Umowa konsorcjum na realizację projektu w ramach

advertisement
Umowa konsorcjum na realizację projektu w ramach Programu Badań Stosowanych pt.”...”
UMOWA KONSORCJUM
W dniu ................... roku pomiędzy
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziałem.......,
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, posiadającą osobowość prawną zgodnie z art. 12
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”, NIP: 6750001923, REGON:
000001577
reprezentowaną przez:
1. …………………………….. – Prorektora ds. Nauki
zwaną dalej Uczestnikiem Konsorcjum nr 1 lub Liderem Konsorcjum
a
.................................. z siedzibą w............, wpisanym przez Sąd............. Wydział....
Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:..........., NIP:..............., REGON:................, kapitał zakładowy w wysokości .................
zł opłacony w całości, reprezentowany przez:
1.
2.
zwany dalej Uczestnikiem Konsorcjum nr
.
.
.
.
.
.
zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Strony zawiązują konsorcjum naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 nr 96, poz. 615 z późn.
zm.), zwane dalej Konsorcjum, które działać będzie pod uzgodnioną przez Strony
nazwą.................................................. .
2. Celem Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwą .....................................................
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu Program Badań Stosowanych. Cel ten realizowany będzie poprzez:
a) prowadzenie badań w zakresie..................,
b) transfer opracowanej technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do
praktyki gospodarczej,
c) zwiększenie wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej stron zawierających
Umowę.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji projektu w przypadku pozytywnej decyzji o
jego finansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jednak czas realizacji
projektu nie może przekroczyć 3 lat.
2. Po zawarciu przez Lidera umowy o wykonanie i finansowanie projektu Uczestnicy
Konsorcjum zobowiązują się do jej wykonania zgodnie z podziałem prac oraz
harmonogramem realizacji projektu.
§3
1. Uczestnicy Konsorcjum ustanawiają Liderem Akademię Górniczo-Hutniczą im.
Stanisława Staszica w Krakowie.
2. Uczestnicy Konsorcjum ustalają, że bieżące prowadzenie spraw Konsorcjum będzie
powierzone Liderowi Konsorcjum.
3. Lider Konsorcjum upoważniony jest do:
a) złożenia wniosku w imieniu Konsorcjum,
b) reprezentowania Uczestników Konsorcjum w kontaktach z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju,
c) zawarcia na rzecz i w imieniu Uczestników Konsorcjum umowy na wykonanie
projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i w razie potrzeb
dokonywania w niej zmian,
d) pośredniczenia w przekazywaniu Uczestnikom Konsorcjum środków
finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zasadach
przewidzianych w umowie na realizację projektu i ich rozliczanie,
e) reprezentowania Uczestników Konsorcjum w związku z wykonywaniem
umowy na wykonanie projektu.
§4
1. Uczestnicy Konsorcjum zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności przy
realizacji celów zawartych w Umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem
i technologią wymaganą przy realizacji tych celów, uwzględniając zawodowy charakter
przedmiotowych czynności, jak również do prawidłowego i rzetelnego ponoszenia
wydatków, w tym środków finansowych uzyskanych w ramach projektu
2. Do obowiązków Lidera Konsorcjum należy:
- wykonanie Zadania (...)
- wykonanie Zadania (...)
.
.
.
3. Do obowiązków Uczestnika Konsorcjum nr n należy:
- wykonanie Zadania (...)
- wykonanie Zadania (...)
.
.
.
4. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju za realizację projektu.
5. Każdy z Uczestników Konsorcjum odpowiada za realizację przypadających na niego
zadań wynikających z realizacji projektu.
Warunkiem odstąpienia od odpowiedzialności jest zrealizowanie wszystkich
przypadających na danego Uczestnika Konsorcjum zadań.
6. Uczestnik Konsorcjum odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków przejmuje odpowiedzialność za uczynienie zadość roszczeniom Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju wynikającym z nienależytego wykonania Projektu.
7. Jeżeli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zażąda jakiejkolwiek należności lub wystąpi
do Uczestników Konsorcjum o zapłatę kary umownej – obowiązkiem realizacji roszczeń
finansowych lub pokrycia kar umownych zostanie obciążony ten Uczestnik Konsorcjum,
który doprowadził do powstania szkody i zaistniałej sytuacji.
§5
Do obowiązków Uczestników Konsorcjum należy między innymi:
a) czynne uczestniczenie w opracowaniu wniosku,
b) wykonywanie z należytą starannością zadań realizowanych w ramach
wspólnego projektu poprzez stosowanie najlepszych standardów (best
practice),
c) prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na
realizację projektu poprzez stosowanie najlepszych standardów (best practice),
d) przekazywanie Liderowi informacji niezbędnych do przygotowania w imieniu
Konsorcjum okresowych raportów z realizacji projektu i zestawień
poniesionych kosztów, niezbędnych do rozliczenia zaliczek. Informacje,
o których mowa powyżej, winny być przekazane Liderowi Konsorcjum
najpóźniej na miesiąc przed terminem raportowania, określonym w umowie na
realizację projektu,
e) wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach w celu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,
f) utrzymywanie kontaktu pomiędzy Uczestnikami Konsorcjum za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencji, a także w drodze
cyklicznych spotkań zwoływanych przez Lidera konsorcjum w celu
weryfikacji wyników zrealizowanych prac oraz rozwiązania bieżących
problemów,
g) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności
Konsorcjum oraz wszelkich informacji technicznych i handlowych
otrzymanych w trakcie realizacji projektu oraz nie przekazywanie ich do
innych celów niż wykonanie projektu. Niedopuszczalne jest działanie na
szkodę lub działania naruszające dobra osobiste Stron, w szczególności
tajemnicę przedsiębiorstwa, renomę oraz dobre imię Uczestników
Konsorcjum,
h) wzajemne reklamowanie i promowanie swoich usług związanych z realizacją
Projektu.
§6
1. Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej
powstałych w wyniku realizacji Projektu należą do Uczestników Konsorcjum biorących
udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego wkładu intelektualnego i/lub
wkładu finansowego ustalonego przez Uczestników Konsorcjum.
2. Właściciel lub właściciele przedmiotów praw własności przemysłowej są zobowiązani do
zapewnienia ich skutecznej ochrony, przy zachowaniu uzasadnionych praw wszystkich
współwłaścicieli.
3. W przypadku współwłasności praw do przedmiotu własności przemysłowej,
współwłaściciel posiadający najwyższy udział w tych prawach jest uprawniony do
złożenia wniosku o rejestrację w Urzędzie Patentowym RP.
4. W przypadku gdy współwłaściciel praw, o których mowa w ust. 3 powyżej zrezygnuje
z ich ochrony, jest on zobowiązany do poinformowania pozostałych współwłaścicieli
praw bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku uprawnienie do złożenia wniosku
przechodzi na tego ze współwłaścicieli, który jako pierwszy złoży wniosek o ochronę.
5. Współwłaściciele praw do przedmiotu własności przemysłowej ponoszą koszty ich
rejestracji oraz utrzymania ochrony proporcjonalnie do udziału w tych prawach.
6. Jeżeli współwłaściciel praw do przedmiotu własności przemysłowej nie wyraża woli
uczestniczenia w kosztach, o których mowa w ust. 5 powyżej, lub uczestniczenia w tych
kosztach w odniesieniu do ochrony na określonym terytorium, winien powiadomić
pozostałych współwłaścicieli bez zbędnej zwłoki. Taki współwłaściciel będzie wyłączony
z uczestnictwa w przychodach z tytułu licencjonowania lub innej formy komercjalizacji
odpowiednio w całości lub w odniesieniu do terytorium wyłączonego.
7. Każdy Uczestnik Konsorcjum jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystania praw do
własności przemysłowej oraz praw do utworów wytworzonych w ramach Projektu
w zakresie niezbędnym dla potrzeb jego realizacji, zgodnie z przyjętym podziałem prac
oraz harmonogramem realizacji projektu.
8. Każdy ze współwłaścicieli praw do przedmiotu własności przemysłowej oraz praw do
utworu wytworzonego w ramach Projektu jest uprawniony do ich bezpłatnego
wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności komercyjnej, bez prawa do ich
dalszego udostępniania.
9. Do udzielania licencji na przedmioty własności przemysłowej wytworzone w Projekcie
uprawniony jest Uczestnik Konsorcjum, który złożył wniosek o ich ochronę.
10. Z zastrzeżeniem ust 6 przychody uzyskane przez Uczestnika Konsorcjum udzielającego
licencji winny podlegać podziałowi pomiędzy wszystkich współwłaścicieli praw do
licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej, proporcjonalnie do udziału
w tych prawach.
§7
Strony nie wykluczają dalszej współpracy w przypadku pojawienia się możliwości wdrożenia
wyników badań uzyskanych podczas realizacji Projektu. Warunki współpracy, o których
mowa powyżej, zostaną określone przez Uczestników Konsorcjum i uregulowane odrębną
umową.
§8
Żaden z Uczestników Konsorcjum nie może bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych
Uczestników przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
§9
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§11
Niniejszą Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
Stron niniejszej umowy oraz jeden egzemplarz dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Download