informacja o wyborze ofert zgodnie z art. 91 ust 1, informacja o

advertisement
Zabrze, dnia
09.05.2012r
SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel. sekretariat (032) 271-69-00
tel./fax Dział Administracji Zamówień i Logistyki (032) 277-62-12 wew. 212
SM/DZ/2012/
/
WSZYSYC WYKONAWCY
INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 91 UST 1
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODSTAWIE ART. 89 PKT 2
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCY
I.
Informacja o wyborze ofert.
1. Informujemy, że w przetargu nieograniczonym nr 08/PN/12 na dostawy leków- uzupełniający
(otwarcie w dniu 20/04/2012) dokonano wyboru ofert. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Prawem Zamówień Publicznych to oferta
wykonawców:


II.
Firmy Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice (LIDER
KONSORCJUM), PZF „CEFARM-KIELCE”S.A., ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę w zakresie pakietu nr 1, zgodną z SIWZ i PZP o wartości
22619,50 zł., tj. 24429,06 zł brutto, słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia
dziewięć złotych 06/100
Firmy Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613
Wrocław, PGF HURT Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę w zakresie pakietu nr 2, zgodną z SIWZ i PZP o wartości 12420,00 zł.,
tj. 13413,60 zł brutto, słownie trzynaście tysięcy czterysta trzynaście złotych 60/100
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Pakiet nr 1
NR
OFERTY
II
III
WYKONAWCA
KONSORCJUM FIRM: FARMACOL S.A.,
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice (LIDER
KONSORCJIUM), PZF „CEFARMKIELCE”S.A., ul. Jagiellońska 70, 25-956
Kielce
KONSORCJUM FIRM:PGF URTICA Sp. z o.
o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF
HURT Sp. zo. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
KRYTERIUM CENA
100 PKT
100
97,19
Pakiet nr 2
NR
OFERTY
I
WYKONAWCA
Lek. S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
KRYTERIUM CENA
100 PKT
OFERTA ODRZUCONA
III
KONSORCJUM FIRM:PGF URTICA Sp. z
o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF HURT Sp. zo. o., ul. Zbąszyńska 3, 91342 Łódź
100
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt ust 1 a oraz pkt 3 i 3 a ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie:

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób
określony w art. 94 ust 1 pkt 1.

przed upłynięciem wyżej wskazanego terminu, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze
oferty – jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty,
nie wykluczono żadnego Wykonawcy
III. Odrzucenie
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy firmy Lek. S.A.,
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. ponieważ
jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał w Formularzu ofertowym załącznik nr
1 do SIWZ w pakiecie nr 2 pozycja nr 1. leku Meropenemum – proszek do sporządzania r-ru do
wstrzykiwań 1,0 *10fiol.proszku
trwałość po przygotowaniu powyżej 1godziny. Z karty
charakterystyki zaproponowanego leku Meropenem Sandor nie wynika, iż lek posiada trwałość po
przygotowaniu powyżej 1 godziny zgodnie z SIWZ. Zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę
kartą charakterystyki lek w/w należy zużyć natychmiast po przygotowaniu, czas od rozpoczęcia
przygotowania roztworu do zakończenia jego podania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji nie
powinien przekraczać jednej godziny.
Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz
Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Download