Oświadczenie o VAT - Konsorcjum prawno konsultingowe LEX

advertisement
Miejsce i data…………………………………
………………………………………………………………………….
Nazwa Firmy –pieczęć firmowa
Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex
93-043 Łódź, ul. Olimpijska 5b lok. 5
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że zlecona i opłacona firmie Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex. usługa
szkolenia:
..........................................................................
..........................................................................
tytuł szkolenia
doskonalająca i podnosząca kwalifikacje zawodowe naszych pracowników, będąca ściśle
powiązana z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imie i nazwisko
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imie i nazwisko
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imie i nazwisko
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imie i nazwisko
realizowana w terminie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jest finansowana ze środków publicznych w myśl zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r..o finansach publicznych:
w całości – zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.* (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 j.t.)
w co najmniej 70%, - zgodnie z treścią §3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z
20.12.2013 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług* (Dz. U. 2013, poz. 1722 j.t.)
..................................
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań
* niewłaściwe skreślić
Download