UMOWA KONSORCJUM W ramach Projektu Badawczego pt

advertisement
UMOWA KONSORCJUM
W ramach Projektu Badawczego pt.:………………………………………………………………….…………………….
w dniu ……………………………………………………………………………….………………. w Gdańsku pomiędzy:
Uniwersytetem Gdańskim, z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Bażyńskiego 1a, NIP: 584-020-32-39
REGON: 000001330,
reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna – Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego,
zwanym dalej Uniwersytetem,
i
Reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej ……………………..,
a wszystkie strony zwane dalej Partnerami, została zawarta umowa następującej treści
§1
PRZEDMIOT I CEL KONSORCJUM
1. Celem Konsorcjum jest współpraca w zakresie badań podstawowych w obszarach
objętych działalnością stron w celu realizacji projektu pt: ………., zwanego dalej
Projektem, na warunkach określonych niniejszą umową.
2. Partnerzy w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do
realizacji tych projektów organizowanego przez ........................................, dalej
........................................, wystąpią o dofinansowanie realizacji Projektu zgodnie z
regulaminem konkursu.
3. Partnerzy oświadczają, że spełniają wymagania przewidziane dla wnioskodawców
określone w regulaminie konkursu .........................................
4. W ramach Konsorcjum Partnerzy zobowiązują się do wspólnego opracowania Projektu i
przygotowania dokumentacji wniosku do .........................................
5. Ostateczny podział zadań badawczych pomiędzy Partnerów wraz z harmonogramem
będzie przedmiotem umowy z ........................................ na realizację Projektu.
6. Prawa i obowiązki Partnerów związane z realizacją Projektu, w szczególności zasady
przepływów pieniężnych oraz zasady rozliczania poszczególnych etapów Projektu
zostaną zawarte w umowie z ........................................, bądź przedmiotem odrębnej umowy.
§2
ORGANY KONSORCJUM
Partnerzy zgodnie postanawiają, że Organami Konsorcjum są:


Lider Konsorcjum.
Komitet Sterujący.
§3
LIDER KONSORCJUM
1. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet, z siedzibą konsorcjum w Gdańsku, ul.
Bażyńskiego 1a
2. Lider Konsorcjum składa raporty roczne i końcowe z realizacji Projektu zgodnie z
warunkami umowy, o której mowa w §1 ust. 5 oraz udostępnia ........................................
wszelkie informacje na temat bieżącej działalności w zakresie Projektu.
3. Sprawy sporne Partnerzy będą rozwiązywali w drodze głosowania.
4. Kierownik Projektu zostanie wskazany przez Lidera Konsorcjum.
§4
KOMITET STERUJĄCY
Strony umowy utworzą Komitet Sterujący w następującym składzie:



…
…
…
§5
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PARTNERÓW
1. Partnerzy są obowiązani:
a. Informować się wzajemnie o sprawach istotnych dla należytej realizacji Projektu,
b. Dołożyć maksymalnej staranności dla osiągnięcia zamierzonego celu
Konsorcjum, w tym do zgodnego współdziałania oraz wzajemnej konsultacji
podejmowanych przez siebie działań, w ramach zadań wyznaczonych Partnerom
przez Konsorcjum,
c. Po wykonaniu poszczególnych zadań harmonogramu, przedstawić Liderowi
Konsorcjum protokół z ich wykonania, pełną dokumentację wraz z dokumentacją
finansową.
2. Partnerzy odpowiadają względem Lidera z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań, które na siebie przyjęli.
3. Żaden z Partnerów nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiego Partnera.
§6
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, POUFNOŚĆ
1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Projektu wspólnie przez Partnerów
rozwiązania mającego cechy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub
rozwiązania mającego cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, czy know-how,
podział praw własności będzie proporcjonalny do zaangażowania poszczególnych
Partnerów w Projekt.
2. W odrębnej umowie Partnerzy dokonają szczegółowych ustaleń dotyczących własności
intelektualnej o której mowa w ust.1, w tym w szczególności: polityki ochrony i
związanych z nią zasad, podziału korzyści warunków rozpowszechniania wyników.
Umowa zostanie zawarta najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu
przewidzianego w umowie zawartej w .........................................
3. Partnerzy zobowiązują się zachować wszystkie prace przewidziane do wykonania w
Projekcie w poufności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla interesów Partnerów.
§7
INTERPRETACJA I ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Partnerzy zobowiązują się do niezawierania innych umów dotyczących realizacji
Projektu poza umowami zawartymi w ramach Konsorcjum.
§8
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Konsorcjum zawiera na czas niezbędny do całkowitego zrealizowania celu, w jakim zostało
zawarte, z tym, że za dzień powstania Konsorcjum uznaje się dzień, w którym podpisano
niniejszą umowę, natomiast za dzień wygaśnięcia umowy uznaje się dzień pełnego rozliczenia
Projektu przez ........................................, bądź wydania decyzji o nieprzyznaniu przez
........................................ dofinansowania realizacji Projektu.
§9
ASPEKTY FINANSOWE
1. Otrzymane dofinansowanie z ........................................ na realizację Projektu zostanie
podzielone pomiędzy Partnerów Konsorcjum zgodnie z przyjętym podziałem zadań
badawczych, odpowiednio do kosztów każdego z zadań, na zasadach zawartych w
umowie z .........................................
2. Lider dokonuje przelewu kwot przewidzianych na realizację zadań wyszczególnionych w
ustalonym harmonogramie realizacji Projektu na rachunek bankowy Partnera po
akceptacji i rozliczeniu etapu poprzedniego. W przypadku braku akceptacji wyników
etapu poprzedniego, przelewy mogą zostać wstrzymane. Możliwe jest wypłacenie
zaliczki na poczet kolejnego zadania po uzyskaniu zaakceptowanego przez Partnera
stopnia zaawansowania etapu poprzedzającego oraz otrzymania środków na ten cel od
.........................................
3. Partnerzy Konsorcjum odpowiadają finansowo za niezrealizowanie etapów Projektu. W
szczególności Partnerzy odpowiedzialni za niezrealizowanie Projektu obowiązani są do
pokrycia wynikłych stąd kar finansowych.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i
kodeks cywilny.
2. Rozstrzyganie sporów będzie następować przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Lidera, po uprzednim wyczerpaniu drogi negocjacji.
3. Umowa zostaje sporządzona w …………………… jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdego z Partnerów oraz jeden dla ………………………...
………………
…………………….
…………………..
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards