dostają się do
organizmu wraz z dietą lub z innymi czynnikami
środowiskowymi i które rywalizują o miejsce do zasiedlenia
[4,8]. Dominujące gatunki bakterii stanowią zaledwie 30%
mikroorganizmów jelitowych obecnych u każdego
człowieka, pozostałe 70% drobnoustrojów to drobnoustroje
unikatowe [7].
Ostatnie badania wskazały, że pośród całej populacji
ludzi na świecie występują tylko dwa enterotypy mikrobioty
jelitowej. Pierwszy z nich charakteryzowany jest przez
wysoki poziom bakterii z rodzaju Bacteroides i indukowany
jest dietą wysokobiałkową. Drugi natomiast cechuje się
wysoką liczebnością bakterii z rodzaju Prevotella i
warunkowany jest dietą bogatą w cukry [9,10].
Słowa kluczowe: układ pokarmowy, jelito ludzkie,
mikrobiota jelitowa, enterotypy, dieta.
1. Guarner F., Malagelada J-R.: Gut flora in health and disease. Lancet 2003, 361,
512-519.
2. Klaassens E.S., de Vos W.M., Vaughan E.E.: Metaproteomics approach to study
the functionality of the microbiota in the human infant gastrointestinal
tract. Appl. Environ. Microbiol. 2007,73, 1388-1392.
3. Stolarczyk A., Libudzisz Z., Socha P., Socha J.: Rola probiotyków i prebiotyków w
profilaktyce i leczeniu zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży. Standardy
Medyczne 2008, 2, 175-171.
4. Turroni F., Ribbera A., Foroni E., van Sinderen D., Ventura M.: Human gut
microbiota and bifidobacteria: from composition to functionality. Antonie van
Leeuwenhoek 2008, 94, 35-50.
5. Hattori M., Taylor T.D.: The human intestinal microbiom: a new frontier of
a human biology. DNA Res. 2009, 1, 1-12.
6. Palmer C., Bik E.M., Digiulio D.B., Relman D.A., Brown P.O.: Development of the
human infant intestinal microbiota. PLoS Biol. 2007, 5, e177.
7. Libudzisz Z., Nowak A.: Mikroorganizmy jelitowe człowieka. Standardy Medyczne
2008, 2,372-379.
8. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Mikroorganizmy i
środowiska ich występowania. PWN 2008, 240-248.
9. Arumugam M., Raes J. et al.: Enterotypes of the human gut microbiome. Nature
2011, 473, 174-180.
10. Yong E.: Gut microbial ‗enterotypes‘ become less clear-cut. Nature News 2012.
Mgr inż. Małgorzata LEWANDOWSKA – absolwentka Politechniki
Łódzkiej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności; obecnie IV
rok studiów doktoranckich, Instytut Technologii Fermentacji i
Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka, [email protected]
Mgr Anna GOSZKIEWICZ – absolwentka Uniwersytetu
Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; obecnie III rok
studiów doktoranckich, Instytut Technologii Fermentacji i
Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka.
1.18 Adherencja bakterii jelitowych do komórek
nabłonka jelitowego Caco-2 w obecności prebiotyku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
(Lidia LIPIŃSKA, Katarzyna ŚLIŻEWSKA, Adriana NOWAK
- Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,
Politechnika Łódzka, Łódź)
W pracy zbadano adherencję (zdolność
przylegania) szczepów referencyjnych Clostridium
perfringens ATCC 13124, Salmonella Typhimurium ATCC
14028, Escherichia coli ATCC 10536 oraz preparatu
probiotycznego złożonego ze szczepów: Saccharomyces
cerevisiae ATCC 0140, Lactobacillus paracasei ŁOCK
0920, Lactobacillus brevis ŁOCK 0944 oraz ŁOCK 0945 do
komórek nabłonka jelita Caco-2 podczas inkubacji w
obecności prebiotyku (oporne dekstryny). Wykorzystano
metody: płytkową Kocha oraz mikroskopową (barwienie
Giemzy – May - Grunwalda).
Oporne dekstryny zostały przygotowane na drodze
pirokonwersji
i modyfikacji chemicznej skrobi
ziemniaczanej [1].
Obecność opornych dekstryn spowodowała wzrost
adherencji bakterii beztlenowych Cl. perfringens do
komórek nabłonka jelita Caco-2 z 69,2% ± 1,9 (próba
kontrolna) do 81,7% ± 7,4. Ponadto wykazano spadek
adherencji chorobotwórczego szczepu S. Typhimurium z
80,4% ± 9,8 (próba kontrolna) do 69,8% ± 3,5,
co potwierdza prozdrowotny efekt badanego prebiotyku.
Obecność opornych dekstryn nie wykazała wpływu na
adherencję preparatu probiotycznego oraz bakterii E. coli.
Słowa kluczowe:
dekstryny, Caco-2
adherencja,
prebiotyki,
oporne
1. Kapuśniak J. i wsp.: Otrzymywanie i charakterystyka opornych dekstryn ze skrobi
ziemniaczanej. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych 2008, z. 530, 427444
[email protected]
1.19 Zastosowanie
biotechnologii
immobilizacji
enzymów
w
(Ariel MARCHLEWICZ, Prof. dr hab. Sylwia ŁABUŻEK –
Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Enzymy, zarówno naturalne jak i modyfikowane,
dzięki swoim szerokim właściwościom, znalazły
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Obecnie dąży
się do poprawy ich właściwości m.in. zwiększenia
stabilności, pożądanej specyficzności czy zachowania
aktywności. Immobilizacja- proces unieruchamiana
enzymów, pozwala na wielokrotne odzyskiwanie enzymów
w procesach technologicznych jednak często prowadzi do
częściowej
utraty
ich
właściwości.
Wieloletnie
poszukiwania
uniwersalnych
nośników
oraz
dopracowywanie warunków tego procesu zaowocowały
opracowaniem metod pozwalających na unieruchomienie
cząsteczek z jednoczesnym zachowaniem lub poprawą ich
właściwości katalitycznych [1]. Głównymi technikami
unieruchamiania są: adsorpcja na powierzchni nośnika z
wykorzystaniem wiązań niekowalencyjnych (np. siły
jonowe) lub kowalencyjnych (wiązania estrowe,
peptydowe); wiązanie w matrycy nośnika – pułapkowanie w
żelach naturalnych (alginian, chitozan) lub syntetycznych
(poliakrylamid, siloksany); sieciowanie bez nośnika lub
kopolimeryzacja z nośnikiem oraz zamykanie na lub
wewnątrz membran [1, 2]. Mimo niepodważalnych zalet,
obecnie jedynie około 20% procesów biokatalitycznych
wykorzystuje enzymy immobilizowane [2]. Celem pracy jest
przedstawienie powszechnie wykorzystywanych i
interesujących metod immobilizacji enzymów oraz ich
wykorzystania w biotechnologii.
Słowa kluczowe: immobilizacja, enzymy, biokatalizator
1. Mateo C., Palomo J.M., Fernandez-Lorente G., Guisan J.M.,: ―Improvement of
enzyme activity, stability and selectivity via immobilization techniques‖. Enzyme and
Microbial Technology, 2007, 40, str. 1451–1463
2. Brady D., Jordaan J.: ―Advances in enzyme immobilization‖. Biotechnology
Letters, 2009, 31, str. 1639–1650
3. Hanefeld U., Gardossi L., Manger E.: ―Undenrstanding enzyme immobilization‖.
Chemical Society Reviews, 2009, 38, str. 453 – 468
[email protected]
1.20 Zdolność rozkładu substancji z grupy BTEX
wchodzących w skład ropy naftowej przez
mikroorganizmy w warunkach morskich i ich
wykorzystanie w oczyszczaniu wód.
(Katarzyna NAZAREWICZ- Wydział Inżynierii Środowiska,
Politechnika Śląska, Gliwice)
U
podstaw
rozwoju
gospodarki
leży
wykorzystanie naturalnych surowców w celu uzyskania
energii. Do najważniejszych z nich zalicza się ropę naftową
i gaz ziemny. Stale wzrastające zapotrzebowanie jakie
odnotowuje się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
ściśle związane z wydobyciem paliw kopalnianych,
przyczyniło się do gwałtownego wzrostu obecności
związków wchodzących w skład ropy naftowej w
środowisku naturalnym zarówno w glebie jak i akwenach
wodnych [1].
Istnieją naturalne mechanizmy umożliwiające
wykorzystanie wiedzy biotechnologicznej w celu
zwalczania skutków wprowadzenia do środowiska dużych
ilości węglowodorów aromatycznych, w tym związków
zaliczanych do grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen,
ksyleny). Analiza wyników badań przeprowadzanych w
placówkach naukowych zajmujących się wykorzystaniem
właściwości
i
możliwości
biodegradacyjnych
mikroorganizmów ropy naftowej, daje nadzieję na
tworzenie coraz ciekawszych rozwiązań technologicznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
zarówno w celach prewencyjnych, kontrolnych jak również
przywrócenia homeostazy [2,3,4].
Biodegradacja ropy naftowej ma w ostatnim
czasie duże znaczenie wskutek rosnącego skażenia
środowiska węglowodorami wchodzącymi w jej skład.
Proces ten znajduje coraz większe zastosowanie w skutek
rosnących możliwości związanych z modyfikacją
organizmów żywych, powiększającym się zasobem danych
dotyczących ich właściwości i analizą zmian zachodzących
w środowisku pod ich wpływem. Śledzenie ekspresji
genów, analizowanie składu i sekwencji nukleotydowych
pod względem obecności konkretnych fragmentów
odpowiedzialnych za kodowanie informacji związanej z
produkcją białek enzymatycznych umożliwia tworzenie
organizmów modyfikowanych genetycznie wyróżniających
się większą efektywnością działania [5,6,7,8].
Innowacyjne
technologicznie
rozwiązania
pozwalają na zwalczanie skutków katastrof ekologicznych
oraz zagrożeń spowodowanych wprowadzeniem do
ekosystemów
wodnych
trudno
rozkładalnych
węglowodorów [9, 10, 11].
Słowa kluczowe: biodegradacja, mikroorganizmy, ropa
naftowa, BTEX
1. Bioremediacja gleb zaolejonych z wykorzystaniem sorbentów , Nafta – Gaz, 66, 9,
810—818, 2010
2. Influence of Soil Components on the Biodegradation of Benzene, Toluene,
Ethylbenzene, and
o-, m-, andp-Xylenes by the Newly Isolated Bacterium
Pseudoxanthomonas spadix BD-a59, Applied and Environmental Microbiology, 74,
7313-7320, 2008
3. Biologiczne utlenianie monopierścieniowych, węglowodorów aromatycznych w
środowiskach sprzyjających redukcji siarczanów, Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych, 48, 403-412, 2011
4. Mikroorganizmy występujące w ropie naftowej i w wodach złożowych., NAFTAGAZ, 66, 267–273, 2010
5. Environmental microbiology and biodegradation. Detection and Enumeration of
Aromatic Oxygenase Genes by Multiplex and Real-Time PCR, Applied and
Environmental Microbiology, 69, 3350-3358, 2003
6. Biodegradation of mixtures of substituted benzenes by Pseudomonas sp. strain
JS150, Applied and Environmental Microbiology , 58, 2237-2244, 1992
7. Environmental microbiology and biodegradation. Effects of Iron Limitation on the
Degradation of Toluene by Pseudomonas Strains Carrying the TOL (pWWO)
Plasmid, Applied and Environmental Microbiology, 67, 3406-3412, 2001
8. www.pseudomonas.com (15.11.2012)
9. www.yankodesign.com/2012/05/21/sea-cleaning-drone/ (20.11.2012)
10 .www.biocleaner.com (20.11.2012)
11. www.synthezyme.com/Biosurfactants.html (12.12.2012)
Katarzyna NAZAREWICZ - Studentka I roku Biotechnologii
studiów magisterskich na Politechnice Śląskiej. Do osiągnięć
należy m.in. uzyskanie dyplomu za aktywne uczestnictwo w I
Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym SYMBIOZA
im. Prof. Krzysztofa W. Szewczyka w Warszawie maj 2012 roku,
wyróżnienia przyznanego za prezentację plakatu naukowego
podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Biotechnologów w
Katowicach wrzesień 2011 roku, uzyskanie 16 punktów
edukacyjnych w związku z Ukończenie szkolenia Kobiece
choroby nowotworowe. Wykorzystanie techniki PCR w
diagnostyce onkologicznej ,Wrocław, wrzesień 2012 roku, oraz
szkolenia Zastosowanie techniki Real-Time PCR w diagnostyce
medycznej, Wrocław, kwiecień 2012 roku, uczęszczanie do
Szkoły Biobiznesu prowadzonej przez dr Aleksandrę Ziembińską
na Politechnice Śląskiej, organizacja konferencji naukowej
Transfer wiedzy w naukach technologicznych, Gliwice,
październik 2012 roku, udział w projekcie badawczym Usuwanie
związków azotu w obrotowym złożu tarczowym zasilanym
ściekami koksowniczymi. Badanie wpływu fenolu na procesy
nitryfikacji, denitryfikacji i Anammox, pod opieką dr Grzegorza
Cemy, Gliwice, styczeń 2011- listopad 2012 roku, udział w
projekcie badawczym Czy postawiamy unikalny ślad bakteryjny
na powierzchniach użytkowych? – porównanie bioróżnorodności
flory bakteryjnej izolowanej z naskórka ludzkiego i powierzchni
komputerów osobistych, pod opieką dr Aleksandry Ziembińskiej,
Gliwice, 2011 rok, koordynacja i organizacja warsztatów
biologiczno-chemicznych w ramach akcji organizowanej przez
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka
w Chorzowie, redagowanie artykułów popularno-naukowych do
Poradnika Branżowego w ramach projektu unijnego Rozwiń
Skrzydła Przedsiębiorczości, m.in.: Dziewczyny na Politechnikę,
Student= wynalazca?. Zainteresowania z zakresu biotechnologii
obejmują przede wszystkim oczyszczanie środowiska wodnego z
wykorzystaniem mikroorganizmów, produkcję m.in. kosmetyków
w wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego,
[email protected]
1.21 Ksylitol - słodzik przyszłości?
Przemysław Piotr OLEJNIK – KNSB OPERON,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Mariusz LESIECKI Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ksylitol jest alkoholem polihydroksylowym,
stosowanym jako słodki dodatek do żywności, oznaczany
symbolem E967. Okazuje się, że pomimo właściwości
smakowych, ma on znacznie niższy indeks glikemiczny,
dlatego może być stosowany przez diabetyków jako
zamiennik sachorozy. Stosowany jest również w gumach
do żucia ze względu na udowodnione właściwości
przeciwpróchnicze. Jedynym czynnikiem ograniczającym
stosowanie ksylitolu jest jego cena. Tradycyjnie uzyskiwany
jest on z drewna brzozy, jednak opracowanie wydajnych
metod
produkcji
tego
związku
metodami
mikrobiologicznymi pozwoli na obniżenie jego ceny i
upowszechnienie go jako taniego i mającego korzystny
wpływ na zdrowie słodziku.[1][2]
Słowa kluczowe: ksylitol, słodziki, dodatki do żywności
[1] Birger T., Izumori G. K., Leisola M.: A rare sugar xylitol. Part II: biotechnological
production and future applications of xylitol: Applied Microbiology Biotechnology
2007, 74, 273–276.
[2] Birger T., Izumori G. K., Leisola M.: A rare sugar xylitol. Part I: the biochemistry
and biosynthesis of xylitol: Applied Microbiology Biotechnology 2007, 74, 277–281.
Przemysław Piotr OLEJNIK, Mariusz LESIECKI - Autorzy tego
posteru są aktywnymi członkami Koła Naukowego Studentów
Biotechnologii
"OPERON",
uczestniczącymi
w
wielu
wydarzeniach naukowych, [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1.22 Zastosowanie bakterii rodzaju Propionibacterium
we współczesnym przemyśle
(Wojciech LANGWIŃSKI, Przemysław OLEJNIK- Koło
Naukowe
Studentów
Biotechnologii
„OPERON‖,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Joanna
PAWLICKA- Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Fermentacja propionowa to proces biochemiczny
prowadzony w warunkach beztlenowych miedzy innymi
przez
bakterie
z
rodzaju
Propionibacterium
(P. freudenreichii subsp.freudenreichii, P. freudenreichii
subsp.
shermanii,
P. acidipropionici, P. jensenii, P. thoenii). Mikroorganizmy z
rodzaju Propionibacterium to nieprzetrwalnikujące pałeczki
barwiące się na granatowo metodą Grama. Proces
biochemiczny przez nie prowadzony polega na przemianie
cukrów, mleczanów i innych związków chemicznych w
kwas propionowy, kwas octowy, dwutlenek węgla oraz
wodę. Często towarzyszy mu wytworzenie niewielkich ilości
kwasu bursztynowego.
Bakterie propionowe znane są z udziału w
produkcji serów dojrzewających np. sera edamskiego,
któremu kwas propionowy oraz octowy nadają specyficzny
smak, a towarzyszące temu wydzielanie dwutlenku węgla
odpowiada za powstawanie oczek zwanych potocznie
„dziurami‖ [1]. Produkty fermentacji propionowej znalazły
szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym,
paszownictwie, produkcji tworzyw sztucznych oraz środków
ochrony roślin[2, 3, 4]. Dzięki wysokiej odporności oraz
szybkim przyrostom biomasy bakterie z rodzaju
Propionibacterium należą do grupy mikroorganizmów
wykorzystywanych w przemysłowej syntezie witaminy B12
[5, 6].
Celem
pracy
jest
zaprezentowanie
współczesnych
zastosowań
bakterii
z
rodzaju
Propionibacterium oraz perspektyw ich wykorzystania w
przemyśle.
Słowa kluczowe: kwas propionowy, Propionibacterium,
fermentacja propionowa
1.Kujawski M. Rymaszewski J., Cichosz G., Leniewska-Moroz L., Fetlinski A. „Wpływ
bakterii fermentacji propionowej na tworzenie cech smakowo-zapachowych sera i
twarogów‖, Przegląd mleczarski, 1994, 10, 263-266,
2. Alicja Kośmider, Agnieszka Drożdżyńska Katarzyna Czaczyk, „Możliwości
wykorzystania surowców odpadowych w procesie fermentacji propionowej‖,
ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość., 2009, 6(67),47-58
3. Lewosz J. Holubowska M. „Zastosowanie par kwasu propionowego do eliminacji
chorób skórki bulw ziemniaka podczas przechowywania‖, Ziemniak Polski, 2000,10,
23-28
4. Kujawski M., Lemke L., Bator Z., Rymaszewski J., Cichosz G., Borowski J.,
Rusinkiewicz J. „Możliwości wykorzystania produktów fermentacji propionowej do
utrwalania wędlin‖, Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olesterosis.
Technologia Alimentorum,1996, 29
5. Alicja Kośmider, Katarzyna Czaczyk, „Witamina B 12- Budowa, biosynteza, funkcje
i metody oznaczania‖, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 2010, 5(72). 17-32
6. Robert Duliński, „Biotechnologiczne metody produkcji witamin z wykorzystaniem
Mikroorganizmów.‖ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1(68), 5-19
Przemysław OLEJNIK (ur.23.04.1992, Słupca)- obszar
zainteresowań: procesy fermentacyjne, biosynteza witamin,
[email protected]
Wojciech LANGWIŃSKI (ur. 07.05.1992, Poznań)- obszar
zainteresowań: zastosowanie procesów fermentacyjnych w
przemyśle spożywczym
1.23 Klasyczne i alternatywne metody immobilizacji
enzymów
(Patrycja PIETRASZEK, Piotr WALCZAK- Instytut
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika
Łódzka)
Immobilizacja rozumiana jest jako proces
zapewniający unieruchomienie cząsteczek na powierzchni
bądź wewnątrz nośnika. Zjawisko to kojarzone jest głównie
z technikami klasycznymi stosującymi metody fizyczne,
oddziaływania Van der Waalsa, czy chemicznekowalencyjne wiązanie cząsteczki z powierzchnią nośnika
[1,2]. Immobilizacja enzymu stwarza możliwość
wielokrotnego zastosowania preparatu, ułatwia jego
oddzielenie od środowiska reakcyjnego. Z drugiej strony
powoduje zmiany jego konformacji przyczyniające się do
obniżenia aktywności enzymu [3].
Nowe perspektywy immobilizacji stwarzają
sekwencje kotwiczące białek powierzchniowych wiążących
się kowalencyjnie lub niekowalencyjnie z różnymi
komponentami ściany komórkowej [4]. Klasycznym
przykładem połączenia kowalencyjnego są białka
zawierające motyw LPXTG, którego wiązanie jest
uzależnione od aktywności specyficznej sortazy [5]. Inny
charakter oddziaływań reprezentują podjednostki białkowe
tworzące krystaliczną strukturę zwaną S-warstwą. Są to
oddziaływania elektrostatyczne, które mogą zostać
zakłócone przez dodanie do środowiska detergentów
[6]. Pozostałe systemy, kotwiczenie z udziałem Nterminalnej sekwencji określanej jako lipobox czy
hydrofobowych domen transmembranowych, są znacznie
mniej poznane, jednakże zasługują na uwagę ze względu
na trwałość oddziaływań ze ścianą komórkową [7].
Domeny kotwiczące są obecnie stosowane do
immobilizacji białek rekombinowanych na powierzchni
komórek Escherichia
coli czy
bakterii
z
rodzaju Lactobacillus sp. [5]. Konstrukcje takie pozwalają
na zachowanie aktywności biologicznej enzymów oraz
niwelują problem dyfuzji substratu, a także produktu w
środowisku.
Słowa kluczowe: immobilizacja, białka powierzchniowe, Swarstwa, motyw LPXTG
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1. Bonin S. (2008). Mikroorganizmy immobilizowane. Agro Przemysł, 6: 2-23.
2.Tuszyński T. (2008). Immobilizacja drobnoustrojów. Możliwości ich przemysłowego
wykorzystania. Laboratorium. 10: 34-38.
3. Synowiecki J., Wesołowska S. (2007). Otrzymywanie i niektóre zastosowanie
unieruchomionych enzymów. Biotechnologia. 2: 7-26.
4. Schar-Zammaretti P, Ubbink J. (2003). The cell wall of Lactic Acid Bacteria:
surface constituents and macromolecular conformations. Biophys. J. 23: 4076–4092.
5. Pijkeren J.P, O‘Toole P.W. (2009). Comparative and functional genomics of the
genus Lactobacillus. In: Lactobacillus molecular biology: from genomics to probiotics,
Ljungh A, Wadström T, Eds.; Caister Academic Press, Norfolk, UK; 59-82.
6. Sara M, Sleytr U.B. (2000). S-layer proteins. J. Bacteriol. 182: 859-868.
7.Hutchings M.I, Palmer T, Harrington D.J, Sutcliffe I.C. (2008). Lipoprotein
biogenesis in Grampositive bacteria: knowingwhen to hold ‗em, knowing when to fold
‗em. Trends Microbiol. 17: 13-27.
8. Pietraszek P., Walczak P. (2012). Mechanisms of anchoring proteins on the cell
envelope. Biotechnol. Food Sci. 75: 51-64.
Mgr inż. Patrycja PIETRASZEK - absolwentka PŁ, Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności, obecnie IV rok studiów
doktoranckich
na
tym
samym
wydziale,
[email protected]
dr hab. inż. Piotr WALCZAK - opiekun pracy doktorskiej - adiunkt
ITFiM PŁ. Tematyka badawcza- genetyka, fizjologia i
przemysłowe zastosowanie bakterii mlekowych oraz bakterii z
rodzaju Bacillus, ulepszanie szczepów drobnoustrojów, hodowla
drobnoustrojów w skali wielkolaboratoryjnej.
1.24 Świecące bakterie! czyli
phosphoreum w zastosowaniu
Photobacterium
(Dominika POPIEL – Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Photobacterium phosphoreum znane są od lat
‘80 XIX wieku, kiedy to po raz pierwszy zostały
wyizolowane. Zainteresowano się nimi przede wszystkim
ze względu na ich zdolność do bioluminescencji. Żyją jako
symbionty ryb głębinowych a ich zdolność do emisji światła
wiąże się bezpośrednio z ich zagęszczeniem. Te Gramujemne pałeczki są wciąż szeroko badane pod kątem ich
zastosowania m.in. jako wskaźnika zanieczyszczeń
związkami azotu czy miedzi głównie w zbiornikach
wodnych i ściekach powodujących zmniejszenie ilości
emitowanego przez te mikroorganizmy światła. Trwają
także badania nad pochodzącą z Photobacterium
phosphoreum lucyferazą wykazującą właściwości
monooksygenazy
zdolnej
do
biotransformacji
ksenobiotyków. Photobacterium phosphoreum należą
także do flory bakteryjnej obecnej na pakowanym
próżniowo łososiu czy pstrągu.
Słowa
kluczowe:Photobacterium
phosphoreum,
bioluminescencja, lucyferaza, toksyczność, monitoring
środowiskowy
1.Chun U.-H., Simonov N., Chen Y., Britz M. L.: Continuous pollution monitoring
using Photobacterium phosphoreum. Resour. Conserv. Recy. 1996, 18, 1-4, 25-40
2.Dalgaard P.: Qualitative and quantitative characterization of spoilage bacteria from
packed fish. Int. J. Food Microbiol. 1995, 26, 3, 319-333.
3.Fernandez A., Tejedor C., Cabrera F., Chordi A.: Assessment of toxicity of river
water and effluents by the bioluminescence assay using Photobacterium
phosphoreum. Water Res. 1665, 29, 5, 1281-1286
4.Hassan S. H. A., Oh S. E.: Improved detection of toxic chemicals by
Photobacterium phosphoreum using modified Boss medium. J. Photoch. Photobio. B
2010, 101, 1, 16-21
5.Kahru A., Kurvet M., Kulm I.: Toxicity of phenolic wastewater to luminescent
bacteria Photobacterium phosphoreum and activated sludges. Water Sci. and
Technol. 1996, 33, 6, 139-146
6.Su L., Zhang X., Yuan X., Zhao Y., Zhang D., Qin W.: Evaluation of joint toxicity of
nitroaromatic compounds and copper to Photobacterium phosphoreum and QSAR
analysis. J. Hazard. Mater. 2012, 241-242, 450-455
7.Villa R., Willets A.: Oxidations by microbial NADH plus FMN-dependent luciferases
from Photobacterium phosphoreum and Vibrio fischeri. J. Mol. Catal. B-Enzym.
1997, 2, 4-5, 193-197
8.Wang L.-S., Wei D.-B., Wei J., Hu H.-Y.: Screening and estimating of toxicity
formation with photobacterium bioassay during chlorine disinfection of wastewater. J.
Hazard. Mater. 2007, 141, 1, 289-294
9.Watanabe H., Hastings J. W.: Inhibition of bioluminescence in Photobacterium
phosphoreum by sulfamethizole and its stimulation by thymine. BBA–Bioenergetics
1990, 1017, 3, 229-234
Dominika POPIEL – absolwentka Biologii ze specjalnością
Biofizyka medyczna z bioinformatyką, obecnie studentka studiów
magisterskich na kierunku Biotechnologia medyczna,
[email protected]
1.25 Wpływ kwasu anakardowego na wybrane szczepy
bakteryjne
(Gabriela SĘCZYK, Anna JAROMIN, Arkadiusz KOZUBEK
- Zakład Lipidów i Liposomów, Wydział Biotechnologii,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Anna KRASOWSKAZakład
Biotransformacji,
Wydział
Biotechnologii,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
We współczesnym świecie coraz częściej
poszukuje się substancji pochodzenia naturalnego, które
mogłyby zastąpić syntetyczne związki chemiczne. Taką
alternatywę stanowi kwas anakardowy (kwas 2-hydroksy-6pentadecyl benzoesowy), należący do lipidów fenolowych,
uzyskany z oleju z orzechów nerkowca - CNSL (Cashew
Nut Shell Liquid).
W prezentowanej pracy wyizolowano z CNSL
kwas anakardowy według zmodyfikowanej metody [1], jego
czystość potwierdzono analizą HPLC, a następnie
określono jego wpływ na przeżywalność wybranych
szczepów bakteryjnych.
Określono
aktywność
przeciwbakteryjną
badanego związku wobec bakterii Gram+ i Gram-: Bacillus
subtilis,
Staphylococcus
aureus
ATCC
6538,
Staphylococcus epidermidis ATCC 1917, Pseudomonas
aeruginosa ATCC 15442, Escherichia coli ATCC 10536.
Bakterie Gram+ były bardziej wrażliwe na działanie kwasu
anakardowego, niż bakterie Gram-. MIC (Minimal Inhibitory
Concentration) dla B. subtilis wyniosło 20µg/ml, dla S.
aureus 80 µg/ml, dla S. epidermidis 10 µg/ml, a dla bakterii
Gram- powyżej 1200 µg/ml.
Słowa kluczowe: kwas anakardowy, CNSL, właściwości
przeciwbakteryjne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1. Paramashivappa R., Phani Kumar P., Vithayathil P.J., Srinivasa Rao A.: Novel
method for isolation of major phenolic constituents from Cashew (Anacardium
occidentale L.) Nut Shell Liquid. J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 2548-2551.
Gabriela SĘCZYK – studentka II roku studiów II. stopnia
biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, [email protected]
1.26 Korelacja między barwą piór a ich melanizacją
(Justyna SZLECHTA, Monika JAKUBOWSKA, Dominika
MICHALCZYK-WETULA, Andrzej ŻĄDŁO, Przemysław M.
PŁONKA - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387
Kraków, Polska)
Melanina jest powszechnie występującym
organicznym biopolimerem obecnym u wszystkich
głównych taksonów świata żywego. U kręgowców
występują jej dwie główne formy – eumelanina
odpowiedzialna za czarne, szare lub brązowe umaszczenie
oraz czerwona lub żółta feomelanina. Połączenie tych
dwóch biopolimerów skutkuje występowaniem szerokiej
gamy obserwowanych wariantów barw. Nadal jednak
niewiele wiadomo na temat dokładnej zależności między
poszczególnymi odcieniami piór czy włosów, a ilością i
proporcją melanin.
Celem naszych badań było wyrażenie
obserwowanej barwy piór w postaci składowych
reprezentacji trójchromatycznej (RGB) i ich skorelowanie z
ilością i proporcją w jakiej występują eu-i feomelanina.
Do badań wykorzystaliśmy mahoniowe pióra okrywowe kur
rasy Rhode Island Red (karmazyn), o których wiadomo, że
zawierają stosunkowo dużo feomelaniny [1]. Każde pióro
zostało zeskanowane na białym tle, po czym zmierzono
średnie wartości RGB chorągiewki zewnętrznej i
wewnętrznej pióra przy użyciu programu do przetwarzania i
analizy obrazu ImageJ. Elektronowy rezonans
paramagnetyczny (EPR) posłużył za standardową metodę
do oszacowania zawartości melanin oraz proporcji w jakiej
eu- i feomelanina występują w promieniach i promykach
kurzych piór [2].
Z analizy piór wynika, że zawierają one
stosunkowo dużo feomelaniny, przy czym różnią się
między sobą intensywnością barwy, jak i odpowiednio
wartościami RGB, jednakże sam kolor wydaje się
korelować raczej z ilością niż z rodzajem melaniny.
Obserwowane różnice w nasyceniu barwy piór tego ptaka
mają głównie charakter ilościowy, a w mniejszym stopniu
jakościowy.
Słowa kluczowe: EPR, eumelanina, feomelanina, pióro,
Gallus domesticus, RGB
1.Sealy R C, Hyde J S, Felix C C, Menon I A, Prota G. “Eumelanins and
pheomelanins: Characterization by electron spin resonance spectroscopy”, Science
1982: 217: 545-547.
2. Plonka, P.M. (2009) “Electron paramagnetic resonance as a unique tool for skin
and hair research”, Experimental Dermatology 2009: 18: 472-84.
Justyna SZLECHTA, Monika JAKUBOWSKA, Dominika
MICHALCZYK-WETULA, Andrzej ŻĄDŁO, Przemysław M.
PŁONKA - Autorzy reprezentują studentów (JS), doktorantów
(MJ, DMW) oraz pracowników naukowych (AŻ, PMP) Zakładu
Biofizyki WBBiB UJ, jednostki o uznanej na całym świecie
renomie, specjalizującej się w biologii i biofizyce melaniny oraz w
fotobiologii, [email protected]
1.27 Gdyby nie bakterie… rozkład benzoesanu sodu w
glebie przez szczep Stenotrophomonas maltophilia
KB2
(Justyna MICHALSKA; Ewa SZTURC, Agnieszka MROZIK,
Sylwia ŁABUŻEK – Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski,
Katowice)
Wśród trwałych zanieczyszczeń gleby dużą
grupę związków chemicznych stanowią węglowodory
aromatyczne. Trudności w ich usuwaniu wynikają głównie z
obecności w strukturze niezwykle stabilnego pierścienia
aromatycznego. Przykładem takiego związku jest
benzoesan sodu, wykorzystywany na szeroką skalę w
przemyśle spożywczym [1]. Jego obecność w środowisku
może przyczyniać się między innymi do zmian ilościowych
oraz jakościowych w składzie komórkowych kwasów
tłuszczowych mikroorganizmów glebowych [2].
Celem
przeprowadzonych
badań
było
sprawdzenie zdolności szczepu Stenotrophomonas
maltophilia KB2 [3] do degradacji benzoesanu sodu w
glebie oraz określenie zmian w profilu komórkowych
kwasów tłuszczowych w trakcie jego degradacji.
Komórki szczepu Stenotrophomonas maltophilia
KB2 wprowadzano do sterylnej gleby skażonej
benzoesanem sodu. Całkowita degradacja tego związku,
podanego w stężeniu 846 µg/g gleby, nastąpiła po
czterech dniach prowadzenia inkubacji. Wraz z ubytkiem
benzoesanu sodu w badanych układach obserwowano
wzrost liczebności komórek szczepu KB2. W trakcie badań
degradacyjnych określano również profil komórkowych
kwasów tłuszczowych (FAMEs). Stwierdzono spadek
wartości stosunku kwasów nasyconych do nienasyconych
w czwartym dniu doświadczenia o 23 % w porównaniu do
jego wartości w dniu rozpoczęcia inkubacji.
Badania prowadzono w ramach grantu N N305 061640.
Słowa kluczowe: benzoesan, degradacja, gleba
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1. Kubota K., Ishizaki T.: „Dose-dependent pharmacokinetics of benzoic acid
following oral administration of sodium benzoate to humans‖. Eur. J. Clin.
Pharmacol. 1991, 41, 363-368.
2. Mrozik A.., Piotrowska – Seget Z., Łabużek S.: „Kwasy tłuszczowe błon
komórkowych bakterii jako wskaźniki toksyczności związków aromatycznych‖.
Post. Mikrobiol. 2002, 41, 185-197.
3. Guzik U., Greń I., Wojcieszyńska D., Łabużek S. Isolation and characterization of
a novel strain of Stenotrophomonas maltophilia possessing various dioxygenases
for monocyclic hydrocarbon degradation. Braz. J. Microbiol. 2009. 40(2), 285-291.
Justyna MICHALSKA – studentka drugiego roku USM
biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, [email protected]
Ewa SZTURC – studentka drugiego roku USM biotechnologii na
Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. [email protected]
1.28 Mikrobiologiczna degradacja karbazylu
(Katarzyna ZAWADZKA, Aleksandra FELCZAK, Katarzyna
LISOWSKA - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i
Biotechnologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Karbazol po raz pierwszy został wyizolowany ze
smoły węglowej w 1872 r. przez Graebea i Glazera [4].
Jestto N-heterocykliczny związek aromatyczny występujący
w ropie naftowej i jej pochodnych, smole węglowej oraz
oleju łupkowym. Wykorzystywany jest podczas produkcji
farmaceutyków,
barwników,
insektycydów
czy
polimerów[1]. Naturalnie występuje w postaci alkaloidów
karbazolowych[4].Głównym
źródłem
karbazolu
w
środowisku jest jego ciągła emisja związana z działalnością
człowieka, która prowadzi do akumulacji tego związku w
ziemi, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz
osadach dennych [5]. Obecność karbazolu w środowisku
naturalnym stanowi poważny problem i jest szczególnie
niepożądane ze względu na jego toksyczny i mutagenny
charakter [3]. Drobnoustroje odgrywają kluczową rolę w
usuwaniu różnego rodzaju chemicznych zanieczyszczeń ze
środowiska naturalnego, dlatego mikrobiologiczna
degradacja karbazolu może stanowić skuteczną
alternatywę jego eliminacji z zanieczyszczonych terenów
[2,5]. Liczne badania wykazały, że bakterie są zdolne do
wykorzystywania karbazolu jako jedynego źródła węgla,
azotu i energii [2]. Wśród szczepów zdolnych do degradacji
karbazolu wymienia się bakterie z rodzajów Pseudomonas,
Sphingomonas, Nocardoides czy Klebsiella [1]. Proces
bakteryjnej degradacji karbazolu jest procesem
wieloetapowym, katalizowanym przez różne enzymy,
przebiegającym najczęściej z wytworzeniem kwasu
antranilowego lub kwasu 2-hydroksy-4-pentenowego.
Wysoka toksyczność karbazolu wobec organizmów żywych
sprawia, że celowe jest poszukiwanie nowych
drobnoustrojów zdolnych do jego skutecznej eliminacji ze
środowiska oraz poznanie molekularnego podłoża tego
procesu [2].
Słowa kluczowe: karbazol, związki N-heterocykliczne,
biodegradacja
1.Farajzadeh Z., Karbalaei-Heidari H.R.: Isolation and characterization of a new
Achromobacter sp. Strain CAR1389 as a carbazole-degrading bacterium. World J
Microbiol Biotechnol 2012, 10, 3075-80.
2.GaiZ.,Yu B., Wang X., Deng Z., Xu P.: Microbial transformation of
benzothiophenes, with carbazole as the auxiliary substrate, by Sphingomonas sp.
strain XLDN2-5. Microbiology 2008, 154, 3804-3812.
3.Guo W., Li D., Tao Y., Gao P., Hu J.: Isolation and Description of a Stable
Carbazole-Degrading Microbial Consortium Consisting of Chryseobacterium sp. NCY
and Achromobacter sp. NCW. Curr Microbiol 2008, 57, 251–257.
4.Knölker H. J., Reddy K.R.: Isolation and Synthesis of Biologically Active Carbazole
Alkaloids. Chem. Rev. 2002, 102, 4303-4427.
5.Yoon B.J., Lee D. H., Kang Y. S., Oh D. C., Kim S. I., Oh K.H., Kahng H. Y.:
Evaluation of carbazole degradationby Pseudomonas rhodesiae strain KK1 isolated
from soil contaminated with coal tar. J. Basic Microbiol. 2002, 42, 6, 434–443.
Mgr. Katarzyna ZAWADZKA - Jestem doktorantką w Katedrze
Mikrobiologii Przemysłowej I Biotechnologii UŁ. Interesują mnie
zagadnienia
związane
z
degradacjązwiązków
Nheterocyklicznych, [email protected]
1.29 Dlaczego Grumpy Cat jest nie w sosie?
(Krzysztof BROM – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Śląski, Katowice)
Mianem Grumpy Cat (pol. Zrzędliwy Kot) została
okrzyknięta kotka imieniem Tardar Sauce. Zdobyła sławę
oraz ujęła serca internautów w momencie, gdy jej
właścicielka Tabatha Bundesen z Arizony zamieściła jej
zdjęcie
na
jednym
z
internetowych
portali
społecznościowych. Zdjęcie tood razu przypadło do gustu
internautom, przez co zaczęło pojawiać się na różnych
stronach internetowych z dodanymi podpisami mającymi
jednoznacznie wskazywać na to, że kotka jest bardzo
niezadowolona, tudzież zdegustowana. Właścicielka
twierdzi jednak, iż kot jest zadowolony, a powód przez
który wydaje się być inaczej jest zgoła odmienny [1-3].
Tardar jest kotem, który urodził się z wrodzoną
karłowatością spowodowaną nieodpowiednim kojarzeniem
krewniaczym, czyli chowem wsobnym [2].
Chów wsobny (ang. inbreeding) nazywany często
„hodowlą w pokrewieństwie‖ to praktyka wykorzystywana
przez hodowców oraz naukowców, polegająca na
kojarzeniu ze sobą osobników o współczynniku
pokrewieństwa wyższym, niż średni współczynnik
pokrewieństwa danej populacji. Współczynnik ten
definiowany jest jako miara związku genetycznego między
określonymi osobnikami z tytułu posiadania tych samych
genów
[4-6].
Skutkiem
inbredu
jest
wzrost
homozygotyczności potomstwa, co często prowadzi do
ujawnienia się niekorzystnych alleli recesywnych oraz
występowania tzw. depresji inbredowej [4;7].
Należy jednak pamiętać o pozytywnych
aspektach inbredowania, takich jak na przykład utrwalanie
cech pożądanych w danej populacji. Dlatego też decyzja o
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
zastosowaniu inbredu powinna być poprzedzona wnikliwą
oceną posiadanych zwierząt i analizą celów jakie stawia
przed sobą hodowca [7].
Słowa kluczowe: chów wsobny, kojarzenie krewniacze,
inbred, współczynnik pokrewieństwa, depresja inbredowa
1. www.knowyourmeme.com/memes/grumpy-cat; 07.03.2013 r.
2.www.inquisitr.com/345077/meet-tardar-sauce-the-internets-favorite-grumpy-cat/;
07.03.2013 r.
3. www.laughingsquid.com/tard-the-grumpy-cat-a-sour-faced-kitten-that-isnt-reallygrumpy/; 07.03.2013 r.
4. Maciejowski J., Zięba J.: Genetyka i ogólna hodowla zwierząt Tom II. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1972.
5.Lush JL.:Doskonalenie zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1961.
6. Nowicki B.: Ogólna hodowla zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
1979.
7. Kołątaj A., Krzanowska H., Wolański N,.: Biologiczne podstawy heterozji.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
Krzysztof BROM obecnie jest studentem Ochrony
Środowiska WBiOŚ UŚ. Jego zainteresowania naukowe to
głównie ekotoksykologia oraz felinologia.
1.30 Trichoderma - super grzyb. Dlaczego jest tak
użyteczny?
Słowa
kluczowe:
Trichoderma,
szczepionki
mikrobiologiczne, Fusarium, subtypowanie, RAPD-PCR
1. Piegza M., Stolaś J., Kancelista A., Witkowska D., 2009, Wpływ grzybów rodzaju
Trichoderma na wzrost patogennych grzybów strzępkowych w testach biotycznych
na nietypowych źródłach węgla. Acta.Sci. Pol., Biotechnologia 8(1), 3-14
2. Howell C.R., 2003, Mechanisms employed by Trichoderma species in the
biological control of plant diseases: the history and evolution of current concepts.
Plant Dis., 87: 4 – 10
3.http://trichoderma.iwarz.pl/?d=informacje_o_trichoderma&id=117; 18.11.2012 r.
4.Janas R., 2009, Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w
ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Problemy Inżynierii Rolniczej.
Nr.3: 111-119.
5. Kuhls K., Lieckfeldt E., Borner T., 1995, PCR-fingerprinting used for comparison of
ex type strains of Trichoderma species deposited in different culture collections.
Microbiol. res. 150, 363-371
inż. Monika ROSZKOWSKA – studentka III semestru studiów
magisterskich na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
specjalizacja: biotechnologia przemysłowa; członek KNSB
OPERON, [email protected]
inż. Magdalena SZYMCZAK – studentka III semestru studiów
magisterskich na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
specjalizacja: biotechnologia przemysłowa; członek KNSB
OPERON
(Monika ROSZKOWSKA – Magdalena SZYMCZAK – Koło
Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON)
Szczepionki mikrobiologiczne są coraz częściej
stosowane w rolnictwie ekologicznym [4]. Szczepionki tego
typu zawierają użyteczne mikroorganizmy, które odkrywają
kluczowe role w glebie, takie jak rozkład materii
organicznej, pomoc roślinom w absorpcji trudno
dostępnych składników odżywczych oraz tworzenie
humusu. W ten sposób wpływają one na bogactwo i
zdrowotność gleby. Ponadto, biologiczne mieszanki
zawierające wybrane gatunki stosuje się w ochronie roślin
przed patogenami oraz szkodnikami [2]. Pośród
różnorodnych grup mikroorganizmów, grzyby wykazują
najwyższą aktywność metaboliczną w procesie
kompostowania [3]. Trichoderma to jeden z
najpowszechniej występujących w środowisku grzybów ze
względu na swoją oporność na herbicydy i fungicydy.
Gatunek ten produkuje metabolity wtórne, które zwalczają
szerokie spektrum patogennych grzybów. Trichoderma to
naturalny antagonista powszechnie występującego
patogenu zbożowego – Fusarium [1]; jest zdolna do
dekontaminacji mykotoksyn produkowanych przez
Fusarium, takich jak zearalenon i fumonizyna.
Prezentujemy nasz temat na trzech poziomach: po
pierwsze,
ukazujemy
skład
szczepionek
mikrobiologicznych oraz drogę ich otrzymywania. Po
drugie, przedstawiamy interakcję pomiędzy gatunkami
Trichoderma oraz Fusarium. Po trzecie, opisujemy sposób
genetycznego subtypowania gatunku Trichoderma za
pomocą metody RAPD-PCR [5].
SESJA II: BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN
2.1 “One Does Not Simply Kill A Spruce” – czyli
mechanizmy obronne drzew iglastych
(Sonia GWIŻDŻ – Wydział Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Polska, Carl Gunnar FOSSDAL, Nina Elisabeth NAGY Norwegian Forest and Landscape Institute, Ås, Norway)
To nie przypadek że drzewa iglaste należą do
najdłużej żyjących organizmów ziemskich. Podczas długiej
ewolucji rozwinęły one bariery strukturalne chroniące przed
zagrożeniem, jak też aktywne metody walki i odstraszania.
Ale nawet największe i pozornie najpotężniejsze organizmy
mogą zostać pokonane. Paradoksalnie, sprawcy tych
upadków są zwykle bardzo mali w porównaniu do ofiary.
Także w przypadku drzew iglastych największymi wrogami
są małe korniki (np. Ips typographus) i przenoszone przez
nie grzyby.
Siła małych tkwi w ich liczbie. Jeden kornik nie
jest w stanie zabić ogromnego drzewa. Nie miej duża
grupa, dodatkowo przenoszące spory grzybów (np.
Ceratocystis polonica) jest zdolna do zniszczenia
ogromnych połaci lasu, zmieniając je w czerwoną od
martwych igieł pustynię [Fig10 a) Franceschi and Krekling
2005].
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Ludzie od wieków /z bezpiecznej odległości/
obserwują te starcia próbując zrozumieć strukturalny i
chemiczny wyścig zbrojeń. W tym celu wydajemy ogromne
pieniądze i używamy skomplikowanych metod
mikroskopowych (LCM, fluorescencyjny, kontrastu faz),
molekularnych (real-time PCR) i chemicznych. Ale wciąż
nie wiemy wszystkiego i wciąż badamy tą nieustającą
walkę której jesteśmy świadkami.
1.http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3905917,
[Dostęp:16.02.2013].
2.Kowalska-Wochna E.: „Uroda i zdrowie z morskim rodowodem‖. Cabines 2009, 33,
12.
3.Pielesz A.: Algi i alginiany- leczenie, zdrowie, uroda. Wydawnictwo internetowe ebookowo 2010.
4.Kowalska-Wochna E. : „ Algi uroda z morza. Leki ziołowe‖. Panacea 2007, 21, 4,
28-29.
5.Frąc M., Jezierska-Tys S.,Tys J.: Algi- energia jutra. Acta Agrophysica 2009, 13, 3,
627-638.
6.Schroeder G.: Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Cursiva
2010, 142-158.
Franceschi, Vincent R, and Trygve Krekling. 2005. ―Anatomical and chemical
defenses of conifer bark against bark beetles and other pests.‖ 353–376.
Dominika KĘPSKA Studentka 1-ego roku biotechnologii na
studiach magisterskich i zarządzania na studiach inżynierskich,
interesuje
się
biotechnologią
przemysłową.,
[email protected]
Sonia GWIŻDŻ – wszystko co kocham to rośliny i ciasteczka,
[email protected]
2.2 Algi - przyszłość z morza
(Dominika KĘPSKA, Łukasz OLEJNIK – Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
Łódź)
Algi- Algae,Phykoi; inaczej glony; należą do
grupy fotosyntetyzujących, prokariotycznych sinic i
prochlorofitów oraz eukariotycznych, beznaczyniowych
roślin plechowych [1]. Zawierają aminokwasy, witaminy,
składniki mineralne, NNKT (głównie GLA), aosainę,
polifenole, polisacharydy: o silnym działaniu nawilżającym
(kwas alginowy, kwas hialuronowy) i pobudzające krążenie
krwi (laminaryna, fukoidyna) a takżeβ-karoten i karotenoidy
(pigmenty) stosowane do produkcji kolorowych
kosmetyków [2]. Ze względu na swój bogaty skład
odżywczy znajdują zastosowanie w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym[3]. Algi
obecne w suplementach diety i środkach upiększających
(jako wyciągi wodne i olejowe) cechuje wysoka czystość
chemiczna i efektywność działania.[2]. Związki czynne
zawarte w algach mają właściwości ujędrniające,
nawilżające,
odmładzające,
bakteriostatyczne
i
antyzapalne. Działają jako antyoksydanty. Uszczelniają
naczynia krwionośne i rozpuszczają zatory tworzone w
tkance przez limfę [4].
Do najlepiej poznanych polisacharydów alg
należy agar (stosowany do produkcji żeli oraz
zagęszczania różnych preparatów) oraz alginian (z którego
pozyskiwane są biomateriały: włókna i nanowłókna,
opatrunki aktywne, konstrukcje stosowane w inżynierii
tkankowej) [3].
Ponadto prowadzone są badania dotyczące
zastosowania alg jako źródła alternatywnej energii w
postaci biopaliw (metan, biodiesel, biowodór) a także w
procesie oczyszczania ścieków[5,6].
Słowa kluczowe: algi, agar, alginian, biopaliwa.
Łukasz OLEJNIK Student 1-ego roku biotechnologii na studiach
magisterskich i zarządzania na studiach inżynierskich, interesuje
się technologią żywności.
2.3 Androgeneza i gynogeneza sposobem na
wprowadzenie zmienności genetycznej miskanta
olbrzymiego
(Dominika MAJCHER, Katarzyna MARKOWICZ, Anna
SOLARZ, Joanna WZOREK, Przemysław KOPEĆ Biotechnologia Studia Międzywydziałowe, Uniwersytet
Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków)
Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus Greef i
Deu.) jest wieloletnią trawą wykorzystywaną jako źródło
odnawialnej energii. Powstał w wyniku spontanicznej
krzyżówki diploidalnego Miscanthus sinsensis oraz
tetraploidalnego Miscanthus scchariflorus. Jest
allotriploidem niezawiązującym nasion. Badania nad
uzyskaniem zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie
roślin miskanta olbrzymiego prowadzone są w Katedrze
Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Powodem niskiej zmienności genetycznej
miskanta olbrzymiego są zaburzenia
w rozwoju męskiego i żeńskiego gametofitu. W związku z
niską frekwencją prawidłowo rozwiniętych mikrospor oraz
woreczków zalążkowych występują trudności w indukcji
andro- i gynogenezy in vitro [Słomka i in. 2012]. W celu
uzyskania roślin o zredukowanej liczbie chromosomów
analizowano wiele czynników wpływających na te procesy
[Kopeć i in. 2013].
Słowa kluczowe: Miscanthus, androgeneza, gynogeneza
Kopeć P., Płażek A., Dubert F., Słomka A.: Ogólnopolska Konferencja NaukowaNauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych. Materiały Konferencyjne. 2013.
195.
Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G.:
Sterility of Miscanthus × giganterus results from hybrid incompatibility. Acta Biol.
Cracov. Bot. 2012. 54, 1, 1 – 8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Dominika MAJCHER, Katarzyna MARKOWICZ, Anna SOLARZ,
Joanna WZOREK, Przemysław KOPEĆ - Studenci kierunku
Biotechnologia stosowana Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
interesujący się wykorzystaniem technik biotechnologicznych w
nowoczesnej hodowli roślin, [email protected]
2.4 Badanie kanałów jonowych metodą patch-clamp
(Anna KUSAL, Elżbieta PIECH, Agnieszka STANICZEK Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski,
Katowice)
Badania elektrofizjologiczne przeprowadzane na
komórkach roślinnych przez ostatnie kilkadziesiąt lat
zostały zrewolucjonizowane dzięki zastosowaniu techniki
patch-clamp. Jest to metoda umożliwiająca zapis prądów
całych komórek lub prądów pojedynczych kanałów
przepływających przez kanały błon biologicznych [Neher i
Sakmann 2009]. Została opracowana przez niemieckich
badaczy, dr Erwina Nehera i dr Berta Sakmanna z Instytutu
Chemii Biofizycznej Maxa-Plancka w Gottingen. Technika
ta pozwala eksperymentalnie kontrolować i modelować
napięcie skrawka błony lub całej komórki, co umożliwia
badanie zależności kanałów jonowych od napięcia.
Alternatywnie można monitorować zmiany potencjału
błonowego w odpowiedzi na prądy płynące przez kanały,
które stanowią fizjologiczną reakcję komórki np. potencjał
czynnościowy. Tak więc głównym celem badań techniką
patch-clamp są obecne w błonie komórkowej kanały
jonowe (np. kanały Na+, K+, Ca+ i Cl-), aktywowane przez
receptory (np. neuroprzekaźniki, hormony, bodźce
mechaniczne, stres oksydacyjny lub chemiczne przekaźniki
egzogenne) lub przez przekaźniki wtórne (np. stężenie
Ca+, cAMP, cGMP, IP3, białka G i kinazy). Pomiar można
wykonywać w czterech różnych konfiguracjach w
zależności od kierunku badań: cell attached, inside-out,
outside-out i whole-cell. Wiele kanałów zostało odkrytych
jako bezpośrednia konsekwencja zastosowania techniki
patch-clamp. Badane mogą być także inne parametry
elektryczne, przede wszystkim pojemność błony
komórkowej, która charakteryzuje jej powierzchnię [Neher i
Sakmann 2009].
Słowa klucze: kanały jonowe, potencjał błony, patch-clamp
2.5 Alergenność białek roślin przyprawowych w
żywności
(Marta SŁOWIANEK, Joanna LESZCZYŃSKA - Instytut
Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o
Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź)
Alergie pokarmowe są ważnym problemem
zdrowotnym w uprzemysłowionych krajach na całym
świecie. Około 2-4% alergii pokarmowych stanowi alergia
na przyprawy. Większość białek przypraw wykazuje
homologię do białek pochodzenia roślinnego i na drodze
reaktywności krzyżowej indukuje reakcje alergiczne
u predysponowanych atopowych osobników. Odnotowano
wiele przypadków wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu
niektórych przypraw [1]. Zatem niezadeklarowana przez
wytwórców żywności obecność przypraw w wielu
produktach i potrawach stwarza zagrożenie dla zdrowia
osób uczulonych.
Badaniom poddano przyprawy powszechnie
stosowane w przemyśle spożywczym i gastronomii takie
jak: anyż, sezam, imbir, kminek, oregano, bazylia, papryka
ostra i słodka, pieprz, gałka muszkatołowa. Oznaczono
immunoreaktywność przypraw za pomocą metod ELISA z
wykorzystaniem surowic osób chorych na celiakię oraz
surowic pacjentów uczulonych na przyprawy. Ponadto
przeprowadzono
elektroforetyczną
charakterystykę
ekstraktów białek przypraw, za pomocą techniki SDSPAGE.
Analiza wyników wykazała zróżnicowane
właściwości alergenne poszczególnych przypraw.
Uzyskane wartości immunoreaktywności białek przypraw
korespondują z danymi literaturowymi, które opisują ich
aktywność alergizującą. Białka przypraw były wykrywane
przez przeciwciała przeciwgliadynowe osób chorych na
celiakię, co świadczy o zachodzeniu zjawiska reaktywności
krzyżowej między białkami przypraw a białkami pszenicy.
Analiza żeli elektroforetycznych w programie Gelscan
pozwoliła zidentyfikować masy molekularne białek
przypraw.
Słowa kluczowe: alergia, przyprawy, SDS-PAGE, ELISA
1.Taraszewska A., Jarosz M.: Zioła a alergia pokarmowa, 2006
1. Neher E., Sakmann B., Single channel recording, Springer 2009, str. 4-5.
2. Taiz L., Zeiger E., Plant Physiology, Palgrave 2006, str. 87-108
Anna KUSAL - studentka biotechnologii II roku USM, z tytułem
licencjata, zainteresowania-fizjologia roślin, [email protected]
Elżbieta PIECH - studentka biotechnologii II roku USM, z tytułem
licencjata, zainteresowania-fizjologia roślin
Agnieszka STANICZEK - studentka biotechnologii II roku USM, z
tytułem licencjata, zainteresowania-fizjologia roślin
Marta SŁOWIANEK – doktorantka PŁ, zainteresowania:
biotechnologia i chemia żywności; praca badawcza: identyfikacja i
charakterystyka
alergenów
produktów
żywnościowych,
[email protected]
2.6 Porównanie różnych systemów hodowli roślin i
analizy obrazu do analizy przy pomocy mikrotomografii
komputerowej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
(Joanna ŚRÓBKA, Marcin BINKOWSKI - Instytut
Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, Beata
CHMIELEWSKA, Iwona SZAREJKO - Wydział Biologii i
Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Korzenie odgrywają kluczową rolę w procesach
wzrostu i rozwoju roślin poprzez funkcje jakie odgrywają w
pobieraniu wody i substancji odżywczych z gleby. Dlatego
są one najważniejszym organem przy nabywaniu
odporności na stres niedoboru wody przez roślinę. Pomimo
tego korzenie, ze względu na wrażliwość na światło i
nieprzezroczyste właściwości gleby oraz trudności w
badaniach polowych, w dalszym ciągu są słabo poznane.
Obecnie intensywnie prowadzone są badania nad
opracowaniem
optymalnego
systemu
hodowli
umożliwiającego badanie systemu korzeniowego roślin w
ich naturalnym środowisku.
Praca ma celu opracowanie optymalnej metody hodowli
jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare) do późniejszej
analizy jego systemu korzeniowego przy użyciu
mikrotomogarfii
komputerowej.
W
badaniach
wykorzystywane są siewki jęczmienia w różnym wieku
(max.14-dniowe) oraz różnorodne podłoża i osłony
środowiska wzrostu. Wzrost przebiega w kontrolowanych
warunkach pokoju hodowlanego.
Z wyników otrzymanych z przeprowadzonych do tej pory
eksperymentów pilotażowych (w liczbie 5) opracowywana
jest metoda analizy obrazu, zarówno z użyciem programu
RooTrak oraz alternatywnych programów. Wyniki wskazują
na konieczność rozwoju metod segmentacji obrazu
systemu korzeniowego do jego analizy. Metoda hodowli
jest aktualnie dopracowywana.
Dzięki opracowanej metodzie hodowli i analizy możliwe
będzie przeprowadzenie eksperymentów dedykowanych,
między innymi dotyczących reakcji systemu korzeniowego
na stres suszy. Możliwe będą też badania nad wpływem
środowiska na wzrost korzeni. Pozwoli to zrozumieć
procesy zachodzące podczas wzrostu rośliny i umożliwi
polepszenie plonowania roślin uprawnych w niekorzystnych
warunkach środowiska.
Słowa kluczowe: jęczmień,
mikrotomografia, analiza obrazu
system
korzeniowy,
mgr Joanna ŚRÓBKA: Absolwentka kierunku Biotechnologia na
Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, doktorantka w
Instytucie Informatyki UŚ, [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
SESJA III: BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
DZIERŻAWSKA - Instytut Mikrobiologii Technicznej,
Politechnika Łódzka, Łódź)
3.1 AMPK – komórkowy regulator metabolizmu
Apoptoza jest główną formą samobójczej śmierci.
Jej biologiczna rola polega na eliminowaniu zużytych i
uszkodzonych
komórek.
Większość
terapii
przeciwnowotworowych oparta jest na stosowaniu
związków, które pośrednio indukują proces apoptozy.
Białko p53 jest nazywane „strażnikiem genomu‖
posiadającym aktywność czynnika transkrypcyjnego. Jest
supresorem nowotworowym umożliwiającym zahamowanie
cyklu komórkowego dając czas systemom naprawczym na
usunięcie uszkodzenia w DNA. Jeżeli reparacja się nie
powiedzie, aktywuje ekspresję genu kodującego
proapoptotyczne białko Bax, tym samym kierując komórkę
na drogę apoptozy. Występują dwa szlaki apoptozy:
wewnętrzny z udziałem białek regulujących i białek z
rodziny Bcl-2 (proapoptotycznych, antyapoptotycznych)
oraz zewnętrzny z udziałem receptorów i ligandów śmierci.
Transformacja nowotworowa prowadzi do nadekspresji
czynników hamujących apoptozę, oraz do zmniejszonej lub
braku ekspresji czynników, które z kolei powinny ją
aktywować. Przykładami regulacji apoptozy przez składniki
diety jest m.in zastosowanie: siarczku diallilowego,
kapsaicyny,
kurkumina,
genisteina,
galusanu
epigallokatechiny oraz resveratrolu. Wpływają one na
aktywność białek z rodziny Bcl-2, kaspaz oraz receptorów i
ligandów śmierci.
(Karolina BOGUSZEWSKA, Marcin SZUSTAK – Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
Łódź)
Kinaza zależna od AMP, czyli AMPK, jest
enzymem występującym w organizmach eukariotycznych.
Białko to bierze czynny udział w procesach przemian
lipidów oraz glukozy. Jej działanie polega na pośrednim
oddziaływaniu na inne białka, czego skutkiem jest
zwiększenie transportu glukozy do komórek, a także
kwasów tłuszczowych do macierzy mitochondrium.
Podsumowując, kinaza AMP odpowiada za utrzymanie
homeostazy energetycznej wewnątrz organizmu.
Stwierdzono, że AMPK może być aktywowana w komórce
na skutek działania bardzo wielu niezależnych od siebie
czynników. Wśród nich można wymienić zwiększoną
zawartość AMP w stosunku do ATP, skurcz mięśni
szkieletowych, fosforylację przez nadrzędne kinazy,
a także obecność kwasów tłuszczowych czy reaktywnych
form tlenu. Dokładne poznanie mechanizmu oraz
kompleksowe sprecyzowanie ich wpływu pozwoliłoby na
niezależne sterowanie kinazą, co jednoznacznie powiązać
można z uzyskaniem skutecznego sposobu na leczenie
wielu chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość,
insulinooporność komórkowa oraz cukrzyca typu 2.
Słowa kluczowe: AMPK, AMP, kinaza, metabolizm,
choroby cywilizacyjne
Dziewulska A., Dobrzyń P., Dobrzyń A.: Rola kinazy białkowej aktywowanej przez
AMP (AMPK) w regulacji metabolizmu mięśni szkieletowych. Postępy Higieny
i Medycyny Doświadczalnej 2010, 64, 513-521
Karolina BOGUSZEWSKA - Studentka Wydziału Biotechnologii i
Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Absolwent studiów I
stopnia kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz
student trzeciego roku kierunku Biotechnologia. Interesuje się
zagadnieniami związanymi z biologią molekularną, genetyką oraz
nutrigenomiką, [email protected]
Marcin SZUSTAK - Student Wydziału Biotechnologii i Nauk o
Żywności Politechniki Łódzkiej. Student piątego roku
Biotechnologii oraz drugiego roku Inżynierii Chemicznej i
Procesowej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z biologią
molekularną, oraz biotechnologią przemysłową.
3.2. Wpływ diety
przeciwnowotworowa
na
apoptozę
–
terapia
(Martyna BORYŃ - Instytut Biochemii Technicznej,
Politechnika Łódzka, Łódź, Nina DUNAJCZYK, Joanna
Słowa kluczowe: apoptoza, nowotwory, dieta, p53, ligandy
śmierci
1. T.A. Brown, „Genomy”, Piotr Węgleński, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2009.
2. Z. Walter, J. Mankiewicz, „Apoptoza i metody jej badania”, Acta Universitatis
Lodziensis Folia Biochemica et Biophysica, 1999.
3. E. Allison, „Podstawy biologii molekularnej”, WUW, 2010.
Martyna BORYŃ, Nina DUNAJCZYK, Joanna DZIERŻAWSKA Jesteśmy członkami naukowego koła FERMENT, w którym
aktywnie działamy. Organizujemy imprezy naukowe oraz
bierzemy udział w konferencjach, by zdobywać wiedzę i się
rozwijać. Wybrałyśmy różne instytuty, ale połączyło nas
zainteresowanie biologią molekularną, [email protected]
3.3 Ozon w medycynie i kosmetyce
(Agnieszka BRODOWSKA, Krzysztof ŚMIGIELSKI –
Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka,
Łódź)
Ozon, ze względu na swoje silne właściwości
utleniające (Eo= + 2.076 V), jest od wielu lat
wykorzystywany jako środek dezynfekujący, zarówno do
higienizacji powierzchni i urządzeń w zakładach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
spożywczych jak i do uzdatniania wody czy oczyszczania
ścieków komunalnych.
W medycynie zastosowanie ozonu to
zagadnienie mało znane w Polsce i stąd traktowane z
obawą i strachem przez środowiskolekarzy. Wprawdzie
dzisiaj ozonoterapia jest uważana za metodę oryginalną, to
wciąż należy do kontrowersyjnych obszarów medycyny.
Zastosowanie ozonu w medycynie to nie tylko dermatologia
i leczenie trudno gojących ran, zainfekowanych
mikroorganizmami odpornymi na antybiotyki, ale i
wspomaganie leczenia cukrzycy, miażdżycy, wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C, czy wrzodów żołądka. W
organizmie człowieka, w odpowiedniej dawce, działa jako
bioregulator, aktywator układu immunologicznego oraz
stymulator reakcji odpornościowych. Ozon jest stosowany
w leczeniu próchnicy zębów, wcześniej był używany tylko w
sterylizacji popłuczyn i higienizacji wody.
Nowy obszar zastosowań to kosmetologia,
gdzie oleje, olejki, oliwa jak i żele po ozonowaniu,
stosowane na skórę, poprawiają jej ukrwienie, łagodzą
podrażnienia, zwiększają elastyczność i sprężystość,
nadając
tym
samym
zdrowy
wygląd
i młodzieńczy blask.
Agnieszka BRODOWSKA - Studentka I roku studiów III stopnia
przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki
Łódzkiej. Obecnie realizuje swój projekt badawczy „Higienizacja
surowców roślinnych ozonem‖ w Instytucie Podstaw Chemii
Żywności, [email protected]
Zainteresowania naukowe:
higienizacja ozonem, zastosowanie ozonu w medycynie i
kosmetyce, analiza składników bioaktywnych żywności, analiza
mikrobiologiczna surowców roślinnych.
Nagrody:
-Nagroda Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności Oddział
Łódzki za wyróżniającą się pracę: CHARAKTERYSTYKA
SKŁADU
I
WŁAŚCIWOŚCI
ANTYOKSYDACYJNE
PRZEMYSŁOWYCH
WYTŁOKÓW
MALINOWYCH
zaprezentowaną na III Sesji Posterowej Magistrantów i
Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
-Wyróżnienie za zaprezentowany poster na KONFERENCJI
MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Wpływ Młodych Naukowców na
Osiągnięcia Polskiej Nauki.
3.4 Bioflawonoidy z medycznego punktu widzenia
(Katarzyna
BRODOWSKA,
Elżbieta
ŁODYGACHRUŚCIŃSKA – Instytut Podstaw Chemii Żywności,
Politechnika Łódzka, Łódź)
Od wielu stuleci uważa się, iż rośliny stanowią
źródło wielu leków w farmakologii. Produkty roślinne o
silnych właściwościach antyoksydacyjnych są ogólnie
znane jako polifenole. Polifenole są klasyfikowane jako
bioflawonoidy,
kwasy
fenolowe,
stilbeny
i lignany. Flawonoidy to grupa składająca się z ponad 4000
związków polifenolowych, które występują naturalnie w
żywności pochodzenia roślinnego. Związki te posiadają
powszechną strukturę fenylobenzopironu (C6-C3-C6).
Szacuje się, iż dzienne spożycie flawonoidów przez
człowieka wynosi kilkaset miligramów.
Wykazano,
iż
bioflawonoidy
posiadają
różnorodne aktywności biologiczne przy nietoksycznych
stężeniach w organizmach. Ich rola w profilaktyce
nowotworów podlega dyskusji. Przekonywujące dane
uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych,
epidemiologicznych i klinicznych wskazują na znaczący
wpływ
bioflawonoidów
w chemoprewencji raka i chemioterapii. Zidentyfikowano
wiele mechanizmów działania, włączając inaktywację
czynników kancerogennych, działanie antyproliferacyjne,
zatrzymanie cyklu komórkowego, indukcję apoptozy i
różnicowania
komórek
nowotworowych,hamowanie
angiogenezy,
działanie
antyoksydacyjne
i odwrócenie oporności wielolekowej bądź różnorodne
kombinacje powyższych mechanizmów.
W oparciu o te wyniki bioflawonoidy mogą być
uważane za obiecujące środki przeciwnowotworowe.
Katarzyna BRODOWSKA - Obecnie jest studentką I roku studiów
trzeciego stopnia w Instytucie Podstaw Chemii Żywności i
realizuje swoją pracę badawczą „Biodostępność wybranych
związków chelatowych z analogami flawonoidów‖. W kręgu jej
zainteresowań znajduje się synteza flawonoidowych zasad
Schiffa i ich kompleksów z metalami, analiza śladowych
pierwiastków w produktach spożywczych, a także chemia
przypraw i używek, [email protected]
Udział w konferencjach i szkoleniach:
-III Sesja Posterowa Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego
Środowiska Chemików, Łódź, czerwiec 2012
-III Edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych
Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Łódź, listopad 2012
(komunikat ustny)
Uzyskanie certyfikatu w ramach szkolenia e-learningowego z
zakresu innowacji oraz społeczeństwa informacyjnego, Łódź, luty
2013
3.5 Trójwymiarowe hodowle in vitro komórek
nowotworowych w badaniach nad aktywnością
związków
(Joanna CZARNECKA - Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, Gliwice, Aleksandra RUSIN - Center for
Translational Medicine and Molecular Biology of Cancer,
Institute of Oncology, Gliwice)
Tradycyjne testy cytotoksyczności wykonywane
są z użyciem dwuwymiarowych hodowli komórkowych
(hodowli 2D). Jednakże efekty działania związków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
cytotoksycznych w hodowlach 2D są znacznie zawyżone w
porównaniu do właściwości ocenianych in vivo. Hodowle
dwuwymiarowe są stopniowo zastępowane przez hodowle
trójwymiarowe (hodowle 3D), które lepiej odzwierciedlają
rzeczywiste mikrośrodowisko panujące w guzach. Jednym
z trójwymiarowych modeli in vitro są sferoidy, czyli
samoorganizujące się, kuliste agregaty komórek
zachowujące
interakcje
międzykomórkowe,
charakterystyczne dla tkanki o przestrzennej organizacji.
Efekt działania chemioterapeutyków jest niejednorodny w
obrębie sferoidów, przez co przypominają one lite guzy
nowotworowe i lepiej przewidują efekty leków w
porównaniu z tradycyjną hodowlą 2D [1, 2]. W naszych
badaniach skupiamy się na ocenie podstawowych efektów
działania leków na hodowle sferyczne, w tym morfologii
sfer, morfologii komórek, metabolizmie komórkowym, cyklu
komórkowym i częstości występowania apoptoz.
Słowa kluczowe: hodowle 3D, sferoidy, aktywność
związków przeciwnowotworowych
1. Lin, R. Z.; Chang, H.Y. Recent advances in three-dimensional multicellular
spheroid culture for biomedical research. Biotechnol. J. 2008, 3, 1172-1184.
2. Tung, Y.C. High-throughput 3D spheroid culture and drug testing using a 384
hanging drop array. Analyst 2011, 136, 473-478.
Joanna CZARNECKA - fotostarzenie skóry, laureat konferencji
BioMedTech Silesia 2012, [email protected]
3.6
Drożdże
piekarnicze,
neurodegeneracyjne
(Anna DAWID - Kolegium
Warszawski, Warszawa)
a
choroby
MISMaP,
Uniwersytet
Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae
od wieków towarzyszą człowiekowi, charakteryzując się
m.in. niezaprzeczalnymi wartościami kulinarnymi. Są
modelowym organizmem biologii molekularnej eukariotów.
Od trzydziestu lat drożdże z powodzeniem używane są
jako mikrofabryki do produkcji leków [6], odegrały też
ważną rolę w badaniach nad zjawiskiem wielolekowej
oporności [2]. Obecnie w drożdżach upatruje się szansy na
zrozumienie mechanizmów i opracowanie metod walki z
chorobami cywilizacyjnymi o ogromnym znaczeniu
społecznym i ekonomicznym: choroby Alzheimera, choroby
Huntingtona czy choroby Parkinsona [6,7,8,9]. Uważa się,
że głównym powodem wymienionych chorób jest
nieprawidłowe fałdowanie konkretnych białek, które
zaczynają przyjmować nieprawidłowe konformacje
ułatwiające ich agregację, co w efekcie prowadzi do
utworzenia złogów białkowych [5,7,8,9]. Choć znamy już
wiele białek tworzących złogi, to w większości nieznana
jest ich funkcja w komórce, co utrudnia znalezienie
czynników powodujących toksyczną zmianę ich
właściwości. Tu z pomocą przychodzą nam drożdże. Mimo,
że nie mają układu nerwowego, to ze względu na
konserwatyzm większości ścieżek sygnałowych i białek
związanych z chorobami neurologicznymi u eukariota, są
doskonałym modelem do badania ludzkich chorób
neurodegeneracyjnych. Ekspresja ludzkich białek w
komórkach drożdży podała wiele wskazówek dotyczących
mechanizmu chorób neurodegeneracyjnych [1,3,4,6,7,9].
Co odkryto i jak wpłynęło to na zrozumienie mechanizmu
tych chorób?
Słowa kluczowe: drożdże,
neurodegeneracyjnych.
mechanizmy
chorób
1.BharadwajP., Martins R., Macreadie I.,Yeast as a model for studying Alzheimer‘s
disease, FEMS Yeast Research, Special Issue: Yeasts as a Model for Human
Diseases, tom 10, wydanie 8, 961–969, grudzień 2010.
2.Cannon R.D., Lamping E., Holmes A.R., Niimi K., Baret P.V., Keniya M.V., Tanabe
K., Niimi M., Goffeau A., Monk B.C., Efflux-mediated antifungal drug resistance. Clin.
Microbiol. Rev., tom 22, numer 2, 291–321, kwiecień 2009.
3.Kaźmierczak A., Adamczyk A., Strosznajder J. B., Udział α-synukleiny w funkcji
układu dopaminergicznego, Postępy Biologii Komórki, tom 34, nr 2, 377-390, 2007.
4.Kubis A., Janusz M., Choroba Alzheimera – nowe możliwości terapeutyczne oraz
stosowane modele eksperymentalne, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 5
sierpnia 2008.
5.Szwed A., Miłowska K., Rola białek w chorobach neurodegeneracyjnych, Postępy
Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 16 kwietnia 2012.
6.Wawrzycka D., Drożdze jako model w badaniach chorób neurodegeneracyjnych,
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2 czerwca 2011.
7.Zabrocki P. i inni, Characterization of α-synuclein aggregation and synergistic
toxicity with protein tau in yeast, Biochimica et Biophysica Acta, 18 stycznia 2005.
8.Zabrocki P. i inni, Phosphorylation, lipid raft interaction and traffic of α-synuclein in
a yeast model for Parkinson, Biochimica et Biophysica Acta, 19 czerwca 2008.
9.Zabrocki P. i inni, Protein folding diseases and neurodegeneration: Lessons
learned from yeast, Biochimica et Biophysica Acta, 24 stycznia 2008.
[email protected]
3.7 Rola zewnątrzkomórkowych
procesie gojenia ran
nukleotydów
w
(Anna DRZAZGA – Instytut Biochemii Technicznej,
Politechnika Łódzka, Łódź)
Zewnątrzkomórkowe nukleotydy mają zdolność
stymulacji procesu gojenia ran. Wyniki wielu badań
potwierdziły, że ATP i UTP, a także pozostałe naturalnie
występujące nukleotydy, uczestniczą we wszystkich fazach
gojenia, oddziałując z komórkowymi receptorami
błonowymi P2Y. Naturalne nukleotydy oraz ich analogi o
wydłużonej aktywności stanowią potencjalne składniki
nowych leków przyśpieszających gojenie, jednak charakter
aktywności biologicznej tych związków nie został jeszcze
wyjaśniony.[1-5]
Niniejsze opracowanie stanowi prezentację
wyników projektu poświęconego badaniu aktywności
biologicznej
dziesięciu
syntetycznych
analogów
nukleotydów pod kątem transdukcji sygnałów w procesie
gojenia ran. Prace eksperymentalne poświęcono próbie
odnalezienia par nukleotyd-receptor wywierających
najbardziej korzystny wpływ na komórki uszkodzonych
tkanek.
Doświadczenie
przeprowadzono
na
transferowanych komórkach gwiaździaka, 1321N1,
prowadzących ekspresję receptora P2Y1 lub P2Y6.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Badania uzupełniono doświadczeniem przeprowadzonym
na ludzkich fibroblastach skóry (human dermal fibroblasts,
HDF) i ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej
(human umbilical vein endothelial cells, HUVEC), w
przypadku których sprawdzono zdolność wybranych
nukleotydów
do
modulacji
ekspresji
genów
uczestniczących w procesie gojenia. W czasie projektu
zbadano zarówno komercyjnie dostępne nukleotydy, jak i
analogi syntetyzowane przez zespół Instytutu Biochemii
Technicznej Politechniki Łódzkiej.[3,4]
Słowa kluczowe: nukleotydy zewnątrzkomórkowe, gojenie
ran, receptory P2Y, gwiaździak 1321N1, ludzkie fibroblasty
skóry (HDF), ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej
(HUVEC).
1.Bronstein-Sitton N.: Mediators of extracellular nucleotide actions. Pathways 2006,
2.
2.Burnstock G., Verkhratsky A.: Long-term (tropic) purinergic signalling:
purinoreceptors control cell proliferation, differentiation and death. Cell Death and
Disease 2010, 1.
3.Darmach-Gendaszewska E., Kucharska M.: Nucleotide receptors as targets in
pharmacological enhancement of dermal wound healing. Purinergic Signalling 2011.
4.Drzazga A.: Biological activity of synthetic biophosphates-nucleotide analogs.
Master thesis. Faculty of Biotechnology and Food Sciences. Technical University of
Lodz 2011.
5.Velnar T., Bailey T., Smorkolj V.: The wound healing process: an overview of the
cellular and molecular mechanisms. The Journal of International Medical Research
2009, 37, 1528-1542.
Zainteresowania autorki dotyczą mechanizmów transdukcji
sygnałów komórkowych oraz badania aktywności
biologicznej związków chemicznych o właściwościach cząsteczek
sygnałowych, [email protected]
3.8 Inwazyjność komórek nowotworowych jest
związana z poziomem ekspresji genów kodujących
żelatynazy
(Anna GALILEJCZYK, Natalia GAWLIK, Ewa NOWAK,
Sabina GAŁKA, Ilona BEDNAREK – Zakład Biotechnologii i
Inżynierii Genetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach)
Jedną z cech komórek nowotworowych jest ich
zdolność do pokonywania bariery w postaci macierzy
pozakomórkowej (ECM) prowadząca do inwazji
otaczających tkanek i tworzenia przerzutów [1]. Proces ten
jest warunkowany aktywnością enzymów proteolitycznych
należących do rodziny metaloproteinaz macierzy
pozakomórkowej (MMP) wydzielanych zarówno przez
komórki guza jak i przez komórki mikrośrodowiska
nowotworowego [2-4]. Wśród MMP szczególną rolę w
degradacji komponentów błon podstawnych i inwazji
komórek nowotworowych odgrywają metaloproteinaza 2
(MMP-2) zwana inaczej żelatynazą A (72 kDa) oraz
metaloproteinaza 9 (MMP-9) inaczej żelatynaza B (92 kDa)
[5-7].
Celem prezentowanych badań była ocena zmian
inwazyjności komórek raka pęcherza moczowego (linia
T24) poddanych wyciszeniu ekspresji genów kodujących
żelatynazy z wykorzystaniem zjawiska interferencji RNA. W
tym celu zaprojektowane i skonstruowane zostały wektory
molekularne kodujące cząsteczki shRNA skierowane
przeciwko transkryptom MMP-2 i MMP-9. Zmiany zdolności
do migracji modulowanych
komórek oceniano
wykorzystując test wound healing. Zmiany inwazyjności
komórek oceniano wykorzystując komory matrigelowe (BD
BioCoat Matrigel Invasion Chambers) pozwalające na
zweryfikowanie zdolności komórek do migracji przez
warstwę żelu imitującego błonę podstawną.
Komórki, w których wyciszano ekspresję MMP-2
lub MMP-9 charakteryzowały się mniejszą ruchliwością i
wolniejzajmowały pole migracyjne utworzone w teście
wound healing. Zaobserwowano również spadek
inwazyjności modulowanych komórek, o czym świadczyła
mniejsza ilość komórek, które przeszły przez membranę
Matrigel.
Kontrolowanieinwazyjnościkomórek
nowotworowychpoprzez
hamowanieekspresjiżelatynazstanowiinteresującepunkt
docelowypotencjalnejterapii genowejnowotworów.
Badania zostały sfinansowane z grantów: KNW-1035/D/2/0 and KNW-1-036/P/1/0.
Słowa kluczowe: żelatynazy, metaloproteinazy macierzy
zewnątrzkomórkowej, MMP-2, MMP-9, migracja komórek
nowotworowych, rak pęcherza moczowego
1.Wideł MS., Wideł M.: Mechanisms of metastasis and molecular markers of
malignant tumor progression. I. Colorectal cancer. Postepy Hig Med Dosw 2006, 60,
453-470.
2.Artacho-Cordón F., Ríos-Arrabal S., Lara PC., Artacho-Cordón A., Calvente I.,
Núñez MI.: Matrix metalloproteinases: potential therapy to prevent the development
of second malignancies after breast radiotherapy. Surg Oncol 2012, 21, 143-151.
3.Egeblad M., Werb Z.: New functions for the matrix metalloproteinases in cancer
progression. Nat Rev Cancer 2002, 2, 161-174.
4.Fink K., Boratyński J.: The role of metalloproteinases in modification of
extracellular matrix in invasive tumor growth, metastasis and angiogenesis. Postepy
Hig Med Dosw 2012, 66, 609-628
5.Łukaszewicz M., Mroczko B., Szmitkowski M.: The role of metalloproteinases and
their inhibitors in pancreatic cancer. Postepy Hig Med Dosw 2008, 62, 141-147.
6.Hrabec E., Naduk J., Strek M., Hrabec Z.: Type IV collagenases (MMP-2 and
MMP-9) and their substrates--intracellular proteins, hormones, cytokines,
chemokines and their receptors. Postepy Biochem 2007, 53, 37-45.
7.Bauvois B.: New facets of matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 as cell
surface transducers: Outside-in signaling and relationship to tumor progression.
Biochim Biophys Acta 2012, 1825, 29-36.
Anna Galilejczyk jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Ukończyła dwa fakultety:
biotechnologię i kosmetologię na Wydziale Farmaceutycznym z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Obecnie jest słuchaczką
trzeciego roku studiów doktoranckich, a swoją pracę badawczą
realizuje w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej SUM
w Sosnowcu. Zajmuje się wyciszaniem ekspresji wybranych
genów w kontekście zmian potencjału metastatycznego komórek
nowotworowych,[email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
3.9 Modulacja ekspresji genów z rodziny STAT a
zmiany złośliwego fenotypu komórek raka pęcherza
moczowego linii T24
(Natalia GAWLIK, Anna GALILEJCZYK, Dagna
SOŁTYSIK, Marta POCZĘTA, Ilona BEDNAREK – Zakład
Biotechnologii I Inżynierii Genetycznej, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach)
Wstęp: Liczne badania dowodzą, że czynniki
transkrypcyjne z rodziny STAT (Signal Transducer and
Activator of Transcription) powiązane są z progresją wielu
guzów nowotworowych. Czynnik STAT3 wpływa na
nadmierną proliferację komórek nowotworowych indukując
m.in. ekspresję cykliny D1 oraz wpływa na przerzutowanie
poprzez aktywację metaloproteinaz zewnątrzkomórkowych
(MMPs, matrix metalloproteinases). Nieprawidłowości
powiązane z aktywacją ścieżki sygnałowej STAT3
występują m.in. w raku sutka, raku prostaty, raku pęcherza
moczowego, raku żołądka czy raku niedrobnokomórkowym
płuca [1-5]. STAT5 jest niezbędnym czynnikiem
przeżyciowym dla kilku typów komórek, w tym dla komórek
nabłonka sutka, komórek raka pęcherza moczowego oraz
dla komórek nowotworowych raka prostaty [6,7].
Zaburzenia w obrębie aktywacji ścieżki sygnałowej STAT5
mają wpływ m.in. na osłabienie chemioterapii raka
pęcherza moczowego. [8]
Cel pracy: Celem pracy jest wyciszenie ekspresji genów
STAT3 i STAT5 za pomocą metody interferencji RNA
(RNAi) i określenie, wpływu wyciszenia na stopień migracji
i inwazyjność komórek linii T24.
Materiał i Metody: Hodowlę komórek raka pęcherza
moczowego
T24
prowadzono
w
warunkach
standardowych. Transfekcje komórek konstrukcjami
wyciszającymi badane geny przeprowadzono za pomocą
odczynnika Lipofectamine 2000. Oceny zmian w ekspresji
badanych genów dokonano za pomocą techniki Real-Time
PCR. Zmiany w tempie migracji oraz inwazyjności komórek
oceniono za pomocą komór Matrigelowych.
Wyniki: Wyciszenie ekspresji genów STAT3 i STAT5
spowodowało spadek ekspresji genu kodującego MMP-9
względem kontroli. Tempo migracji komórek linii T24 było
mniejsze w komórkach z wyciszoną ekspresją badanych
genów w stosunku do grup kontrolnych.
Badania zostały sfinansowane z grantów: KNW-1035/D/2/0 and KNW-1-036/P/1/0
Słowa kluczowe: STAT, MMP-9,
moczowego, interferencja RNA
rak
pęcherza
1.Aggarwal BB, Kunnumakkara AB, Harikumar KB, Gupta SR, Tharakan ST, Koca
C, Dey S, Sung B. Signaltransducer and activator of transcription-3, inflammation,
and cancer: how intimate is the relationship? Ann N Y Acad Sci. 2009; 1171: 59-76.
2.Huang S. Regulation of metastases by signal transducer and activator of
transcription 3 signaling pathway: clinical implications. Clin Cancer Res. 2007; 13 (5):
1362-1366
3.Bromberg J. Stat proteins and oncogenesis. J. Clin. Invest. 2002; 109: 1139-1142
4.Azare J, Doane A, Leslie K, Chang Q, Berishaj M et al. Stat3 mediates expression
of autotaxin in breast cancer. PLoS One 2011; 6(11): e27851.
5.Chan KS, Espinosa I, Chao M, Wong D, Ailles L et al. Identification, molecular
characterization, clinical prognosis, and therapeutic targeting of human bladder
tumor-initiating cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(33):14016-14021
6.Liao Z, Nevalainen MT. Targeting transcription factor Stat5a/b as a therapeutic
strategy for prostate cancer. Am J Transl Res. 2011; 3(2): 133-138
7.Jinawath N, Vasoontara C, Jinawath A, Fang X, Zhao K, Yap KL, Guo T, Lee CS,
Wang W, Balgley BM, Davidson B, Wang TL, Shih IeM. Oncoproteomic analysis
reveals co-upregulation of RELA and STAT5 in carboplatin resistant ovarian
carcinoma. PLoS One. 2010; 5(6): e11198.
8.Sun Y, Cheng MK, Griffiths TR, Mellon JK, Kai B, Kriajevska M, Manson MM.
Inhibition of STAT Signalling in Bladder Cancer by Diindolylmethane - Relevance to
Cell Adhesion, Migration and Proliferation. Curr Cancer Drug Targets. 2013 Jan
1;13(1):57-68.
Natalia GAWLIK ukończyła z tytułem magistra jednolite studia
magisterskie na kierunku biotechnologia na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Obecnie jest
słuchaczką trzeciego roku studiów doktoranckich na kierunku
biologia medyczna na tej samej uczelni. Jest autorką 6 publikacji,
w tym jednej jako pierwszy autor. Głównym obszarem jej pracy
doktorskiej jest badanie wpływu wyciszenia wybranych genów
metodą interferencji RNA na złośliwy fenotyp komórek
nowotworowych, [email protected]
3.10 Imponujący lek ?
(Grzegory Sylwia, Woźniak Aleksandra - Instytut
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
Łódź, Studenckie Koło Naukowe FERMENT)
Cały nasz organizm składa się z komórek. Każda
jest inna i posiada swoiste właściwości. Wśród nich są
komórki macierzyste. To od nich zaczęło się nasze życie.
Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane
komórki, zdolne do podziałów i różnicowania się
w specjalnych warunkach, tworząc tkanki. Ze względu na
pochodzenie
wyróżnia się komórki macierzyste
embrionalne (zarodkowe) i somatyczne (dorosłe).
Wykorzystywanie
embrionalnych
komórek
macierzystych wzbudza wiele kontrowersji, głównie ze
strony etyki. Problem ten mogą rozwiązać indukowane
pluripotencjalne komórki (iPS). Wykazują one podobne
właściwości, jak te pochodzące z zarodka.
Każdy z nas, bez względu na wiek, posiada
zespół mikroskopijnych lekarzy, jaki stanowią somatyczne
komórki macierzyste. Uczestniczą miedzy innymi w
produkcji komórek krwi, zastępują uszkodzone lub stare
komórki. Przez swoje właściwości utrzymują nasz organizm
zdrowy oraz zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się.
Wielu badaczy i naukowców pokłada nadzieję
wobec komórek macierzystych. Mogą być wykorzystywane
w różnych terapiach, na przykład rekonstrukcji tkanek
mięśnia sercowego czy leczeniu choroby Parkinsona.
Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia
bezpieczeństwa ich stosowania. O ile od wielu lat
przeprowadza się przeszczepy szpiku kostnego, to
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
wykorzystanie komórek macierzystych może nieść za sobą
uboczne skutki.
Słowa klucze: produkcja białek rekombinowanych,
HSPA2, E. coli.
Słowa kluczowe:
embrionalne, iPS
1.Sørensen, H.P., Mortensen, K.K: Advanced genetic strategies for recombinant
protein expression in Escherichia coli. Journal of Biotechnology 2005, 115, 113–128.
2. Ścieglińska, D., et al.: The HspA2 protein localizes in nucleoli and centrosomes of
heat shocked cancer cells. J Cell Biochem 2008, 104, 2193–2206.
komórki macierzyste, somatyczne,
https://www.ipscell.com/what-are-stem-cells/, data dostępu:10.02.2013 r.,
Sikora M. A., Olszewski W. L., Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie
terapeutyczne, http://www.phmd.pl/pub/phmd/vol_58/5348.pdf, 2004
inż. Sylwia GRZEGORY – studentka II roku studiów
magisterskich na kierunku biotechnologia. Interesuje się biologią
molekularną i mikrobiologią, [email protected]
inż. Aleksandra WOŹNIAK – absolwentka studiów I stopnia na
kierunku biotechnologia. Interesuje się zastosowaniem
mikroorganizmów w medycynie i przemyśle spożywczym.
3.11 Konstrukcja i analiza wektora ekspresyjnego do
produkcji rekombinowanego białka HSPA2 w
bakteriach E.coli
(Marcin HEROK –Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska,
Gliwice, Wojciech PIGŁOWSKI – Centrum Badań
Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów,
Instytut Onkologii, Gliwice, Zdzisław KRAWCZYK –
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska; Centrum Badań
Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów,
Instytut Onkologii, Gliwice)
Najpowszechniej wykorzystywane systemy
ekspresji białek rekombinowanych oparte są o bakterie.
Pomimo swoich ograniczeń stanowią podstawę w
przypadku wielu eksperymentów. Produkcja białek
rekombinowanych w bakteriach E.coli jest stosunkowo
prosta ze względu na dużą ilość powszechnie dostępnych
narzędzi [1].
Celem
badań
było
wyprodukowanie
zrekombinowanego białka HSPA2 w bakteryjnym systemie
ekspresyjnym. Ludzkie białko HSPA2 należy do rodziny
białek szoku cieplnego. Najwyższy poziom ekspresji białka
wykryto w spermatocytach i spermatydach, gdzie
uczestniczy ono w procesie spermatogenezy [2]. Białko
zostało wykryte w kilku nowotworowych liniach
komórkowych oraz w guzach pierwotnych. Jednak jego
funkcja oraz mechanizm cytoprotekcyjny nie są jeszcze
znane.
Otrzymany wektor ekspresyjny koduje fuzyjne
białko HSPA2 sprzężone ze znacznikami (GST-tag, Histag, S-tag). Plazmid sprawdzany był poprzez analizę
restrykcyjną oraz sekwencjonowanie DNA, właściwości
białka rekombinowanego potwierdzone zostały za pomocą
techniki SDS-PAGE oraz Western Blot.
Marcin HEROK – otrzymywanie białek rekombinowanych, terapie
genowe, [email protected]
3.12 Jaki sens ma antysens?
(Agata JACKIEWICZ – Instytut Biochemii Technicznej,
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika
Łódzka, Łódź)
Technika antysensu opiera się na wykorzystaniu
krótkich sekwencji nukleotydowych, specyficznych na tyle,
by hybrydyzować tylko z jedną unikalną sekwencją mRNA
spośród całej puli tych cząsteczek obecnych w komórce.
Hybrydyzacja z komplementarnym mRNA skutkuje
zahamowaniem ekspresji genu poprzez uniemożliwienie
zajścia translacji [1].
Istnienie zjawiska modulacji ekspresji genów na
drodze antysensu odkryto w 1978 roku, dowodząc, że
specyficzny oligodeoksyrybonukleotyd inhibuje ekspresję
informacji genetycznej ostrego wirusa mięsaka Rousa
atakującego ptactwo oraz zdolnego do wywołania
transformacji nowotworowej [2].
Odkrycie to zapoczątkowało badania nad
wykorzystaniem
zjawiska
antysensu
w
celach
terapeutycznych w przypadku chorób, których przyczynę
stanowi powstawanie wadliwego białka na matrycy
zmutowanego genu bądź w wyniku niewłaściwego
przebiegu procesu splicingu. W 1998 roku Amerykańska
Agencja ds. Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży na
terenie Stanów Zjednoczonych pierwszy lek działający w
oparciu o technikę antysensu. Vitravene, którego aktywny
składnik stanowi specyficzny oligonukleotyd o nazwie
Formivirsen, hamuje replikację ludzkiego cytomegalowirusa
wywołującego zapalenie siatkówki oka i jest przeznaczony
do stosowania u osób chorych na AIDS [3, 4].
Pożądany efekt inhibicji ekspresji można uzyskać
poprzez zastosowanie trzech strategii, różniących się
typem wykorzystywanych antysensowych oligonukleotydów
(ASO) mogących stanowić:
 jednoniciowe,
modyfikowane
chemicznie
cząsteczki DNA;
 rybozymy oraz DNAzymy;
 siRNA lub μRNA biorące udział w procesie
interferencji RNA [5].
Słowa kluczowe: antysens, antysensowe oligonukleotydy,
ASO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1. Dias N., Stein C.A.: Antisense oligonucleotides: Basic concepts and mechanisms.,
Molecular Cancer Therapeutics, 2002, 1, 5, 347-355.
2. Stephenson M.L., Zamecnik P.C.:Inhibition of Rous sarcoma viral RNA translation
by a specific oligodeoxyribonucleotide.,Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 1978, 75, 1, 285-288.
3. Rayburn E.R., Zhang R.: Antisense, RNAi, and gene silencing strategies for
therapy: Mission possible or impossible?,Drug Discovery Today, 2008, 13, 11-12,
513-521.
4. Juliano R., Bauman J., Kang H., Ming X.: Biological barriers to therapy with
antisense and siRNA oligonucleotides.,Molecular Pharmacology, 2009, 6, 3, 686695.
5. Kurreck J.: Antisense technologies: Improvement through novel chemical
modifications.,European Journal of Biochemistry, 2003, 270, 8, 1628-1644.
1. Allison Lizabeth A.: „Podstawy biologii
molekularnej”, WUW, 2009, s. 278- 391, 618 - 669
2. Brown T.A.: „Genomy”, PWN, 2012, s. 333-343,
500, 535
3.http://www.nature.com/srep/2012/120907/srep00641/full/srep00641.html#/ref-link29
4.http://biotechnologia.pl/biotechnologiaportal/info/biotechnologia/31_doniesienia/372921,diagnostyczny_mikro_komputer_d
na_dziaa_w_komorce_bakteryjnej.html
5.http://www.pewnytato.pl/elektroniczny_doktor
Agata JACKIEWICZ - Studentka V roku Biotechnologii na
Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej,
a także II roku Chemii na Wydziale Chemicznym tej samej
uczelni. Moje zainteresowania naukowe obejmują głównie
zagadnienia z dziedziny genetyki, biologii molekularnej, inżynierii
genetycznej oraz biotechnologii medycznej, a ich nieustanne
rozwijanie umożliwiają mi prowadzone obecnie badania w ramach
mojej pracy magisterskiej, jak również udział w licznych
projektach naukowych w ramach działalności w Studenckim Kole
Naukowym Biotechnologii FERMENT, [email protected]
Justyna SZPOTAN - Studentka trzeciego roku kierunku
Biotechnologia,
Wydziału
Biotechnologii
i
Nauk
o Żywności Politechniki Łódzkiej. Interesuje się zagadnieniami
związanymi z biologią molekularną, genetyką, metabolomiką oraz
transkryptomiką,[email protected]
3.13 Mikro-komputery DNA nowym kierunkiem w
leczeniu raka.
3.14 Biofarmaceutyki – przyszłość medycyny
(Justyna SZPOTAN, Dariusz JARYCH – Instytut Biochemii
Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka, Łódź)
Jedna z najnowszych zdobyczy techniki, jaką jest
mikro-komputer DNA
została stworzona celem
powstrzymania działalności chorobotwórczych genów i
zachorowań na raka. Biokomputer tworzy cząsteczki DNA
działające jak lek przeciwnowotworowy.[5]
Zadaniem komputera jest rozpoznanie poziomu
stężenia określonych czynników transkrypcyjnych czyli
białek regulujących ekspresję genów w komórce poprzez
wiązanie się do specyficznej sekwencji DNA oraz stężenia
cząsteczek mRNA, które mogą być sygnałem pojawienia
się w organizmie komórek rakowych. Jeśli komputer
zarejestruje określona kombinację stężenia mRNA
rozpoczyna produkcję lekarstwa posiadającego własności
antyrakowe, jednoniciowych cząsteczek DNA.[1][2][3] Jeżeli
żadne z nich nie jest obecne (czyli rezultat jest zgodny z
zaprogramowanymi parametrami), następuje ekspresja
łatwego do wykrycia świecącego białka GFP. [4]
Działanie mikro-komputera DNA oparto na
[3][4]
bramce
logicznej
NOR.
Jest
to pojedynczy element regulatorowy w postaci plazmidu,
składający się z kilku regionów wiążących.[3] Jedno
zablokowane miejsce wiążące uniemożliwia przyłączenie
polimerazy, co hamuje ekspresję genu białka GFP. [4]
Słowa kluczowe: bramka logiczna NOR, mRNA, ssDNA,
transkrypcja, nowotwory
Dariusz JARYCH - Student trzeciego roku kierunku
Biotechnologia, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechniki Łódzkiej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z
biologią molekularną, genetyką oraz nutrigenomiką.
(Małgorzata KLIMAN, Filip TARACHOWICZ, Tomasz
BOCHIŃSKI, Daria SZURKOWSKA - Koło Naukowe
Studentów
Biotechnologii
„Operon‖,Uniwersytet
Przyrodniczy ,Poznań)
Większość ze znanych leków produkuje się
poprzez syntezę chemiczną bądź otrzymuje z naturalnych
źródeł. Bardzo trudne jest jednak otrzymanie tak
skomplikowanych struktur jak białka lub przeciwciała przy
użyciu syntezy chemicznej. Naukowcy starali się znaleźć
sposób by rozwiązać ten problem, czego wynikiem są
biofarmaceutyki - leki produkowane metodami
biotechnologicznymi takimi jak: inżynieria genetyczna oraz
hodowle komórkowe in vitro. Producentami białek
farmaceutycznych mogą być bakterie, wirusy, grzyby oraz
komórki roślin i zwierząt.Większość biofarmaceutyków
stanowią cytokiny, hormony, czynniki krzepnięcia krwi,
przeciwciała monoklonalne, szczepionki oraz cząsteczki
używane w terapii komórkowej i tkankowej.Wykorzystując
jemożliwie jest leczenie wielu choróbniezwykle trudnychdo
leczenia
lekami
syntetycznymi.
Obecnieleki
biotechnologiczne są bezpieczne dla zdrowia i bardzo
dobrze tolerowane. Są one używane w leczeniu chorób
zakaźnych, chorobach autoimmunologicznych, AIDS,
chorobach układu nerwowego i oddechowego przez co
niewątpliwie można uznać je za żeprzyszłość światowej
medycyny [1,2].
Słowa kluczowe: biofarmaceutyki, cytokiny, terapia
komórkowa i tkankowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
1.Nowicki M., Zimmer-Nowicka J.: Biofarmaceutyki oryginalne i leki biopodobne ,
Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007, Tom 3, nr 3, 120–127.
2.Lipiński D, Zeyland J., Słomski R.: Produkcja biofarmaceutyków z wykorzystaniem
transgenicznych zwierząt, Medycyna Weterynaryjna 2007, 63(3), 261-265.
Małgorzata KLIMAN, Filip TARACHOWICZ, Tomasz
BOCHIŃSKI, Daria SZURKOWSKA - Sudenci V roku
biotechnologii.
Aktywni
członkowie
wielu
konferencji
biotechnologicznych, w tym organizowanych przez Akademickie
Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, [email protected]
3.15 Dendrymery – fascynujące nanocząsteczki jako
potencjalny środek przeciwzapalny
(Małgorzata KUBIAK –Studenckie Koło Naukowe
Biotechnologii FERMENT, Wydział Biotechnologii i Nauki
do Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź)
Dendrymery to związki organiczne o regularnej,
rozgałęzionej strukturze, stanowią stosunkowo nową klasę
polimerów mającą potencjalne zastosowanie w wielu
dziedzinach nauki oraz przemysłu. Ich historia liczy już
ponad 30 lat, kiedy to po raz pierwszy zostały
zsyntetyzowane przez niemieckiego chemika Fritza Vögtla.
Nazwa pochodzi z języka greckiego i nawiązuje do
„drzewiastej‖ budowy polimeru [1].
Są to cząsteczki silnie rozgałęzione, trójwymiarowe,
kształtem przypominające kulę, a przyczyną tak
szerokiego, potencjalnego zastosowania ich w wielu
dziedzinach nauki są dwie charakterystyczne cechy
strukturalne tych związków. Po pierwsze, na końcach
ramion, promieniście odchodzących od rdzenia, znajdują
się wolne grupy funkcyjne, do których można przyłączyć
różnego rodzaju podstawniki modyfikujące właściwości
polimeru bądź inne cząsteczki takie jak fragment nici DNA.
Ponadto pomiędzy ramionami obecne są wolne
przestrzenie (jamy), w których można umieścić różne
związki np. leki. Dendrymery mogą znaleźć zastosowanie
przede wszystkim w medycynie oraz nanotechnologii, a
także jako katalizatory w chemii organicznej i
nieorganicznej [2].
Na potencjalne przeciwzapalne działanie dendrymerów
zwrócono uwagę podczas badań prowadzonych pod kątem
zastosowania ich jako nośnika niesteroidowych leków
przeciwzapalnych [3]. Okazało się, że same
nanocząsteczki potrafią hamować proces zapalny, co
wzbudziło zainteresowanie naukowców. Znaczącą wadą
tych cząsteczek może być potencjalna cytotoksyczność,
jednak zależy ona w dużym stopniu od rodzaju i ładunku
grup funkcyjnych na powierzchni dendrymeru.
Słowa kluczowe: dendrymery, działanie przeciwzapalne,
nanocząsteczki
1. Urbańczyk-Lipkowska Z.: Dendrymery w naukach
biomedycznych. Gazeta farmaceutyczna 2008, 11, 34 –
36.
2. Klajnert B., Bryszewska M.: Dendrimers: properties and
applications, Acta Biochimica Polonica 2001, Vol. 48, 1,
199- 208.
3. Chauchan A.S. i in.: Unexpected in vivo antiinflammatory activity observed for simple, surface
functionalized
poli(amidoamine)
dendrimers.
Biomacromolecules 2009, 10, 1195-1202.
Małgorzata KUBIAK - Zainteresowania naukowe:
biotechnologia
medyczna,
immunologia,
biologia
molekularna Osiągnięcia: Udział w dwóch projektach:
„Produkcja i wykorzystanie 2,3-butanodiolu z biomasy‖ i
„Biologiczne właściwości i biomedyczne zastosowania
dendrymerów‖, [email protected]
3.16 Metody pozyskiwania dorosłych komórek
macierzystych
(Urszula MARCHEWKA, Paula KUSZ - Wydział Rolnictwa i
Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Komorka macierzysta to komórka mająca
zdolność do podziału – samoodnowy przez nieograniczony
czas, często przez cały okres życia organizmu, natomiast
pod wpływem działania odpowiednich bodźców może się
zróżnicować w wiele typów komórek budujących organizm.
Wszystkie komórki macierzyste wykazują ekspresje genu
Bcrp1, którego produkt odpowiada za utrzymanie komórek
w stanie niezróżnicowanym.[1]
Ze względu na ich pochodzenie komórki macierzyste dzieli
się na:
-wyprowadzone z komórek embrionalnych
-somatyczne (dorosłe) komórki macierzyste – znajdowane
w tkankach dorosłych organizmów. Dojrzale komórki
macierzyste charakteryzują dwie główne cechy: każda z
nich wytwarza identyczna kopię siebie przez długi okres
oraz wytwarza komórkę
potomną, zróżnicowaną o
charakterystycznych funkcjach i morfologii. Obecnie
głównymi źródłami somatycznych komórek macierzystych
są: szpik kostny, krew obwodowa, krew pępowinowa,
skóra, płyn owodniowy. Dorosłe komórki macierzyste
obecne są także w rogówce, siatkówce, miazdze zębowej,
wątrobie, trzustce i przewodzie jelitowym.[1][3][4]
W niniejszej pracy prezentujemy źródła dorosłych komórek
macierzystych, które mogą być wykorzystane w medycynie
do leczenia różnorodnych schorzeń.[4][5] Przedstawiamy
dotychczas stosowane metody pozyskiwania wyżej
wymienionych komórek, oraz najnowsze odkrycia.[2][3][5]
1. Magdalena A. Sikora, Waldemar L. Olszewski, Komórki macierzyste – biologia i
zastosowanie Terapeutyczne, Postepy Hig Med Dosw (online), 2004; 58: 202-208
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
2. Clarke, D. L.; Johansson, CB; Wilbertz, J; Veress, B; Nilsson, E; Karlström, H;
Lendahl, U; Frisén, "Generalized Potential of Adult Neural Stem Cells", Science288
(5471): 1660–3, 2000
3. Van Der Flier, L. G.; Clevers, H., "Stem Cells, Self-Renewal, and Differentiation in
the Intestinal Epithelium", Annual Review of Physiology71: 241–260, 2009
4. Mariusz Ratajczak, Komórki macierzyste, Fundacja Biologii Komórki i Biologii
Molekularnej, 2003
5. Krzysztof Przybycień, Zdzisława Kornacewicz−Jach, Bogusław Sachaliński,
Komórki macierzyste w klinicznych badaniach kardiologicznych, Kardiologia Polska,
2011
Urszula MARCHEWKA - Studentka trzeciego roku biotechnologii
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, członkini koła
naukowego biotechnologów ‗Operon‘, sekcji medycznej ‗Mab‘
oraz Koła Naukowego Zootechników i Biologów - Sekcja Żywienia
Zwierząt
Przeżuwających
i
Mikrobiologii
Przewodu
Pokarmowego. Interesuję się zagadnieniami związanymi z
mikrobiologią, biotechnologią medyczną oraz biotechnologią
przemysłową, przede wszystkim są to tematy dotyczące
ksenotransplantologii, komórek macierzystych, terapii genowej,
oraz wykorzystania zwierząt jako bioreaktorów. W przyszłości
chciałabym poświęcić się badaniom nad genetycznie
modyfikowanymi zwierzętami, które mogłyby być potencjalnymi
dawcami organów dla ludzi, [email protected]
Paula KUSZ – studentka trzeciego roku biotechnologii na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, członkini koła
naukowego biotechnologów „Operon‖ oraz sekcji
medycznej „Mab‖, a także Koła Naukowego Zootechników i
Biologów - Sekcja Żywienia Zwierząt Przeżuwających i
Mikrobiologii
Przewodu
Pokarmowego.
Moje
zainteresowania dotyczą głównie antropologii fizycznej,
kryminalistyki a także mikrobiologii oraz ogólnie pojętej
biotechnologii przemysłowej. Swoją przyszłość chciałabym
związać właśnie z tą tematyką, a szczególnie z pracą w
laboratorium kryminalistycznym.
3.17 Nowe strategie badania i zapobiegania tworzenia
biofilmu w warunkach in vitro przez Pseudomonas
aeruginosa oraz Staphylococcus aureus u pacjentów z
ranami przewlekłymi
(Agnieszka MACHUL, Diana MIKOŁAJCZYK, Grażyna
WIĘCEK, Piotr B. HECZKO, Magdalena STRUS Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków)
Wstęp:Biofilm to trójwymiarowy układ tworzony
przez bakterie nieadherujące zawarte w macierzy
zewnątrzkomórkowych polimerów (egzopolisacharydów)
oraz wykazujące zdolność adhezji do powierzchni
abiotycznych i biotycznych. Współczesne badania kliniczne
wskazują na obecność tej struktury w szerokim zakresie
mikrobiologicznych infekcji. Dużym problemem jest biofilm
tworzący się w ranach przewlekłych, takich jak zespół rany
stopy cukrzycowej oraz przewlekłe zapalenie ucha
środkowego. W tych jednostkach chorobowych
dominującymi
czynnikami
etiologicznymi
są:
Pseudomonasaeruginosai Staphylococcusaureus.
Cel pracy: Celem pracy było opracowanie nowej metody
wykorzystującej działanie enzymów w celu zwiększenia
penetracji antybiotyków przez polisacharydową macierz
biofilmu.
Materiały i metody: Szczepy bakteryjne należące do
rodziny Staphylococcus oraz Pseudomonas, które
wykorzystano w doświadczeniach, pochodzą od pacjentów
z ranami przewlekłymi. Wykorzystane metody badawcze
obejmowały 24-godzinną hodowlę bakteryjną w 96dołkowych płytkach hodowlanych z powierzchnią
adherencyjną, w celu wytworzenia biofilmu. Żywotność
bakterii zbadano metodą rozcieńczeń 10-krotnych. Pomiar
przyrostu biofilmu dokonano poprzez zabarwienie
czerwienią Kongo. Odczyty wykonano za pomocą
Spektrofotometru Awareness Technology INC przy
długości fali 492 nm. Test żywotności komórek po
zastosowaniu badanych substancji przeprowadzono z
wykorzystaniem kitu Fluo Cell Double Staining Kit
(MoBiTec Molecular Biotechnology).
Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały większą
skuteczność antybiotyków po jednoczesnym zastosowaniu
wraz z enzymami rozkładającymi wiązania glikozydowe
występujące w polisacharydowej macierzy biofilmu.
Wnioski: Opracowany model badania tworzenia biofilmu w
warunkach in vitro z wykorzystaniem czerwieni Kongo
może stanowić punkt wyjścia dla nowych strategii
zwalczania tej struktury. Układ ten został wykorzystany do
badań wpływu różnych czynników (takich jak antybiotyki i
enzymy) na tworzenie biofilmu. Skuteczność działania
antybiotyku bez dodatku enzymu na wytworzony wcześniej
biofilm jest ograniczona. Zastosowanie enzymów prowadzi
do przerwania ciągłości trójprzestrzennej struktury biofilmu
i ułatwia penetrację czynników bakteriobójczych, co jest
kluczowe w leczeniu ran przewlekłych.
Słowa kluczowe: biofilm, Staphylococcus
Pseudomonas aeruginosa, rany przewlekłe
aureus,
1. Allison GC. Sutherland IW.: A staining technique for bacteria and its correlation to
extracellular carbohydrate production. J Microbiol Meth 1984,2,93-9.
2. Craigen B. Dashiff A. Kadouri D.E.: The use of commercial available –amylase
compounds to inhibit and remove Staphylococcus aureus biofilm. The Open
Mibrobiol Jurnal 2011,1,21-31.
3. Harrison C. Cazzangia A.L. Davis S.C. Mertz P.M.: A wound isolated
Pseudomonas aeruginosa grows a biofilm in vitro within 10 hours and is visualized
by light microscopy. Dermatol Surg 2003,29,631-635.
4. Johansen Ch. Falholt P. Gram L.: Enzymatic removal and disinfection of biofilm.
Applied and environment microbiology 1997,63(9),3724-3728.
5. Molobela P. Cloete T.E. Beukes M.: Protease and amylase enzymes for biofilm
removal and degradation of extracellular polymeric substances (EPS) produced by
Pseudomonas fluorescens bacteria. African Journal of Microbiology Research
2010,4(14),1515-1524.
6. Simões M. Simões L. Vieira M.J.: A review of current and emergent biofilm control
strategies. Food Science and Technology 2010,43,573-583.
mgr inż. Agnieszka MACHUL - absolwentka kierunku
Biotechnologia Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,
od roku 2011 współpracująca z Katedrą Mikrobiologii Collegium
Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Interesuje się
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
zagadnieniami tworzenia biofilmu bakteryjnego w ranach
przewlekłych oraz sposobami zapobiegania jego tworzenia.
Obecnie rozpoczęła studia doktorskie na Wydziale Lekarskim
CMUJ. Współautorka publikacji: Influence Of Taurine Haloamines
(Taucl And Taubr) On The Development Of Pseudomonas
Aeruginosa Biofilm - A Preliminary Study, [email protected]
3.18 Odmładzające kosmetyki „działające na geny” –
fakty i mity
(Róża Kamila WĘGLIŃSKA- MISMaP, Uniwersytet
Warszawski, Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki,
Wydział Biologii UW, Warszawa, Piotr PRZANOWSKIInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Żaneta MATUSZEK- MISMaP, Uniwersytet Warszawski,
Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki, Wydział Biologii
UW, Warszawa)
Według różnych źródeł (w tym reklam na skalę
masową) „anti-aging cosmetics‖ mają zapewnić
zatrzymanie starzenia skóry człowieka poprzez „usuwanie
wolnych rodników‖, „inaktywację‖ bądź „wzmożenie
żywotności genów‖. [5]
Najpopularniejszymi celami tych „kosmeceutyków‖ są, jak
twierdzą ich twórcy, geny NRF2, SIRT1, AKT, PTEN oraz
ścieżka NF-κB. Niestety, żadne znane inhibitory tych
genów nie są specyficzne, dodatkowo działanie i interakcje
poszczególnych ścieżek nie są do końca poznane i mogą
pełnić wiele funkcji w organizmie ludzkim prócz roli w
procesie starzenia. [6]
Gen NRF2 koduje czynnik transkrypcyjny regulujący geny
zaangażowane w odpowiedź zapalną i procesy gojenia,
często związane z produkcją wolnych rodników. [4]
Białko kodowane przez gen SIRT1 jest deacetylazą
histonów, deacetyluje też kilka ważnych czynników
transkrypcyjnych, m.in. p53. W zależności od kontekstu
genetycznego białko to może mieć zarówno pro- jak i antynowotworowe właściwości. Jego nadekspresja prowadzi do
wzmożonej proliferacji i zahamowania apoptozy. [2]
Ścieżka AKT, której inhibitorem jest PTEN, oddziałuje z
wieloma innymi ścieżkami (m.in. mTOR i NF-κB) i prowadzi
do wzmożonego przeżycia komórek.
Ścieżka NF-κB odgrywa kluczową rolę w regulacji
odpowiedzi immunologicznej, jej zaburzenia są powiązane
z nowotworami, chronicznymi zapaleniami oraz chorobami
autoimmunologicznymi. [1]
W pracy tej próbujemy podsumować dotychczasową
wiedzę o możliwościach interakcji kosmetyków z tymi
genami i ścieżkami oraz możliwych ich skutkach.
Słowa kluczowe: anti-aging cosmetics, nowotwory,
ekspresja genów
1.Adler AS, Sinha S, Kawahara TL, Zhang JY, Segal E, Chang HY. ―Motif module
map reveals enforcement of aging by continual NF-kappaB activity‖. Genes Dev
2007 Dec 15;21(24):3244-57. Epub 2007 Nov 30.
2. Brooks CL, Gu W. ―Anti-aging protein SIRT1: a role in cervical cancer?‖. Aging
(Albany NY) 2009 Mar 6;1(3):278-80.
3. Chong ZZ, Shang YC, Wang S, Maiese K.‖SIRT1: new avenues of discovery for
disorders of oxidative stress‖. Expert Opin Ther Targets 2012 Feb;16(2):167-78.
4. Luo C, Urgard E, Vooder T, Metspalu A. ―The role of COX-2 and Nrf2/ARE in antiinflammation and antioxidative stress: Aging and anti-aging‖. Med Hypotheses 2011
Aug;77(2):174-8. Epub 2011 May 6.
5. Mehlman MJ, Binstock RH, Juengst ET, Ponsaran RS, Whitehouse PJ. ―Antiaging medicine: can consumers be better protected?‖. Gerontologist 2004
Jun;44(3):304-10.
6. Surh YJ. ―Cancer chemoprevention with dietary phytochemicals‖. Nat Rev Cancer
2003 Oct;3(10):768-80.
Róża Kamila WĘGLIŃSKA -Studentka III roku biotechnologii i
psychologii w ramach Kolegium MISMaP. Szczególnie
zainteresowana genetyką, biologią molekularną i proteomiką, ale
także neurobiologią i neurogenetyką. Aktualnie realizuje projekt
związany z badaniem oddziaływań białek wchodzących w skład i
związanych z kompleksem Ccr4-NOT u Homo sapiens. Poza tym
zajmuje się nowymi rozwiązaniami dydaktycznymi w edukacji
wczesnoszkolnej. Od maja 2011 roku pełni funkcję Prezesa Koła
Naukowego Genetyki i Epigenetyki. W czerwcu 2012 roku
uzyskała tytuł Primus Inter Pares Ekspert w naukach ścisłych w
województwie mazowieckim, [email protected]
Żaneta MATUSZEK - Studentka II roku biotechnologii i chemii w
ramach Kolegium MISMaP. Szczególnie zainteresowana
neurobiologią, neurogenetyką, a także biologią i genetyką
molekularną. Aktualnie realizuje projekt badawczy związany z
dojrzewaniem końców 5‘ i 3‘ drożdżowych snoRNA oraz ich
wzajemnej zależności. Poza tym, zajmuje się także
molekularnymi podstawami zachowań- prowadzi badania
związane z rozwojem i przyczynami uzależnień u mysich
mutantów. Od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa
Studenckiego Koła Naukowego Neurobiologii.
3.19 Terapia bakteriofagowa - przyszłość medycyny
(Monika KOWALSKA, Natalia MAZURKIEWICZ - KNSB
OPERON, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu )
Metodę tę zastosował po raz pierwszy w 1919
roku współodkrywca fagów, lekarz Félix d'Hérelle. Metoda
działania bakteriofagów jest prosta. Po wniknięciu do
komórki bakteryjnej bakteriofagi zaczynają powielać się, a
następnie opuszczają komórkę, niszcząc ją. Kolejne cykle
namnażania są możliwe do czasu, gdy w organizmie
pacjenta są obecne komórki bakteryjne danego szczepu.
Metoda jest nieszkodliwa dla ludzi, ponieważ fagi nie
atakują komórek eukariotycznych. Ograniczeniem
stosowania metody jest specyficzność bakteriofagów
względem bakterii, to znaczy, że dany typ faga jest zdolny
atakować tylko kilka szczepów bakterii z jednego gatunku.
Ponadto podobnie jak w terapii antybiotykowej, bakterie
wytwarzają z czasem mechanizmy obronne przeciw
konkretnym fagom, co wymusza poszukiwanie nowych ich
rodzajów. Terapia fagowa zaczyna być coraz częściej
uważana za metodę przyszłościową i jedyny sposób
leczenia chorób wywoływanych przez bakterie odporne na
antybiotyki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Słowa kluczowe: terapia bakteriofagowa, medycyna, fagi.
Monika KOWALSKA - Aktywne uczestnictwo w XIV OASSB.
Zainteresowania:
medycyna
sądowa,
kosmetologia,
biotechnologia przemysłowa, biochemia w kosmetologii,
[email protected]
Natalia MAZURKIEWICZ - Aktywne uczestnictwo w XIV OASSB.
Zainteresowania: biotechnologia medyczna i przemysłowa,
mikroorganizmy w biotechnologii.
3.20 Hamowanie aktywności metaloproteinaz macierzy
zewnątrzkomórkowej jako istotny aspekt terapii
nowotworów
(Ewa NOWAK, Anna GALILEJCZYK, Daniel SYPNIEWSKI,
Ilona BEDNAREK – Zakład Biotechnologii i Inżynierii
Genetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katowice)
Metaloproteinazy (MMPs) przez zdolność do
degradacji składników macierzy zewnątrzkomórkowej i błon
podstawnych odgrywają ważną rolę w procesach
fizjologicznych
oraz
patologicznych
gdzie
ich
nadaktywność obserwowana jest w przebiegu chorób
nowotworowych [1, 2]. Szczególną rolę przypisuje się tutaj
MMP-2 (żelatynaza A) oraz MMP-9 (żelatynaza B), które
degradując kolagen typu IV uszkadzają błonę podstawną
naczyń i biorą udział w procesach przerzutowania [3, 4].
Nadekspresja MMPs odgrywa istotną rolę również w
przebiegu nowotworów ginekologicznych, a kluczowym
działaniem terapii staje się strategia hamowania ich
aktywności [5].
Celem badań było sprawdzenie aktywności
enzymatycznej MMP-9 po wyciszeniu genu za pomocą
wstawki shRNA wprowadzonej metodą lipofekcji do
komórek nowotworowych linii HeLa (CCL-2). Kontrolę
stanowiły komórki poddane działaniu inhibitora aktywności
MMPs z grupy tetracyklin – doksycykliny oraz komórki
nietraktowane żadnymi
modulatorami aktywności
enzymatycznej [6]. Do oceny zmian aktywności MMP-9
zastosowano zymografię żelatynową oraz test Wound
Healing [7, 8].
Wyniki uzyskane dzięki zymografii pozwoliły
stwierdzić, iż w komórkach wyciszanych shRNA i
traktowanych doksycykliną aktywność MMP-9 była
porównywalna i jednocześnie około 9-11-krotnie niższa w
porównaniu do kontroli. Fenotypowy test migracji komórek
in vitro ukazał również znaczące zmiany (P<0.001)
pomiędzy
ruchliwością
nowotworowych
komórek
kontrolnych, które zarastały 3-5-krotnie szybciej niż
komórki transfekowane lub traktowane doksycykliną.
Przeprowadzone badania, na przykładzie
wyciszenia genu MMP-9, ukazują jak istotny wpływ
odgrywają metaloproteinazy w procesach ruchliwości
komórek
nowotworowych,
a w konsekwencji
ich
inwazyjności. Badania sfinansowano ze środków: KNW1-036/P/1/0 oraz KNW-1-110/P/2/0
Słowa
kluczowe:
metaloproteinazy
macierzy
zewnątrzkomórkowej, MMP-9, shRNA, migracja komórek,
rak szyjki macicy
1.Lipka D., Boratyński J.: Metaloproteinazy MMP. Struktura i funkcja. Postępy
Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2008; 62: 328-336.
2.Kwiatkowski P., Godlewski J., Śliwińska-Jewsiewicka A., Kmieć Z.: Rola
metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w procesie inwazji nowotworu.
PolishAnnals of Medicine 2008; 15(1): 43-50.
3.Łukaszewicz M., Mroczko B., Szmitkowski M.: Rola metaloproteinaz i ich
inhibitorów w raku trzustki. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2008; 62:
141-147.
4.Handsley M.M., Edwards D.R.: Metalloproteinases and their inhibitors in tumor
angiogenesis. International Journal of Cancer 2005; 115: 849-860.
5.Schröpfer A., Kammerer U., Kapp M., Dietl J., Feix S., Anacker J.: Expression
pattern of matrix metalloproteinases in human gynecological cancer cell lines. BMC
Cancer 2010; 10:553 1-12.
6.Sypniewski D., Bednarek I., Gałka S.: Ekspresja żelatynaz A i B oraz inwazyjność
komórek raka płuc i raka pęcherza moczowego w hodowlach in vitro traktowanych
wybranymi tetracyklinami. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 2009; 8: 17-23
7.Troeberg L., Nagase H.: Zymography of metalloproteinases. Current Protocols in
Protein Science 2004; 21 (15): 1-12.
8.Armstrong D.G., Jude E.B.: The Role of Matrix Metalloproteinases in Wound
Healing. Journal of the American Podiatric Medical Association 2002; 92(1): 12-18.
Mgr Ewa NOWAK w 2011 r. ukończyła Biotechnologię na
Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, gdzie obecnie jest pracownikiem Zakładu
Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
3.21 Depsipeptydy - lekiem na całe zło?
(Katarzyna PEROŃSKA – Politechnika Śląska, Gliwice)
Nazwa „depsipeptydy‖, charakteryzuje związki,
które powstały z połączenia aminokwasów oraz
hydroksykwasów. Cechą rozpoznawczą depsipeptydów
jest obecność w łańcuchu oprócz wiązań amidowych
przynajmniej jednego wiązania estrowego [1]. Są one
powszechnie obecne w środowisku naturalnym.
Scharakteryzowano wiele depsipeptydów, wyizolowanych z
różnych źródeł m.in. z bakterii, grzybów, gąbek,
mięczaków.
Depsipeptydy,
a
szczególnie
cyklodepsipeptydy wykazują bardzo szerokie spektrum
aktywności biologicznej, co powoduje, że rośnie
zainteresowanie wykorzystaniem ich jako potencjalnych
leków. Związki tego typu wykazują silną aktywność m.in.
przeciwbakteryjną,przeciwnowotworową, przeciwwirusową,
przeciwgrzybiczną. Mechanizm działania depsipeptydów
na organizmy żywe jest różnorodny, a wiele spośród nich
wykazuje właściwości antybiotyków jonoforowych [2].
Fakt wysokiej i różnorodnej aktywności
biologicznej depsipeptydów sprawia, że stają się one
podmiotem licznych badań skierowanych na poszukiwanie
nowych
leków,
szczególnie
zaś
leków
przeciwnowotworowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Słowa kluczowe: depsipeptydy, antybiotyki jonoforowe,
nowotwory.
1. JakubkeH.D., Jeschkeit H.: Aminokwasy, peptydy,
białka., Wyd. PWN 1982, 209-210.
2. Ballard C. E., Wang H. Yu, B.: Recent Developments in
Depsipeptide Research. Current Medicinal Chemistry 2002,
9, 471-498.
W wyniku stymulacji apoptozy za pomocą
anizomycyny
nastąpił
wzrost
liczby
komórek
apoptotycznych w puli komórek modulowanych w stosunku
do kontroli.
Zahamowanie aktywności genu STAT3 w
komórkach HeLa powoduje spadek migracji tych komórek
oraz zwiększa podatność komórek do indukcji śmierci na
drodze apoptozy.
Badania sfinansowano ze środków: KNW-1-036/P/1/0
Katarzyna PEROŃSKA - Absolwentka studiów inżynierskich na
kierunku Biotechnologia (Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska),
aktualnie
kontynuuje
studia
magisterskie,
[email protected]
Słowa kluczowe: STAT3, apoptoza, migracja komórek,
interferencja RNA, shRNA.
3.22 Wyciszanie aktywności ekspresyjnej genu STAT3
a potencjał metastatyczny komórek nowotworowych
HELA w badaniach In vitro
(Marta POCZĘTA, Natalia GAWLIK, Daria MATCZYŃSKA,
Ilona BEDNAREK – Zakład Biotechnologii i Inżynierii
Genetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katowice)
Białka STAT pośredniczą w przekazywaniu
sygnału pomiędzy środowiskiem zewnątrzkomórkowych, a
jądrem komórkowym. Dzięki swojej aktywności białka te są
zdolne do regulacji ekspresji genów zaangażowanych w
prawidłowe i patologiczne procesy komórkowe [1,2].
STAT3 pełniąc rolę białka onkogennego, ulega
konstytutywnej aktywacji w komórkach wielu pierwotnych
nowotworów u ludzi będąc indukowanym przez szereg
cytokin [3,4]. Istotną funkcją STAT3 jest regulacja
autonomicznych właściwości komórek nowotworowych
[5,6].
Celem pracy była ocena efektywności
potranskrypcyjnego
wyciszenia
aktywności
genu
kodującego STAT3, gdzie do wycieszenia aktywności
zastosowano metodę interferencji RNA, a efekty
wyciszenia badanego genu oceniano na poziomie analizy
zmian fenotypowych modulowanej linii komórkowej.
W celu weryfikacji efektywności modulatorowego
działania interferujących cząsteczek typu shRNA względem
genu STAT3 wykorzystano komórki nowotworowe linii
HeLa (CCL-2) oraz plazmid
- wektor ekspresyjny
pSUPER.neo z wklonowaną sekwencją kodującą genowospecyficzne cząsteczki shRNA-STAT3, a także wektory
kontrolne: shRNA-SCR, pGFP. Do oceny zmian aktywności
STAT3 w komórkach nowotworowych zastosowano test
Wound Healing Assay oraz stymulację modulowanych
komórek do apoptozy przy użyciu anizomycyny.
Wyciszenie ekspresji genu STAT3 w komórkach
HeLa spowodowało zmniejszenie ruchliwości komórek w
porównaniu z komórkami kontrolnymi tak po 24, jak i 48
godzinach od indukcji wyciszenia genu.
1.Deng J.Y., Sun D., Liu X.Y., Pan Y., Liang H.: STAT-3 correlates with lymph node
metastasis and cell survival in gastric cancer. World J Gastroenterol 2010; 16(42):
5380-5387.
2.Sahu R.P., Srivastava S.K.: The Role of STAT-3 in the induction of apoptosis in
pancreatic cancer cells by benzyl isothiocyanate. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 176 –
193.
3.Pickert G., Neufert C., Leppkes M. i wsp.: STAT3 links IL-22 signaling in intestinal
epithelial cells to mucosal wound healing. J. Exp. Med. 2009; 7: 1465-1472.
4.Miranda C., Fumagalli T., Anania M.C. i wsp.: Role of STAT3 in in vitro
transformation triggered by TRK oncogenes. PLoSONE 2010; 5(3): e9446.
5.Deng J., Grande F., Neamati N.: Small molecule inhibitors of STAT3 signaling
pathway. Current Cancer Drug Targets 2007; 7: 91-107.
6.Levy D.E., Lee C.: What does STAT3 do? J. Clin. Invest. 2002;109: 1143–1148.
mgr Marta POCZĘTA - absolwentka kierunku biotechnologia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Obecnie słuchaczka
I roku studiów doktoranckich na kierunku biologia medyczna tej
samej uczelni, [email protected]
3.24 Czym nakarmić głodne geny?
(Izabela SOBIERAJ, Agata STACHOWIAK, Sonia
WOJCIECHOWSKA - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Koło Naukowe
Studentów Biotechnologii „OPERON‖)
W ostatnim czasie stało sie jasne, ze przez
rodzaj diety, rodzaj spożywanych pokarmów możemy
wpływać na nasze geny, a konkretnie - na ich ekspresję.
Nutrigenomika a nutrigenetyka
Nutrigenomika jest nauką powstałą ze
skrzyżowania genetyki i nauk o żywieniu człowieka,
zajmującą się badaniem zależności między żywieniem a
odpowiedzią organizmu na poziomie ekspresji genów. W
badaniach nutrigenomicznych poddawane są analizie
różnice genetyczne, u osobników lub ras, które mogą
decydować o sposobie działania składników diety. [4]
Nutrigenetyka natomiast służy do identyfikacji
polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) oraz alleli
odpowiedzialnych za zróżnicowanie odpowiedzi lub reakcje
organizmów na bioaktywne składniki diety. [2]Obie te nauki
umożliwiają więc zupełnie nowe podejście do żywienia –
dają możliwość personalizacji diety.
Mimo że nutrigenetyka i nutrigenomika są
stosunkowo
nowymi
dziedzinami,
wyniki
przeprowadzonych dotychczas badań pozwalają wierzyć,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
że w niedalekiej przyszłości znajdą one zastosowanie w
praktyce. [1,3] W naszej pracy zaprezentujemy
podstawowe informacje i ciekawe przykłady związane z
tymi zagadnieniami.
Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, nutrigenetyka,
nutrigenomika
1. Fenech M., El-Sohemy A., Cahill L., Ferguson L. R., French T. C., Tai E. S., Milner
J., Koh W., Xie L., Zucker M., Buckley M., Cosgrove L., Lockett T., Fung K. Y. C.,
Head R., 2011. Nutrigenetics and Nutrigenomics: Viewpoints on the Current Status
and Applications in Nutrition Research and Practice. Journal of Nutrigenetics and
Nutrigenomics 4, 69-89.
2.Kapka-Skrzypczak L., Niedźwiecka J., Cyranka M., Kruszewski M. K., Skrzypczak
M., Wojtyła A., 2011. Nutrigenetyka – perspektywy żywienia zindywidualizowanego.
Pediatric Endicrinology, Diabetes and Metabolism 17, 4, 222-226.
3. Mutch DM, Wahli W, Williamson G. 2005, Nutrigenomics and nutrigenetics: the
emerging faces of nutrition. The FASEB Journal 19(12), 1602-1616.
4. Müller M., Kersten S., 2003. Nutrigenomics: goals and strategies. Nature Reviews
Genetics 4, 315-322.
Izabela SOBIERAJ, Agata STACHOWIAK i Sonia
WOJCIECHOWSKA są studentkami ostatniego (drugiego) roku
studiów II stopnia – magisterskich – z Biotechnologii ze
specjalizacją w Diagnostyce Genetycznej na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu. Od ponad 4 lat należą także do Koła
Naukowego Studentów Biotechnologii „OPERON‖ działającego
na tej uczelni oraz do ogólnopolskiego Akademickiego
Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii (ASSB). Swoje prace
magisterskie wykonują na Uniwersytecie Medycznym oraz w
Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Nutrigenetyka i
nutrigenomika, których dotyczy prezentowany przez nie poster
teoretyczny, to zagadnienia, którymi autorki zainteresowały się
stosunkowo niedawno – nie jest ona jednak przedmiotem ich
obecnych prac badawczych, [email protected]
Przypuszcza się, że zmniejszenie poziomu NHERF1 może
wpływać na wewnątrzkomórkowe pH i przyczyniać się
doaktywacji szlaków sygnałowych PTEN i P13K/Akt, które
mogą powodować mnożenie się chondrocytów we
wczesnych stadiach OA ostatecznie prowadząc do utraty
funkcjonalności tkanki i charakterystycznych dla choroby
deformacji stawów. [3] Wyniki badań poszerzą wiedzę na
temat OA i mogą wpłynąć na poprawę skuteczności
leczenia choroby.
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, tkanka
chrzęstna, chondrocyty, pH wewnątrzkomórkowe, pompa
sodowo-wodorowa (NHE)
Ewa SROKA studentka studiów magisterskich na kierunku
biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od
2009 roku uczestniczy w projekcie badawczym na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu, dotyczącym wpływu leków
przeciwgruźliczych na komórki jądra miażdżystego krążka
międzykręgowego oraz próby regeneracji zdegenerwoanej tkanki
chrzęstnej komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej.
Uczestniczyła w programie praktyk Erasmus na Uniwersytecie w
Aberdeen w Wielkiej Brytanii gdzie została zaangażowana w
badania projektu dotyczącego roli regulatorów pompy sodowowodorowej w chorobie zwyrodnieniowej stawów pod
kierownictwem dr Rachel White i prof. Richard‘a M.
Aspden‘a,[email protected]
3.25 Rola regulatorów pompy sodowo-wodorowej w
chorobie zwyrodnieniowej stawów
Dr Rachel WHITE jest członkinią Daphne Jackson Trust z bardzo
dużym
dorobkiem
naukowym
i
międzynarodowym
doświadczeniem zawodowym. Obecnie dr White zaangażowana
jest w projekt badawczy dotyczący roli regulatorów pompy
sodowo/wodorowej w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Pracę
swoją wykonuje na Uniwersytecie w Aberdeen, Institute of
Medical Sciences, Wielka Brytania.
(Ewa SROKA – Poznań University of Life Sciences, Poland
Rachel WHITE - Institute of Medical Sciences,
Musculoskeletal Research University of Aberdeen, United
Kongdom, Richard M. ASPDEN - Institute of Medical
Sciences, Musculoskeletal Research University of
Aberdeen,
United
Kingdom)
Professor Richard M. ASPDEN jest światowej sławy profesorem
w dziedzinie badań układu mięściowo-szkieletowego. Od 2000
roku pełni funkcję Profesora nauk ortopedycznych, a także został
uznany honorowym członkiem NHS Grampian. Wraz z zespołem
redaktorów
współtworzy
czasopisma
o
znaczeniu
międzynarodowym,
Journal of Back and Musculoskeletal
Rehabilitation oraz Journal of Biomechanics.
Komórki tkanki chrzęstnej – chondrocyty
odpowiedzialne są za produkcję i utrzymanie
odpowiedniego składu macierzy zewnątrzkomórkowej
tkanki. Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) zakłuca te
procesy i w rezultacie powoduje zniszczenie tkanki
chrzęstnej. [1] Homeostaza jonowa jest niezbędna dla
prawidłowego funcjonowania chondrocytów, a ich
kwasowość utrzymywana jest przy pomocy pompy
sodowo- potasowej (ang. Sodium (Na+)/Hydrogen(H+)
Exchanger – NHE) i czynników regulujących jej działanie,
tj. NHERF-1 i NHERF-2. NHERF-1 pełni rolę również
supresora nowotworowego poprzez zapobieganie
nadmiernej
proliferacji
komórek.
[2]
3.26 Interferencja RNA – Możliwości i skutki
terapeutycznego wykorzystania
(Anna STUCZYŃSKA – Biotechnologia, Uniwersytet
Rolniczy, Kraków)
Interferencja RNA w skrócie RNAi jest jednym z
poznanych sposobów kontrolowania ekspresji genów ,który
naturalnie występuje w przyrodzie [3]. Prowadzonych jest
wiele doświadczeń z dziedziny medycyny dotyczących
możliwości terapeutycznego zastosowania interferencji
RNA w chorobach nieuleczalnych. Głównymi problemami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
tej metody są toksyczność siRNA ,krótkotrwałość czyli
szybka degradacja konstruktu przez nukleazy [1]. Podam
tylko kilka z wielu przykładów ,które uważam za
interesujące. Doświadczenia prowadzone na temat chorób
układu oddechowego, które są dosyć daleko rozwinięte
wykazują ,że skuteczną drogą dostarczania siRNA może
być inhalacja [1]. Kolejnymi badaniami prowadzonymi z
użyciem RNAi dotyczą zakażenia wirusem HIV oraz
choroby trzewnej. Jeżeli chodzi o tą pierwszą chorobę to
naukowcy potrafią kontrolować replikację wirusa i
zapobiegać utracie limfocytów w ciele myszy. Natomiast
jeżeli chodzi o chorobę trzewną czyli celiakię to problem
pojawia się przy grupie enzymów zwanych
transglutaminazą ,które występują w całym organizmie
ludzkim . Pierwsze badania kliniczne z zastosowaniem
RNAi dotyczyły zwyrodnienia plamki żółtej. Jeszcze inne
kliniczne zastosowanie RNAi dotyczyło leczenia nowotworu
złośliwego a dokładniej glejaka. Efektem było wydłużenie
czasu od wznowy wzrostu guza w porównaniu do
radioterapii lub chemioterapii [1]. Niestety każdy proces ma
swoje plusy i minusy . Największym problemem
interferencji RNA w komórce jest niepożądane działanie
dsRNA na kinazę PKR [2,3]. Kolejnym zagrożeniem
wywołanym interferencją RNA jest wyciszanie ekspresji
innych genów niż zakładane [2]. Wielkim plusem tego
procesu jest możliwość projektowania siRNA skierowanych
na selektywnie wybrany gen docelowy [4].
1.Piotrowska A., Rybarczyk A., Wierzbicki P., Kotwas M., Wrońska A., Kmieć Z.:
Interferencja RNA – Mechanizm i możliwości terapeutycznego wykorzystania, Pol.
Ann. Med., 2009, 16, 1, 138-147.
2.Jóźwiak P., Lipińska A.: Zastosowanie interferencji RNA w diagnostyce i terapii
niektórych chorób człowieka, Postępy Hig Med. Dosw (Online), 2010, 64, 504-512.
3.Bąk D.: RNAi – interferencja RNA – skuteczny sposób na ciszę, Postępy
biochemii, 2003, 49, 3, 136-145.
4.Sipa K, Nawrot B. Mechanizm interferencji RNA i wykorzystanie RNAi dla celów
terapeutycznych, Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2008, 1, 7-18.
Anna STUCZYŃSKA - Jestem studentką pierwszego roku
biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i pomimo
to ,że z tą dziedziną nauki nie wiele miałam wspólnego przed
studiami to czuję ,że powoli zaczyna stawać się to moją pasją. Z
pośród dotychczas poznanych przeze mnie przedmiotów na
studiach najbardziej zainteresowała mnie genetyka i
mikrobiologia. Moim marzeniem jest wyjazd do Niemiec na studia
magisterskie, [email protected]
3.27 Wpływ izomalationu na peroksydację lipidów
osocza krwi ludzkiej
(Magdalena SZEJK, Bogdan
KONTEK – Katedra
Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź)
W rolnictwie, pestycydy są jednymi z najczęściej
analizowanych substancji o potencjalnie szkodliwym
oddziaływaniu na organizm ludzki. Pestycydy zazwyczaj
występują w ilościach śladowych, a negatywne skutki
związane są przede wszystkim z ich zdolnościami do
indukowania przewlekłych stanów chorobowych. Wśród
pestycydów fosforoorganicznych izomalation jest jednym z
częściej stosowanych, ze względu na stosunkowo niską
toksyczność dla ssaków i wysoką selektywność wobec
owadów [2,5]. Toksyczność izomalationu zależy głównie od
jego zdolności do hamowania aktywności enzymu
acetylocholinoesterazy (AChE), prowadząc do akumulacji
acetylocholiny. Peroksydacja lipidów indukowana przez
pestycydy, wydaje się także mieć związek z receptorami
cholinergicznymi. Ponadto, stres oksydacyjny może być
potencjalnym czynnikiem toksyczności izomalationu u
człowieka.
Mechanizmy
toksycznego
działania
izomalationu są słabo poznane [4, 3, 6, 7]. Celem naszych
badań była ocena in vitro wpływu izomalationu (1 μM, 50
μM, 200 μM) na peroksydację lipidów w osoczu krwi
ludzkiej. Izomalation pochodził z Instytutu Przemysłu
Organicznego, Warszawa, Polska. Próbki osocza krwi
inkubowano z izomalationem (1h i 24h, w 37°C).
Peroksydację lipidów wyrażono jako poziom substancji
reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) [1, 8].
Zaobserwowano statystycznie istotny wzrost TBARS w
osoczu, biomarkera stresu oksydacyjnego, po inkubacji z
tym pestycydem fosforoorganicznym (o około 50% przy
najniższym stosowanym stężeniu izomalationu). Nasze
wyniki wskazują, że izomalation indukuje peroksydację
lipidów osocza krwi ludzkiej.
Słowa kluczowe: izomalation, osocze ludzkie, peroksydacja
lipidów
* Sfinansowane z działalności 506/810, Uniwersytet Łódzki,
Polska
1.Bartosz G.: Druga twarz tlenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
2.Brandys J.: [red.] Toksykologia wybrane zagadnienia Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielońskiego, Kraków 1999
3.Buratti F.M., Testai, E.:Malathion detoxification by Human Hepatic
Carboxylesterases and its Inhibition by Isomalathion and Other Pesticides, J
Biochem Mol Toxicol 2005, 19: 406-414
4.Bukowska B., Pieniążek D., Hutniki K., Duda.: WAcetylo- i butyrylocholinoesteraza
– budowa, funkcje i ich inhibitory,Current Topics in Biophysics 2007, 30: 11-23
5.Galántai R., Emody-Kiss B., Somosy Z., Bognár G., Horváth G., Forgács Z.,
Gachályi A., Szilasi M.:Does malaoxon play a role in the geno- and cytotoxic effects
of malathion on human choriocarcinoma cells?J Environ Sci Health B 2011, 46: 773779
6.Grosicka-Maciąg E.: Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołane
działaniem pestycydów, Postępy Hig Med Doś, 2011, 65: 357-366
7.Jun D., Musilova L., Musilek K., Kuca K.: In Vitro Ability of Currently Available
Oximes
to
Reactivate
Organophosphate
Pesticide-Inhibited
Human
Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase, Int J Mol Sci 2011, 12: 2077-2087
8.Requena J.R., Min-Xin Fu., Ahmed M.U., Jenkins A.J., Lyonns T.J., Thorpe S.R.:
Lipoxidation products as biomarkers of oxidative damage to proteins during lipid
peroxidation reactions, Nephrology Dialysis Transplantation 1996, 11: 48-53
Mgr Magdalena SZEJK - Doktorantka I roku Stacjonarnego
Studium Doktoranckiego Biochemiczno-Biofizycznego w Katedrze
Biochemii Ogólnej, Instytutu Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykonywana praca doktorska dotyczy zastosowania preparatów
roślinnych jako radioprotektory. Prowadzone badania dotyczą
również wpływu pestycydów na makromolekuły krwi
ludzkiej.Członek Sekcji Biochemicznej Koła Naukowego Biologów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
UŁ, udział m.in. w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz
PiknikuNaukowym UŁ, a także w Nocy Biologów. Na
dotychczasowy dorobek naukowy składa się 1 monografia
opublikowana w materiałach pozjazdowych; współautor 2
komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych oraz 1
pracy doświadczalnej, która jest w czasie recenzji,
[email protected]
dr Bogdan KONTEK adiunkt w Katedrze Biochemii Ogólnej UŁ.
Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień
związanych z insektycydami fosforoorganicznymi, stresem
oksydacyjnym,
antyoksydantami
i
badaniem
leków
schizofrenicznych. Drugi nurt jego zainteresowań to poszukiwanie
aktywnych biologicznie związków naturalnych dostępnych w
diecie, które mogłyby funkcjonować jako naturalne antyoksydanty
egzogenne.
3.28 Rola dendrymerów pamam i fosforowych w
uszkodzeniach embrionalnych komórek hipokampa
myszy mhippoe-18 wywołanych działaniem rotenonu
(Aleksandra SZWED, Katarzyna MIŁOWSKA – Katedra
Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Dendrymery
znalazły
się
w
centrum
zainteresowania naukowców ze względu na wyróżniające
je cechy, takie jak monodyspersyjność oraz stosunkową
łatwość ich modyfikacji. Dzięki zakrojonym na szeroką
skalę badaniom, udało się odkryć zastosowanie tych
nanostruktur jako nośników leków i genów, a także w
zakresie diagnostyki, czy terapii przeciwnowotworowej.
Ponadto stwierdza się zdolność dendrymerów do
zapobiegania agregacji β-amyloidu czy α-synukleiny, co w
przyszłości może znaleźć zastosowanie w terapii chorób
neurodegeneracyjnych [1-2].
Z badań naukowych wynika również, że rotenon
(insektycyd pochodzenia naturalnego) zwiększa ryzyko
wystąpienia choroby Parkinsona [3].
Celem pracy było zbadanie wpływu dendrymerów
poliamidoaminowych (PAMAM) oraz fosforowych na
embrionalne komórki hipokampa myszy (mHippoE-18)
poddane działaniu rotenonu. Analizowano podstawowe
aspekty przeżyciowe komórek, takie jak ich żywotność,
produkcję reaktywnych form tlenu, indukcję procesów
apoptozy/nekrozy oraz morfologię komórek. Komórki
mHippoE-18 traktowano dendrymerami PAMAM lub
fosforowymi
wybranych
generacji
(G3/G4)
w stężeniu 0,1 μmol/l przez 1 h, po czym dodawano
rotenon
w
stężeniu
1
μmol/l
i inkubowano przez kolejne 24 h.Zarówno dendrymery
PAMAM jak i fosforowe wpływały korzystnie na komórki
mHippoE-18 przyczyniając się do ich większej żywotności,
przy czym efekt ten był nieznacznie większy dla G4.
Otrzymane wyniki sugerują, że obecność dendrymerów
przyczynia się do zmniejszenia toksyczności rotenonu
względem komórek mHippoE-18, jednak należy zaznaczyć
konieczność wykonania dalszych badań.
1.Klajnert B., Bryszewska M.: Dendrimers: properties and applications. Acta
Biochimica Polonica 2001, 48, 199–208.
2.Klajnert B., Cladera J., Bryszewska M.: Molecular interactions of dendrimers with
amyloid peptides: pH dependence. Biomacromolecules 2006, 7, 2186–2191.
3.Franco R., Li S., Rodriguez-Rocha H., Burns M., Panayiotidis MI.: Molecular
mechanisms of pesticide-induced neurotoxicity: Relevance to Parkinson's
disease,
ChemBioInt 2010, 289-300.
Aleksandra SZWED – studnetka II roku studiów stacjonarnych
drugiego stopnia na kierunku biotechnologia medyczna. Szwed
A., Miłowska K., The role of proteins in neurodegenerative
disease. Postepy Hig Med Dosw 2012; 66 187-195,
[email protected]
3.29 Multitarget drug design - application of Structural
Interaction Fingerprints in Virtual Screening
(Jagna WITEK, Krzysztof RATAJ, Stefan MORDALSKI,
Sabina SMUSZ, Andrzej J. BOJARSKI- Zakład Chemii
Leków, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk,
Kraków)
Wirtualny screening jest metodą obliczeniową
stosowaną w komputerowo wspomaganym projektowaniu
leków. Jego zastosowanie, umożliwia szybkie i efektywne
przeszukiwanie baz danych związków chemicznych, pod
kątem pożądanych właściwości, co pozwala na znaczną
oszczędność czasu i kosztów procesu. Wirtualny screening
dzieli się na dwie kategorie – może być przeprowadzony na
bazie struktur i właściwości znanych ligandów (ligandbased) lub struktury receptora (structure-based); drugie
podejście wymaga dokowania ligadnów do receptora.
Pomyślne zastosowanie w przypadku projektowania leków
modulujących jeden cel biologiczny, stanowi zachętę do
poszerzenia poszukiwań o związki o wieloreceptorowym
profilu oddziaływania.
W tym projekcie proponujemy nowoczesną
metodologię
analizy
kompleksów
białko-ligand
otrzymanych w wyniku dokowania. Aby osiągnąć ten cel
wykorzystane
zostaną
Fingerprinty
Oddziaływań
Strukturalnych (Structural Interaction Fingerprints –
SIFts)[1] poddane analizie przez metody nauczania
maszynowego. Związki aktywne i potencjalnie nieaktywne
(tzw. „pułapki‖) zostały pobrane odpowiednio z baz
ChEBML oraz DUD. Ligadny zostały zadokowane do
odpowiednich kinaz, po czym obliczono SIFty dla każdego
kompleksu. Następnie, na bazie SIFtów wygenerowano
profile oddziaływań dla każdego liganda. Algorytmy
nauczania maszynowego zostały skutecznie zastosowane
w celu odróżnienia pomiędzy profilami ligandów aktywnych
a nieaktywnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 16-17 marca 2013 r, Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Słowa kluczowe: wirtualny skrining, SIFt, wspomagane
komputerowo projektowanie leków, projektowanie leków o
działaniu wieloreceptorowym
1. Deng Z, Chuaqui C: Structural Interaction Fingerprint (SIFt): A Novel Method for
Analyzing Three-Dimensional Protein-Ligand Binding Interactions. J Med Chem,
2004, 47:337-344.
Jagna WITEK - Studentka II roku SUM z biotechnologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim, [email protected]
3.30
Zastosowanie
onkologicznej
dendrymerów
w
terapii
(Natalia WROŃSKA, Katarzyna LISOWSKA - Katedra
Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ, Łódź)
Nanotechnologia jest jednym z najbardziej
obiecujących działów nauki XXI wieku. Nanopolimery np.
dendrymery charakteryzują się kontrolowaną syntezą,
która umożliwia otrzymywanie związków o całkowicie
zdefiniowanej strukturze. Dzięki tej właściwości możemy
zaplanować strukturę dendrymeru, a w następstwie
właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne. Dendrymery
dzięki
poliwalentności
mogą
pomieścić
w swoim wnętrzu wiele różnych cząsteczek, np. leków.
Wykorzystanie dendrymerów w terapii onkologicznej może
umożliwić precyzyjny transport dużych dawek leku w
konkretne miejsce organizmu [2, 3], dlatego też leki
dostarczane są bezpośrednio do komórki nowotworowej,
nie wywołując efektów ubocznych.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania
zastosowaniem dendrymerów domino, które ulegają
samodestrukcji inicjowanej specyficznym bodźcem [1].
Wprowadzenie tych nanocząstek do nowoczesnej
onkoterapii dałoby ogromną nadzieję na zmniejszenie
toksycznego wpływu chemioterapii na organizm pacjenta.
Słowa kluczowe: nanotechnologia, dendrymery, terapia
przeciwnowotworowa
1.Amir R. J., Shabat D.: Domino dendrimers. Adv. Polym. Sci. 2006, 192, 59-93
2.James R., Baker Jr.: Dendrimer-based nanoparticles for cancer therapy.
Nanotechnology for hematology 2009, 1, 708-719
3.Polcyn P., Janiszewska J., Lipkowski A, Urbańczyk-Lipkowska Z.: Synteza, metody
identyfikacji
i
wybrane
medyczne
zastosowania
dendrymerów.
Polimery 2009, LIV, 6, 407-416
Natalia WROŃSKA - Jestem doktorantką na Wydziale Biologii i
Ochrony Środowiska UŁ. Moje zainteresowania: nanotechnologia,
dendrymery, biomedyczne zastosowanie dendrymerów,
[email protected]
3.31 Rola granzymu B i plazmocytoidalnych komórek
dendrytycznych w łuszczycy
(Barbara ZIĘBA, Joanna SKRZECZYŃSKA-MONCZNIK Zakład Immunologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Łuszczyca jest chorobą skóry o podłożu
zapalnym, której przyczyna nadal pozostaje nieznana.
Udowodniono, że do miejsc zmienionych chorobowo
migrują komórki immunokompetentne, do których zaliczają
się plazmocytoidalne komórki dendrytyczne (ang.
plasmacytoid dendritic cells - pDC) odpowiedzialne za
odpowiedź przeciwwirusową, ponieważ są głównymi
producentami interferonu typu I [1]. Granzym B jest
specyficzną proteazą serynową gromadzoną w granulach
sekrecyjnych komórek NK i CTL (ang. cytotoxic T
lymphocytes). Jednak do jego produkcji i wydzielania
zewnątrzkomórkowego są zdolne również inne komórki np.
pDC czy bazofile. Podwyższony pozakomórkowy poziom
tej proteazy jest związany m.in. z ostrzejszym przebiegiem
reumatoidalnego zapalenia stawów [2, 3].
Spodziewamy się, że granzym B przyczynia się
do rozwoju łuszczycy. Scharakteryzowaliśmy populacje
pDC i bazofili produkujących granzym B w PBMC (ang.
peripheral blood mononuclear cells) i skrawkach skóry
pacjentów łuszczycowych korzystając z cytometrii
przepływowej
oraz
mikroskopii
fluorescencyjnej.
Równolegle staramy się określić, czy peptydy
antybakteryjne i wolne DNA obecne w skórze pacjentów [4,
5] wpływają na zwiększoną produkcję granzymu B przez
zdrowe pDC izolowane od zdrowych dawców.
Proponujemy również mechanizm regulujący pośrednio
produkcję granzymu B zależny od indukcji ekspresji
interferonu alfa.
Słowa kluczowe: łuszczyca, granzym B, plazmacytoidalne
komórki dendrytyczne, peptydy antybakteryjne, interferon
alfa.
1.Krueger J, Bowcock A, Psoriasis pathophysiology: current concepts of
pathogenesis. Annuals of the rheumatic diseases, 2005, 64 Suppl 2, ii30–6
2.Jahrsdorfer B et al, Granzyme B produced by human plasmacytoid dendritic cells
suppresses T-cell expansion , Blood, 2009,115, 1156-1165
3.Anthony D et al, Functional dissection of granzyme family: cell death and
inflammation, Immunological Reviews, 2010, 235(1), 73-92
4.Morizane S, Gallo R, Antimicrobial peptides in the pathogenesis of psoriasis,
Journal of Dermatology, 2012, 39, 225-230
5.Skrzeczynska-Moncznik J et al, Secretory leukocyte proteinase inhibitor-competent
DNA deposits are potent stimulators of plasmacytoid dendritic cells: implication for
psoriasis. The Journal of Immunology, 2012, 189(4), 1611-1617
Barbara ZIĘBA - Studentka II roku studiów magisterskich na
kierunku
Biotechnologia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
[email protected]
3.32 Nanoparticle Tracking Analysis jako nowe
narzędzie do charakteryzcaji mikropęcherzyków i
egzosomów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
(Jakub ZIMOCH - Zakład Immunologii Klinicznej, PolskoAmerykański Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Kraków)
W ciągu ostatnich kilku lat zewnątrzkomórkowe
pęcherzyki zyskały co raz większe zainteresowanie. Te
kuliste i otoczone podwójną warstwą lipidową struktury,
wydzielane przez niemal wszystkie komórki pełnią rolę w
całym spektrum ważnych dla organizmu procesów, jak
komunikacja międzykomórkowa czy modulacja odpowiedzi
immunologicznych. Ze względu na wielkość i pochodzenie,
zewnątrzkomórkowe pęcherzyki dzieli się na dwie klasy.
Mniejsze i pochodzące z późnych endosomów egzosomy
mają rozmiary wahające się od 30 do 100 nm.
Mikropęcherzyki powstające w specyficznych rejonach
błony komórkowej, mają rozmiary od 100 nm do 1 μm.
Egzosomy i mikropęcherzyki w swoim wnętrzu lub na
powierzchni przenoszą biologicznie aktywne białka i kwasy
nukleinowe.
Dokładna
i
szybka
charakterystyka
zewnątrzkomórkowych pęcherzyków może mieć duże
znaczenie w diagnostyce odkąd wiadomo, że w wielu
chorobach, w tym nowotworowych, pojawiają się
pęcherzyki przenoszące specyficzne cargo. Niewielkie
rozmiary egzosomów i mikropęcherzyków nastręczają
kłopotów z ich charakteryzacją. Rośnie jednak liczba
metod, które są w stanie dostarczyć cennych informacji na
ich temat. Jedną z takich metod jest Nanoparticle Tracking
Analysis. Opierając się na komputerowej analizie ruchów
cząsteczek w zawiesinie, NTA jest w stanie dostarczyć
informacji o wielkości, stężeniu, potencjale zeta.
Dodatkowych
informacji
dostarcza
analiza
zewnątrzkomórkowych pęcherzyków wyznakowanych
fluorescencyjnie.
Słowa kluczowe: zewnątrzkomórkowe pęcherzyki,
egzosomy, mikropęcherzyki, nanoparticle tracking analysis
Jakub ZIMOCH: student II roku SUM biotechnologii
na Uniwersytecie Jagiellońskim, [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download