Skarb Pa*stwa Pa*stwowe Gospodarstwo Le*ne Lasy Pa*stwowe

advertisement
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
Osada Zdrój 1
72-300 Gryfice
Pismo znak: ZG.270.1.1.2015
Gryfice. dn.17.12.2015r
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.- zwanej dalej: ustawą) Zamawiający
zawiadamia, że w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru
najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gryfice w roku 2016”
gdzie przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części, zwane również „pakietami”, z
których każdy stanowi przedmiot odrębnego postępowania:
Pakiet nr 1 (Pakiet 01.L.01,02,03,06) – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Leśnictwach Mrzeżyno, Gosław, Raduń i Lubin;
Pakiet nr 2 (Pakiet 02.L.04,05,07,08)– Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Leśnictwach Górzyca, Prusinowo, Rybokarty i Kołomąć;
Pakiet nr 3 (Pakiet 03.L.09,10,11,13)– Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Leśnictwach Pobierowo, Niczonów, Świerzno i Jatki;
najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych pakietów złożyły następujące firmy:
Pakiet nr 1 (Pakiet 01.L.01,02,03,06) – Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Leśnictwach Mrzeżyno, Gosław, Raduń i Lubin;
Konsorcjum zawarte pomiędzy firmami:
- Zakład Usług Leśnych Andrzej Kubicki, Siemidarżno 37, 72-320 Trzebiatów;
- Zakład Usług Leśnych BÓBR Irena Szura, Gosław 3, 72-320 Trzebiatów;
- ZUL „BÓBR” Marcin Szura, ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice;
- Usługi Leśne Piotr Błaszczyk, Strzykocin 12, 72-304 Brojce
(adres do korespondencji: ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice)
Wartość brutto oferty: 2.377.504,53 zł
Pakiet nr 2 (Pakiet 02.L.04,05,07,08)– Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Leśnictwach Górzyca, Prusinowo, Rybokarty i Kołomąć
Konsorcjum zawarte pomiędzy firmami:
- Zakład Usług Leśnych BÓBR Irena Szura, Gosław 3, 72-320 Trzebiatów;
- ZUL „BÓBR” Marcin Szura, ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice;
- Zakład Usług Leśnych Grzegorz Kumański, Raduń 3a, 72-300 Gryfice;
- Usługi Leśne Piotr Błaszczyk, Strzykocin 12, 72-304 Brojce
- F.H.U. POLAND-FOREST Krzysztof Szymanowski, ul. Jedności Narodowej 6
(adres do korespondencji: Strzykocin 12, 72-304 Brojce)
Wartość brutto oferty: 2.433.398,61 zł
Pakiet nr 3 (Pakiet 03.L.09,10,11,13)– Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w
Leśnictwach Pobierowo, Niczonów, Świerzno i Jatki – nie wpłynęła oferta nie podlegająca
wykluczeniu
Uzasadnienie wyboru:
Dla Pakietów 1 i 2 (części zamówienia) wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające,
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ) warunki
postępowania. Zaproponowane w ofertach ceny nie przekraczają kwot jakie Zamawiający
może przeznaczyć na realizację poszczególnych pakietów.
Liczby punktów w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert
podlegających ocenie w rozbiciu na poszczególne pakiety umieszczono w poniższej tabeli.
Numer
Pakietu
1
2
Kryterium cena
(liczba pkt)
Kryterium realizacja
przedmiotu
zamówienia za
pomocą osób
zatrudnionych
na podstawie
umowy o pracę
(liczba pkt)
Łączna
ocena
(liczba pkt)
1
Konsorcjum zawarte pomiędzy firmami:
- Zakład Usług Leśnych Andrzej Kubicki, Siemidarżno 37, 72-320 Trzebiatów;
- Zakład Usług Leśnych BÓBR Irena Szura, Gosław 3, 72-320 Trzebiatów;
- ZUL „BÓBR” Marcin Szura, ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice;
- Usługi Leśne Piotr Błaszczyk, Strzykocin 12, 72-304 Brojce
(adres do korespondencji: ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice)
80,00
20,00
100,00
2
Konsorcjum zawarte pomiędzy firmami:
- Zakład Usług Leśnych BÓBR Irena Szura, Gosław 3, 72-320 Trzebiatów;
- ZUL „BÓBR” Marcin Szura, ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice;
- Zakład Usług Leśnych Grzegorz Kumański, Raduń 3a, 72-300 Gryfice;
- Usługi Leśne Piotr Błaszczyk, Strzykocin 12, 72-304 Brojce
- F.H.U. POLAND-FOREST Krzysztof Szymanowski, ul. Jedności Narodowej 6
(adres do korespondencji: Strzykocin 12, 72-304 Brojce)
80,00
20,00
100,00
Numer
oferty
Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy
Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:
Numer
części
zamówienia
Numer
oferty
Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy
-
-
-
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
-
Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:
Numer
części
zamówienia
3
Numer
oferty
3
Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty
Uzasadnianie faktyczne:
Konsorcjum wraz z ofertą złożyło „Pełnomocnictwo” w którym członkowie
sygnalizowali zamiar upoważnienia Lidera konsorcjum do reprezentowania ich w
wypadku Pakietu nr. 3, będącego częścią zamówienia dla niniejszego
postępowania przetargowego. „Pełnomocnictwo” było jednak obarczone wadą.
Wykonawcy zrzeszeni w Konsorcjum nie wskazali jednoznacznie osoby której
przekazali uprawnienia do ich reprezentacji.
Zamawiający w celu wyjaśnienia zapisów „Pełnomocnictwa” wezwał
Konsorcjantów do złożenia stosownych wyjaśnień i ewentualnego uzupełnienia
oferty o prawidłowe „Pełnomocnictwo”. Konsorcjanci w ramach dozwolonych
Konsorcjum zawarte pomiędzy firmami:
środków wnieśli „Pełnomocnictwo” z którego treści wynika (złożone podpisy
- ZUL Andrzej Kubicki, Siemidarżno 37, 72-300 Trzebiatów:
Konsorcjantów), że dziewięciu z jedenastu członków Konsorcjum upoważniło
- ZUL „BÓBR” Marcin Szura, ul. Akacjowa 1D/1, 72-300 Gryfice;
Pana Roberta Szczęsnego do złożenia w swoim imieniu przedmiotowej oferty.
- ZUL ZRYW-DREW Stanisław Stec, Paprotno 34/2, 72-342 Cerkwica;
Tym samym należało przyjąć, że konsorcjum składające ofertę w niniejszym
- ZUL Stefan Makar, Świerzno 50, 72-405 Świerzno;
postępowaniu powinno być reprezentowane przez: Pana Roberta Szczęsnego
- Usługi Leśne s.c. Stefan Szczęsny i Robert Szczęsny Świerzno 79C/4,
(osobę jednoznacznie upoważnioną przez dziewięciu członków konsorcjum w
72-72-405 Świerzno;
„Pełnomocnictwie”) oraz Panów Marcina Szura i Krzysztofa Szymanowskiego
- Usługi Leśne Faerber Cezary i Gonerski Andrzej s.c., Świerzno 99c/5,
(wskazanych w ofercie członków Konsorcjum, którzy nie udzielili pełnomocnictwa
72-405 Świerzno;
p. Szczęsnemu).
- Zakład Usług Leśnych Grzegorz Kumański, Raduń 3a, 72-300 Gryfice;
Oferta natomiast podpisana została tylko przez Pana Roberta Szczęsnego, a
- Usługi Leśne Piotr Błaszczyk, Strzykocin 12, 72-304 Brojce
zatem nie zobowiązywała wszystkich członków Konsorcjum.
- F.H.U. POLAND-FOREST Krzysztof Szymanowski, ul. Jedności Narodowej 6W związku z powyższym, w toku badania oferty Zamawiający stwierdził, że Pan
(adres do korespondencji: Świerzno 79C/4, 72-405 Świerzno)
Robert Szczęsny nie posiada właściwego umocowania do jednoosobowego
reprezentowania wszystkich członków Konsorcjum, a ponieważ tylko on podpisał
ofertę, Zamawiający uznaje, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ: pkt. 8.9.
ppkt. b. SIWZ cyt. „W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum):…oferta musi być podpisana w taki
sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać
zakres umocowania…”
Podstawa prawna:
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a) ustawy.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie można wnieść zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale VI ustawy.
Zatwierdzam:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
Paweł Gzyl
Download