Regional Development in Poland - Stowarzyszenie Eksporterów

advertisement
Dostępne instrumenty wsparcia eksportu
realizowane przez Ministerstwo
Gospodarki
Wojciech Pobóg-Pągowski
Warszawa, dnia 17.02.2006 r.
1



grupowe przedsięwzięcia eksportowe
proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane
przez pojedynczych przedsiębiorców
działania bezpośrednie Ministerstwa Gospodarki
2

pomoc udzielana wg. reguły

100 tys. euro w okresie 3 lat

de minimis
wyłączenia sektorowe (transport,
rolnictwo i rybołówstwo – załącznik I do
TWE)
3
Działalność objęta wsparciem:










Przetwórstwo ziemniaków (chrupki, chipsy)
Produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych
Produkcja wyrobów mącznych (makarony, kluski)
Produkcja sosów i dodatków do potraw(majonez,musztarda)
Produkcja zup i bulionów
Produkcja napojów (bezalkoholowych, alkoholowych)
Produkcja wyrobów piekarniczych (chleb, ciastka)
Produkcja żywności dietetycznej
Produkcja wyrobów tytoniowych
Produkcja lodów
4
Grupowe przedsięwzięcia eksportowe

targi i wystawy za granicą oraz wyjazdowe misje
gospodarcze

branżowe projekty promocyjne

przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu

konsorcja eksportowe – pn. projekty Domów Polskich
5
Rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom
uczestniczącym w targach i wystawach za granicą
(Dz. U. Nr 265, poz. 2217)
Rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom
uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych
związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą
(Dz. U. Nr 265, poz. 2218)
6
Ogólne Informacje o Poddziałaniu 2.2.2
Celem poddziałania 2.2.2. jest:
 ułatwienie przedsiębiorcom prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie Polski
nawiązania kontaktów z potencjalnymi
kontrahentami zagranicznymi

umożliwienie prezentacji oferty eksportowej
na targach i wystawach oraz związanych z
nimi gospodarczych misjach zagranicznych
7
Podmioty uprawnione do ubiegania się
o dofinansowanie
W ramach Poddziałania 2.2.2 dofinansowanie
udzielane jest przedsiębiorcom – mikro- małym,
średnim i dużym - którzy prowadzą działalność
gospodarczą na terenie Polski.
8
Poziom wsparcia
 w przypadku targów i wystaw

 w przypadku wyjazdowych
zagranicznych wysokość
misji gospodarczych wysokość
dofinansowania nie może
dofinansowania nie może
przekroczyć 50% poniesionych
przekroczyć 50% poniesionych
i udokumentowanych
i udokumentowanych
wydatków kwalifikowanych i
wydatków kwalifikowanych i
być wyższa niż 20 tys. PLN
wynieść więcej niż 7,5 tys. PLN
termin złożenia wniosku na
imprezy targowowystawiennicze – 6 tygodni
 termin złożenia wniosku:
- 9 tygodni dla organizatora
- 6 tygodni dla przedsiębiorcy
9
Wydatki kwalifikowane właściwe
dla poddziałania 2.2.2
Udział w targach i wystawach:

wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowa stoiska podczas imprezy
targowo-wystawienniczej

transport eksponatów w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej

przygotowanie i druk materiałów promocyjnych związanych z udziałem w
imprezie targowo-wystawienniczej

zakwaterowanie i przejazd nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy
uczestniczących w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej

wpis do katalogu i opłata rejestracyjna

koszty promocji (logotypy)

ubezpieczenie i odprawa celna
10
Wydatki kwalifikowane właściwe
dla poddziałania 2.2.2
Udział w misji gospodarczej:

przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorcy
uczestniczącego w zagranicznej misji gospodarczej

przygotowanie i druk materiałów promocyjno-reklamowych związanych
z udziałem w misji gospodarczej

obsługa techniczna misji gospodarczej (m.in. przygotowanie spotkań
bilateralnych, wynajęcie sal, oprawa multimedialna, tłumacze)

koszty promocji związanej z umieszczeniem loga na materiałach
promocyjnych
11
Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis
na realizację branżowych projektów
promocyjnych w zakresie eksportu
(Dz. U. Nr 236, poz. 2357)
12
Branżowe projekty promocyjne



realizowane przez grupę co najmniej 5
przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą na terytorium RP
projekt realizowany w ramach tej samej branży lub
kilku pokrewnych branż lub grup towarowych
dotacja do 50% całkowitych kosztów
kwalifikowanych realizacji projektu, 50 tys. PLN na
projekt, max 7.5 tys. PLN dla jednego przedsiębiorcy
13
Branżowe projekty promocyjne

w ramach branżowych projektów
dofinansowywane są koszty realizacji różnego
rodzaju działań promocyjnych, tj.: pokazów,
degustacji, wystaw, demonstracji, spotkań
branżowych, szkoleń i warsztatów
realizowanych w kraju i za granicą, mających
na celu promocję produktów i usług grupy
przedsiębiorstw, nawiązanie nowych
kontaktów handlowych
14
Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis
na dofinansowanie przedsięwzięć
wydawniczych promujących eksport
(Dz. U. Nr 236, poz. 2359)
15
Przedsięwzięcia wydawnicze promujące
eksport

dofinansowanie kosztów przedsięwzięć
wydawniczych promujących eksport –
katalogów, informatorów (branżowych,
regionalnych), folderów, obcojęzycznych
wersji czasopism, publikacji książkowych,
materiałów promocyjnych i informacyjnych na
nośnikach elektronicznych
16
Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis
na realizację niektórych przedsięwzięć
z zakresu promocji i wspierania eksportu
(Dz. U. Nr 236, poz. 2358)
17
Przedsięwzięcia w zakresie promocji
i wspierania eksportu

dofinansowanie kosztów organizacji konferencji,
seminariów, warsztatów, szkoleń poświęconych
problematyce promocji polskiej gospodarki i
eksportu, możliwościom i warunkom rozwoju
eksportu na konkretne rynki lub przez
konkretne branże, organizowanych przez
organizacje samorządu gospodarczego, często
we współpracy z organami samorządu
terytorialnego oraz partnerami z zagranicy
18
Przedsięwzięcia w zakresie promocji
i wspierania eksportu




adresat pomocy - przedsiębiorca wykonujący działalność
gospodarczą na terytorium RP
koszty kwalifikowane: wynajęcie sali, nagłośnienie, obsługa
techniczna, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia i
inne specyficzne koszty projektu
dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych
realizacji projektu
termin złożenia wniosku - najpóźniej 60 dni przed dniem
realizacji przedsięwzięcia
19
Rozporządzenie RM z dnia 09.08.2005 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis
na realizację projektów Domów Polskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1260)
20
Definicja konsorcjum eksportowego
wg rozporządzenia
spółka kapitałowa założona w Polsce, której
celem jest prowadzenie działalności
eksportowej na wybranym rynku
zagranicznym, w odniesieniu do produktów
i usług wspólników lub akcjonariuszy, lub
innych przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą na terytorium RP
21
Wymagania wobec konsorcjum




konsorcjum tworzy grupa co najmniej 5
przedsiębiorstw nie powiązanych ze sobą
kapitałowo lub organizacyjnie, działających w
ramach tej samej branży lub kilku branż
pokrewnych
zaangażowanie kapitałowe konsorcjum w
realizację projektu na poziomie – co najmniej
50 tys euro w postaci pieniężnej –
zaangażowanie nie ulegnie zmniejszeniu w
okresie realizacji umowy o udzielenie pomocy
pozytywna opinia WEH
inne wymagania – natury formalnej
22
Dofinansowanie konsorcjum na etapie
doradztwa – Etap I
Dofinansowanie obejmuje koszt:
 przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego
rynku zagranicznego

opracowania planu działań eksportowych na
wybranym rynku zagranicznym
Dofinansowanie na tym etapie jest udzielane
jednorazowo, do wysokości 20 % wsparcia, nie więcej
niż 50 % kosztów kwalifikowanych, max. 20 tys. euro
23
Dofinansowanie konsorcjum na etapie
promocji – Etap II
Dofinansowanie na Etapie II wynosi nie
więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych,
max. 80 tys. euro
24
Dofinansowanie konsorcjum na etapie
promocji
Dofinansowanie obejmuje koszt:
 wynajęcie powierzchni wystawienniczej na imprezach
targowych i wystawienniczych
 projektu i zabudowy powierzchni, montażu, scenografii
 transportu, ubezpieczenia oraz odprawy celnej eksponatów
i elementów zabudowy powierzchni
 wpisu do katalogu targowego
 przejazdu i zakwaterowania dwóch przedstawicieli konsorcjum
 przygotowania, druku i dystrybucji materiałów
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w jęz. obcych
 reklamy
 zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu25
Proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane
przez pojedynczych przedsiębiorców

działalność szkoleniowa – AHZ

środki na zagraniczne certyfikaty
26
Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis
na szkolenia o tematyce handlu
zagranicznego
(Dz. U. Nr 236, poz. 2360)
27
Działalność szkoleniowa

dofinansowanie udziału przedsiębiorców w
szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego,
organizowanych przez spełniające w
rozporządzeniu kryteria - jednostki szkoleniowe.
Przedsiębiorcy zainteresowani
kursem/studium/studiami podyplomowymi
zgłaszają swój udział bezpośrednio do jednostki
szkoleniowej, która ustala cenę szkolenia
jednego uczestnika w wysokości pomniejszonej
o kwotę pomocy publicznej
28
Działalność szkoleniowa






kurs/studium/studia podyplomowe w zakresie hz
50% opłaty za szkolenie, do wysokości limitu
kwotowego – odpowiednio 1, 2, 4 tys. PLN
równoległe finansowanie przez przedsiębiorcę i MG
roczny limit dofinansowania dla jednego
przedsiębiorcy –12 tys. PLN
jednolite zaświadczenia/świadectwa ukończenia
szkoleń
termin złożenia wniosku przez jednostkę
szkoleniową – nie później niż 3 miesiące przed
planowanym rozpoczęciem szkolenia
29
Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis
na uzyskanie certyfikatu wyrobu
wymaganego na rynkach zagranicznych
(Dz. U. Nr 236, poz. 2361)
30
Certyfikacja wyrobu

dofinansowanie kosztów związanych z
uzyskaniem przez przedsiębiorcę certyfikatu
zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi
w normach danego rynku zagranicznego lub
normach międzynarodowych, a także kosztów
związanych z uzyskaniem świadectw lub atestów
wymaganych w obrocie towarami na rynkach
zagranicznych lub przedłużeniem ważności ww.
certyfikatów, świadectw czy atestów
31
Certyfikacja wyrobu


MSP – adresat pomocy
refundacja do 50 % kosztów związanych z
uzyskaniem certyfikatu wyrobu
wymaganego na rynkach zagranicznych
(w tym kosztów doradztwa), z wyłączeniem
certyfikatów wymaganych na Jednolitym
Rynku UE
32
Certyfikacja wyrobu
Pomoc obejmuje koszty:
 uzyskania certyfikatu, świadectwa, atestu,
wymaganych w obrocie towarami na rynkach
zagranicznych lub przedłużenia ich ważności


ograniczenie – do 50% kosztów kwalifikowanych
roczny limit kwotowy na jednego przedsiębiorcę
50 tys. PLN
33
Działalność placówek zagranicznych:
pomoc i wspieranie polskich eksporterów na rynkach
zagranicznych, w tym zapewnienie niezbędnych informacji
ekonomiczno-handlowych
promocja polskiej gospodarki, polskich towarów
i przedsiębiorstw
doradztwo dla polskich przedsiębiorstw (w szczególności
z sektora MSP), zainteresowanym eksportem na dany
rynek
34
Portal Promocji Eksportu – www.eksporter.gov.pl
- polska
oferta eksportowa
- zapytania ofertowe z rynków trzecich
- informacje o przetargach zagranicznych
- informacje o warunkach dostępu do rynków trzecich
- informacja makroekonomiczna
- analizy branżowe
- informacje z europejskich serwisów informacyjnych
35
Kontakt:
.................................
Departament Inwestycji Zagranicznych i Eksportu
(od 21.02.06 Dep. Instrumentów Wsparcia)
Ministerstwo Gospodarki
tel. 022 693 52 15, fax. 022 693 40 24
www.eksporter.gov.pl
36
Download