PROGRAM OCHRONY PRZYRODY na lata 2009-2018

advertisement
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W
SZCZECINIE
NADLEŚNICTWO GRYFICE
PROGRAM OCHRONY PRZYRODY
na lata 2009-2018
Bi
u
iG
e
o d e z j i L e śn
ej
Opracowało:
ur
o Ur
ia
zą d z a n
La
s
2
Spis treści
Wprowadzenie.
A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NADLEŚNICTWA GRYFICE.
1. Rys historyczny Nadleśnictwa Gryfice
1.1. Historia regionu
1.2.Historia Nadleśnictwa w obecnym kształcie.
2. Położenie.
3. Regionalizacja przyrodniczo – leśna.
4. Regionalizacja geobotaniczna
4. Regionalizacja fizyczno – geograficzna.
6. Regionalizacja klimatyczna
6. Miejsce i rola Nadleśnictwa Gryfice w gospodarce przestrzennej regionu.
8. Porównanie wybranych cech drzewostanów różnych jednostek leśnych.
9. Grupy funkcji lasów Nadleśnictwa Gryfice.
10. Charakterystyka kompleksów leśnych.
B. FORMY OCHRONY PRZYRODY - ISTNIEJĄCE, PROJEKTOWANE I
PROPONOWANE.
I. Ustawa o ochronie przyrody.
1. Istniejące, projektowane i proponowane formy prawnej ochrony przyrody
w Nadleśnictwie Gryfice.
2.Rezerwaty przyrody – projektowane
3. Rezerwaty przyrody- proponowane
4. Obszary Natura 2000
5. Pomniki przyrody – istniejące.
6. Pomniki przyrody – proponowane.
7. Stanowisko dokumentacyjne- proponowane
8. Użytki ekologiczne - proponowane.
9. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe – proponowane.
10. Ochrona gatunkowa.
 Ochrona gatunkowa grzybów i roślin
 Ochrona gatunkowa zwierząt
 Ochrona strefowa zwierząt chronionych
II. Ustawa o lasach.
1. Gospodarstwo specjalne.
2. Lasy ochronne.
III. Inne formy ochrony przyrody.
1. Obszar węzłowy i korytarze ekologiczne.
C. WALORY PRZYRODNICZO - LEŚNE.
1. Rzeźba terenu.
2. Budowa geologiczna.
3. Typy gleb.
4. Wody.
5. Roślinność.
6. Świat zwierzęcy.
7. Typy siedliskowe lasu.
8. Drzewostany.
 Bogactwo gatunkowe.
 Budowa pionowa.
3
5
7
7
7
12
13
16
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
24
31
32
44
45
46
48
58
59
59
68
80
83
83
84
85
85
86
86
87
88
89
91
94
94
96
97
98
 Pochodzenie.
9. Ekologiczna ocena stanu lasu.
 Ocena zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem.
 Formy aktualnego stanu siedliska.
 Formy degeneracji lasu.
10. Inne cenne obiekty przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Gryfice.
11. Cenne obiekty kultury materialnej na terenie Nadleśnictwa Gryfice.
12. Obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną zlokalizowane w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
13. Inne obiekty kulturowy materialnej i przyrodnicze zlokalizowane w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
D. ZAGROŻENIA.
1. Czynniki biotyczne.
2. Czynniki abiotyczne.
3. Czynniki antropogeniczne.
E. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LEŚNEGO
ORAZ WYKONYWANIA PRAC W NADLEŚNICTWIE.
1. Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego.
2. Wytyczne w sprawie wykonywania prac leśnych.
F. PLAN DZIAŁAŃ – ZESTAWIENIE PRAC OBJĘTYCH
PROGRAMEM OCHRONY PRZYRODY.
1. Ochrona różnorodności biologicznej.
2. Działania dotyczące prawnych form ochrony przyrody.
3. Zalecenia w zakresie ochrony cennych roślin naczyniowych.
4. Zalecenia w zakresie ochrony cennych roślin zarodnikowych.
5. Zalecenia w zakresie ochrony starych i cennych drzew.
6. Zalecenia z zakresu ochrony fauny kręgowców.
7. Zalecenia w zakresie ochrony fauny .
8. Zalecenia w zakresie ochrony pamiątek kultury leśnej i kultury powszechnej w
lasach.
9. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona siedlisk hydrogenicznych w lasach.
10. Kształtowanie strefy ekotonowej.
11. Zalesienia porolne.
12. Promocja i edukacja ekologiczna.
MAPY PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY
PIŚMIENNICTWO.
SPIS RYCIN
SPIS TABEL
KRONIKA..
ZAŁĄCZNIKI
4
100
101
102
105
107
111
135
137
138
143
143
145
146
153
153
154
155
155
157
157
158
159
159
160
161
161
162
162
163
165
165
167
168
170
173
Wprowadzenie
Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Gryfice jest integralna częścią planu
urządzenia lasu na okres od 1.01. 2009r. do 31.12.2018r. Opracowany został według stanu na
dzień 1 stycznia 2009r
Aktualnie opracowanie uwzględnia zapisy zawarte w poprzednim Programie Ochrony
Przyrody oraz ustalenia I Komisji Techniczno- Gospodarczej.
Celem programu jest:

inwentaryzacja i zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów;

wskazanie obiektów do objęcia ochroną;

przedstawienie
istniejących
i
potencjalnych
zagrożeń
lasów
oraz
środowiska
przyrodniczego;

doskonalenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych;

ulepszanie metod sprawowania i rozwijania ochrony przyrody;

umożliwienie w przyszłości porównań i analiz zmian środowiska przyrodniczego;

ochrona zabytków kultury materialnej w lasach.
Program ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Gryfice opracowano zgodnie z
zapisem § 110 ust. 4 Instrukcji Urządzania Lasu z (CILP, Warszawa 2003r.), z
wykorzystaniem zapisów z „Instrukcji sporządzenia programu ochrony przyrody” (MOŚZN
i L Departament Leśnictwa, Warszawa 1996r.) oraz w oparciu o ustawę o lasach z dnia 28
września 1991r. .(Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444), ustawę o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami), rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. (Dz. U. 2005 Nr 256 poz. 2151) w sprawie
szczegółowych warunków sporządzania planu urządzenia lasu.
Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Gryfice na lata 2009-2018 jest
opracowaniem uwzględniającym zapisy zawarte w poprzednim programie ochrony przyrody,
ustalenia I i II Komisji Techniczno - Gospodarczej w Nadleśnictwie Gryfice oraz ustalenia ze
spotkania roboczego dotyczącego Programu. Program opracowano wg danych na dzień
01.01. 2009 r.
5
Wykonawcą programu jest BULiGL Oddz. Gorzów Wlkp.
Program został wykonany na podstawie:

danych zebranych w trakcie prac urządzania lasu (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 2008);

danych zebranych w inwentaryzacji szczegółowej do Programu Ochrony Przyrody
(BULiGL O/Gorzów Wlkp. 2008);

informacji dostarczonych przez Nadleśnictwo Gryfice;

informacji otrzymanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie;

informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie;

raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie;

opracowań naukowych;

innych informacji zebranych na potrzeby programu.
6
A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NADLEŚNICTWA GRYFICE
Ryc.1 Zróżnicowana struktura drzewostanu jesienią- leśnictwo Niczonów (fot. Bartłomiej Małecki)
1. Rys historyczny terenów Nadleśnictwa Gryfice
1.1. Historia regionu1
We wczesnym średniowieczu tereny ziemi gryfickiej zamieszkiwały plemiona
zachodnich Pomorzan – były to kręgi wpływów Wolinian, Pyrzyczan i Brzeżan. Współczesne
badania archeologiczne dowodzą o prawdopodobieństwie ciągłości osadniczej sięgającej
okresu kultury jastorfskiej, z silnymi wpływami halsztackimi.
Kamień Pomorski należy do najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim. Ślady
osadnictwa pochodzą już ze starożytności. Kamień Pomorski stanowił niegdyś ważny gród
obronny plemienia Wolinian. Już w IX w na terenie obecnego miasta był gród, a w X
w istniało obok grodu podgrodzie.
1
www.gryfice.pl, www.kamienpomorski.pl
7
W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego ziemie te na krótko przyłączane były do
państwa polskiego. W 967 r. Mieszko I włączył całe państwo Wolinian – łącznie
z Kamieniem Pomorskim – do Polski. Na wzniesieniu, nad Karpinką, rezydowali władcy
Pomorza Zachodniego. Tu miał swój zamek pierwszy historyczny władca słowiański tych
ziem, Warcisław I, podporządkowany Polsce. W 1121 r. na ziemi gryfickiej miała miejsce
bitwa pod Niekładzem (łac. Naclam), w której Bolesław Krzywousty pobił wojska Pomorza
Zachodniego dowodzone przez księcia Świętopełka. Wiosną 1124 r. na polecenie księcia
Bolesława Krzywoustego przybyła nad dolną Regę misja chrystianizacyjna biskupa Ottona
z Bambergu. Przekazy ludowe podają, że nauczania nowej wiary dokonywano w miejscu o
nazwie „Apostołów” leżącej pomiędzy dzisiejszymi Gryficami a Trzygłowiem. W roku 1140
papież Innocenty II ustanawia biskupstwo w Wolinie. Pierwszym biskupem zostaje kapelan
Bolesława Krzywoustego, Wojciech. Wolin był siedzibą biskupią niespełna 36 lat.
zniszczenie miasta przez Duńczyków zadecydowało o przeniesieniu w roku 1175 biskupstwa
do Kamienia Pomorskiego.
W połowie XIII w Pomorzem rządzili książęta z pomorskiej dynastii Gryfitów –
Barnim I Dobry i Warcisław III, którzy w celu wzmocnienia swojej władzy zachęcali do
osiedlania się na tych terenach. Barnim I, książę na Szczecinie – władający obszarami
wschodnimi, osiedlał tu przede wszystkim ludność niemiecką, podczas gdy Warcisław, książę
dymiński rządzący na terenach zachodnich, namawiał do osiedlenia osadników holenderskich
i duńskich. Książęta rywalizowali ze sobą w zakładaniu miast. Warcisław ufundował
Greifswald, Desmin i Kołobrzeg. W 1262 r. podpisał dokument lokacyjny na prawie
lubeckim, w którym osiedle złożone z trzech wsi, otrzymało prawa miejskie, a także 100
łanów ziemi w okolicach dolnego biegu rzeki Regi. Dokument lokacyjny określał nazwę
miasta jako Nova civitas supra Regam (Nowe Miasto nad Regą). Po śmierci Warcisława
właścicielem jego ziem został Barnim, który nadał miastu pierwszą właściwą nazwę – Gryfia
Góra – miasto nad Regą (łac. Civitas Griphemberch super Regam).
W 1634 r. umarł książę Bogusław XIV, a wraz z nim wygasła książęca linia grafitów
na Pomorzu. O wpływy na tej ziemi rywalizowali Szwedzi i Brandenburczycy. W wyniku
wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) wyniszczeniu i ograbieniu uległo całe Pomorze.
Postanowieniem pokoju westfalskiego w Osnabrück w 1648r Gryfice zostały włączone do
Brandenburgii-Prus, do której w 1679 r. przyłączono także Kamień Pomorski.
Po 30 latach spokoju, w Gryficach pojawili się żołnierze rosyjscy. Wespół
z oddziałami Piotra Wielkiego przechodzili przez Gryfice polscy i sascy żołnierze Augusta II
Mocnego. Okres walk w tamtych czasach doprowadził do ponownego wyniszczenia miasta.
8
Zreformowano ustrój miejski w 1713 r., wiele dziedzin życia miasta podporządkowano
komisariatom wojennym, w 1723 r. – komorze pruskiej. W 1724 r. utworzono powiat
gryficki. Za reformą administracyjną, w nazwie miasta nastąpiła niewielka zmiana
z Griffenberge na Greiffenberg. W 2. połowie XVIII wieku (wojna siedmioletnia) miasto było
zajmowane trzykrotnie przez wojska carycy Elżbiety. W 1761 r. między Gryficami
a Karlinem nastąpiła koncentracja wojsk pruskich (ok. 12 tys. żołnierzy). Przeciwko nim
wystawiono korpus rosyjski (ok. 35 tys. żołnierzy). Do walk doszło pod murami miasta
Gryfice. Ostrzał artyleryjski zniszczył liczne fortyfikacje oraz wywołał pożary w samym
mieście. Po poddaniu się załogi pruskiej miasto było okupowane przez wojska carskie do
1762 r.
Od 1815 r. rozpoczął się tzw. „Ostflucht” (ucieczka ze wschodu). W regionie nastąpiło
stopniowe ożywienie gospodarcze. Od 1816 r., w wyniku reformy administracyjnej, Gryfice
stały się siedzibą powiatu w rejencji szczecińskiej – prowincji Pomorze. Pojawiła się nowa
nazwa miasta Greifenberg in Pommern. W odróżnieniu od dawnego municypium w Gryficach
powstał samorząd miejski. Jego organem było kolegium magistrackie, wybierane przez
deputowanych miejskich. Na czele magistratu stał burmistrz, wspomagany przez ławników.
Kolegium magistrackie załatwiało sprawy własnościowe miasta, porządkowe i patronackie.
Zostały przy tym zniesione przywileje średniowieczne. Zanikowi uległ dawny ustrój cechowy
i monopole. Zostały stworzone możliwości do dalszego rozwoju gospodarczego miasta.
Ożywił się handel. Karczmy i gospody przeżywały swoje "złote dni". Od 1842 roku Kamień
Pomorski uzyskał połączenie żeglugowe ze Szczecinem, a w latach późniejszych
wybudowano nowoczesne drogi bite do Trzebiatowa, Gryfic i Nowogardu; w 1892 roku tor
kolejowy do Szczecina. W 1862 r. Gryfice obchodziły 600-lecie nadań praw miejskich.
Hermann Riemann opracował zarys monografii miasta, Historia miasta Gryfice (niem.
Geschichte der Stadt Greifenberg in Pommern). Wzrosło zainteresowanie archeologią, które
doprowadziło do odkrycia "skarbu" – dużych monet zakopanych jeszcze w okresie
przedlokacyjnym miasta. W latach 70. XIX w. koło Polesina odkryto groby z okresu kultury
łużyckiej. Uratowano przed rozebraniem zabytki kultury materialnej i dawnych fortyfikacji
miasta. W zabudowie miasta nadal znajdują się budynki, w stylu ryglowym. Tylko nieliczni
mieszkańcy budowali swoje wille na obrzeżach miasta. W 2. poł. XIX w. wzniesiono
synagogę i kościół neogotycki. Dopiero przełom XIX i XX wieku przyniósł dalszy rozwój
gospodarczy miasta, na którego terenie wybudowano cukrownię, fabrykę wyrobów
ceramicznych i pieców, krochmalnię oraz fabrykę marmolady. W 1882 r. Gryfice uzyskały
połączenie kolejowe dzięki budowie linii Dąbie – Kołobrzeg, ułatwiające znacznie transport
9
płodów rolnych do większych miast i portów a w 1896 r. zakończono budowę pierwszej
wąskotorowej linii kolejowej przez Popiele do Niechorza. 2 lata później otwarto linię do
Dargosławia przez Tąpadły. W 1901 r., nowo zbudowana linia połączyła Gryfice
z Golczewem, a w 1913 r. uruchomiono kolej do Kołomąciai dalej przez Golczewo do
Stepnicy.
Po I wojnie światowej Pomorze Zachodnie znalazło się w granicach Rzeszy
Niemieckiej. Po zakończeniu II wojny światowej zachodnia część obszaru przypadła Polsce,
a jej ludność została wysiedlona. Na wyzwolonych terenach tworzone były radzieckie
komendantury wojenne, zastępowane polską administracją cywilną. W latach 1945 – 1999
obszar
wchodził
w
skład
województwa
szczecińskiego,
obecnie
województwa
zachodniopomorskiego.
Ryc.2 Fragment mapy Pomerania et Rerum in Ea Memo Rabilium Brevis desripto E.Lubini 1:235
Amsterdam 1816
10
Ryc.3 Fragment mapy Polonia Regnum, et Silesia Ducatus M.Merian, Frankfurt 1646 r
Ryc.4 Fragment mapy General- Karte von dem Preussischen Staate- - Halle (1818-1821)
11
1.2. Historia Nadleśnictwa w obecnym kształcie2
Przed rozpoczęciem II wojny światowej na terenie obecnego Nadleśnictwa Gryfice
funkcjonowało Nadleśnictwo Grunhaus mające swą siedzibę niedaleko Trzebiatowa w oddz.
90 b, c.
Z dniem 18 czerwca 1945 roku na obszarze tym rozpoczęło działalność Nadleśnictwo
Państwowe Zieleniewo z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Żółwiej 10. Podlegało wówczas
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp., a od 1947 roku Dyrekcji Lasów
Państwowych Okręgu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
W 1947 roku przeniesiono siedzibę Nadleśnictwa do budynku oddalonego około 2 km
od centrum Gryfic, gdzie do dzisiaj funkcjonuje. W 1949 roku zmieniono nazwę na
Nadleśnictwo Gryfice.
Obecne Nadleśnictwo Gryfice powstało w roku 1972 z połączenia dawnego
Nadleśnictwa Gryfice oraz części byłego Nadleśnictwa w Kamieniu Pomorskim.
2
www.szczecin.lasy.gov.pl/web/gryf
12
2.Położenie
Nadleśnictwo Gryfice jest nadleśnictwem dwuobrębowym, podzielonym na 13
leśnictw: Mrzeżyno, Gosław, Raduń, Górzyca, Prusinowo, Lubin, Rybokarty, Kołomąć,
Pobierowo, Niczonów, Świerzno, Chomino i Jatki.
Ryc.5 Podział Nadleśnictwa Gryfice na leśnictwa.
Powierzchnia nadleśnictwa wynosi:
Obręb Gryfice: 12 251,68 ha
Obręb Kamień Pomorski: 7 060,66 ha
Razem: 19 312,34 ha
Nadleśnictwo Gryfice położone jest w północno wschodniej części RDLP Szczecin.
Na południowym wschodzie graniczy z Nadleśnictwem Resko, na południu z Nadleśnictwem
13
Rokita, na zachodzie z Nadleśnictwem Międzyzdroje. Od wschodu graniczy z Nadleśnictwem
Gościno (RDLP Szczecinek).
Ryc.6 Umiejscowienie obrębów Nadleśnictwa Gryfice (obrębu Kamień Pomorski i obrębu Gryfice) na tle
sąsiadujących obrębów Nadleśnictw z RDLP Szczecin.
Terytorialny zasięg działania nadleśnictwa obejmuje w ramach Województwa
Zachodniopomorskiego następujące powiaty i gminy
Powiat: kamieński:
Gmina: Dziwnów
Gmina: Golczewo
Gmina: Kamień Pomorski
Gmina: Świerzno
Powiat: gryficki:
Gmina: Gryfice
Gmina: Rewal
Gmina: Trzebiatów
Gmina: Karnice
Gmina: Brojce
Gmina: Płoty
Powiat: kołobrzeski:
Gmina: Siemyśl
Gmina: Rymań
14
Tab. 1 Lasy w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa.
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa
Województwo
W zarządzie LP
Pozostałe
Powierzchnia
Powiat
ogólna
Urządz.
sąsiad.
Gmina
Parki
inne
[km2]
n-ctwo
n-ctwo
(część gminy)
Powierzchnia w ha
1
2
zachodniopomorskie
kamieński
miasto Kamień Pom.
Dziwnów
Gloczewo
Kamień Pomorski
Świerzno
gryficki
miasto Gryfice
miasto Trzebiatów
Gryfice
Rewal
Trzebiatów
Karnice
Brojce
Płoty
kołobrzeski
Siemyśl
Rymań
R-m lasy w
obw. nadzorczym
Województwo
Powiat
Gmina
(część gminy)
3
4
5
6
991.94
226.09
2.40
11.53
9.64
66.24
136.28
765.28
12.39
10.13
240.10
41.13
215.30
133.14
107.39
5.70
0.57
0.14
0.43
18004,28
5804.46
467.21
562.58
595.76
4178.91
12172,93
53.78
27.32
4999.09
1045.84
2763.71
1611.49
1651,05
20.65
26.89
13.54
13.35
-
-
-
-
-
991.94
18004,28
-
Lasy nie stanow. własności
Skarbu Państwa
stan wł.
stan. własn.
osób fizycz.
osób
Razem
prawnych
Razem
7
-
1350.14
432.00
1.83
120.29
5.04
100.03
204.81
918.14
0.91
166.03
201.31
231.30
172.00
141.87
4.72
0.00
-
19354,42
6236.46
1.83
587.50
567.62
695.79
4383.72
13091,07
54.69
27.32
5165.12
1247.15
2995.01
1783.49
1792,92
25.37
26.89
13.54
13.35
-
1350.14
19354,42
Lasy współwłasności
Skarbu P.
i osób fizycz.
Ogółem
(7+10+11)
Lesistość
(12:2)
%
12
13
powierzchnia w ha
1
zachodniopomorskie
kamieński
miasto Kamień Pom.
Dziwnów
Gloczewo
Kamień Pomorski
Świerzno
gryficki
miasto Gryfice
miasto Trzebiatów
Gryfice
Rewal
Trzebiatów
Karnice
Brojce
Płoty
kołobrzeski
Siemyśl
Rymań
R-m lasy w
obw. nadzorczym
8
370.02
104.00
4.00
9
10
142.30
63.00
11.00
512.32
167.00
4.00
11.00
70.00
30.00
266.02
51.00
1.00
79.30
121.00
31.00
345.32
69.04
14.98
88.42
55.57
38.01
47.15
15.67
9.24
3.54
3.70
116.19
30.65
97.66
59.11
41.71
266.02
79.30
345.32
15
11
-
19866,74
6403.46
5.83
598.50
567.62
816.79
4414.72
13436,39
54.69
27.32
5281.31
1277.80
3092.67
1842.60
1834,63
25.37
26.89
13.54
13.35
20.0
28.3
2.4
51.9
58.9
12.3
32.4
17.5
4.4
2.7
22.0
31.1
14.4
13.8
17.0
4.4
47.2
96.7
31.0
-
19866,74
20.0
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w imieniu Starosty
powiatu gryfickiego i kamieńskiego sprawuje Nadleśniczy na podstawie porozumień
zawartych między zainteresowanymi stronami.
W lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nie stwierdzono występowania
szczególnych form ochrony przyrody.
3. Regionalizacja przyrodniczo – leśna
„Regionalizacja
przyrodniczo
-
leśna
Polski
na
podstawach
ekologiczno-
fizjograficznych” 3określa położenie Nadleśnictwa Gryfice w:
Kraina: Bałtycka (I)
Dzielnica: Pas Nadmorski (I.1)
Mezoregion: Wybrzeże Szczecińskie (I.1a)
Dzielnica: Nizina Szczecińska (I.2)
Mezoregion: Równiny Szczecińskie (I.2b)
Dzielnica: Pobrzeże Słowińskie (I.4)
Mezoregion: Równina Słupska (I.4a)
4. Regionalizacja geobotaniczna.
Położenie Nadleśnictwa Gryfice zgodnie z regionalizacją geobotaniczną
wykorzystywaną przy określeniu zróżnicowania zespołów roślinnych:
Obszar: Europejskie Lasy Liściaste i Mieszane,
Prowincja: Środkowoeuropejska,
Podprowincja: Południowobałtycka,
Dział: Pomorski (A),
Kraina: Brzegu Bałtyku (A.1),
Okręg: Zachodni (A.1.1),
Kraina: Pobrzeża Pomorskiego (A.2),
Okręg: Koszalińsko - Woliński (A.2.2),
Kraina: Pojezierzy Środkowo-pomorskich (A.4),
Okręg: Świdwiński (A.4.2).
3
T. Trampler i wsp. 1990. Regionalizacja przyrodniczo – leśna. PWRiL. Warszawa.
J.M. Matuszkiewicz. 1994. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2500000, 1. Krajobrazy roślinne, 2. Regiony
botaniczne (42.5) (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. IGiPZ PAN. Warszawa.
4
16
4
,
5. Regionalizacja fizyczno – geograficzna.
Według „Geografii fizycznej Polski” 5 Nadleśnictwo Gryfice położone jest w:
Podobszarze: Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3),
Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego (31),
Podprowincji: Pobrzeża Południowobałtyckigo (313),
Regionie: Pobrzeża Szczecińskiego (313.2-3),
Mezoregionie: Wybrzeże Trzebiatowskie (313.22)
Równiny Gryfickiej (313.33)
Wybrzeże Trzebiatowskie
Obejmuje strefę brzegową Bałtyku o powierzchni około290 km2 , ciągnącą się od
Zalewu Kamieńskiego i ujścia Dziwny na zachodzie, do doliny Parsęty na wschodzie.
Licząca 56 km linia brzegowa Wybrzeża Trzebiatowskiego nie jest zbyt
zróżnicowana. W części zachodniej jest to wąska Mierzeja Dziwnowska, oddzielająca ujście
Dziwny i jezioro Wrzosowo od morza. Na tym odcinku brzeg ma charakter piaszczysty
z intensywnie niszczonymi wałami wydmowymi. Od Dziwnówka aż po Niechorze brzeg ma
charakter klifowy o wysokości maksymalnej do kilkunastu metrów. Na wschód od Niechorza,
aż do ujścia Regi wzdłuż brzegu ciągnie się szeroki pas wydm nadmorskich porośniętych
borem sosnowym i osiągających wysokość do 40 m. n.p.m6.
Równina Gryficka
Znajduje się bezpośrednio na południe od Wybrzeża Trzebiatowskiego i obejmuje pas
wysoczyzn morenowych ciągnących się od doliny Dziwny do doliny Parsęty oraz pomiędzy
północną i południową odnogą Pradoliny Pomorskiej. Powierzchnia obszaru dochodzi do
około 2100 km2.
Na obszar Równiny Gryfickiej składają się zarówno wysoczyzny morenowe płaskie
i faliste o wysokości od 30 m. n.p.m. na północy i zachodzie, do około 50-60 m. n.p.m. na
południu. Powierzchnię Równiny Gryfickiej urozmaicają w wielu miejscach pagórki kemów
oraz niezbyt liczne wały ozów. Kulminacje terenu stanowią pojedyncze wzgórza morenowe
między innymi Bukowiec (75,4 m. n.p.m.)7.
5
6
7
J. Kondracki. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa.
Kaczanowska K. (red.). Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin 2002.
Kaczanowska K. (red.). Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin 2002.
17
6. Regionalizacja klimatyczna.
Według regionalizacji klimatycznej „Regiony Klimatyczne Polski” 8 tereny
Nadleśnictwa Gryfice leżą w:
- regionie I – Zachodnionadmorskim
W porównaniu z innymi regionami Pomorza odznacza się największa liczbą dni
słonecznych i ciepłych oraz bez opadów, a także najmniejsza liczbą dni z dużym
zachmurzeniem. Pogody przymrozkowi i mroźne są tutaj najrzadziej notowane9.
- regionie II – Środkowonadmorskim
Panuje tutaj nieco bardziej ostry klimat niż w regionie Zachodnionadmorskim.
Występuje tu znacznie więcej dni z dużym zachmurzeniem oraz większą liczbą dni z opadami
atmosferycznymi10.
- regionie VII - Środkowopomorskim.
W porównaniu z regionem zachodniopomorskim klimat jest tutaj bardziej ostry.
Więcej jest dni przymrozkowych i mroźnych, mniej ciepłych. Częściej występują dni
z opadem atmosferycznym11.
Klimat obszaru nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej, dzięki
łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza. Gatunki liściaste w takich warunkach
klimatycznych mogą zajmować gleby uboższe niż w głębi lądu, znajdując tu średnie a nawet
dobre warunki wegetacyjne12.
Tab.2 Dane pogodowe dla stacji meteorologicznej w Koszalinie, oraz w Szczecinie13
Lata
Stacje meteorologiczne
Koszalin
Szczecin
2000
2006
2007
2000
2006
2007
Średnia
temp.
powietr
za
w °C
9,7
9,2
9,5
9,9
9,9
10,3
Roczne
sumy
opadów
Średnia
prędkość
wiatru
w m/s
Usłoneczni
enie
wh
670
717
1013
571
521
794
2,9
3,2
3,6
3,4
3,8
4,1
1780
1976
1710
1637
1732
1639
Średnie
zachmurze
nie
w
oktantach a
5,6
5,5
5,9
5,1
5,0
5,2
a Stopień zachmurzenia nieba od 0 (niebo bez chmur) do 8 (niebo całkowicie pokryte chmurami).
8
A. Woś. 1999. Klimat Polski. PWN. Warszawa.
9
Kaczanowska K. (red.). Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin 2002.
Kaczanowska K. (red.). Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin 2002.
11
Kaczanowska K. (red.). Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin 2002.
10
12
A. Woś 1994. Typy pogody, Regiony klimatyczne (31.8) (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju.
IGiPZ PAN. Warszawa.
13
Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego. 2008. Urząd Statystyczny. Szczecin.
18
7. Miejsce i rola Nadleśnictwa Gryfice w gospodarce przestrzennej regionu.
W opracowanej „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2020”
14
, w rozdziale dotyczącym środowiska przyrodniczego wskazano następujące
problemy:
- nierozwiązany problem gospodarki odpadami,
- nadmierne zanieczyszczenie wód powierzchniowych i zaawansowane procesy eutrofizacji
jezior,
- nadmierne zanieczyszczenia komunikacyjne, emisja spalin i hałasu,
- zahamowanie introdukcji obcych gatunków flory i fauny.
W rozdziale dotyczącym gospodarki leśnej zapisano następujące problemy:
- niewykorzystanie możliwości rozwoju turystyki aktywnej,
- niewykorzystanie możliwości rozwoju w branży drzewnej,
- zagrożenia powodowane przez zanieczyszczenia i nadmierny rozwój szkodników,
- zagrożenie pożarowe i szkody powodowane przez turystów,
- introdukcja obcych gatunków fauny i flory.
W związku z tym do zadań w regionie należy:
- wspieranie procesów restrukturyzacji rolnictwa związanych z zalesieniami,
- wspieranie programów i edukacji służących ochronie przyrody i zachowaniu witalności
ekosystemów leśnych,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających na podstawie istniejącej bazy surowcowej,
- promocja produktów regionalnych opartych na surowcach leśnych, runie leśnym itp.,
- promocja turystyki związanej z gospodarką leśną (turystyka ekologiczna, rowerowa,
myślistwo).
Jednym z celów strategicznych województwa jest zachowanie i ochrona wartości
przyrodniczych i racjonalna gospodarka zasobami, które realizuje się poprzez:
- usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska,
- zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego,
- racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi regionu, efektywne wykorzystanie zasobów
i odnawialnych źródeł energii,
- rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
14
Baraniecki. J., (red.) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.Szczecin2005”
19
W kwestii ochrony przyrody przewiduje się następujące cele:

szczegółowe rozpoznanie i udokumentowanie zasobów przyrody (m.in. waloryzacja
przyrodniczo-leśna nadleśnictwa, waloryzacja przyrodnicza gmin);

objęcie ochroną lasów o wysokich walorach przyrodniczych i cennych zasobów
przyrody ożywionej i nieożywionej;

racjonalna gospodarka leśna, rolna i surowcowa;

systematyczne zwiększanie lesistości;

przebudowa drzewostanów z zachowaniem zasad selekcji, hodowli oraz ochrony lasu
stosowanych w wielofunkcyjnej gospodarce leśnej,

regulacja granicy polno - leśnej oraz zapewnienie powiązań między kompleksami
leśnymi;

zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne zgodnie z zasadami ochrony środowiska;

pobudzenie społeczności lokalnych do aktywnego i właściwego zarządzenia
środowiskiem;

wspieranie i koordynowanie działań mających na celu poprawę zdrowotności
środowiska naturalnego;

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa15.
8. Porównanie wybranych cech drzewostanów różnych jednostek leśnych.
Wybrane cechy taksacyjne drzewostanów Nadleśnictwa Gryfice na tle jednostek
leśnych:
Tab.3 Porównanie wybranych cech drzewostanów Nadleśnictwa Gryfice16
Jednostka
Nadleśnictwo Gryfice
stan na 01.01.2009
RDLP Szczecin
stan na 01.01.2007
Lasy Państwowe
stan na 01.01. 2007
Województwo
zachodniopomorskie
stan na 01.01.2007
Średni
wiek
Przeciętna
zasobność
[m3/ha]
Udział
siedlisk
borowych
[%]
Udział
pow.
gatunków
iglastych
[%]
62
282
18,5
56,2
56
247
54,6
78,7
60
236
52,7
76,4
52
brak informacji
55,1
73,2
15
J. Baraniecki (red.). 2005. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. http://www.bip.umzachodniopomorskie.pl/zalaczniki/art/051206100036.pdf.
16
Wyniki aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2007 r.
wykonana przez BULiGL na zamówienie DGLP. Warszawa.
20
9. Grupy funkcji lasów Nadleśnictwa Gryfice.
Zestawienie grup funkcji lasów Nadleśnictwa Gryfice przedstawia poniższa tabela
(powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona):
Tab.4 Zestawienie grup funkcji lasu w Nadleśnictwie Gryfice
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona
Lp
Dominujące funkcje lasu
Gryfice
Kamień Pomorski
Nadleśnictwo
ha
%
ha
%
ha
%
I
REZERWATY
2736,03
24,8
658,70
10,1
3394,73
19,3
II
LASY OCHRONNE
8307,60
75,2
5843,35
89,9
14150,95
80,7
III
LASY WIELOFUNKCYJNE
11043.63
100
6502,05
100
17545,68
100
Ogółem
I
REZERWATY
-
II
LASY OCHRONNE
19
III
LASY WIELOFUNKCYJNE
81
Ryc.7 Zestawienie grup funkcji lasu
21
Porównanie wybranych cech drzewostanów:
Tab.5. Porównanie wybranych cech taksacyjnych drzewostanów w ramach grup funkcji lasu (Wzór 1b.)
Obiekt, nazwa:
rezerwatu, obrębu, nadleśnictwa
Obręb Gryfice
Obręb Kamień Pomorski
Nadleśnictwo Gryfice
Przeciętny Przeciętny
Grupa funkcji
wiek
zapas
[lat}
[m3/ha]
lasy ochronne
ogółem obręb
lasy ochronne
ogółem obręb
lasy ochronne
ogółem nadl.
84
64
87
58
84
62
239
279
318
287
255
282
Średni
przyrost
[m3/ha]
Udział
Udział
gatunków gatunków
liściastych iglastych
[%]
[%]
5
7
6
8
5
8
34,2
47,9
16,0
35,9
30,6
43,4
65,8
52,1
79,2
62,6
68,5
56,0
10. Charakterystyka kompleksów leśnych.
Lasy Nadleśnictwa Gryfice składają się z 219 kompleksów leśnych.
Tab.6 Liczba kompleksów leśnych
Nadleśnictwo
Gryfice
Wielkość kompleksu
[ha]
do 1,00
1,01-5,00
5,01-20,00
20,01-100,00
100,01-500,00
500,01-2000,00
powyżej 2000
ogółem
Liczba
Łączna pow.
kompleksów
[ha]
52
50
55
32
18
11
1
219
19,57
122,86
578,36
1508,17
4040,74
10775,06
2267,58
19 312,34
Największe kompleksy leśny w Nadleśnictwie Gryfice to:
- kompleks znajdujący się w centralnej części obrębu Kamień Pomorski przy
miejscowościach Niczonów, Gostyniec, Świerzno. Zajmuje powierzchnię 2267,58 ha.
- kompleks znajdujący się na terenie obu obrębów leśnych (w większej części na obrębie
Gryfice), przy miejscowościach Kępica, Rybokarty, Świeszewo. Zajmuje powierzchnię
1825,66 ha.
- kompleks położony w północnej części obrębu Gryfice na wydmach nadmorskich, ciągnący
się od Niechorza na wschód do Mrzeżyna. Zajmuje powierzchnię 1763, 32 ha.
22
B.
FORMY
OCHRONY
PRZYRODY
–
ISTNIEJĄCE,
PROJEKTOWANE
|I PROPONOWANE.
Ryc.8 Drzewostan bukowy z bluszczem pospolitym (fot. Bartłomiej Małecki)
I. Ustawa o ochronie przyrody.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony przyrody jest Ustawa
o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), która w
rozdziale 2 określa formy ochrony przyrody:
1. Parki narodowe.
2. Rezerwaty przyrody.
3. Parki krajobrazowe.
4. Obszary chronionego krajobrazu.
5. Obszary Natura 2000.
6. Pomniki przyrody.
23
7. Stanowiska dokumentacyjne.
8. Użytki ekologiczne.
9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
1. Istniejące, projektowane i proponowane formy prawnej ochrony przyrody
w Nadleśnictwie Gryfice.
Do istniejących form ochrony przyrody należą:

obszary Natura 2000 (2)

pomniki przyrody (2)

ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
Ochronę bogactwa przyrodniczego projektuje się i proponuje rozszerzyć o kolejne
(tu zaliczono te, które były wcześniej już podawane w różnego typu opracowaniach):

rezerwaty przyrody

obszary chronionego krajobrazu

obszary Natura 2000

pomniki przyrody

stanowiska dokumentacyjne

użytki ekologiczne

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
2. Rezerwaty przyrody – projektowane
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze , a także siedliska roślin, siedliska
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice projektowane jest utworzenie dwóch rezerwatów
przyrody.
24
Projektowany Rezerwat przyrody „Mszar koło Siemidarżna”
Rezerwat torfowiskowy zlokalizowany na terenie gminy Brojce, w oddz. 116 d, f, g, h,
117 g, h, 118 h oraz wszystkich wyłączeń liniowych położonych w granicach wymienionych
wydzieleń na powierzchni 21,23 ha. Rezerwat posiada wyznaczoną otulinę o powierzchni
41,53 ha. Wydzielenia wchodzące w skład otuliny: 116 b, 116 c, 116 i, 116 j, 116 k, 117 a,
117 b, 117 c, 117 d, 117 f, 117 i, 117 j, 117 k, 118 a, 118 i, 118 l oraz wszystkie wyłączenia
liniowe położone w granicach wymienionych wydzieleń.
Cel ochrony:
Zachowanie
śródleśnego
torfowiska
wysokiego
i
przejściowego
z bogatą florą torfowców, mchów i charakterystycznych dla ekosystemów torfowiskowych
roślin naczyniowych: turzycy bagiennej (Carex limosa), bagnicy torfowej (Scheuchzeria
palustris), rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), przygiełki białej (Rhynchospora
alba) i modrzewnicy zwyczajnej (Andromeda polifolia).
Typ i podtyp projektowanego rezerwatu przyrody:
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów,
typów i podtypów rezerwatów przyrody (DZ. U. nr 60, poz. 533).
A. Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy (T)
B. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ- fitocenotyczny (PFi), podtyp
zbiorowisk leśnych (zl).
C. Ze względu na główny typ ekosystemu: typ- torfowiskowy (ET), podtyp torfowisk
wysokich (tw)17
Opis szaty roślinnej:
Śródleśne
torfowisko
wysokie
z
niedużym
udziałem
fitocenoz
torfowisk
przejściowych, z klasycznym układem zbiorowisk roślinnych. Porośnięte głównie borem
bagiennym Vaccino ulginosi-Pinetum Warstwę mszarną tworzy głównie torfowiec Sphagnum
megalanicum ,mniejszy udział ma Sphagnum fallax, Aulacomnium palustre i in. Warstwę
17
Urszula Banaś- Stankiewicz Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony rezerwatu
„Mszar koło Siemidarżna” Szczecin 2008.
25
zielną tworzy głównie wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum oraz żurawina błotna
Oxycoccus palustris. W warstwie krzewów licznie występuje bagno zwyczajne Ledum
palustre, modrzewnica europejska Andromeda polifonia, oraz w mniejszym udziale borówka
bagienna Vaccinum uliginosum i in. Brak jest otwartych powierzchni wodnych, które
w
wyniku
sukcesji
naturalnej
zarosły
płem
mszarnym
oraz
fitocenozami
wysokotorfowiskowymi. Mały udział trzęślicy modrej Molinia caerulea i innych gatunków
obcych zbiorowiskom mszarnym wskazuje na dobry stan hydrologiczny torfowiska. 18
Wskazania ochronne:
Do czasu prawnego powołania rezerwatu oraz opracowania jego planu ochrony
z dokładnymi wskazaniami ochronnymi proponuje się:
- zaniechanie prac melioracyjnych w obrębie torfowiska,
- zaniechanie zrębów zupełnych w granicach rezerwatu oraz otuliny.
Ryc.9 Położenie projektowanego rezerwatu „Mszar koło Siemidarżna”
18
Urszula Banaś- Stankiewicz Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony rezerwatu
„Mszar koło Siemidarżna” Szczecin 2008.
26
Ryc.10 Fragment projektowanego rezerwatu „Mszar koło Siemidarżna” – oddz. 117 h (fot. Bartłomiej
Małecki)
Ryc.11 Fragment mszaru torfowego w projektowanym rezerwacie „Mszar koło Siemidarżna” – oddz. 117
h (fot. Bartłomiej Małecki)
27
Projektowany Rezerwat przyrody „Bór bażynowy w Mrzeżynie”
Rezerwat leśny, zlokalizowany na terenie gminy Trzebiatów, w wydzieleniach 2A h i
2A i na powierzchni 8,92 ha.
Cel ochrony:
Zachowanie jednego z najlepiej wykształconych na polskim wybrzeżu fragmentu boru
bażynowego (Empetro-nigri Pinetum) z charakterystyczną dla tego zespołu florą: tajężą
jednostronną (Goodyera repens), bażyną czarną (Empetrum nigrum), borówką bagienną
(Vaccinium
uliginosum),
widłakiem
goździstym
(Lycopodium
clavatum)
i wiciokrzewem pomorskim (Lonicera periclymenum).
Typ i podtyp projektowanego rezerwatu przyrody:
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów,
typów i podtypów rezerwatów przyrody (DZ. U. nr 60, poz. 533).
A. Rodzaj rezerwatu: leśny (L)
B. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ- fitocenotyczny (PFi), podtyp
zbiorowisk leśnych (zl).
C. Ze względu na główny typ ekosystemu: typ- leśny i borowy (EL), podtyp- borów
nizinnych (bni).19
Opis szaty roślinnej
Fragment dobrze zachowanego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum w pasie
wydm nadmorskich. Ponad stuletni drzewostan sosnowy, w typowej dla tego zespołu
roślinnego skarłowaciałej postaci. W drzewostanie dominującą rolę odgrywa sosna zwyczajna
Pinus sylvestris, niewielki udział posiada kosodrzewina Pinus mugo różniąca się od górskiej
odmiany bardziej smukłą sylwetką. Warstwa krzewów i krzewinek jest bardzo bogata.
Masowo występują: bagno zwyczajne Ledum palustre, bażyna czarna Empetrum nigrum,
borówka czarna Vaccinum myrtillus. Ze względu na rozbudowana warstwę krzewów warstwa
zielna boru jest słabiej wykształcona, w przeciwieństwie do dobrze uformowanej warstwy
mszystej, którą głównie tworzą; Pleurozium schreberi, Pseudoscleropodium purum,
Leucobryum glaucum, Sphagnum sp. i in. 20
19
Urszula Banaś- Stankiewicz Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony rezerwatu
„Bór bażynowy w Mrzeżynie” Szczecin 2008.
20
Urszula Banaś- Stankiewicz Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony rezerwatu
„Bór bażynowy w Mrzeżynie” Szczecin 2008.
28
Wskazania ochronne:
Do czasu prawnego powołania rezerwatu oraz opracowania jego planu ochrony
z dokładnymi wskazaniami ochronnymi, proponuje się w granicach projektowanego
rezerwatu zaniechanie użytkowania przedrębnego i rębnego.
Ryc.12 Położenie projektowanego rezerwatu „Bór bażynowy w Mrzeżynie”
29
Ryc.13 Fragment projektowanego rezerwatu „Bór bażynowy w Mrzeżynie”- oddz. 2A i (fot. Bartłomiej
Małecki)
Ryc.14 Warstwa krzewów z bażyną czarną i bagnem zwyczajnym w projektowanym rezerwacie „Bór
bażynowy w Mrzeżynie”- oddz. 2A i (fot. Bartłomiej Małecki)
30
3. Rezerwaty przyrody – proponowane.
Proponowany Rezerwat przyrody „Bórbagno koło Przybiernówka”
Rezerwat florystyczny, zlokalizowany na terenie gminy Gryfice w oddz. 261 c, d, g,
i(część wydzielenia), 262 a, c oraz wszystkich wyłączeń liniowych położonych w granicach
wymienionych wydzieleń na powierzchni 9,27 ha.
Ryc.15 Położenie proponowanego rezerwatu „Bórbagno koło Przybiernowka”
Celem ochrony jest zachowanie naturalnego boru bagiennego (Vaccinio uliginosiPinetum) wraz ze stanowiskami zagrożonych i rzadkich gatunków roślin tj.: widłaka
jałowcowatego (Lycopodium annotinum), widłaka goździstego (Lycopodium clavatum),
wrzosa bagiennego (Erica tetralix), borówki bagiennej (Vaccinium uliginosum), bażyny
czarnej (Empetrum nigrum), rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), bagna
zwyczajnego (Ledum palustre) i żurawiny drobnolistkowej (Oxycoccus microcarpus).
31
Proponowany Rezerwat przyrody „Rybokarty”
Rezerwat torfowiskowy, zlokalizowany na terenie gminy Gryfice w oddz. 335 h, i, j,
k, l, 336 g, h, i, j, 340 a, b, c, 341 a, b, c, d, oraz wszystkich wyłączeń liniowych położonych
w granicach wymienionych wydzieleń na powierzchni 43,04 ha.
Ryc.16 Położenie proponowanego rezerwatu przyrody „Rybookarty”
Celem ochrony jest zachowanie mszaru i naturalnego boru bagiennego (Vaccinio
uliginosi-Pinetum) nad jeziorem, z zagrożonymi elementami flory: borówką bagienną
(Vaccinium uliginosum), bażyną czarną (Empetrum nigrum), modrzewnicą zwyczajną
(Andromeda polifolia) i bagnem zwyczajnym (Ledum palustre).
4. Obszary Natura 2000.
Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych
elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma
zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać – dawać merytoryczne podstawy do
zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega ona na wybraniu
(wg odpowiednich kryteriów), a następnie skutecznym chronieniu, określonych obszarów.
Podstawę do wybierania i ochrony obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią
dwie dyrektywy europejskie:
32
 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. tzw. Dyrektywa Ptasia,
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W myśl tej dyrektywy tworzy się Obszary Specjalnej
Ochrony - OSO.
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1991 r. tzw. Dyrektywa Siedliskowa
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W myśl tej dyrektywy
powołuje się Specjalne Obszary Ochrony – SOO.
W dniu 12 grudnia 2008 roku komisja Europejska zatwierdziła 364 Obszary Mające
Znaczenie dla Wspólnoty, zajmujące łącznie 8,1% terytorium Polski. Z chwilą zatwierdzenia
obszaru przez komisję Europejską, obszar podlega wszystkim przepisom ustaw. Wyznaczenie
obszarów siedliskowych nastąpi w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku wyznaczono
141 obszarów specjalnej ochrony ptaków, zajmujących łącznie 15,65 % Polski.
Art. 33. 1. Ustawy o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań mogących
w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony
został wyznaczony obszar Natura 2000.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura 2000.
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice znajduje się:
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej-
PLH
320017
Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski,
- obszar specjalny ochrony ptaków- PLB 320010 Wybrzeże Trzebiatowskie,
- projektowany obszar specjalnej ochrony siedlisk- PLH 32_01 Dorzecze Regi.
Tab.7 Zestawienie zbiorcze powierzchni obszarów Natura 2000 w nadleśnictwie Gryfice
Powierzchnia [ha]
% pow.
nadleśnictwa
6107,14
-
4530,04
23,5
Sumaryczna powierzchnia
obszarów Natura 2000
Rzeczywista powierzchnia
obszarów Natura 2000
33
Tab.8 Zestawienie wspólnych powierzchni [ha] obszarów Natura 2000.
PLB320017
PLB320010
PLH32_01
PLB320017
X
1577,10
-
PLB320010
1577,10
X
-
PLH32_01
X
Rys.17 Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Gryfice

PLH 320017 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski
Obszar o powierzchni 17468,79 ha zatwierdzony 12 grudnia 2008 roku przez Komisję
Europejską jako obszar mający specjalne znaczenie dla Wspólnoty. Dla tego typu obszaru
można stosować pełną procedurę z art. 6 dyrektywy siedliskowej. Wydaniem rozporządzenia
Ministra Środowiska obszar ten formalnie stanie się specjalnym obszarem ochrony siedlisk.
34
Ryc.18 Granica obszaru PLB 320017 Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski (czerwona otoczka) w
zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice
Tab.9 Zestawienie powierzchni PLH 320017 Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski
PLH 320017
„TrzebiatowskoKołobrzeski Pas
pow.
obszaru [ha]
Nadmorski”
Gryfice
Kamień Pomorski
Nadleśnictwo
17468,79
pow. w zasięgu
terytorialnym
[ha]
10436,60
1745,50
12182,10
pow.
nadleśnictwa [ha]
1803,87
12,58
1816,45
Obręb Gryfice
Powierzchnia leśna
Oddz. 1a-j, ~a, ~b ; 1A a -f, h –l, ~a; 2b- m, r, ~a- ~c; 2A a- k, ~a; 3 b- h,
j- o, ~a- ~c, 4 b- h, ~a- ~d; 4A; 5 b -g, ~a- ~d; 5A; 6 b –h, ~a- ~c, 6A, 7 a,
c- m, ~a, ~b; 8; 8A; 9; 10 a, c- f, ~a, ~b; 10A; 11 c- i, ~a- ~c; 12 b, d- h,
~a- ~c; 13 b- d, g, h, ~a- ~c; 14 c- h, ~a; 15 a- c, f, ~b- ~d; 16; 17 a, c- f,
~a, ~b; 18 a- h, ~a, ~b, ~d, 19; 20; 21 a, d- i, ~a- ~c; 22 d- k; 23 c- h, j- r,
~a- ~c; 24 b- g, ~a, ~b; 25 b- d, ~a, ~b; 26 b- d, ~a, ~b; 27 a, b, d- h, j, k,
~a, ~c, ~d; 28 a- d, g- i, ~a- ~c; 29 a- g, i, j, ~a- ~c; 30; 31; 32; 33; 34, 35
a, c, d, g- i, ~a, ~b; 36 b, d- i, ~a, ~b; 37 c- j, ~a- ~b; 38 a- c, f- i, ~a, ~b;
39; 40; 41 b- g, i, j, ~a- ~c; 42 a- i, ~a- ~c; 43 a- l, n, ~a, ~b; 44; 45 a- g, io, ~a, ~b; 46; 47; 48 a- j, l- r, ~a, ~b; 49 a- c, f- n, ~a, ~b; 50 a- s, ~a- ~b;
51 a, b, d- g, i -k, m- p, ~a; 52 b, f, h; 53 a, b, d- i; 54 a, b, f, g, ~a, ~b; 55
a- c, f- k, ~a, ~b, ~d; 56 a- g, ~a, ~b; 57 a, b, d- g, ~b; 58 b- d, ~a; 59 a- d,
h- j, l, ~a, ~b; 60 a, c, f, g, i- m, ~a- ~c; 61 a- h, j, k, ~a- ~c; 62 a, b, f, h- j,
~b- ~c; 63 a, c- l, p, ~a- ~c; 64 d, g, h, ~a, ~b; 65 a- c, f, g, i, ~a, ~b.
Obręb Kamień Pomorski
Powierzchnia leśna
Oddz. 501 j, 537 a, 537 b.
35
%
Pow.
leśna
[ha]
Pow.
nieleśna
[ha]
14,7
0,0
9,4
1581,17
12,58
1593,75
222,70
222,70
Powierzchnia nie leśna
Oddz. 1~c;1A g, ~b; 2a, n- p,
~d; 2A l; 3 a, i, ~d, 4 a, i; 5 a, h;
6 a, i; 7 b; 10 b; 11 a, b; 12 a, c,
i; 13 a, f; 14 a, b; 15 d, g, h, ~a;
17 b, ~c; 18 ~c; 21 b, c; 22 a- c;
23 a, b, i; 24 a; 25 a; 26 a; 27 c, i,
l, ~b; 28 f, 29 h, 35 b, f; 36 a, c;
37 a, b; 38 d; 41 a, h; 42 j, k; 43
m, 45 h; 48 k; 49 d; 50 t; 51 c, h,
l; 52 a, c, d, g; 53 c; 54 c, d, ~a;
55 d, ~c; 56 ~c; 57 c, ~a; 58 a; 59
f, g, k, m; 60 b, d, h, n; 61 i; 62 c,
g, ~a; 63 b, m- o, r, s, ~d; 64 a- c,
f, i- l, ~c; 65 d, h, j.
Powierzchnia nie leśna
-
OPIS OBSZARU
Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zróżnicowanego geomorfologicznie
wybrzeża Bałtyku: brzegi klifowe (aktywne – erodujące i ustabilizowane z zaroślami),
wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Typowo
wykształcony
układ
pasowy biotopów
obejmuje
pas
wód
przybrzeżnych,
plażę
z ugrupowaniami organizmów psammofilnych oraz pasami kidziny, inicjalne stadia wydm
białych, wydmy szare z roślinnością niską (ugrupowania porostów, psammofilne zbiorowiska
trawiaste z okazami mikołajka nadmorskiego, zakrzewienia, stadia inicjalne boru
bażynowego), wydmy ustabilizowane porośnięte borami bażynowymi (najlepiej zachowane
w regionie fragmenty tych borów między Mrzeżynem a Pogorzelicą z bogatymi populacjami
gatunków charakterystycznych), zagłębienia międzywydmowe z mokradłami (w tym stadia
inicjalne mszarów). W mezotroficznych lasach mieszanych na podłożu piaszczystym (BetuloQuercetum) występuje charakterystyczny wiciokrzew pomorski. Na zapleczu pasa
wydmowego kompleksy lasów bagiennych i łęgowych częściowo na podłożu torfowym:
wokół jeziora Liwia Łuża, między Włodarką a Mrzeżynem,, na południowy-zachód od
Dźwirzyna i południowy-zachód od Kołobrzegu. Wyniesienia moreny dennej, w pasie
brzegowym pokryte są głównie lasami mieszanymi z wiciokrzewem pomorskim.
Charakterystycznym elementem pasa brzegowego są jeziora lagunowe oddzielone od morza
wąskim pasem mierzei: Resko Przymorskie i Liwia Łuża. Pełnią ważną rolę jako ostoje
ptaków, obfitują w cenne gatunki flory.
Od południa obszaru Ostoi zamkniętej jest rozległym, pasmowym obniżeniem
Pradoliny Bałtyckiej, w dużym stopniu wypełnionej pokładami torfów niskich, w większości
odwodnionych w przeszłości i wykorzystywanych jako użytki zielone. Obszar pradoliny
przecięty jest siecią kanałów oraz mniej lub bardziej naturalnych cieków (m. in. Rega, Stara
Rega, Parsęta, Czarwonka). W ich korytach, starorzeczach oraz na brzegach rozwijają się
zbiorowiska roślin wodnych z udziałem halofitów. Obecnie duży procent powierzchni
pradoliny nie jest użytkowany rolniczo. Na obrzeżach pradoliny obserwuje się rozwój zarośli
z udziałem woskownicy europejskiej. W wyniku degradacji urządzeń hydrotechnicznych
występuje miejscowe zabagnienie terenu i okresowe zalewanie, w tym wodami słonawymi.
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Ostoja odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk, typowych dla
południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Głównym walorem obszaru jest bardzo dobry
stan zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w szczególności kompleksu
wybrzeża akumulacyjnego z borami bażynowymi. W obrębie ostoi występuje szereg skupień
36
roślinności halofilnej. Obszar słonorośli na zapleczu pasa wydmowego na północ od
Włodarki należy do najbardziej rozległych ekosystemów tego typu w Polsce. Duże populacje
tworzą tu: sit Gerarda, aster solny, świbka morska, babka nadmorska, mlecznik nadmorski.
Liczne mniejsze skupienia, związane z wysiękami solanki, występują m. in. koło Kołobrzegu.
Rozległe mszarne torfowiska typu bałtyckiego rozwinęły się w pasie nadmorskim ze
względu na korzystne warunki klimatyczne. W przeszłości częściowo odwodnione obecnie
reprezentują mozaiką zbiorowisk naturalnych i stadiów regeneracyjnych. Na powierzchni
rozległego torfowiska „Roby” występuję m. in. rzadki mszarnik wrzoścowi, zbiorowiska
mszarów i borów bagiennych z bogatymi populacjami roślin torfowiskowych. Łącznie
stwierdzono tu 22 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Bogata lista gatunków roślin naczyniowych (ponad 1000 gatunków) zawiera dużą
liczbę taksonów roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich (136 gatunków), w tym 42
gatunki chronione, 3 gatunki z Czerwonej Księgi Roślin Polski, 57 gatunków zagrożonych na
Pomorzu i w Wielkopolsce. Stwierdzono tu także 16 gatunków zwierząt z Załącznika II
Dyrektywy. Następnych kilka gatunków zwierząt z tego załącznika może tu występować21.
Typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (w odniesieniu do całego
obszaru naturowego):
1130 Ujścia rzek
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1210 Kidzina na brzegu morskim
1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
1330 Solniska nadmorskie (Glauco - Puccinietalion część – zbiorowiska nadmorskie)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo – Ammophiletum)
2130 Nadmorskie wydmy szare
2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
21
Standardowy Formularz Danych – Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski
37
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
4030 Suche wrzosowiska (Calluno – Genistion, Pohlio – Callunion, Calluno –
Arcostaphylion)
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7120 torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae – Fagenion, Galio odorati – Fagenion)
9160 Grąd subatlantycki (Stellario – Carpinetum)
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi – Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi –
Pinetum, Pino mugo – Sphagnetum, Sphagno girgensohnii – Piceetum i brzozowo – sosnowe
bagienne lasy borealne)
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo – fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso – incanae, olsy źródliskowe)
Zagrożenia: presja związana z rozwojem turystyki i rekreacji (niszczenie siedlisk
przez
zabudowę,
niszczenie
siedlisk
i
wydeptywanie
siedlisk
przez
turystów,
zanieczyszczanie i zaśmiecanie). Zanieczyszczenia wód. Plany zalesień siedlisk halofilnych
i nadrzecznych siedlisk okrajkowych. Zmiany stosunków wodnych (głównie osuszanie oraz
odcięcie od dopływu słonych wód). Zmiany w siedliskach związane z pracami
zabezpieczającymi wybrzeże (np czyszczenie plaż, zabezpieczanie klifu).
Wyniki prac prowadzonych na etapie sporządzania planu ochrony pokazały,
że najważniejsze zagrożenia występujące w obrębie ostoi są związane z:
 kwestiami zagospodarowania przestrzennego ,a w szczególności planami rozwoju
miejscowości nadmorskich, w tym rozbudowy infrastruktury wczasowo-turystycznej,
planowanej na obszarze ostoi przyrodniczych (głównie lasów i borów nadmorskich,
wydmy szarej i białej, wrzosowisk, jezior przymorskich);
 niszczeniem siedlisk wydmy białej i szarej oraz boru bażynowego przez turystów;
 nieprawidłową gospodarką wodno-ściekową, obejmującą negatywne oddziaływanie
zanieczyszczeń wód jezior przymorskich i Regi ściekami komunalnymi;
 tamowaniem dopływu wód morskich do toni Jeziora Liwia Łuża będącego jeziorem
przymorskim;
38
 osuszaniem siedlisk przyrodniczych z roślinnością halofilną występującą w obrębie
łąk i pastwisk zlokalizowanych w Pradolinie Pomorskiej;
 gospodarką leśną, tj. zniekształceniem leśnych siedlisk przyrodniczych;
 nieprawidłowościami w gospodarce rybackiej prowadzonej w obrębie jezior
przymorskich;
 działalnością niszczącą morza na siedliska przyrodnicze tj. klify, wydmy białą i szarą;
 metodami zabezpieczania brzegu morskiego wynikającymi ze stosowania metod, które
powodują przekształcenie i ubożenie przyrodniczych siedlisk nadmorskich np.
z aktywnego klifu w martwy klif, z nadmorskich wydm białych i szarych w zarośla
obcych gatunków;
 utrata siedlisk bytowania zwierząt gatunków ujętych w Załączniku II22.

PLB 320010 Wybrzeże Trzebiatowskie
Obszar o powierzchni 31757,6 ha utworzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 5 września 2007 roku (Dz. U. z dnia 28 września 2007 roku Nr 179 poz. 1275)
zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
z dnia 21 lipca 2004 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
Ryc.19 Granica obszaru PLB 320010 Wybrzeże Trzebiatowskie (czerwona otoczka) w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice
22
Standardowy Formularz Danych – Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski
39
Tab.10 Zestawienie powierzchni PLB 320010 Wybrzeże trzebiatowskie.
PLB 320010
pow.
pow. w zasięgu
Wybrzeże
obszaru
terytorialnym
Trzebiatowskie
[ha]
[ha]
Gryfice
Kamień Pomorski
Nadleśnictwo
31757,6
14070,49
9445,12
15811,72
pow.
nadleśnictwa [ha]
1739,25
1340, 84
3080,09
Obręb Gryfice
Powierzchnia leśna
Oddz. 1 a, b; 1A i, j, k, l, 2 b- g, k- m, r, ~a- ~c; 2A a- k, ~a; ; 3 b- h, j- o,
~a- ~c; 4 b- h, ~a- ~d; 4A; 5 b -g, ~a- ~d; 5A; 6 b –h, 6A, 7 a, c- m, ~a, ~b;
8; 8A; 9; 10 a, c- f, ~a, ~b; 10A; 11 c- i, ~a- ~c; 12 b, d- h, ~a- ~c; 13 b- d,
g, h, ~a- ~c; 14 c- h, ~a; 15 a- c, f, ~b- ~d; 16; 17 a, c- f, ~a, ~b; 18 a- h, ~a,
~b, ~d, 19; 20; 21 a, d- i, ~a- ~c; 22 d- k; 23 c- h, j- r, ~a- ~c; 24 b- g, ~a,
~b; 25 b- d, ~a, ~b; 26 b- d, ~a, ~b; 27 a, b, d- h, j, k, ~a, ~c, ~d; 28 a- d, gi, ~a- ~c; 29 a- g, i, j, ~a- ~c; 30; 31; 32; 33; 34, 35 a, c, d, g- i, ~a, ~b; 36 b,
d- i, ~a, ~b; 37 c- j, ~a- ~b; 38 a- c, f- i, ~a, ~b; 41 b- g, i, j, ~a- ~c; 42 a- i,
~a- ~c; 43 a- l, n, ~a, ~b; 44; 45 a- g, i- o, ~a, ~b; 46; 47; 48 a- j, l- r, ~a, ~b;
49 l, m, 59 a- d, g- j, l, ~a, ~b; 60 a, c, f, g, i- m, ~a- ~c; 61 a- h, j, k, ~a- ~c;
62 a, b, f, h- j, ~b- ~c; 63 a; 64 d, g, h, ~a, ~b; 65 a- c, f, g, i, ~a, ~b; 66; 67;
69 a- f, ~a; 70 a- j, ~a, ~b; 71 a- m, ~a, ~b, ~d; 72 a- h, ~a, ~b, ~d; 73 a- h, j,
~a- ~c; 74 a- h, j, k; 75 a, b; 76 a, d; 77 a- i, 78 a- d.
Obręb Kamień Pomorski
Powierzchnia leśna
Oddz. 501 g, h, i, j; 502 r, 503 m, n, o; 505 f, h, i; 506 a- f, m, n, p- s, w- y,
~a- ~c; 507 g- j, l; 523 p, 524 h, k; 525 h, i; 526 h; 528 i, 529 k, l, m ~b; 530
i; 536; 538 a- i; 539 a- c, 540 a- f, 541 a- f, 547; 549; 550; 551; 552 a- d, gj, ~a; 564 a- k, ~a- ~c; 565 a- x, z- kx, ~a- ~d; 603 a- w, ~a- ~c; 603A; 605;
606 a- f, h, i, k- m, p- s, ~a- ~d; 607; 608; 609; 614; 615; 616; 617; 618 a- f,
h, ~a- ~c; 622 h- k; 629 a- h, j, l, ~a, ~b; 647; 648 a- d, h- k, m- p, t, ~a- ~d;
649 a- l, ~a- ~c; 650 a, b, d- g, ~a- ~c; 651 b- h, j, k, ~a- ~c; 652 a- g, i- o,
~a- ~d; 653 a- h, ~a; 654 a- c, f- r, ~a, ~b; 655 a- g, i- l, ~a- ~c; 656 a- j, l- o,
~a- ~c; 657 a, c, d, g- i, ~a- ~c; 658 a, c, f- m, ~a- ~b; 659 a, b, d, g- i, k- r,
~a, ~b; 660 a, b, d- h, ~a- ~c; 661 a- c, g, h, ~a; 662; 663; 664 b- n, ~d; 665
a- k, ~a- ~c; 666 a- g, j, k, m, ~a- ~c.
%
14,2
19
16,0
pow.
pow.
leśna
nieleśna
[ha]
[ha]
1544,34
1267,93
2812,27
194,91
72,91
267,82
Powierzchnia nie leśna
Oddz. 1A ~b; 2 a, n- p, ~d; 3 a, i,
~d; 4 a, i; 5 a, h; 6 a, i; 7 b; 10 b;
11 a, b; 12 a, c, i; 13 a, f; 14 a, b;
15 d, g, h, ~a; 17 b, ~c; 18 ~c; 21
b, c; 22 a- c; 23 a, b, i; 24 a; 25 a;
26 a; 27 c, i, l, ~b; 28 f, 29 h, 35
b, f; 36 a, c; 37 a, b; 38 d; 41 a,
h; 42 j, k; 43 m, 45 h; 48 k; 59 f,
k, m; 60 b, d, h, n; 61 i; 62 c, g,
~a; 63 s, ~d; 64 a- c, f, i- l, ~c; 65
d, h, j; 69 ~b; 70 ~c, ~d; 71 ~c,
~f; 72 ~c; 73 i, 74 i; 75 ~d; 76 b,
c, f.
Powierzchnia nie leśna
Oddz. 503 ~c; 506 g- l, o, t; 507
k; 524 i, j; 552 f; 564 l; 565 y,
603 x- bx, ~d; 606 g, j, n, o; 618
g, i; 629 i, k, m, n; 648 f, g, l, r, s,
w- bx, ~a; 649 m; 650 c; 651 a, i;
652 h; 653 i; 654 d; 655 h, 656 k,
p, r; 657 b, f; 658 b, d; 659 c, f, j,
s; 660 c; 661 d, f; 664 a; 665 l;
666 h, i, k, n.
OPIS OBSZARU
Teren rozciąga się między miejscowościami Kamień Pomorski i Dźwirzyno. Ostoję
stanowią rozległe łąki, dawniej intensywnie koszone i wypasane, ale od kilkunastu lat prawie
nie użytkowane. W zachodniej części teren jest często zalewany przez wody Świńca
i Niemicy. Znaczną powierzchnię porasta trzcina i łoza, a zaniedbywany system
odwadniający powoduje dłuższe utrzymywanie się rozlewisk. Na terenie ostoi znajdują się
dwa jeziora przymorskie: Liwia Łuża i Resko Przymorskie oraz tzw. Bagno Pogorzelickie.
W granicach obszaru znajdują się ostoje krajowe: Doliny Świńca i Niemicy K02 oraz Jezioro
Liwia Łuża K03.
40
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
W ostoi występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6)
następujących gatunków: błotniak łąkowy, kania ruda (PCK), rybołów (PCK), w stosunkowo
dużym zagęszczeniu (C7) występują bocian biały, derkacz i wodniczka (PCK).
Zagrożenia: koszenie trzciny, zarzucanie wypasu, wypalanie, pozyskiwanie ryb,
kłusownictwo, wydobywanie torfu, odpady, elektrownie wiatrowe, kempingi, żeglarstwo,
zanieczyszczenia wód, poligony, zasypywanie terenu, odwadnianie, tamy-wały, eutrofizacja,
drapieżnictwo, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe23.

PLH 32_01 Dorzecze Regi
Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 15261,8 ha.
obejmujący dolinę rzeki Regi wraz z jej dopływami.
Ryc.20 Granica obszaru 32_01 Dorzecze Regi (czerwona otoczka)
23
Standardowy Formularz Danych – Wybrzeże Trzebiatowskie
41
Tab.11 PLH 32_01 Dolina Regi (Dorzecze Regi)
Pltmp 208
Dolina Regi
pow.
obszaru
[ha]
pow. w zasięgu
terytorialnym
[ha]
pow.
nadleśnictwa
[ha]
%
pow.
leśna
[ha]
pow.
nieleśna
[ha]
Gryfice
Kamień Pomorski
Nadleśnictwo
15261,8
2118,9
0
2118,9
1210,60
0
1210,60
9,9
0
6,3
1184,73
0
1184,73
25,87
0
25,87
Obręb Gryfice
Powierzchnia leśna
Oddz. 142 m; 181 a; 182 a- l; 183; 184 a- k, m- s, ~a- ~c; 185 a- m, ~a; 194A
b- c, f- l, n; 202 a- f; 203 a- h, j- p, ~a, ~d; 208 c- g, k- p, s, w, ~b, ~c; 209 a, b,
f, l- n; 210 g, j- l; 211 c, h, i- l; 212 c- f; 213 b, c, f- h, ~a- ~c; 214 a- g, ~a- ~b;
215 a, b, d- i, ~a; 217 f- h, j; 218 a, b, g- i; 220 c- d, h- j; 221 a- c, f- h, ~a, ~b;
222 a- o, ~a, ~b, ~d; 227 a, b; 228; 229 a, c- h, j, ~a; 230; 231 a- d, g- j, ~a, ~b;
232 a- i, k, ~a, ~b; 233 a- l, ~a, ~b; 265 a- f, ~~a; 266 a- c, f- l, o, w- bx, ~b~d; 267 f- h; 268 b- f, ~a, ~b; 269 a, b, d- t, ~a, ~b; 270 a- c, f- h, j- l, ~a, ~b,
~d; 271 d- h, ~b, ~d; 272 a- f, ~a, ~b; 273 a- l, ~b, ~c, ~f; 274 a- j, ~a, ~c; 275
a, b, d- w, ~a, ~b, ~d, ~f; 276 a, f, h- o, ~a; 277; 278 d, g,- k, ~a; 279 a- f, h, j,
k, ~a; 280 a- l, n- w, ~a; 281 a, b, d, g, h, j- l, n- t, ~a, ~b, ~d; 282 l, 405 a- d,
g- l, n, p, ~a- ~c; 411 c, d, h, 412 a- c, f, h- k, ~a, ~b, ~d; 413 r- dx; 414 a- s,
~a- ~c; 415 a- i, ~c; 416; 417 a, c- f, ~a; 418 a- h; 419 a- h; 420; 422 a- d, g- k,
m- p, ~a- ~c; 423 a- g, k- n, ~a, ~c; 424 a, b, d- i, ~a, ~b; 425; 426; 427a- f, ~a,
~b.
Rega
jest
jedną
z
największych
rzek
Pomorza
Powierzchnia nie leśna
Oddz. 181 ~a; 184 l, 185 n;
194A a, d, m, ~a; 202 ~c; 203
i, ~b, ~c; 208 r, ~a, 215 c, 217
i; 220 f, ~b; 222 ~c, 229 b, i,
~b, 231 f, 232 ~c, 233 m, ~c,
~d; 265 ~b; 266 d, m, n, p- t,
cx, ~a; 269 c, ~c; 270 ~c; 271
a- c, ~a, ~c; 272 ~c, ~f; 273
~a, ~d; 274 ~b, 275 c, ~c; 279
g, i, l, ~b, ~c; 280 m, x; 281 c,
f, i, m, ~c; 405 m, 412 b, g, ~c;
413 ~d; 417 b; 422 f, l; 423 h,
o; 424 c, ~c; 427 ~c.
Zachodniego,
należącą
do bezpośredniego zlewiska Bałtyku. W górnym biegu rzeka przepływa przez dobrze
zachowane torfowiska, wilgotne łąki. Zbocza doliny porastają grądy i lasy bukowe.
W okolicach miasta Łobza rzeka przełamuje się przez wzgórza morenowe. W dalszym biegu,
po przyjęciu dopływów Łożnicy i Brzeźnickiej Węgorzy, rzeka przepływa przez łąki i tereny
uprawne z eutroficznym jeziorem Rejowickim. Malownicza dolina Regi zawdzięcza swoje
walory
przyrodniczo
–
krajobrazowe
różnorodności
zbiorowisk,
zwłaszcza
tych
charakterystycznych dla naturalnych dolin rzecznych. Otóż na obszarze tym zidentyfikowano
kilkanaście typów siedlisk przyrodniczych zamieszczonych w Załączniku i Dyrektywy
Siedliskowej. Na wyróżnienie zasługują pozostałości lasów aluwialnych (na glebach
okresowo zalewanych) z olszą czarną i jesionem wyniosłym, a także lasy grądowe, bukowe
i dębowe – łącznie zbiorowiska te zajmują 41% powierzchni doliny. Występuje tu również
duża różnorodność torfowisk. Poza roślinnością nadrzeczną, mamy także do czynienia
ze zbiorowiskami rozwijającymi się na najuboższych siedliskach, nierzadko piaszczystych,
jak acydofilne (kwaśnolubne) dąbrowy na piaszczystych równinach (pokrywające 6,5% ostoi,
wg Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej) czy też sucholubne murawy, wrzosowiska. Dolina
Regi charakteryzuje się ponadto dużą różnorodnością rzadkich i zagrożonych gatunków
42
zwierząt. Rzeka i jej dopływy są doskonałym miejscem wędrówek tarłowych łososia
atlantyckiego oraz innych gatunków z rodziny łososiowatych. Rega odgrywa bardzo ważną
rolę jako korytarz ekologiczny.
Typy siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (w odniesieniu do całego obszaru
naturowego):
3150 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion
3160 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*
6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)
6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska
7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
9110 kwaśne buczyny (Luzulo – Fagenion)
9160 grąd subatlantycki (Stellario – Carpinetum)
9190 pomorski kwaśny las brzozowo – dębowy (Betulo – Quercetum)
91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi – Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi –
Pinetum, Pino mugo – Sphagnetum, Sphagno girgensohnii – Piceetum i brzozowo – sosnowe
agienne lasy borealne)*
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo – fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso – incanae, olsy źródliskowe)*
* - siedliska priorytetowe
Zagrożenia: Dużym zagrożeniem ostoi jest nadmierne zanieczyszczenie rzeki Regi.
O jakości jej wód decydują w głównej mierze zanieczyszczenia dopływające z dużych miast
zlokalizowanych wzdłuż biegu rzeki, w tym nieuporządkowana gospodarka ściekowa
na terenie zlewni tj. negatywne oddziaływanie źle oczyszczonych lub nieczyszczonych
ścieków miejskich. Na stan czystości wody istotny wpływ mają również spływy
powierzchniowe z terenów rolniczych. Tak skażona woda stanowi poważne zagrożenie dla
43
gatunków ryb żyjących w rzece. Ponadto zarzucenie gospodarki pastwiskowo-łąkowej (zanik
wypasu, wykaszania łąk) i nadmierne osuszanie terenu maja negatywne skutki dla obszaru24.
5. Pomniki przyrody istniejące
Pomnikami przyrody25 są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub
ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia,
drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego
rozpadu.
Na gruntach Nadleśnictwa Gryfice znajdują się 2 pomniki przyrody. Są to pojedyncze
drzewa. Ich wykaz zamieszczono poniżej:
Tab.12 Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach N-ctwa Gryfice (Wzór 5a.)
Lp
.
Nr
Re
j.
Akt
prawny
Dz.
Urz.
Woj.
Poz.
Położenie
oddz.
gmina
leśnictwo
gat.
Ob
wód
[cm]
Wys.
[m]
Stan
Zagro
zdrowożenia
tny
Uwagi
Kamień Pomorski
1
-
U. Rady Gminy
XXVII/344/2001
-
253A f
Gryfice
Prusinowo
Buk
pospolity
417
28
średni
-
ok. 175 lat
2
-
U. Rady Gminy
XXVII/344/2001
-
286 f
Gryfice
Prusinowo
Dąb
szypułkowy
406
30
średni
-
ok. 170 lat
Drzewa figurujące w poprzednim Programie Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa
Gryfice jako pomniki przyrody nie zostały utrzymane rozporządzeniem Wojewody
zachodniopomorskiego Nr 2/99 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa
miejscowego wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę Koszalińskiego,
Wojewodę Pilskiego, Wojewodę Słupskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących
na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 1999 r. Nr 7, poz.
71).Utraciły tym samym swój status w wyniku zmiany przepisów.
24
25
Standardowy Formularz Danych – Dolina Regi (Dorzecze Regi).
Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki
przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośne tworów przyrody
nieożywionej - ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.
44
6. Pomniki przyrody proponowane
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice proponuje się ustanowić kolejne pomniki przyrody.
Tab.13 Wykaz proponowanych pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Gryfice
Leśnictwo
Lp.
Oddział
Rodzaj
Obwód
Uwagi
Gmina
Obręb: Gryfice
Trzebiatów
408
1
89 l
Dąb szypułkowy
ok. 170 lat
Gosław
Trzebiatów
ok. 200 lat
283
2
90 b
Sosna czarna
2- pniowa
Gosław
Trzebiatów
3
90 b
Cis pospolity
63
ok. 200 lat
Gosław
Trzebiatów
4
90 d
Dąb szypułkowy
512
ok. 190 lat
Gosław
Gryfice
5
239 j
Dąb szypułkowy
320
ok. 150 lat
Prusinowo
Gryfice
6
239 l
Dąb szypułkowy
314
ok. 150 lat
Prusinowo
Dąb szypułkowy
Gryfice
Dąb szypułkowy
7
251 l
553
zrośnięty z bukiem
Prusinowo
Buk pospolity
zwyczajnym
Gryfice
8
251 l
Dąb szypułkowy
420
ok. 200 lat
Prusinowo
Gryfice
9
251 l
Dąb szypułkowy
546
ok. 200 lat
Prusinowo
ok. 300 lat
Gryfice
10
418 h
Dąb szypułkowy
470
plomba cementowa z
Lubin
1923 roku
Gryfice
11
418 h
Buk pospolity
350
ok. 200 lat
Lubin
Obręb: Kamień Pomorski
Karnice
12
568 c
Buk pospolity
345
ok. 140 lat
Niczonów
ok. 210 lat
Karnice
w poprzednim „POP”
14
569 a
Dąb szypułkowy
420
Niczonów
wykazany jako
pomnik przyrody
Świerzno
ok. 150 lat
15
599 c
Buk pospolity
240
Świerzno
drzewo 4- pniowe
ok. 180 lat
Świerzno
w poprzednim „POP”
16
602 a
Buk pospolity
430
Świerzno
wykazany jako
pomnik przyrody
Świerzno
ok. 160 lat
14
622 h
Dąb szypułkowy
750
Świerzno
drzewo 3- pniowe
ok. 180 lat
Świerzno
w poprzednim „POP”
15
629 j
Dąb szypułkowy
420
Świerzno
wykazany jako
pomnik przyrody
ok. 190 lat
Świerzno
w poprzednim „POP”
16
636 b
Buk pospolity
450
Świerzno
wykazany jako
pomnik przyrody
ok. 220 lat
Świerzno
w poprzednim „POP”
14
707 g
Buk pospolity
380
Chomino
wykazany jako
pomnik przyrody
45
7. Stanowisko dokumentacyjne proponowane
Proponowane stanowisko dokumentacyjne „Dziwnówek- kra jurajska” składa się
z dwóch punktów:
I.W południowej części oddz. 522 d leśnictwa Pobierowo (Gmina Dziwnów)
Powierzchnia stanowiska: 0,02 ha
II.W południowo- wschodniej części oddz. 521 b leśnictwa Pobierowo (Gmina Dziwnów)
Powierzchnia stanowiska: 0,02 ha
Ryc.21 Położenie proponowane stanowiska dokumentacyjnego „Dziwnówek- kra jurajska”
46
Opis przyrodniczo- geologiczny:
W obrębie wyrobiska północnego starego kamieniołomu wapieni „Kalkberg”
(„Wapienna Góra”), eksploatowanego na przełomie XIX i XX w., zachowały się fragmenty
(2 skałki) muszlowych wapieni jury górnej.
Uzasadnienie celowości objęcia ochroną:
Jedyne miejsce w rejonie Kamienia Pomorskiego gdzie zachowała się kra glacjalna
górnojurajskich wapieni muszlowcowych (inne tego typu stanowiska zostały zniszczone).
47
8. Użytki ekologiczne proponowane
Tab.14 Wykaz proponowanych użytków ekologicznych.
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
Opis
Wskazania
Obręb: Gryfice
Trzebiatów
„Mszar
Gołańcz”
1. Utrzymywanie
Cenne stanowisko
odpowiednio wysokiego
florystyczne –
poziomu wód
torfowisko mszarne, 2. Ograniczenie
bagienne zarośla i
eksploatacji torfu
lasy. Obfite populacje
chronionych, rzadkich
i zagrożonych roślin
Na zachód od
PGR Gołańcz
Leśnictwo
Gosław
68 b
5,01
1.
Ryc.22 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Mszar Gołańcz”
48
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
od Lewic
Leśnictwo
Raduń
137 f
2,10
137 i
3,75
Wskazania
1. Zabezpieczenie przed
Cenne stanowisko
zanieczyszczeniami
florystyczne2. Zachowanie obecnych
kompleks torfowisk,
stosunków wodnych
bagiennych zarośli i
lasów. Obfite
populacje chronionych
, rzadkich i
zagrożonych roślin.
Na południe
Trzebiatów
„Lewice I”
Opis
2.
Ryc.23 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Lewice I”
49
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
Opis
Wskazania
1.
Na wschód od
Cenne stanowisko
2.
florystycznekompleks torfowisk,
bagiennych zarośli i 3.
lasów. Obfite
populacje
chronionych, rzadkich
i zagrożonych roślin.
Lewic
Trzebiatów
„Lewice II”
Leśnictwo
Raduń
139 c
139 f
140 d
5,23
0,65
1,14
3.
Ryc.24 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Lewice II”
50
Zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami
Zachowanie stosunków
wodnych
Ograniczenie
odwodnień
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
Opis
Wskazania
1.
Jeziorka
2.
śródleśne i
bagienka w
„Lesie Huba”
Trzebiatów
„Las Huba”
Cenne stanowisko
faunistyczne. Jeziorka
i bagienka śródleśne
będące stanowiskiem
lęgowym wielu
gatunków ptaków
Leśnictwo
Górzyca
158 c
0,46
159 b
4,03
162 c
0,80
163 f
1,40
166 f
2,47
167 h
2,38
4.
Ryc.25 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Las Huba”
51
Zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami
Zachowanie lub
poprawa obecnych
stosunków wodnych
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Na północny-
Powierzchnia
Opis
Wskazania
1.
wschód od
2.
Świeszewa, po
Oczko wodne z
przybrzeżnymi
zbiorowiskami
roślinnymi, stanowiące
miejsce bytowania
rzadkich i chronionych
gatunków zwierząt
prawej stronie
Gryfice
linii kolejowej
Świeszewo-
„Świeszewo
III”
Upadły
Leśnictwo
Kołomąć
384 d
2,00
5.
Ryc. 26 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Świeszewo III”
Razem Obręb: Gryfice
31,42
52
Zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami
Zachowanie
istniejących
stosunków wodnych
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
Opis
Wskazania
Obręb: Kamień Pomorski
Śródleśne bagna i
torfowiska z udziałem
łozowisk i
trzcinowiska. Ostoja
zwierzyny oraz
miejsce występowania
i rozrodu ptaków,
płazów i gadów
Leśnictwo
Jatki
Świerzno
-
657 f
7,37
658 d
2,11
664 a
3,78
1.
2.
Utrzymanie obecnego
stanu siedliska
Zachowanie
istniejących
stosunków wodnych
6.
Ryc.27 Położenie proponowanego użytku ekologicznego w okolicach Trzebieszewa (bez nazwy)
53
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
Opis
6,35
Śródleśny zbiornik
wodny, który uległ
całkowitemu
przekształceniu w
torfowisko
przejściowe
Leśnictwo
Świerzno
Jatki
„Bagno
dzików”
660 c
7.
Ryc.28 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Bagno dzików”
54
Wskazania
1.
2.
Utrzymanie obecnego
stanu siedliska
Zachowanie
istniejących stosunków
wodnych
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Powierzchnia
1.
Ochrona śródleśnego
dystroficznego jeziora, 2.
z otaczającymi jej
pasem szuwarów,
mszaru torfowiska
przejściowego oraz
bagiennymi lasami
Okolice
Grębowa
Kamień
Pomorski
„Mszar koło
Grębowa”
Leśnictwo
Jatki
673 d
673 f
Opis
1,20
4,36
Wskazania
Pozostawienie terenu w
stanie obecnym
Objęcie ochroną
8.
Ryc.29 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Mszar koło Grębowa”
55
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
W
Powierzchnia
Opis
Wskazania
1.
bezpośrednim
2.
sąsiedztwie
Jeden z
najciekawszych
obiektów w gminie
Świerzno. Określono
tu kilka różnych
mikrobiotopów
siedliskowych.
doliny Wołczy
Świerzno
Leśnictwo
„Łabędzie
bagno”
Jatki
706 d
0,66
706 f
0,82
706 h
2,40
706 i
0,45
9.
Ryc.30 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Łabędzie bagno”
56
Utrzymanie obecnego
stanu siedliska
Zachowanie
istniejących stosunków
wodnych
Lp.
Gmina
Nazwa
Położenie
Leśnictwo
pododdział
Świerzno
Leśnictwo
-
Jatki
Powierzchnia
715 k
Opis
Zespół zbiorowisk
roślinnych terenów
podmokłych wraz z
charakterystyczna
roślinnością, miejsce
bytowania i rozrodu
ptaków, płazów i
gadów
5,30
Wskazania
1.
2.
Utrzymanie obecnego
stanu siedliska
Zachowanie
istniejących stosunków
wodnych
10.
Ryc.31 Położenie proponowanego użytku ekologicznego w okolicach Ciesławia (bez nazwy)
Razem Obręb: Kamień Pomorski
34,80
OGÓŁEM Nadleśnictwo
66,22
Gospodarka na tych obszarach powinna zmierzać do zapewnienia takich warunków
środowiska, które gwarantują zachowanie cennych biotopów. W przypadku istnienia
elementów
degradujących
(np.
wysypisk
śmieci,
oczyszczalni
ścieków,
arterii
komunikacyjnych i in.) działanie powinno zmierzać do zminimalizowania ich oddziaływania
na drodze rozwiązań technicznych lub prawnych.
57
9. Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe proponowane
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice proponuje się ustanowić następujące
zespoły przyrodniczo- krajobrazowe
Tab. 15 Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe proponowane w Nadleśnictwie Gryfice
Nazwa
Gmina
Obręb Gryfice
„Grądy”
Gryfice
Lokalizacja*
246a**, 247,
248a-g,j-l,
249 -252
Pow. [ha]
Przedmiot ochrony
153,47
Lasy bukowe rosnące na wzgórzach morenowych, oraz
fragmentu dawnego wyrobiska kopalni torfu
Obszar o wyjątkowych walorach krajobrazowych,
„Bagno
470b**, g, i,
107,90
dydaktycznych i prawie nie zmienionych warunkach
Ościęcino”
k, 471- 474
przyrodniczych z cennymi obszarami florystycznymi
Gryfice
SUMA
261,37
* wraz z wszystkimi wyłączeniami liniowymi (liniami oddziałowymi, drogami, rowami, itp.) położonymi w
granicach wymienionych wydzieleń.
** część wydzielenia
Charakterystyka
przyrodnicza
proponowanych
Zespołów
przyrodniczo-
krajobrazowych:

„Grądy”
W skład zespołu wchodzą dwa różne pod względem fizjonomicznym obszary
- wzgórza morenowe, stanowiące wododział Stuchowskiej Strugi i Otoczki, pokryte
lasem liściastym ze znacznym udziałem buka. Występują tu chronione gatunki płazów
i ptaków,
- tereny poeksploatacyjne kopalni torfu w Grądach- fragment torfowiska wysokiego,
umożliwiający śledzenie etapów sukcesji naturalnej terenów zniszczonych przez
pobór torfu. Występują tu cenne gatunki roślin26.

„Bagno Ościęcino”
Zespół obejmuje zarastające jezioro i bagno koło Ościęcina wraz z okolicznymi
łąkami i ciekami koło Jasiela i Ościęcina będące miejscem występowania chronionych
płazów i ptaków27.
26
27
Waloryzacja przyrodnicza gminy Gryfice – operat generalny. Biuro Konserwacji Przyrody. Szczecin 1997.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Gryfice – operat generalny. Biuro Konserwacji Przyrody. Szczecin 1997.
58
Wskazania na terenach proponowanych Zespołów przyrodniczo- krajobrazowych:
1. Zachowanie istniejących stosunków wodnych.
2. Ograniczenie antropopresji.
3. Ochrona przed zanieczyszczeniami.
10. Ochrona gatunkowa.
Listę gatunków podlegających ochronie zawierają: Rozporządzenie MŚ z dnia 9 lipca
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168,
poz. 1764), Rozporządzenie MŚ z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz Rozporządzenie
MŚ z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.
U. Nr 220, poz. 2237), na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92 poz. 880).

Ochrona gatunkowa grzybów i roślin
Określając listę gatunków grzybów i roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich
opierano się na: terenowych pracach urządzeniowych (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 2008),
waloryzacjach przyrodniczych gmin obejmujących zasięgiem teren Nadleśnictwa Gryfice,
Programie Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Gryfice (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 1999),
waloryzacji przyrodniczej nadleśnictwa.
Lista cennych i chronionych roślin i grzybów obejmuje:
-
Gatunki grzybów,
-
Gatunki porostów,
-
Gatunki mszaków,
-
Gatunki paprotników,
-
Gatunki roślin nasiennych.
Dla zamieszczonych na liście gatunków podano ich lokalizację, status ochronny,
kategorie zagrożenia na czerwonych listach, dyrektywach i konwencjach, a także źródło
informacji.
59
Rys.32 Owocnik Gwiazdosza rodz. Oddz. 354 b (fot. Piotr Zemełka)
Ryc.33 Stanowisko Pióropusznika strusiego- Oddz. 737 n (fot. Marek Myśliński)
60
Tab.16 Lista chronionych oraz rzadkich gatunków roślin stwierdzonych w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwie Gryfice dla których odnotowano dokładną lokalizację występowania.
Lp.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Źródło
Lokalizacja
OS
Ocz
Grzyby
1.
2.
3.
4.
Gwiazdosz rodz.
Gaestrum sp.
Purchawica olbrzymia
Langermannia gigantea
Sromotnik bezwstydny
Phallus impudicus
Szyszkowiec łuskowaty
Strobilomyces floccopus
1
S
4
S
10
S
10
S
Porosty
5.
6.
Chrobotek reniferowy
Cladonia rangiferina
Płucnica islandzka
Cetraria islandica
7
10
cz
10
cz
Mchy
7
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bielistka siwa
Leucobryum glaucum
Brodawkowiec czysty
Pseudoscleropodium
purum
Piórosz pierzasty
Ptilium crista-castrensis
Płonnik cienki
Polytrichum strictum
Płonnik rodz.
Polytrichum sp.
Polytrichum commune
fo.ulginosum
Próchniczek bagienny
Aulacomnium palustre
Rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi
Torfowiec błotny
Sphagnum palustre
Torfowiec czerwonawy
Sphagnum rubellum
Torfowiec kończysty
Sphagnum fallax
Torfowiec magellański
Sphagnum magellanicum
Torfowiec ostrolistny
Sphagnum capillifolium
Torfowiec postrzępiony
Sphagnum fimbriatum
cz
8
7
cz
7
cz
8
cz
4
7
cz
8
7
8
7
8
cz
cz
7
S
8
S
8
cz
4
S
7
8
S
7
2
3
4
21.
Torfowiec rodz.
Sphagnum sp.
5
6
61
PL
PZ
Wlkp.
Torf
22.
23.
Widłoząb Bergera
Dicranum undulatum
Widłoząb kędzierzawy
Dicranum polysetum
8
cz
7
cz
Skrzypy
24.
Skrzyp olbrzymi
Equisetum telmateia
2
Skrzyp zimowy
Equisetum hyemale
1
25.
26.
Skrzyp rodz.
Equisetum sp.
S
6
R
R
V
10
2
Widłaki
2
27.
Widłak goździsty
Lycopodium clavatum
3
S
R
S
R
4
10
1
2
28.
Widłak jałowcowaty
Lycopodium annotinum
3
6
10
29.
30.
Widłak torfowy
Lycopodium inundatum
Widłak rodz.
Lycopodium sp.
10
S
V
1
Paprotniki
31.
32.
33.
Nasięrżał pospolity
Ophioglossum vulgatum
Narecznica błotna
Thelypteris palustris
Narecznica
grzebieniasta
Dryopteris cristata
34.
Paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare
35.
Pióropusznik strusi
Matteuccia struthiopteris
6
S
V
V
V
E
V
E
4
6
V
R
2
3
S
4
10
1
2
S
Rośliny nasienne
36.
37.
38.
39.
Aster solny
Aster tripolium
Babka nadmorska
Plantago maritima
Babka wielonasienna
Plantago major subsp.
intermedia
Bagnica torfowa
Scheuchzeria palustris
4
10
4
10
S
V
V
V
S
V
V
Ex
V
E
4
4
8
1
2
3
40.
Bagno zwyczajne
Ledum palustre
cz
4
5
6
7
62
V
V
41.
Barwinek pospolity
Vinca minor
42.
Barwinek rodz.
Vinca sp.
8
10
2
4
10
cz
1
2
3
43.
Bażyna czarna
Empetrum nigrum
R
E
R
4
10
44.
Bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata
6
cz
3
45.
Borówka bagienna
Vaccinium uliginosum
V
4
10
2
3
46.
Bluszcz pospolity
Hedera helix
cz
4
6
10
47.
48.
49.
50.
Bluszczyk kurdybanek
Glechoma hederacea
Bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata
Brzoza omszona
Betula pubescens
Centuria pospolita
Centaurium erythraea
51.
Cis pospolity
Taxus baccata
52.
Czartawa drobna
Circaea alpina
53.
Czermień błotna
Calla palustris
2
5
cz
4
6
S
1
2
S
6
R
R
10
3
10
4
R
5
54.
55.
Dzięgiel litwor
Angelica archangelica
subsp. litoralis
Grążel żółty
Numphar luteum
6
4
5
10
4
Groszek błotny
Lathyrus palustre
Grzybienie białe
Nympheae alba
4
8
4
5
58.
Gruszyczka
jednokwiatowa
Moneses uniflora
9
59.
Gruszyczka zielonawa
Pyrola chlorantha
9
56.
57.
S
R
cz
V
V
V
V
V
cz
V
63
R
60.
Jarząb szwedzki
Sorbus intermedia
61.
Kalina koralowa
Viburnum opulus
62.
Kokorycz pełna
Corydalis solida
10
4
cz
10
4
R
R
1
2
63.
64.
65.
66.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Konwalia majowa
Convallaria majalis
Korzeniówka pospolita
Monotropa hypopitys
Kostrzewa leśna
Festuca altissima
Kozłek bzowy
Valeriana officinalis
subsp. sambucifolia
Kruszczyk błotny
Epipactis palustris
Kruszcyk
rdzawoczerwony
Epipactis atrorubens
Kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine
Kruszyna pospolita
Frangula alnus
Listera jajowata
Listera ovata
Listera sercowata
Listera cordata
Marzanka wonna
Galium odoratum
3
cz
6
10
3
10
4
E
4
I
5
S
10
S
1
10
S
-
V
V
V
V
E
cz
5
6
S
10
S
3
V
V
cz
10
3
71.
Modrzewnica zwyczajna
Andromeda polifolia
4
V
V
V
V
V
E
I
V
R
5
10
Pierwiosnka lekarska
Primula officinalis
10
73.
Podkolan biały
Platanthera bifolia
4
5
6
S
74.
Pomocnik baldaszkowy
Chimaphila umbellata
10
S
75.
Porzeczka czarna
Ribes nigrum
72,
76.
77.
78.
79.
Przygiełka biała
Rhynchospora alba
Przylaszczka pospolita
Hepatica nobilis
Przytulia wonna
Galium odoratum
Rokietnik pospolit
Hippophae rhamnoides
cz
4
cz
10
4
10
1
10
S
4
cz
1
S
1
80.
Rosiczka okrągłolistna
Drosera rotundifolia
3
S
4
64
R
R
5
8
10
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Rzęsa garbata
Lemna gibba
Siedmiopalecznik
błotny
Potentilla palustris
Sit żabi
Juncus ranarius
Sosna górska
Pinus mugo
Storczyk krwisty
Dactylorhiza incarnata
Storczyk szerokolistny
Dactylorhiza majalis
Storczyk
rdzawoczerwony
Epipactus atrorubens
Śnierzyca wiosenna
Leucojum vernum
Śnierzyca rodz.
Leucojum sp.
Śnierzyczka przebiśnieg
Galanthus nivalis
Świbka morska
Triglochin maritimum
Tajęża jednostronna
Goodyera repens
3
5
6
4
10
4
7
4
10
S
S
V
R
3
S
V
R
1
S
10
S
R
V
V
R
E
I
1
1
S
4
10
4
6
E
S
9
I
I
V
V
V
E
V
E
R
10
93.
94.
95.
Turzyca bagienna
Carex limosa
Turzyca darniowa
Carex cespitosa
Turzyca odległoklosa
Carex distans
10
V
4
R
R
4
96.
Turzyca piaskowa
Carex arenaria
4
7
10
97.
Turzyca siwa
Carex curta
4
cz
3
98.
Turzyca rodz.
Carex sp.
99.
Wąkrotka zwyczajna
Hydrocotyle vulgaris
100.
Wełnianka pochwowata
Eriophorum vaginatum
101.
Wełnianka szerokolistna
Eriophorum latifolium
102.
Wełnianka wąskolistna
Eriophorum
angustifolium
103.
Wełnianka rodz.
Eriophorum
104.
Wiciokrzew pomorski
Lonicera periclymenum
4
6
5
R
5
V
10
5
V
E
4
5
6
2
S
3
65
V
R
4
6
10
105.
Wilżyna ciernista
Ononis spinosa
3
106.
Woskownica europejska
Myrica gale
1
2
4
107.
Wrzosiec bagienny
Erica tetralix
cz
S
V
E
V
S
V
E
R
E
E
E
3
108.
Żurawina
drobnolistkowa
Vaccinium microcarpum
Żurawina błotna
Vaccinium oxycoccus
4
5
10
3
V
4
109.
V
5
Źródło informacji:
1
- Waloryzacje przyrodnicza Nadleśnictwa
2
– lustracja terenowa podczas prac taksacyjnych 2008
3
– Waloryzacja przyrodnicza gminy Gryfice
4
– Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów
5
- Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno
6
- Inwentaryzacja siedlisk Natura2000. 2006-2007 r.
7
- Urszula Banaś- Stankiewicz Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony rezerwatu
„Bór bażynowy w Mrzeżynie” Szczecin 2008.
8
- Urszula Banaś- Stankiewicz Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony rezerwatu
„Mszar koło Siemiedarżna” Szczecin 2008.
9
- Beata Bosiacka Rozmieszczenie i zagrożenia wybranych gatunków diagnostycznych w nadmorskich borach
bażynowych na zachodnim odcinku polskiego wybrzeża Bałtyku Szczecin 2005
10 _
Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Gryfice (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 1999)
Objaśnienia:
OS - ochrona ścisła (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.)
OCz - ochrona częściowa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.)
PL - Polska Czerwona Lista Roślin (Zarzycki, eds. 1992)
PZ - Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego (Żukowski, Jackowiak 1995)
Wlkp. - Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Wielkopolski (Żukowski, Jackowiak 1995)
Torf - Zagrożone gatunki flory torfowisk (Jasnowska J., Jasnowski M.1977)
s - gatunek objęty ochroną ścisłą,
cz - gatunek objęty ochroną częściową,
czp - gatunek objęty ochroną częściową, który może być pozyskiwany,
Ex- gatunki wymarłe,
66
E - gatunki wymierające,
V - gatunki narażone,
I - gatunki o nieokreślonej kategorii,
R- gatunki rzadkie,
K – gatunki o zagrożeniu niedostatecznie poznanym

Ochrona gatunkowa zwierząt
Określając listę gatunków zwierząt (bezkręgowców i kręgowców) chronionych,
zagrożonych i rzadkich opierano się na: terenowych pracach urządzeniowych (BULiGL
O/Gorzów Wlkp. 2008), waloryzacjach przyrodniczych gmin obejmujących zasięgiem teren
Nadleśnictwa Gryfice, Waloryzacji przyrodniczej Nadleśnictwa Gryfice, Programie Ochrony
Przyrody Nadleśnictwa Gryfice (BULiGL O/Gorzów Wlkp.1999).
Tab 17. Wykaz chronionych, rzadkich i zagrożonych zwierząt (bezkręgowców i kręgowców) w
Nadleśnictwie Gryfice*
Lp.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Źródło
Status
ochronny
Występowanie
PL
Cz
Gat
Nat.
VU
T
LR
T
BEZKRĘGOWCE
1.
Czerwończyk fioletek
Lycaena helle
2.
Czerwończyk nieparek
Lycaena dispar
3.
4.
5.
6.
7.
Jelonek rogacz
Lucanus cervus
Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo
Pachnica dębowa
Osmoderma eremita
Tygrzyk paskowany
Agriope bruennici
Zalotka większa
Leucohrrinia pectoralis
2
S
2
2
2
S
E
S
EN
T
VU
T
K
T
2
2
6
S
2
S
7
PŁAZY
8.
Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
4
S
2
4
5
9.
Kumak nizinny
Bombina bombina
S
6
7
8
10.
Ropucha zielona
Bufo viridis
5
8
S
11.
Ropucha szara
Bufo bufo
4
S
67
T
U
Lp.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Źródło
Status
ochronny
Występowanie
PL
Cz
Gat
Nat.
NT
T
5
6
8
4
12.
Rzekotka drzewna
Hyla arborea
S
5
6
8
2
13.
Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus
S
7
8
14.
Traszka zwyczajna
Triturus vulgaris
5
S
8
15.
Żaba jeziorkowa
Rana lessonae
5
8
Żaba moczarowa
Rana arvalis
5
16.
S
S
8
17.
Żaba śmieszka
Rana ridibunda
18.
Żaba trawna
Rana temporaria
5
S
4
S
5
8
19.
Żaba wodna
Rana esculenta
4
8
S
GADY
20.
Jaszczurka zwinka
Lacerta agillis
6
S
5
21.
Zaskroniec zwyczajny
Natrix natrix
S
6
8
68
U
Lp.
22.
23.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Żmija zygzakowata
Vipera berus
Żółw błotny
Emys orbicularis
Źródło
Status
ochronny
Występowanie
PL
Cz
Gat
Nat.
8
S
8
S
EN
E
T
S
R
LC
T
PTAKI
1
3
24.
Bielik
Haliaeetus albicilla
4
5
8
25.
Błotniak łąkowy
Circus pygargus
26.
Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
27.
Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
5
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
4
5
6
Bocian biały
Ciconia ciconia
5
4
28.
5
6
3
29.
Bocian czarny
Ciconia nigra
4
8
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Brodziec samotny
Tringa ochropus
Brodziec piskliwy
Tringa hypoleucos
Brzegówka
Riparia riparia
Brzęczka
Locustella luscinioides
Cyranka
Anas querquedula
Czajka
Venellus venellus
Czapla siwa
Ardea cinerea
Derkacz
4
6
4
S
5
S
T
5
S
T
5
S
T
4
S
T
1
cz
4
S
69
T
U
Lp.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Źródło
Status
ochronny
Występowanie
PL
Cz
Gat
Nat.
Crex crex
5
38.
Dudek
Upupa epops
39.
Gągoł
Bucephala clangula
6
S
5
S
T
8
39.
Gąsiorek
Lanius collurio
5
S
T
40.
Gęś gęgawa
Anser anser
5
Ł
T
42.
Kania ruda
Milvus milvus
4
S
K
NT
T
5
8
41.
Kokoszka zwyczajna
Gallinula chloropus
4
S
T
8
43.
Krakwa
Anas strepera
5
S
T
44.
Krętogłów
Jynx torquilla
5
S
T
45.
Kszyk
Gallinago gallinago
S
T
46.
Kuropatwa
Corvus corax
5
Ł
47.
Łabędź niemy
Cygnus olor
4
S
5
6
8
70
T
U
Lp.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Źródło
Status
ochronny
Występowanie
PL
Cz
Gat
Nat.
5
6
8
48.
49.
50.
51.
Łęczak
Tringa glareola
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
Mewa mała
Larus minutus
Myszołów zwyczajny
Buteo, buteo
4
S
5
S
5
S
LC
T
4
S
8
3
52.
Orlik krzykliwy
Aquila pomarina
S
5
LC
T
8
4
53.
Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
S
T
S
T
S
T
S
T
5
8
54.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps griseigena
4
8
55.
Perkozek
Trachybaptus ruficollis
4
8
56.
Pliszka górska
Motacilla cinerea
4
4
57.
Przepiórka
Coturnix coturnix
S
DD
T
5
58.
59.
60.
61.
Remiz
Remiz pendulinus
Różeniec
Anas acuta
Rybołów
Pandion haliaetus
Sowa błotna
Asio flammeus
5
S
5
S
5
S
5
S
T
VU
T
V
T
4
63.
62.
Srokosz
Lanius axcubitor
Strumieniówka
Locustella fluviatilis
S
T
S
T
5
5
71
U
Lp.
64.
65.
66.
67.
68.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Świerszczak
Locustella naevia
Trzciniak
Acrocephalus
arundinaceus
Trzmielojad
Pernis apivorus
Wąsatka
Panurus biarimucus
Wodniczka
Acrocephalus paludicola
Zimorodek
Alcedo atthis
Źródło
Status
ochronny
Występowanie
PL
Cz
Gat
Nat.
5
S
5
S
4
S
5
S
LC
T
S
VU
T
LC
T
5
6
4
S
T
S
T
cz
T
5
3
4
69.
Żuraw
Grus grus
5
8
SSAKI
1
70.
71.
72.
Bóbr europejski
Castor fiber
Gronostaj
Mustela erminea
Nietoperze (Rękoskrzydłe)
Chiroptera
3
5
S
3
3
73.
Wydra
Lutra lutra
cz
4
72
V
T
U
73
Źródło informacji:
1
- Waloryzacje przyrodnicza Nadleśnictwa
2
– Inwentaryzacja siedlisk Natura2000. 2007- 2008 r.
3
- Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza (2006- 2007)
4
– Waloryzacja przyrodnicza gminy Gryfice
5
– Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów
6
– Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno
7
- opracowanie: „Inwentaryzacja faunistyczna terenów Nadleśnictwa Gryfice pod kątem miejsc wystepowania
wybranych gatunków z Natura 2000” M. Jasiński, Z.Kajzer, D. Wysocki.
8_
Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Gryfice (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 1999)
Objaśnienia:
Status ochronny w Polsce (ochrona gatunkowa):
- S – ochrona ścisła
- cz – ochrona częściowa
- Ł- gatunek łowny
2) Kategorie zagrożeń w:
„Polska Czerwona Lista Zwierząt” (Cz):
- EX – wymarłe
- CR – krytycznie zagrożone
- EN – silnie zagrożone
- VU – umiarkowanie zagrożone
- NT – bliskie zagrożenia
- LC – najmniejszej troski
- DD – o statusie słabo rozpoznanym
„Polska Czerwona Księga Zwierząt” (PL):
- ExP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe
- CR – gatunki skrajnie zagrożone
- EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone
- VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
- NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia
- LC – gatunki najmniejszej troski
3) Gat. Nat. – gatunki zwierząt wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (TAK)
*W tabeli przedstawiono gatunki zwierząt zagrożonych, najcenniejszych dla których
odnotowano dokładną lokalizację występowania w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa
Gryfice. Poniżej zestawiono pozostałe gatunki zwierząt chronionych rzadkich i zagrożonych
występujące na terenie Nadleśnictwa Gryfice. Zestawiając poniższą listę opierano się głównie
na Programie Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Gryfice (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 1999).
74
Bezkręgowce
Biegacz fioletowy
Biegacz gajowy
Biegacz gładki
Biegacz obrzeżony
Biegacz polny
Biegacz pomarszczony
Biegacz skórzasty
Biegacz wręgaty
Mieniak tęczowy
Pachnica dębowa
Paź królowej
Skójka malarska
Szczeżuja spłaszczona
Szczeżuja wielka
Ślimak winniczek
Trzmiel kamiennik
Trzmiel łąkowy
Trzmiel leśny
Wynurt
-
Carabus violaceus
Carabus nemoralis
Carabus glabratus
Carabus marginalis
Carabus arvensis
Carabus intricatus
Carabus coriaceus
Carabus cancellatus
Apatura iris
Osmoderma eremita
Papilio machaon
Unio pictorum
Anodonta complamata
Anodonta cygnea
Helix pomatia
Bombus lapidarius
Bombus pratorum
Bombus sylvarum
Ceruchus chrysomelinus
Ryby
Łosoś
Troć
-
Salmo salar- E
Salmo trutta- NT
-
Bufo calami ta
Gady
Jaszczurka żyworodna
-
Lacerta vivipara
Ptaki
Batalion
Bączek
Bąk
Bekasik
Białorzytka
Bernikla kandadyjska
Bernikla obrożna
Biegus krzywodzioby
Biegus malutki
Biegus mały
Biegus morski
Biegus rdzawy
Biegus zmienny
Bielaczek
Błotniak stepowy
Bogatka
Brodziec krwawodzioby
Cierniówka
Czapla biała
Czarnowron
Czeczotka
-
Philomachus pugnax-EN, Nat.
Ixobrychus minutus-VU, Nat.
Botaurus stellaris-LC, Nat.
Lymnocryptes minimus- CR.
Oenanthe ocenanthe
Branta canadensis
Branta bernicla
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris teminckii
Calidris maritima
Calidris canutus
Calidris alpina-EN, Nat.
Mergus albellus
Circus macrourus
Parus major
Tringa totanus
Sylwia communis
Egretta alba, Nat.
Corvus corone corone
Carduelis flammea
Płazy
Ropucha paskówka
75
Czubatka
Czyż
Drozd śpiewak
Droźdżik
Dubelt
Dzierzba gąsiorek
Dzięcioł czarny
Dzięcioł duży
Dzięcioł średni
Dzięcioł zielony
Dzięciołek
Dzierlatka
Dziwonia
Dzwoniec
Edredon
Gadożer
Gajówka
Gawron
Gil
Grubodziób
Górniczek
Hełmiatka
Jastrząb gołębiarz
Jemiołuszka
Jer
Jerzyk
Kamusznik
Kania czarna
Kapturka
Kawka
Kobuz
Kopciuszek
Kormoran czarny
Kos
Kowalik
Krogulec
Kropiatka
Kruk
Krwawodziób
Krzyżodziób swierkowy
Kukułka
Kulczyk
Kulik cienkodzioby
Kulik mniejszy
Kulik wielki
Kwiczoł
Kwokacz
Lelek
Lerka
Lodówka
Łabędź czarnodzioby
Łabędź krzykliwy
Łozówka
Łyska
Makolągwa
-
-
Parus cristatus
Carduelis spinus
Trubadus philomelos
Turdus iliacus
Gallinago media- VU, Nat.
Lanius collurio
Dryocopus martius- Nat.
Dendrocopos major
Dendrocopos medius- Nat.
Picus viridis
Dendrocopos minor
Galerida cristata
Carpodacus erithrinus
Carduelis chloris
Somateria mollisima
Cticaetus gallicus-CR,Nat.
Sylvia borin
Corvus frugilegus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Ermophila alpestris
Netta Rufina- LC
Accipiter genitilis - Nat.
Bombycella garrulus
Fringilla montifringilla
Apus apus
Arenaria interpres
Milvus migrant-NT, Nat.
Sylvia atricapilla
Corvus monedula
Falco sobbuteo
Phoenicurus ochrurus
Phalacrocorax carbo
Turdus merula
Sitta europaea
Accipiter nisus
Porzana porzana- Nat.
Corvus corax
Tringa totanus
Loxia curvirostra
Cuculus canorus
Serinus serinus
Numenius tenuirostris- Nat.
Numenius phaeopus
Numenius arquata-VU
Turdus pilarisTringa nebularia
Caprimulgus europaeus-Nat.
Lullula arborea-Nat.
Clangula hyemalisCygus columbianus
Cygnus cygnus – Nat.
Acrocephalus palustris
Fulia atra
Carduelis cannabina
76
Markaczka
Mazurek
Mewa czarnogłowa
Mewa pospolita
Mewa siodłata
Modraszka
Muchołówka mała
Muchołówka szara
Muchołówka żałobna
Mysikrólik
Myszołów włochaty
Nurnik
Nurogeś
Nurzyk podbielały
Nur czarnoszyi
Nur rdzawoszyi
Ogorzałka
Ohar
Oknówka
Orlik grubodzioby
Ortolan
Orzechówka
Ostrygojad
Paszkot
Pelikan różowy
Pełzacz leśny
Pełzacz ogrodowy
Perkoz rogaty
Piecuszek
Piegża
Pierwiosnek
Pleszka
Pliszka żółta
Pluszcz
Płaskonos
Płatkonóg szydłodzioby
Płomykówka
Podgorzałka
Podróżniczek
Pokląskwa
Pokrzewka cierniówka
Pokrzewka jarzębata
Pokrzewka ogrodowa
Pokrzywnica
Potrzeszcz
Potrzos
Puchacz
Pustułka
Puszczyk
Pójdźka
Raniuszek
Rokitniczka
Rudzik
Rybitwa białoczelna
Rybitwa czubata
-
Melanitta nigra
Passer montanus
Larus melanocephallus-Nat.
Larus canus
Larus marinus
Parus caeruleus
Ficedula parva
Muscicapa stritata
Ficedula hypoleuca
Regulus regulus
Buteo lagopus
Cepphus grylle
Mergus merganser
Uria aalge
Gavia artica- EXP, Nat.
Gavia stel lata- Nat.
Aytha marilla
Adorna Adorna- LC
Delichon urbica
Aquila Langa- CR, Nat.
Emberiza hortulana- Nat.
Nucifraga caryocatactes
Hamaetopus ostralegus- VU
Turdus viscivorus
Pelecanus onacratolus- Nat.
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Podiceps auritus, Nat.
Phylloscopus trochilus
Sylvia curruca
Phylloscopus collybita
Phoenicurus phoenicurus
Motacilla flava
Cinclus cinclus
Anas clypeata
Phalaropus robatus, Nat.
Tyto alba
Aythya nyroca- EN, Nat.
Luscinia sveccica- NT, Nat.
Saxicola rubetra
Sylvia communis
Sylvia nisoria- Nat.
Sylvia borin
Prunella modularis
Emberiza calandra
Emberiza schoeniclus
Bubo Bubo-NT, Nat.
Falco tinnunculus
Strix aluco
Athene noctua
Aegithalos caudatus
Acrocephalus schoenobaenus
Erithacus rubecula
Sterna albifrons- NT, Nat.
Sterna sandvicensis-CR, Nat.
77
Rybitwa czarna
Rybitwa wielkodzioba
Rybitwa zwyczajna
Rycyk
Rzepołuch
Sierpówka
Sieweczka morska
Sieweczka obrożna
Sieweczka rzeczna
Siewka złota
Siewnica
Sikora bogatka
Sikora czarnogłowa
Sikora czubatka
Sikora modra
Sikora sosnówka
Sikora uboga
Siniak
Skowronek polny
Słowik rdzawy
Slowik szary
Sokół wędrowny
Sowa uszata
Sroka
Strzyżyk
Sójka
Szablodziób
Szczygieł
Szlachar
Szlamnik
Szpak
Śnieguła
Śpiewak
Świergotek drzewny
Świergotek łąkowy
Świstunka leśna
Świstunka żółtawa
Świstun
Trzcinniczek
Trznadel
Turkawka
Uhla
Wilga
Wodnik
Wrona siwa
Wróbel
Wojcik
Wydrzyk tęposterny
Wydrzyk wielki
Zaganiacz
Zausznik
Zięba
Zniczek
-
Chlidonias Niger- Nat.
Sterna caspia- Nat.
Sterna hi rundo- Nat.
Limosa limosa
Carduelis flavirostris
Streptopelia decaocto
Charadius alexandrinus- Nat.
Charadius hiaticula –VU.
Charadius dubois
Pluvialis apricaria- EXP, Nat.
Pluvialis squatarolla
Parus major
Parus montanus
Parus cristatus
Parus caeruleus
Parus ater
Parus palustris
Columba oenas
Alauda arvensis
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Falco peregrinus- CR, Nat.
Asio otus
Pica pica
Troglodytes troglodytes
Garrulus glandarius
Recurvistra avosetta- Nat.
Carduelis carduelis
Mergus serrator- EN
Limosa lapponica
Sturnus vulgaris
Pletrophenax nivalis
Turdus philomelos
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus inornatus
Anas penelope- CR
Acrocephalus scirpaceus
Emberiza citrinella
Streptopelia turtur
Melanitta fusca
Oriolus oriolus
Rallus aquaticus
Corvus corone cornix
Passer domesticus
Phylloscopus pomarinus
Sterocarius pomarinus
Sterocarius skua
Hippolais icterina
Podiceps nigricolis
Fringilla coelebs
Regulus ignicapillus
Ssaki
78
Borowiaczek
Borowiec wielki
Gacek brunatny
Jeż wschodni
Jeż zachodni
Karlik malutki
Kret europejski
Łasica
Mroczek posrebrzany
Mroczek późny
Nocek Natterera
Nocek rudy
Podkowiec mały
Ryjówka aksamitna
Ryjówka malutka
Rzęsorek mniejszy
Rzęsorek rzeczek
Wiewiórka
Nyctalus leisleri- VU
Nyctalus naoctula
Plecotus auritus
Erinaceus roumanicus
Erinaceus europaeus
Pipistrellus pipistrellus
Talpa europaea
Mustella nivalis
Vespertilio murinus- LC
Eptesicus serotinus
Myotis Nattereri
Myotis daubentoni
Rinolophus hipposideros- EN, Nat.
Sorex araneus
Sorex minutus
Neomys anomalus, LC
Neomys fodiens
Sciurus vulgaris
79

Ochrona strefowa zwierząt chronionych
Ostoje, miejsca rozrodu i regularnego przebywania niektórych gatunków zwierząt
podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 28 września 2004 roku w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Na terenie Nadleśnictwa Gryfice
wyznaczono 3 strefy ochronne gniazda bielika.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na 01.01. 2009 rok w bazie danych
Nadleśnictwa Gryfice ujęto 3 strefy ochronne.
Dwie strefy ochronne zlokalizowane na terenie obrębu Gryfice ustanowione
są Zarządzeniem Nr 291/97 Wojewody Szczecińskiego z dnia 19 grudnia 1997 roku.
Jedna strefa ochronna zlokalizowana na terenie obrębu Kamień Pomorski ustanowiona
jest Zarządzeniem Nr 43/84 Wojewody Szczecińskiego z dnia 22 października 1984 roku.
Tab.18 Wykaz stref ochronnych zwierząt w Nadleśnictwie Gryfice wg stanu na 01.01.2009 rok.
Lp.
Gatunek
Strefa ochrony całorocznej
Strefa ochrony okresowej
Obręb Gryfice
1.
Bielik
2.
Bielik
7.
Bielik
Obręb Kamień Pomorski
Tab.19 Zestawienie zbiorcze powierzchni stref ochronnych w Nadleśnictwie Gryfice wg stanu na
01.01.2009 rok.
Obręb
Gryfice
Kamień
Pomorski
Nadleśnictwo
Strefa
całoroczna
31,74
Strefa
okresowa
99,22
Łącznie
11,83
81,83
93,66
43,57
181,05
224,6
130,96
Nadleśnictwo Gryfice według stanu na dzień 01.01.2009 roku zlokalizowało gniazda
ptaków chronionych wokół których należy ustanowić strefy ochronne.
Poniżej zestawiono wykaz proponowanych stref ochronnych ptaków w Nadleśnictwie
Gryfice
80
Tab.20 Lokalizacja proponowanych stref ochronnych zwierząt w Nadleśnictwie Gryfice wg stanu na
01.01.2009 roku
Lp.
Gatunek
Strefa ochrony całorocznej
Strefa ochrony okresowej
Obręb Gryfice
1.
Bielik
2.
3.
5.
6.
Bielik
Bocian czarny
Bocian czarny
Orlik krzykliwy
Kania ruda
Bocian czarny
7.
Kania ruda
4.
Obręb Kamień Pomorski
*- część wydzielenia
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 czerwca
2009 roku likwiduje wszystkie trzy ustanowione wcześniej strefy ochrony ostoi oraz miejsca
rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową wyznaczone
na terenie Nadleśnictwa Gryfice. Znak sprawy: RDOŚ-32-WOPN-6652/9/1/09/mk.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 czerwca
2009 roku ustala cztery strefy ochrony ostoi oraz miejsca rozrodu i regularnego przebywania
zwierząt objętych ochroną gatunkową. Znak sprawy: RDOŚ-32-WOPN-6652/9/2/09/mk.
Lokalizację ustalonych stref przedstawia poniższa tabela.
Tab.21 Strefy ochronne ustalone w Nadleśnictwie Gryfice 5 czerwca 2009 roku.
Lp.
Gatunek
Strefa ochrony całorocznej
Obręb Gryfice
1.
2.
3.
4.
Bielik
Kania ruda
Bocian czarny
Orlik krzykliwy
*- część wydzielenia
81
Strefa ochrony okresowej
82
II. Ustawa o lasach
Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym prowadzenia gospodarki leśnej jest
Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Zawarte są w niej zamierzenia w zakresie
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zobowiązania międzynarodowe Polski, zwłaszcza
dotyczące zasad ochrony lasu (konferencje ministerialne poświęcone ochronie lasów
w Europie: Strasburg 1990 i Helsinki 1993). Zgodnie z ustawą, w Polsce prowadzi się
trwale zrównoważoną gospodarkę leśną z uwzględnieniem następujących celów:
 zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki
życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych cennych przyrodniczo
i krajobrazowo,
 ochrony gleb,
 ochrony wód,
 produkcji na zasadzie racjonalnej gospodarki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu.
W Nadleśnictwie Gryfice poza ogólnie stosowaną ochroną środowiska przyrodniczego
ustanowiono:
1. Gospodarstwo specjalne.
2. Lasy ochronne.
1. Gospodarstwo specjalne.
Zgodnie z § 82 Instrukcji Urządzania Lasu i ustaleniami I KTG, do gospodarstwa
specjalnego zaliczono lasy, które pełnią wyjątkowe funkcje pozaprodukcyjne. Są to często
drzewostany wyłączone z użytkowania rębnego, a wykonywane zabiegi uzależnione
są wyłącznie potrzebami przyrodniczymi.
Do gospodarstwa specjalnego zaliczono (w drzewostanach często cechy się nakładają):
 rezerwaty przyrody projektowane,
 lasy stanowiące otulinę szkółki,
 lasy stanowiące cenne fragmenty przyrody, w tym lasy na si edliskach Bs, Bb,
BMb, LMb, Ol3, Lł, OlJ oraz na siedliskach przyrodniczych kategorii A,
 lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych
 lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
83
 ostoje ksylobiontów,
 lasy na terenie ośrodków wypoczynkowych i w ich najbliższym otoczeniu,
 lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
Tab. 22 Gospodarstwo specjalne.
Gospodarstwo
Specjalne
Powierzchnia leśna zalesiona i nie zalesiona
Obręb
Nadleśnictwo
Gryfice
Kamień Pomorski
ha
%
ha
%
ha
%
3128,48
28,3
613,81
9,4
3742,29
21,3
2. Lasy ochronne
Ze względu na pełnienie wielu funkcji pozaprodukcyjnych, część lasów Nadleśnictwa
Gryfice zaliczono do lasów ochronnych. Gospodarka w nich podlega pewnym ograniczeniom.
Większość lasów ochronnych tworzy gospodarstwo lasów ochronnych, niewielką cześć
zaliczono do gospodarstwa specjalnego oraz gospodarstwa przebudowy, zgodnie z § 82
Instrukcji urządzania lasu (2003).
Tab.23 Lasy ochronne
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona lasów ochronnych
Gryfice
Kamień Pomorski
Nadleśnictwo
ha
%
ha
%
ha
%
2736,03
24,8
658,70
10,1
3394,73
19,3
Tab.24 Zestawienie powierzchni lasów ochronnych z rozbiciem na kategorie ochronności
Lp.
Wiodące i podrzędne kategorie ochronności
Obr. Kamień
Pomorski
Obr. Gryfice
Nadleśnictwo
ha
1
2
3
lasy glebochronne
lasy glebochronne o szczególnym znaczeniu
dla obronności i bezpieczeństwa Państwa
lasy glebochronne o szczególnym znaczeniu
dla obronności i bezpieczeństwa Państwa,
stanowiące ostoje zwierząt podlegających
ochronie gatunkowej
ha
%
225,87
631,18
857,05
4,9
978,76
-
978,76
5,6
87,56
-
87,56
0,5
721,73
-
721,73
4,1
4
lasy wodochronne
5
lasy w granicach administracyjnych miast
i w odległości do 10 km od granic
administracyjnych miast liczących ponad
50 tys. mieszkańców
79,10
-
79,10
0,4
6
lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej
przyrody
lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających
92,73
-
92,73
0,5
171,11
27,52
198,63
1,1
7
84
8
9
10
11
ochronie gatunkowej
lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności
i bezpieczeństwa Państwa
lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności
i bezpieczeństwa Państwa, wodochronne
lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności
i bezpieczeństwa Państwa, wodochronne,
stanowiące ostoje zwierząt podlegających
ochronie gatunkowej
lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności
i bezpieczeństwa Państwa, stanowiące ostoje
zwierząt podlegających ochronie gatunkowej
OGÓŁEM
153,87
-
153,87
0,9
133,49
-
133,49
0,8
69,48
-
69,48
0,4
22,33
-
22,33
0,1
2736,03
658,70
3394,73
19,3
III. Inne formy ochrony przyrody.
1. Obszar węzłowy i korytarze ekologiczne.
Składnikiem europejskiej sieci ekologicznej ECONET, opracowanej w ramach
europejskiego programu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN, jest krajowa sieć
ekologiczna ECONET-PL. Sieć tworzona jest w celu zintegrowania obszarów chronionych
istniejących w poszczególnych krajach europejskich i obszarów przewidzianych do ochrony,
zgodnie z ustanowionymi kryteriami i standardami.
Nadleśnictwo Gryfice leży w obrębie dwóch obszarów węzłowych rangi
międzynarodowej
-01- M Obszar Ujścia Odry,
-02- M Obszar Wybrzeża Bałtyku
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice wytypowano korytarz ekologiczny, przebiegający
wzdłuż rzeki Regi, o znaczeniu krajowym, łączący następujące obszary węzłowe o znaczeniu
międzynarodowym:
-
01-M- Obszar Ujścia Odry
-
02-M- Obszar Wybrzeża Bałtyku
-
06-M- Obszar Pojezierza Drawskiego
Według prof. Jędrzejowskiego, przez teren nadleśnictwa przechodzą dwa korytarze
ekologiczne:
-
Gryfice Północny (KPn- 16c)
-
Puszcza Goleniowska- Puszcza Koszalińska (GKPn-16
85
C. WALORY PRZYRODNICZO-LEŚNE
Ryc.34 Podtopiony drzewostan olszowy- leśnictwo Pobierowo (fot. Bartłomiej Małecki)
1. Rzeźba terenu.
Rzeźba
terenu
nadleśnictwa,
ukształtowana
w
czwartorzędzie,
jest
mocno
urozmaicona: od pagórkowatego pasa wydm nadmorskich, poprzez wyraźnie płaskie tereny w
pasie przymorskim, do falistych i pagórkowatych w pozostałej części nadleśnictwa.
Najniżej położone grunty nadleśnictwa (od 0,5 do 1,5 m n.p.m.) to oddziały:536
(leśnictwo Pobierowo), 549 (leśnictwo Niczonów), 58 (leśnictwo Mrzeżyno). Najwyżej
położone punkty znajdują się w oddziałach 377 i 385 obrębu Gryfice, leśnictwo Kołomąć,
położone odpowiednio na rzędnych 75,5 i 72,3 m n.p.m.
86
2. Budowa geologiczna
Dzisiejszy obraz budowy geomorfologicznej na omawianym terenie wykształcił się
w wyniku działalności lodowca, jak też w wyniku procesów peryglacjalnych oraz
postglacjalnych procesów denudacyjnych i akumulacyjnych, a także procesów (głównie
akumulacyjnych) zachodzących w holocenie.
Wyróżniono następujące utwory geologiczne:
a) holoceńskie (najmłodsze) to torfy, namuły, piaski morskie, piaski, mułki i żwiry rzeczne
oraz utwory peryglacjalne – piaski eoliczne, wydmy, piaski i gliny deluwialne;
b) plejstoceńskie (glacjalne) to utwory wykształcone w zlodowaceniu północnopolskim,
w stadiale pomorskim. Wykształcone w postaci piasków, żwirów, glin, iłów, mułów;
c) kredowe i jurajskie – kry utworów starszych pozostające jako ostańce erozyjne,
wykształcone w postaci iłów, występują sporadycznie w okolicach Kamienia Pomorskiego.
Opis występujących w Nadlesnictwie Gryfice utworów geologicznych:
- piaski, mułki i żwiry rzeczne /fBPm/ - osady związane głównie z recesją lądolodu
fazy pomorskiej, oraz młodsze, ale jeszcze nie holoceńskie. Reprezentują je piaski drobnoi średnioziarniste z wkładkami mułków oraz piaski ze żwirem wypełniające rozległe
obniżenia oraz doliny. Osadzone zostały przez wody odpływające w kierunku zachodnim, lub
północnym często przez obszary o nieuformowanej sieci dolinnej.
- glina zwałowa /gzBPm/ - bierze udział w budowie moren czołowych, ozów i kemów.
Występuje również na powierzchni osadów wodnolodowcowych /sandrów/ w wyniku
grawitacyjnego przemieszczania się w postaci półpłynnego błota. Miąższość jej dochodzi
miejscami do 20 m, choć na ogół nie przekracza 5 – 12 m. W strefie akumulacji marginalnej
jest bardzo piaszczysta i zawiera więcej grubszych frakcji.
- piaski i żwiry lodowcowe - /gBPm/ - są na ogół osadami różnoziarnistymi ze żwirem
i głazikami, często zaglinionymi, bezstrukturalnymi, zazębiającymi się lub zastępującymi
glinę zwałową, bądź też leżące na niej. Niekiedy są dobrze przemyte i warstwowane.
Powszechnie towarzyszą morenom czołowym, ozom, kemom i rynnom polodowcowym.
Miąższość ich wynosi na ogół 1 – 2 m, dochodząc czasami do kilkunastu metrów.
- piaski i żwiry wodnolodowcowe /fgBPm/ (dolne i górne). Dolne piaski i żwiry
występują miejscami pod gliną zwałową fazy pomorskiej osiągając miąższość 5 – 10 m.
Natomiast górne występują na przedpolu moren czołowych w formie sandrów oraz wzdłuż
linii odpływów marginalnych niekiedy w głęboko wciętych dolinach. Są to osady piaszczysto
87
–żwirowe, niekiedy piaszczyste drobno- i średnioziarniste, dobrze przemyte, warstwowe.
Miąższość ich wynosi na ogół 20 m.
torfy /tH/ - utwory holoceńskie. Występują w zagłębieniach bezodpływowych
-
na wysoczyźnie morenowej i na sandrach, w dolinach rzecznych oraz w rozległych
zagłębieniach maskując ich pierwotną rzeźbę. Osiągają miąższość ponad 0,5 m. W
przeważającej części są to torfy brunatne, różnych gatunków ze zdecydowaną przewagą
torfów sfagnowych28.
3. Typy gleb.
W nadleśnictwie dominują gleby rdzawe (RD) – 32,47%, gleby bielicowe (B) – 17,37% oraz
gleby murszowate (MR) – 15,37%.
35
32,47
30
25
20
17,33 15,37
%
13,64
15
10
5
8,82
4,53 4,23
1,14 1,06 0,54 0,45 0,17 0,25
0
Ryc.35 Struktura typów gleb
28
J. E. Mojski. 1977. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200000. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa.
88
4. Wody.
Wody powierzchniowe
Ryc.36 Fragment mapy hydrograficznej Polski
Nadleśnictwo Gryfice położone jest w dorzeczach rzek przymorza. Głównymi ciekami
przepływającymi przez teren nadleśnictwa, mającymi wpływ na stosunki wodne, są rzeki
Dziwna i Rega.
Rzeka Dziwna jest cieśniną długości 32,4 km, łączącą Zalew Szczeciński z Bałtykiem.
W okolicy Kamienia Pomorskiego tworzy Zalew Kamieński z Wyspą Chrząszczewską oraz
po zachodniej stronie mniejsze Jezioro Koprowo. Przez Zatokę Wrzosowską Zalewu
Kamieńskiego, nad którą leżą Dziwnówek i Wrzosowo, uchodzi do Zatoki Pomorskiej.
Dziwna zawdzięcza swoją nazwę zmieniającym się w różnych porach roku kierunkom
płynięcia wody. Jej korytem odpływa 10% wód Zalewu Szczecińskiego. Odpływ następuje
najczęściej wiosną, natomiast w pozostałych okresach, przy wiatrach wiejących z północnego
zachodu mogą występować wylewy wód z Zatoki Pomorskiej tzw. cofka.
Rega wypływa z Jez. Resko na Pojezierzu Drawskim. Jest jedną z najdłuższych rzek
Pomorza, o długości 175 km. Na niektórych odcinkach Rega płynie krętym korytem,
w związku z tym dolina rzeki jest nieco krótsza i ma 160 km długości. Całe dorzecze Regi
zajmuje obszar 2724 km2 i znajduje się na obszarze zlodowacenia bałtyckiego. Typ rzeźby
młodoglacjalnej, dość urozmaiconej z licznymi, niewielkimi zagłębieniami bezodpływowymi
i oczkami. Deniwelacje zlewni dochodzą miejscami do 40 m. Dolina rzeki miejscami
89
zabagniona. Zasilanie Regi w wodę jest mniej więcej równomierne na całej jej długości.
Średni wieloletni przepływ wody w strefie ujściowej rzeki wynosi około 19,4 m3/s, natomiast
przepływy maksymalne i minimalne pojawiające się z prawdopodobieństwem raz na 100 lat
mogą osiągać wartości od ponad 80 m3/s do około 6 m3/s29.
Główne dopływy Regi:
-Mołstowa
- Rekowa
- Piaskowa
- Ukleja
- Sąpólna
- Lubieszowa
Oprócz wymienionych rzek dużą rolę spełniają liczne mniejsze cieki i kanały oraz sieć
rowów melioracyjnych. Najważniejsze z nich to rzeki: Gardominka, Otoczka, Stara Rega,
Stuchowska Struga, Wołcza.
Dość istotną rolę odgrywają także dość liczne jeziora, małe jeziorka i śródleśne oczka
wodne, torfowiska, bagna i mokradła. Większe jeziora zlokalizowane w zasięgu terytorialnym
nadleśnictwa to:
- Resko Przymorskie o powierzchni 577,1 ha; średnia głębokość wynosi 1,3 m, zaś
maksymalna głębokość 2,5 m;
- Liwia Łuża o powierzchni 210,8 ha; średnia głębokość jeziora to 0,9 m, zaś maksymalna 1,7
m;
- Trzygłowskie (2)
- Kołomąckie
- Ińsko (Rybokarty)
- Jatkowskie
- Bagno Pogorzelica30
Elementem bardzo istotnym dla stosunków wodnych na terenie nadleśnictwa jest stan
techniczny urządzeń wodno- melioracyjnych. Nieprawidłowa regulacja odpływu wody może
doprowadzić do nadmiernego przesuszania gleb organicznych wywołując nieodwracalne
zmiany w ich strukturze.
29
30
Atlas hydrologiczny Polski. 1987. IMiGW, Wyd. Geolog. Warszawa.
J. Jańczak (red.). 1999. Atlas jezior Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.
90
Wody podziemne
Według Regionalizacji Hydrogeologicznej Polski obszar nadleśnictwa położony jest
w regionie Pomorskim. W regionie tym górne piętro wodonośne jest czwartorzędowe, piętra
drugorzędne natomiast pochodzą z okresu trzeciorzędowego, kredowego i jurajskiego.
Zasobność wód podziemnych zwykłych na terenie nadleśnictwa jest średnia,
głębokość formacji wodonośnych mieści się w przedziale 20-150 metrów, a typy formacji
wodonośnych określane są mianem porowo- szczelinowych31.
W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa nie ma żadnego większego zbiornika wód
podziemnych.
Ochrona zbiorników (zwłaszcza tych lokalnych) powinna polegać głównie
na niedopuszczaniu do zanieczyszczania wód oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu
szkodliwym wpływom na obszary ich zasilania, co powinno się osiągnąć przez pełne
skanalizowanie miejscowości i budowę sieci wodociągowych.
5. Roślinność.
Ryc.37 Mapa Potencjalnej Roślinność Naturalnej Polski (fragment)
31
K. Kaczanowska (red.) 2002. Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin.
91
W oparciu o Mapę potencjalnej roślinności naturalnej Polski32 – arkusz 3: Pobrzeże
Szczecińskie i Pojezierze Zachodniopomorskie (Matuszkiewicz 1995) obszar nadleśnictwa to
tereny gdzie nawet niewielkie zróżnicowanie reliefu bardzo silnie przekłada się na
potencjalną szatę roślinną. Wynika to z dużej potencjalnej żyzności siedlisk ich
zróżnicowania w warunku łagodnego klimatu, zróżnicowaniem występowania wód
powierzchniowych oraz mozaikowatym rozłożeniem obszarów bagiennych. Większą
różnorodnością cechują się jedynie obszary wzniesień morenowych w pasie pojezierzy.
Zespoły roślinne w Nadleśnictwie Gryfice i odpowiadające (dla zespołów leśnych) im
siedliskowe typy lasu (poniżej nazw zespołów występujących w legendzie mapy potencjalnej
roślinności podane zostały nazwy naukowe obecnie obowiązujące):
(1) Ols środkowoeuropejski - Carici elongate – Alnetum sensu lato
- Ribeso nigri – Alnetum – ols porzeczkowy. Zespół w typie olsu typowego (Ol) i niekiedy (OlJ).
- Sphagno squarrosi – Alnetum – ols torfowcowy. Zespół w typie lasu mieszanego
bagiennego
(5) Niżowe łęgi olszowe i jesionowo – olszowe siedlisk wodogruntowych, okresowo lekko
zabagnionych - Circaeo – Alnetum
- Fraxino – Alnetum – łęg jesionowo olszowy. Zespół w typie siedliskowym olsu jesionowego (OlJ)
(8) Grądy subatlantyckie bukowo – dębowo – grabowe (Stellario – Carpinetum); postać pomorska
uboga
- Stellario holosteae – Carpinetum betuli – grąd subatlantycki. Zespół w typie lasu świeżego – Lśw
i lasu wilgotnego - Lw.
(29) Żyzna buczyna niżowa - Melico – Fagetum
- Galio odorati – Fagetum – żyzna buczyna niżowa. Zespół w typie siedliskowym lasu świeżego Lśw.
(41) Świetlista dąbrowa (Potentillo albae – Quercetum typicum)
- Potentillo albae – Quercetum petraeae – świetlista dąbrowa subkontynentalna.
(43) Subatlantycka wilgotna dąbrowa acydofilna- Betulo- Quercetum roboris
(44) Subatlantycki acydofilny las bukowo – dębowy typu pomorskiego - Fago – Quercetum petraeae
- Fago – Quercetum petraeae – pomorski las bukowo – dębowy. Zespół w typie siedliskowym boru
mieszanego świeżego (BMśw), boru mieszanego wilgotnego (BMw) oraz lasu mieszanego świeżego
(LMśw).
(47) Kontynentalne bory mieszane – Pino – Qoercetum auct. polon.
32
W. Matuszkiewicz. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. PAN, Warszawa
92
- Querco roboris – Pinetum – kontynentalny bór mieszany. Zespół w typie siedliskowym boru
mieszanego świeżego (BMśw), boru mieszanego wilgotnego (BMw), lasu mieszanego świeżego
(LMśw) oraz lasu mieszanego wilgotnego (LMw).
(48) Nadmorski bór sosnowy, nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri-Pinetum)
-sosnowy bór rosnący na glebach bielicowych wytworzonych z piasków luźnych na
nadmorskich wydmach szarych. Jest to zespół roślinności należący wraz z pozostałymi
borami sosnowymi do klasy Vaccinio-Piceetea.
(49) Suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego (Leucobryo – Pinetum),
boru suchego (Cladonio – Pinetum) i boru wilgotnego (Molinio – Pinetum)
- Leucobryo – Pinetum – subatlantycki bór sosnowy świeży. Zespół w typie siedliskowym boru
świeżego (Bśw).
- Cladonio – Pinetum – bór sosnowy suchy. Zespół w typie siedliskowym boru suchego (Bs).
- Molinio caeruleae - Pinetum – bór sosnowy wilgotny. Zespół w typie siedliskowym boru wilgotnego
(Bw).
(53) Kontynentalne bory bagienne - Vaccinio uliginosi-Pinetum
- Vaccinio uliginosi – Pinetum – bór sosowy bagienny. Zespół typie siedliskowym boru bagiennego
(Bb) i boru mieszanego bagiennego (BMb).
(▲) Mszary wysokotorfowiskowe - Sphagnetalia magellanici
- Sphagnetum magellanici.
- Eriophorum vaginatum – Sphagnum fallax.
(▼) Wilgotne wrzosowiska atlantyckie- Sphagno-Ericetalia
(
) Kontynentalny bór bagienny - Vaccinio uliginosi – Pinetum
- Vaccinio uliginosi – Pinetum – bór sosowy bagienny. Zespół typie siedliskowym boru bagiennego
(Bb) i boru mieszanego bagiennego (BMb).
(♦) Nadmorskie i śródlądowe zbiorowiska solniskowe Thero- Salicornietea, Cakiletea
maritimae, Asteretea trifolium)
Według mapy potencjalnej roślinności w nadleśnictwie dominują: Żyzna buczyna
niżowa, Subatlantycka wilgotna dąbrowa acydofilna, Subatlantycki acidofilny las bukowodębowy typu pomorskiego i Ols środkowoeuropejski.
93
6. Świat zwierzęcy
Z dostępnych materiałów faunistycznych (waloryzacje przyrodnicze gmin i inne )
wynika, że na terenie Nadleśnictwa Gryfice żyje:

26 gatunków bezkręgowców podlegające ochronie gatunkowej

13 gatunków płazów podlegających ochronie gatunkowej

5 gatunków prawnie chronionych gadów m.in. bardzo rzadki żółw błotny.

2 gat. ryb podlegających ochronie gatunkowej

ponad 230 gatunków ptaków.

ponad 40 gat. ssaków, w tym 22 gatunki prawnie chronione m. in. Borowiec
wielki, gacek brunatny, nocek rudy, jeż zachodni i wschodni.
7. Typy siedliskowe lasu
Szczegółowe zestawienie typów siedliskowych lasu zawiera elaborat IV rewizji
urządzania lasu Dział I. Ogólna Charakterystyka Lasów. Charakterystyka przyrodniczych
warunków produkcji leśnej.
Typ siedliskowy lasu jest podstawową jednostką w systemie klasyfikacji siedlisk
leśnych,
obejmującą
powierzchnie
leśne
o
zbliżonych
warunkach
siedliskowych
wynikających z żyzności i wilgotności gleb, podobieństwa klimatu oraz ukształtowania terenu
i jego budowy geologicznej.
W Nadleśnictwie Gryfice występuje 15 typów siedliskowych lasu terenów nizinnych.
Na ich podstawie zaproponowano gospodarcze typy drzewostanów i orientacyjne składy
gatunkowe upraw (Zasady Hodowli Lasu 2003).
Tab.25 Zestawienie powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej wg typów siedliskowych lasu
w obrębach i Nadleśnictwie, oraz porównanie ze stanem na 01.01.1999 r.
Lp.
Typ
siedlisko
wy lasu
Powierzchnia zalesiona i nie zalesiona wg stanu na 01.01.2009 r.
obr. Gryfice
obr. Kamień Pomorski
Razem Nadleśnictwo
%
4
ha
5
%
6
ha
7
%
8
Pow. zal. i nie zal. wg.
stanu na 01.01.1999 r.
Razem Nadleśnictwo
ha
%
9
10
1
2
ha
3
1
Bs
237.06
2,1
-
-
237.06
1,4
476.36
2,8
2
Bśw
549.46
5,0
77.38
1,2
626.84
3,6
949.27
5,6
3
Bw
350.78
3,2
-
-
350.78
2,0
223.91
1,3
4
Bb
84.41
0,8
-
-
84.41
0,5
88.91
0,5
5
BMśw
179.16
1,6
1092.56
16,8
1271.72
7,2
5714.79
33,7
6
BMw
114.61
1,0
160.99
2,5
275.60
1,6
1428.26
8,4
94
7
BMb
332.53
3,0
83.58
1,3
416.11
2,4
104.46
0,6
8
LMśw
2878.66
26,1
2577.92
39,6
5456.58
31,1
3379.37
20,0
9
LMw
1051.37
9,5
1217.39
18,7
2268.76
12,9
684.70
4,0
10
LMb
252.24
2,3
83.60
1,3
335.84
1,9
49.94
0,3
11
Lśw
3197.54
29,0
411.08
6,3
3608.62
20,5
2007.81
11,9
12
Lw
585.29
5,3
123.00
1,9
708.29
4,0
199.74
1,2
13
Ol
882.53
8,0
541.27
8,3
1423.80
8,1
1223.29
7,2
14
OLJ
337.13
3,0
133.28
2,1
470.41
2,7
416.08
2,5
15
Lł
10.86
0,1
-
-
10.86
0,1
-
-
11043,63
100,0
6502,05
100,0
17545.68
100,0
16946.89
100,0
Razem
Ryc.38 Struktura typów siedliskowych lasu Nadleśnictwa Gryfice
35
31,1
30
25
20,5
20
15
10
5
12,9
7,2
7,2
4,0
3,6
2,7
2,4
0
95
2,0
1,6
1,9
1,4
0,5
0,1
%
8. Drzewostany
Drzewostany stanowią jedno z kluczowych ogniw ekosystemu leśnego, dlatego też
w „Programie” przedstawiono je pod kątem:

bogactwa gatunkowego,

budowy pionowej,

pochodzenia.
Ryc.39 Drzewostan wielogatunkowy zimą- leśnictwo Świerzno (fot. Bartłomiej Małecki)
96

Bogactwo gatunkowe.
Bogactwo gatunkowe analizowano pod względem ilości gatunków w składzie
gatunkowym I i II piętra. Gatunków występujących w formie domieszek w tych warstwach
nie brano pod uwagę (ich udział powierzchniowy lub ilościowy nie przekracza 5 %).
Obręb,
nadleśnictwo
Bogactwo gatunkowe,
drzewostany
jednogatunkowe
Obręb
Gryfice
dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej
gatunkowe
jednogatunkowe
Obręb
Kamień
Pomorski
dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej
gatunkowe
jednogatunkowe
Nadleśnictwo
Gryfice
dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej
gatunkowe
Jednostka
Tab.26 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m3] drzewostanów wg grup wiekowych i bogactwa
gatunkowego (Wzór 13.)
≤40 lat
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
517,26
83966
804,75
133853
748,06
92486
875,88
95044
294,84
52091
484,10
80284
516,67
62002
440,74
46619
812,10
136056
1288,85
214137
1264,73
154488
1316,62
141663
97
Powierzchnia [ha]/ miąższość [m3]
Wiek
Ogółem
41-80 lat
> 80 lat
984,89
302634
1328,88
439072
1237,72
418799
1319,38
434990
707,68
235229
997,35
339881
868,00
303557
732,20
226310
1692,57
537863
2326,23
778953
2105,72
722355
20551,58
661301
1056,98
263466
811,83
300983
694,22
282487
463,21
195974
393,65
141089
484,72
192047
329,28
126898
190,64
76642
1450,63
404554
1296,55
493029
1023,50
409385
653,85
272615
2559,13
650065
2945,46
873908
2680,00
793772
2658,47
726007
1396,17
428408
1966,17
612212
1713,95
492456
1363,58
349572
3955,30
1078473
4911,63
1486120
4393,95
1286228
4022,05
1075579
Ogółem
[%]
23,6
21,4
27,2
28,7
24,7
26,1
24,5
23,9
21,7
22,8
30,5
32,5
26,6
26,2
21,2
18,6
22,9
21,9
28,4
30,2
25,4
26,1
23,3
21,8
Ryc.40 Bogactwo gatunkowe Nadleśnictwa Gryfice
30,2
35
30
22,9
21,9
28,4
26,1
25,4
23,3
25
21,8
20
15
10
5
0
1 gat.
2 gat.
3 gat.
powierzchnia %

4 i więcej
Miąższosć %
Budowa pionowa
W drzewostanach jednopiętrowych drzewa tworzą jeden pułap wysokości.
W drzewostanach dwupiętrowych warstwa drzew składa się z dwóch wyraźnych pięter różnej
wysokości. Do piętra dolnego zalicza się drzewa, których korony nie przenikają do piętra
górnego, nie są też zaliczone do warstwy podrostu lub podszytu, a jednocześnie wskaźnik ich
zwarcia wynosi, co najmniej 3b (zwarcie przerywane, zagęszczenie przerywane miejscami
luźne). W razie wątpliwości dotyczących kwalifikacji drzewa do danego piętra, należy
przyjąć, że drzewo piętra górnego nie powinno wykazywać wysokości niższej niż 2/3 średniej
wysokości gatunku panującego w piętrze górnym. Drzewostany w klasie odnowienia (KO) to
drzewostany użytkowane częściowymi i gniazdowymi, gdzie użytkowanie i odnowienie lasu
przebiega równocześnie. Drzewostany w klasie odnowienia (KDO) to drzewostany
użytkowane rębniami częściowymi i gniazdowymi, gdzie ilość młodego pokolenia jest
niedostateczna, lub go nie ma.
98
Tab.27 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m3] drzewostanów wg grup wiekowych i struktury
Struktura
Obręb,
drzewostanów,
nadleśnictwo
drzewostany
Jednostka
(Wzór 14.)
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
jednopiętrowe
Obręb
Gryfice
dwupiętrowe
w KO i KDO
jednopiętrowe
Obręb
Kamień
Pomorski
dwupiętrowe
w KO i KDO
jednopiętrowe
Nadleśnictwo
Gryfice
dwupiętrowe
w KO i KDO
≤40 lat
2945,25
405066
0
0
0,70
282
1736,35
240996
0
0
0
0
4681,60
646062
0
0
070
282
Powierzchnia [ha]/ miąższość [m3]
Wiek
Ogółem
41-80 lat
> 80 lat
4736,14
2361,89
10043,28
1553620
829709
2788395
17,46
21,12
38,58
8127
8161
16288
117,27
643,23
761,20
33748
205039
239069
3284,65
1256,20
6277,20
1100300
495446
1836743
2,48
41,62
44,10
1317
20918
22235
18,10
100,47
118,57
3360
20311
23670
8020,79
3618,09
16320,48
2653921
1325155
4625139
19,94
62,74
82,68
9444
29079
38823
135,37
743,70
879,77
37108
225349
262739
Ogółem
[%]
92,6
91,6
0,4
0,5
7,0
7,9
97,5
97,6
0,7
1,2
1,8
1,3
94,4
93,9
0,5
0,8
5,1
5,3
Ryc.41 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m3] drzewostanów wg grup wiekowych i struktury
93,9
94,4
100
80
60
5,3
0,8
40
20
0,5
5,1
2 Piętr.
KO i KDO
0
1 Piętr.
powierchnia %
miąższość%
99
W Nadleśnictwie zdecydowanie przeważają drzewostany jednopiętrowe, które
zajmują niemal 95% powierzchni. Drzewostany dwupiętrowe stanowią znikomą część (około 1%).
Powierzchnia KO i KDO wynosi nieco ponad 5%.
Biorąc
pod
uwagę
sposoby
zagospodarowania
lasu,
wzrost
podrostów
i podsadzeń należy spodziewać się zwiększenia udziału drzewostanów o złożonej budowie
pionowej, co będzie pełniej odpowiadało możliwościom produkcyjnym siedlisk.

Pochodzenie
Określając pochodzenie drzewostanów opierano się na informacjach zawartych w
operatach urządzenia lasu z poprzednich okresów gospodarczych. Pochodzenie najmłodszego
pokolenia lasu, ustalono na gruncie w czasie prac terenowych oraz wykorzystując informacje
otrzymane z Nadleśnictwa Gryfice ( m.in. baza SILP). Określone w czasie taksacji
pochodzenie jest w miarę miarodajne dla drzewostanów pochodzących z lat 1946-1997.
Natomiast dla drzewostanów z lat wcześniejszych może być obarczone znacznym błędem z
uwagi na brak odpowiednich materiałów.
Tab.28 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m³] wg rodzajów i pochodzenia drzewostanów oraz
grup wiekowych * (Wzór 15.)
Powierzchnia [ha]/ miąższość [m3]
Struktura
Obręb,
drzewostanów, Jednostka
Wiek
Ogółem
nadleśnictwo
Ogółem
drzewostany
[%]
≤40 lat
41-80 lat > 80 lat
ha
2,40
43,85
18,41
64,66
0,6
odroślowe
m3
561
18128
8487
27175
0,9
ha
413,85
749,24
66,83
1229,92
11,3
z samosiewu
m3
53322
187812
22041
263175
8,6
Obręb
Gryfice
ha
2518,68
4052,02
2928,66
9499,36
87,6
z sadzenia
m3
351217
1383056 1007164 2741438
90,1
ha
11,02
25,76
12,34
49,12
0,5
brak informacji
m3
248
6500
5216
11965
0,4
ha
5,22
1,53
1,26
8,01
0,1
odroślowe
m3
1041
483
659
2183
0,1
ha
40,09
87,26
8,85
136,20
2,1
z samosiewu
Obręb
m3
4682
23120
2893
30695
1,6
Kamień
ha
1686,61
3202,12
1385,87
6274,60
97,4
pomorski
z sadzenia
m3
235120
1078410
532668
1846197
98,1
ha
4,43
14,32
2,31
21,06
0,3
brak informacji
m3
154
2964
455
3573
0,2
ha
7,62
45,38
19,67
72,67
0,4
odroślowe
m3
1602
18611
9146
29358
0,6
ha
453,94
836,50
75,68
1366,12
7,9
z samosiewu
m3
58004
210932
24934
293870
6,0
Nadleśnictwo
Gryfice
ha
4205,29
7254,14
4314,53 15773,96
91,3
z sadzenia
m3
586337
2461466 1539832 4587635
93,1
ha
15,45
40,08
14,65
70,18
0,4
brak
informacji
m3
402
9464
5671
15537
0,3
* - poszczczególne rodzaje drzewostanów mogą się pokrywać
100
Ryc.42 Struktura pochodzenia drzewostanów w Nadleśnictwie Gryfice.
93,1
91,3
100
80
60
40
20
0,6
0,4
6
0,3
7,9
0,4
0
Odroślowe
Z samosiewu
Z sadzenia
powierzchnia [%]
Brak
informacii
miaższość [%]
Ponad 90% powierzchni nadleśnictwa pochodzi z odnowienia sztucznego przez
sadzenie. Mimo że odnowienie naturalne przynosi wiele korzyści, takich jak: niskie koszty,
zachowanie miejscowych ekotypów, dostosowanie do siedliska, stanowi ono w nadleśnictwie
znikomy procent powierzchni. Zgodnie z proekologicznym nastawieniem do użytkowania i
hodowli lasu należy wykorzystywać wszelkie możliwości by uzyskać i promować naturalne
odnowienie pod warunkiem utrzymania zgodności z siedliskiem. Uwzględniając potencjał
siedlisk w Nadleśnictwie Gryfice drzewostany z odnowienia naturalnego powinny docelowo
zajmować zdecydowanie większy udział powierzchniowy.
9. Ekologiczna ocena stanu lasu.
Na ekologiczną ocenę stanu lasu składa się:
-
ocena zgodności składu gatunkowego drzewostanów z typem siedliskowym lasu,
-
określenie formy aktualnego stanu siedliska,
-
określenie formy degeneracji lasu.
101

Ocena zgodności składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem
Ocena zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskowym typem lasu
jest jednym z ważniejszych wskaźników wykorzystania zdolności produkcyjnej siedlisk. Jest
to także wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych. Ocenę zgodności składu gatunkowego
drzewostanów z siedliskiem dokonano zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu (2003).
W grupie drzewostanów o składzie niezgodnym wyróżniono dodatkowo zgodnie
z instrukcją sporządzania programu ochrony przyrody (§ 25 ust. 2):
 niezgodność obojętną, w przypadku gdy zalecany gatunek liściasty zastąpiony jest przez
inny gatunek liściasty,
 niezgodność negatywną, w przypadku gdy zalecany gatunek liściasty zastąpiony jest
przez sosnę lub świerk.
Powierzchnie drzewostanów w rozbiciu na stopnie zgodności składu gatunkowego
w poszczególnych typach siedliskowych lasu zestawiono w tabeli:
Tab.29 Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem
(Wzór nr 20.)
Obręb,
nadleśnictwo
Typ
Gospodarczy
siedliskowy
typ
lasu
drzewostanu
BB
BMB
BMŚW
BMW
BS
BŚW
BW
LŁ
LMB
Obręb Gryfice
LMŚW
LMW
LŚW
So
So
Bk-So
Db-So
So
Św-So
So
So
So
Db
Brz-Ol
Św-Ol
Bk-So
Bk-So-Db
Db-Bk-So
Db-So
Db-So-Bk
So-Bk
Św-Bk
So-Db
So-Św
Św-Db
Bk
Bk-Db
zgodnym
Drzewostany o składzie gatunkowym
częściowo
niezgodnym
zgodnym
obojętnie
ha
%
ha
%
3,76
5,5
8,72
12,7
57,31
18,9
90,34
29,8
niezgodnym
negatywnie
ha
%
-
ha
55,97
155,89
%
81,8
51,4
102,32
57,5
75,78
42,5
-
-
-
-
31,74
234,30
540,84
344,94
-
28,2
99,4
99,8
99,2
-
71,74
1,44
0,83
2,32
0,97
63,8
0,6
0,2
0,7
9,3
8,96
0,53
2,88
8,0
0,2
27,8
6,52
62,9
23,87
12,8
124,33
66,4
5,94
3,2
32,98
17,6
1234,78
42,9
1580,73
55,0
44,09
1,5
16,64
0,6
197,40
18,8
644,11
61,4
92,70
8,8
115,25
11,0
1642,69
51,5
876,52
27,5
242,46
7,6
426,99
13,4
102
Obręb,
nadleśnictwo
Typ
Gospodarczy
siedliskowy
typ
lasu
drzewostanu
Db-Bk
Db
OL
Ol-Js
LW
OL
OLJ
Ogółem Obręb
Gryfice
10843,06 ha
BMB
BMŚW
BMW
BŚW
LMB
Obręb Kamień
Pomorski
LMŚW
LMW
LŚW
LW
OL
OLJ
Ogółem Obręb
Kamień
Pomorski
6439,87 ha
BB
BMB
BMŚW
Nadleśnictwo
Gryfice
So
Św-So
Bk-So
Db-So
So
Św-So
So
Brz-Ol
Św-Ol
Bk-So
Bk-So-Db
Db-Bk-So
Db-So
Db-So-Bk
Św-Bk
So-Db
So-Św
Św-Db
Bk
Bk-Db
Db-Bk
Db
Ol
Ol-Js
BMW
BS
BŚW
BW
LŁ
LMB
LMŚW
LMW
So
So
Św-So
Bk-So
Db-So
So
Św-So
So
So
So
Db
Brz-Ol
Św-Ol
Bk-So
Bk-So-Db
Db-Bk-So
Db-So
Db-So-Bk
So-Bk
Św-Bk
So-Db
So-Św
Św-Db
zgodnym
Drzewostany o składzie gatunkowym
częściowo
niezgodnym
zgodnym
obojętnie
ha
%
ha
%
niezgodnym
negatywnie
ha
%
ha
%
112,74
789,48
60,36
19,7
93,4
18,5
274,39
28,88
263,49
48,0
3,4
80,7
135,8
15,99
0,78
23,8
1,9
0,2
48,44
11,13
2,00
8,5
1,3
0,6
5527,32
51,0
4006,60
36,9
649,19
6,0
659,95
6,1
31,93
38,2
24,59
29,4
27,06
32,4
-
-
795,64
72,9
288,85
26,5
7,15
0,6
-
-
75,00
77,38
46,8
100,0
70,69
44,1
14,59
9,1
-
-
6,77
8,8
61,04
79,7
8,77
11,5
-
-
882,64
34,3
1636,93
63,5
48,88
1,9
7,1
0,3
81,23
6,7
906,76
75,2
106,92
8,9
111,01
9,2
161,72
39,3
192,98
47,0
13,3
3,2
43,08
10,5
5,89
475,70
7,79
4,8
93,5
6,2
95,13
26,68
110,09
77,3
5,2
87,2
17,79
6,29
7,4
14,5
1,3
5,9
4,19
3,4
0,91
0,7
2601,69
40,4
3413,74
53,0
258,15
4,0
166,29
2,6
55,97
81,8
3,76
5,5
8,72
12,7
-
-
187,82
48,5
81,90
21,2
117,40
30,3
-
-
897,96
70,7
364,63
28,7
7,15
0,6
-
-
106,74
234,30
618,22
344,94
-
39,2
99,4
99,9
99,2
-
142,43
1,44
0,83
2,32
0,97
52,2
0,6
0,1
0,7
9,3
23,55
0,53
2,88
8,6
0,2
27,8
6,52
62,9
30,64
11,6
185,37
70,3
5,94
2,3
41,75
15,8
2117,42
38,9
3217,66
59,0
92,97
1,7
23,74
0,4
278,63
12,4
1550,87
68,8
199,62
8,8
226,26
10,0
103
Obręb,
nadleśnictwo
Typ
Gospodarczy
siedliskowy
typ
lasu
drzewostanu
Bk
Bk-Db
Db-Bk
Db
Ol
Ol-Js
LŚW
LW
OL
OLJ
Ogółem
Nadleśnictwo
Gryfice
17282,93
Największą
Drzewostany o składzie gatunkowym
częściowo
niezgodnym
zgodnym
obojętnie
ha
%
ha
%
zgodnym
ha
%
1804,41
50,1
1069,50
29,7
255,76
7,1
470,07
13,1
118,63
1265,18
68,15
17,1
93,4
15,1
369,52
55,56
373,58
53,2
4,1
82,5
153,59
22,28
8,18
22,1
1,7
1,8
52,63
11,13
2,91
7,6
0,8
0,6
43,0
898,57
5,2
835,01
4,8
8129,01 47,0 7420,34
powierzchnie
niezgodnym
negatywnie
ha
%
zajmują
w
nadleśnictwie
drzewostany
zgodne
z siedliskiem – 47,% . Nieco mniejszą zajmują drzewostany częściowo zgodne i stanowią
43% powierzchni. Drzewostany niezgodne obojętne stanowią niewielka część powierzchni
nadleśnictwa- zajmują 5,2% powierzchni, natomiast niezgodnie negatywnie zajmują 4,8%
powierzchni Nadleśnictwa.
Część drzewostanów niezgodnych i częściowo zgodnych z typem siedliskowym lasu
zostanie poddana przebudowie.
Ryc.43 Ocena zgodności składu gatunkowego
47
50
43
40
30
20
5,2
10
4,8
%
0
zgodne
częściowo
zgodne
niezgodne
obojętnie
104
niezgodne
negatywnie

Formy aktualnego stanu siedliska
Formy stanu siedliska określone zostały na podstawie prac glebowo - siedliskowych i bieżącej
taksacji w terenie. Tabela poniżej przedstawia poszczególne formy z podziałem na grupy siedlisk
i grupy wiekowe.
Obręb,
nadleśnictwo
Grupa
siedlisk
bory
Forma stanu
siedliska
naturalne
zniekształcone
bory
mieszane
naturalne
zniekształcone
Obręb
Gryfice
lasy
mieszane
naturalne
zniekształcone
lasy
naturalne
zniekształcone
naturalne
ogółem
zniekształcone
bory
naturalne
zniekształcone
bory
mieszane
Obręb
Kamień
Pomorski
lasy
mieszane
naturalne
zniekształcone
naturalne
zniekształcone
lasy
naturalne
zniekształcone
ogółem
naturalne
zniekształcone
Jednostka
Tab.30 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m³] wg grup typów siedliskowych lasu, stanu siedliska i
grup wiekowych (Wzór nr 21.)
Powierzchnia/ miąższość
≤40 lat
41-80 lat
> 80 lat
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
88,27
8687
0,00
0
84,45
10444
24,27
2752
797,39
106726
427,29
71039
614,50
85594
398,03
49339
1799,32
244655
1146,63
160693
4,84
776
0,00
0
371,05
47561
80,36
10401
577,99
82218
334,14
53263
147,04
15668
28,41
2745
1173,21
154519
563,14
309,93
53335
2,97
425
178,83
44652
66,17
16755
1047,73
366207
1236,04
404687
837,55
322931
674,84
219027
2668,70
884114
2202,17
711381
25,71
7244
0,00
0
316,50
98327
228,31
71986
824,26
317714
1315,13
425146
75,24
26472
181,22
54862
1388,23
497262
1917,00
766,72
142022
25,76
4960
225,67
70101
14,69
3702
550,12
221149
54,25
20318
1124,69
469631
120,79
54601
2799,01
955167
227,23
87742
46,83
13257
0,00
0
301,69
102933
37,59
14309
705,19
296301
101,34
37180
92,16
29237
10,01
4860
1244,46
478658
153,83
Wiek
105
Ogółem
Ogółem
[%]
1164,92
204043
28,73
5385
488,95
125197
105,13
23209
2395,24
694082
1717,58
496044
2576,74
878156
1193,66
322967
7267,03
2083936
3576,03
959816
77,38
21277
0,00
0
989,24
248821
346,26
96696
2107,44
696233
1750,61
515589
314,44
71377
219,64
62468
3805,90
1130440
2633,97
10,7
6,7
0,3
0,2
4,5
4,1
1,0
0,8
22,1
22,8
15,8
16,3
23,8
28,9
11,0
10,6
67,0
68,5
33,0
31,5
1,2
1,1
0,00
0
15,4
13,2
5,4
5,1
32,7
37,0
27,2
27,4
4,9
3,8
3,4
3,3
59,1
60,0
40,9
Obręb,
nadleśnictwo
Grupa
siedlisk
Forma stanu
siedliska
naturalne
bory
zniekształcone
naturalne
bory
mieszane
zniekształcone
naturalne
lasy
Nadleśnictwo
mieszane
Gryfice
zniekształcone
naturalne
lasy
zniekształcone
naturalne
ogółem
zniekształcone
Jednostka
Powierzchnia/ miąższość
≤40 lat
41-80 lat
> 80 lat
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3
86477
93,11
9463
0,00
0
455,50
58005
104,63
13153
1375,38
188944
761,43
124303
761,54
101263
426,44
52085
607715
335,64
60578
2,97
425
495,33
142979
294,48
88740
1871,99
683921
2551,17
829833
912,79
349403
856,06
273889
58017
813,55
155278
25,76
4960
527,36
173034
52,28
18011
1255,31
517450
155,59
57497
1216,85
498868
130,80
59461
752209
1242,30
225320
28,73
5385
1478,19
374017
451,39
119905
4502,68
1390315
3468,19
1011633
2891,18
949533
1413,30
385434
40,0
7,2
4,6
0,2
0,1
8,6
7,6
2,6
2,4
26,1
28,2
20,1
20,5
16,7
19,3
8,2
7,8
ha
m3
ha
m3
2972,53
399174
1709,77
247171
4056,93
1381376
4119,17
1319096
4043,47
1433825
381,06
145758
11072,93
3214376
6210,00
1712025
64,1
65,2
35,9
34,8
Wiek
Ryc.44 Formy stanu siedliska
65,2
64,1
70
34,8
60
35,9
50
40
30
20
10
0
Naturalne
Zniekształcone
powierzchnia %
miąższosć %
106
Ogółem
Ogółem
[%]
W Nadleśnictwie Gryfice dominują siedliska naturalne – 64,1% powierzchni.
Odpowiadają one potencjalnym możliwościom produkcyjnym, w których drzewostan i runo
są zbliżone do postaci naturalnej w dowolnym stadium wzrostu. Powierzchnia siedlisk
zniekształconych sięga 35,9%. Na terenie Nadleśnictwa nie ma siedlisk zdegradowanych.
Planowanie zwiększenia udziału gatunków liściastych przy zakładaniu
nowych drzewostanów powinno istotnie poprawić powyższy stan rzeczy. Zabiegi trzebieżowe
należy wykonywać pod kątem udatności właściwych nalotów, podrostów i podsadzeń.

Formy degeneracji lasu
Dokonując oceny form degeneracji ekosystemów leśnych brano pod uwagę trzy
elementy:
-
borowacenie,
-
monotypizację,
-
neofityzację.
Borowacenie (pinetyzacja) wyróżnia się na siedliskach borów mieszanych, lasów
mieszanych i lasów. W zależności od udziału sosny i świerka w górnej warstwie drzew
wyróżnia się:
- słabe, jeżeli udział sosny i świerka w składzie gatunkowym drzewostanu wynosi:
- ponad 80 % na siedliskach borów mieszanych
- 50 - 80 % na siedliskach lasów mieszanych
- 10 - 30 % na siedliskach lasowych
- średnie, jeżeli udział sosny lub świerka wynosi:
- ponad 80 % na siedliskach lasów mieszanych
- 30 - 60 % na siedliskach lasowych.
- mocne, jeżeli udział sosny i świerka w składzie gatunkowym wynosi na siedliskach
lasowych ponad 60 %.
107
Tab.31 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu - borowacenie (Wzór 22.)
Powierzchnia [ha]
Obręb,
Stopień
Ogółem
Wiek
nadleśnictwo borowacenia
[%]
Ogółem
≤40 lat
41-80 lat > 80 lat
brak
1103,02
1688,85 1834,84 4626,71
42,7
słabe
1109,20
1594,70
732,14
3436,04
31,7
Obręb
Gryfice
średnie
586,76
1268,68
333,98
2189,42
20,2
mocne
146,97
318,64
125,28
590,89
5,4
brak
590,32
779,86
270,20
1640,38
25,5
Obręb
słabe
790,83
1579,44
579,93
2950,20
45,8
Kamień
średnie
338,52
884,06
530,00
1752,58
27,2
Pomorski
mocne
16,68
61,87
18,16
96,71
1,5
brak
1693,34
2468,71 2105,04 6267,09
36,3
słabe
1900,03
3174,14 1312,07 6386,24
36,9
Nadleśnictwo
Gryfice
średnie
925,28
2152,74
863,98
3942,00
22,8
mocne
163,65
380,51
143,44
687,60
4,0
Ryc.45 Borowacenie w Nadleśnictwie Gryfice
36,3
36,9
40
22,8
30
% 20
4
10
0
brak
słabe
średnie
108
mocne
Z zestawień wynika, że ponad 36 procent powierzchni nadleśnictwa zajmują
drzewostany w których pinetyzacja nie występuje. Borowaceniu silnemu uległo 4%
powierzchni nadleśnictwa. Dalszego zmniejszania się skali tego zjawiska należy spodziewać
się w wyniku dobierania odpowiedniego składu młodego pokolenia oraz przebudowy
drzewostanów starszych.
Monotypizacja polega na ujednoliceniu składu gatunkowego lub struktury wiekowej.
Jest jedną z głównych form degeneracji ekosystemów leśnych. Monotypizację określa się dla
kompleksów powyżej 200 ha z uwzględnieniem grup wiekowych drzewostanów: 1- 40 lat, 41
- 80 lat, powyżej 80 lat oraz podziału drzewostanów na sosnowe + świerkowe i pozostałe.
Monotypizację wyróżnia się, gdy drzewostany jednogatunkowe lub jednowiekowe występują
w zasadzie na zwartych powierzchniach (ok. 100 ha). Formę tą należy wyróżniać głównie dla
sosny i świerka oraz rozdzielać na:
a) monotypizację częściową, gdy:
-
udział drzewostanów jednego gatunku i jednej (20-letniej) klasy wieku
wynosi 50 – 80 %,
-
udział jednej klasy wieku drzewostanów różnych gatunków w jednej klasie wieku
przekracza 80 %,
b) monotypizację pełną, gdy udział drzewostanów jednego gatunku i jednej klasy wieku
wynosi ponad 80 %.
Teren Nadleśnictwa Gryfic jest pokryty w zdecydowanej większości monokulturą
sosnową o zróżnicowanej strukturze wiekowej, więc monotypizacja tu nie występuje.
Neofityzacja - sztuczna uprawa lub samoistne wnikanie gatunków drzew i krzewów
obcych. Na terenie nadleśnictwa stwierdzono w udziale drzewostanów 10 gatunków drzew i
krzewów obcych, występujących w warstwie drzew i podrostów (zapisane w bazie danych
Taksator).
Tab.32 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu - neofityzacja (zestawienie powierzchni
wydzieleń z gatunkami obcymi) (Wzór 24a.)
Wiek drzewostanu
Ogółem
Obręb,
Gatunek obcy
nadleśnictwo
≤ 40
41-80
>80
ha
%
Obręb Gryfice
robinia akacjowa
dąb czerwony
daglezja
kasztanowiec
orzech czarny
sosna banksa
sosna czarna
sosna wejmutka
30,77
142,54
31,19
9,13
1,04
-
42,10
179,65
313,18
27,28
5,05
22,87
6,42
12,63
109
6,30
71,95
189,87
18,61
3,76
6,70
-
79,17
394,14
534,24
45,89
5,05
35,76
14,16
12,63
7,1
35,2
47,7
4,1
0,4
3,2
1,3
1,1
Obręb,
nadleśnictwo
Obręb Kamień
Pomorski
Nadleśnictwo
Gryfice
Ogółem
Wiek drzewostanu
≤ 40
41-80
>80
Gatunek obcy
ha
%
robinia akacjowa
dąb czerwony
daglezja
kasztanowiec
kasztan jadalny
orzech czarny
sosna banksa
1,73
5,48
19,48
-
28,28
23,00
139,63
3,04
3,90
3,12
17,32
8,02
126,41
4,46
3,02
1,76
-
30,01
36,50
285,52
7,50
6,92
4,88
17,32
7,1
8,6
67,5
1,8
1,6
1,2
4,1
sosna wejmutka
8,08
5,02
19,29
32,39
7,7
żywotnik zachodni
1,29
0,47
-
1,76
0,4
robinia akacjowa
dąb czerwony
daglezja
kasztanowiec
kasztan jadalny
orzech czarny
sosna banksa
sosna czarna
sosna wejmutka
żywotnik zachodni
32,50
148,02
50,67
9,13
1,04
8,08
1,29
70,38
202,65
452,81
30,32
3,90
8,17
40,19
6,42
17,65
0,47
6,30
79,97
316,28
23,07
3,02
1,76
3,76
6,80
19,29
-
109,18
430,64
819,76
53,39
6,92
9,93
53,08
14,16
45,02
1,76
7,1
27,9
53,1
3,5
0,5
0,6
3,4
0,9
2,9
0,1
Ryc.46 Neofityzacja w Nadleśnictwie Gryfice
53,1
50
45
40
27,9
35
30
%
25
20
15
10
7,1
3,5
3,4
5
0
110
2,9
0,9
0,6
0,5
0,1
Wydzielenia, w których występują neofity zajmują w całym Nadleśnictwie Gryfice
1543,84 ha (obręb Gryfice- 1121,04 ha, obręb Kamień Pomorski- 422,8 ha), co stanowi 8,9%
powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Dominującym gatunkiem obcego pochodzenia jest Daglezja
zielona (53,1%). Duży udział zaznacza również dąb czerwony (27,9)
Poniżej przedstawiono wykaz drzewostanów, w których stwierdzono
ciekawsze drzewa i krzewy nie wchodzące w skład rodzimej flory:
Tab.33 Wykaz drzewostanów z cennymi drzewami obcego pochodzenia.
Oddział, pododdział
Lp.
Gatunek
Obręb Gryfice
Obręb Kamień Pomorski
43n, 82l, 90a, 223b, 249k, 255b, 256h,
kasztanowiec biały
1
265d, 326f, 332d, 333c, 335j, 335k,
748 a
Aesculus hippocastanum
335m, 336k,
orzech czarny
2
201m
662a, 716a
Junglas nigra
sosna banksa
22d, 47a, 47f, 48f, 142c, 142l, 143g,
3
656i, 695a
Pinus Banksiana
144a, 204c, 204f, 204g, 462i
sosna czarna
4
2i, 2Ab, 171Bb, 383b, 383j
Pinus nigra
sosna wejmutka
5
235Ac
537a, 687b, 687c, 691c
Pinus strobus
kasztan jadalny
6
697j
Castanea sativa
żywotnik zachodni
7
665a, 665c
Thuja occidentalis
Wymienione wyżej gatunki proponuje się traktować jako istotny element
dawnej kultury leśnej i należy otoczyć je szczególną ochroną.
10. Inne cenne obiekty przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Gryfice.

Drzewostany cenne przyrodniczo.
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice wytypowano drzewostany, które wyróżniają się
swoimi walorami przyrodniczymi – starodrzewy, drzewostany nawiązujące do naturalnych
zbiorowisk leśnych, niekiedy ze stanowiskami gatunków rzadkich i chronionych. Wszystkie
drzewostany cenne przyrodniczo zaliczono do gospodarstwa specjalnego. Nie planuje się
w nich, w najbliższym dziesięcioleciu użytkowania rębnego.
111
Tab.34 Wykaz drzewostanów cennych przyrodniczo
Adres leśny
Pow.[ha]
Siedlisko
219 c
4,45
OL
223 b
1,24
LŚW
251 a
4,87
LMW
273 g
3,33
OL
274 d
1,65
OL
279 j
2,38
LMW
280 o
4,01
OL
405 n
2,45
LMŚW
411 h
1,62
LMŚW
418 h
1,30
LŚW
423 i
2,34
LŚW
423 j
1,33
LŚW
SUMA
30,97
Opis
5 Ol 70 lat, 2 Gb 85 lat, 1 Ol 85 lat, 2
Dbs 130 lat.
SP2000_9160_B
5 Ol 80 lat, 2 Bk 100 lat, 2 Bk 130 lat, 1
Dbs 160 lat
SP2000_9110-1_-B
Płaty roślinności- bluszcz pospolity
4 Dbs 160 lat, 1 Bk 160 lat, 2 Bk 95 lat,
1 Ol 95 lat, 1 Gb 95 lat, 1 Brz 80 lat
SP2000_9160_B
9 Ol 80 lat, 1 Dbs 100 lat
SP2000_91E0b_B
ostoja ksylobiontów
źródliska
9 Ol 80 lat, 1 Dbs 120 lat
SP2000_91E0b_B
ostoja ksylobiontów
źródliska
4 Św 80 lat, 2 Ol 80 lat, 1 Jw. 80 lat, 1
Dbs 80 lat 2 Dbs 120 lat
Płaty roślinności- bluszcz pospolity
źródliska
ochrona rzeki
4 Ol 65 lat, 3 Bk 105 lat, 1 Dbs 105 lat, 2
Ol 45 lat
20% nalot bukowy
SP2000_91E0b_B- 1,54 ha
źródliska
ochrona rzeki
5 So 150 lat, 3 Bk 110 lat, 1 Dbs 110 lat,
1 Bk 80 lat
20% podrost- 8 Bk, 2 Jw 13 lat
6 Dbs 110 lat, 2 Bk 110 lat, 2 Ol 60 lat
Płaty roślinności- bluszcz pospolity
Ochrona rzeki
7 Dbs 130 lat, 3 Bk 130 lat
SP2000_9190-2_
6 Dbs 120 lat, 2 So 120 lat, 2 Bk 120 lat
10% podrost bukowy
SP2000_9160_B
7 Dbs 120 lat, 1 Bk 120 lat, 1 Gb 80 lat,
1 Ol 80 lat
SP2000_9160_B
Zabieg
b.z.
b.z.
b.z.
b.z.
b.z.
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
Poza siedliskami chronionymi oraz wyżej wymienionymi drzewostanami na terenie
nadleśnictwa znajdują się także inne drzewostany, które mają duże znaczenie przyrodnicze
i krajobrazowe. Są to w szczególności drzewostany na siedliskach przyrodniczych,
siedliskach bagiennych, jak też drzewostany pozostawione jako pasy ochronne nad brzegami
112
wód, drogami publicznymi.

Drzewostany o charakterze parkowym.
W Nadleśnictwie Gryfice zinwentaryzowano dwa drzewostany o charakterze
parkowym o łącznej powierzchni 4,92 ha. Znajdują się one na obrębie Kamień Pomorski.
- 568 d (Leśnictwo Niczonów)
Powierzchnia: 1,18 ha
Opis: 6 Dbs 180 lat, 2 Bk 180 lat, 2 Gb 100 lat, SP2000_9160_B
Wskazania gospodarcze: TP
- 748 a (Leśnictwo Jatki)
Powierzchnia: 3,74
Opis: 3 Js 95 lat, 1 Brz 95 lat, 1 Dbs 110 lat, 1Bk 110 lat, 1 Gb 110 lat, 2Js 55
lat, 1 Md 55 lat. SP2000_91E0b _B
Wskazania gospodarcze: bez zabiegu
Tab.35 Zestawienie drzewostanów o charakterze parkowym.

Oddz.,
pododdz.
Pow.
Siedlisko
Rodzaj pow.
Budowa
pionowa
568 d
1,18
LW
D-STAN
I PIĘTR
748 a
3,74
LŚW
D-STAN
I PIĘTR
SUMA
4,92
Parki
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice znajdują się ewidencyjnie (jako rodzaj powierzchni)
dwa parki zabytkowe (omówione w pkt. 9) oraz jeden park wiejski zlokalizowany na obrębie
Kamień Pomorski w Leśnictwie Pobierowo w oddziale 507 d. Powierzchnia tego parku
wynosi 0,72 ha, a dominującym gatunkiem jest dąb szypułkowy w wieku 115 lat.
113
Tab.36 Zestawienie parków .
Lp
Oddz.,
pododdz.
Pow.
Rodzaj parku
235A g
6,04
zabytkowy
0,73
3,50
3,07
13,34
wiejski
Obręb Gryfice
1.
Obręb Kamień Pomorski
2.
507 d
582 j
3
582 k
SUMA

zabytkowy
Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie.
Wykaz typów siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony (Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura
2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795)) zinwentaryzowanych w Nadleśnictwie Gryfice przedstawia
poniższa tabela:
Tab.37 Wykaz siedlisk w Nadleśnictwie Gryfice podlegających ochronie
Siedlisko
Kod
Nazwa
2130*
Nadmorskie wydmy szare
3150
Jeziora eutroficzne i starorzecza
6120*
Ciepłolubne murawy napiaskowe
6510
Niżowe i górskie łąki świeże
użytkowane ekstensywnie
7110*
Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą
7120
7140
Stan zachowania
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
Torfowiska wysokie zdegradowane,
zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji
Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska
114
Powierzchnia [ha]
13,80
1,89
9,58
36,80
2,85
239,78
1,36
16,36
1,55
0,04
41,28
15,69
46,38
2,85
239,78
17,72
1,59
138,71
Siedlisko
Kod
Stan zachowania
Nazwa
C
A
B
C
Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe
7230
Powierzchnia [ha]
97,43
0,73
Razem siedliska nieleśne:
2180
Lasy mieszane i bory na wydmach
nadmorskich
9110-1
Kwaśne buczyny niżowe
9130-1
Żyzne buczyny niżowe
9160
Grąd subatlantycki
9190-1
Śródlądowe kwaśne dąbrowy
9190-2
Śródlądowe kwaśne dąbrowy
91D0-1*
Brzeziny bagienne i olsy
torfowcowe
91D0-2a*
Sosnowe bory bagienne typowe
91D0-2b*
Bory bagienne na płytkich
murszach
91E0b*
Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe
i jesionowe
0,73
463,45
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
669,03
385,94
85,71
22,76
28,41
1041,75
473,43
825,16
279,26
326,60
14,48
485,72
162,90
137,63
50,23
166,49
10,37
12,74
10,47
938,33
601,34
1140,68
51,17
1515,18
1104,42
341,08
648,62
187,86
176,86
23,21
1539,67
Razem siedliska leśne:
6728,75
Razem siedliska przyrodnicze:
7192,20
* - siedliska priorytetowe
Wykaz wydzieleń, w których zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze podlegające ochronie
zawierają załączniki: 1 i 2
Stan A- Siedlisko wzorcowo, typowo wykształcone,
Stan B- Siedlisko mniej typowo wykształcone, o uproszczonym składzie florystycznym, bez
wyraźnych zniekształceń i zagrożeń,
Stan C- Siedlisko zagrożone zanikiem, utratą specyfiki lub znacznym pogorszeniem się jego
115
stanu.
Wskazania ogólne:
-
wyłączyć z zalesień siedliska przyrodnicze nieleśne (świeże łąki użytkowane ekstensywnie,
torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe, torfowiska zasadowe), nie odwadniać ich,
nie konserwować rowów melioracyjnych, nie przeznaczać pod budowę zbiorników wodnych,
-
świeże łąki wykaszać w odpowiednich terminach,
-
nie wydzierżawiać do hodowli ryb jezior ramienicowych, eutroficznych i dystroficznych,
zachować ostrożność w udostępnianiu do wędkowania,
-
wyłączyć z użytkowania siedliska borów i lasów bagiennych,
-
na siedliskach brzeziny bagiennej, olsu torfowcowego i boru bagiennego zaleca się
usuwanie lub ograniczenie świerka z bezpośredniego otoczenia celem zapobieżenia
jego samorzutnego rozprzestrzeniania się,
-
na siedlisku grądu subatlantyckiego należy zachowywać graba w drzewostanie do
wieku rębnego,
-
dla pozostałych siedlisk leśnych podejmowane decyzje winny mieć na uwadze zachowanie
danego siedliska przyrodniczego,
Zaplanowane zabiegi powinny mieć na celu zachowanie ciągłości istniejących siedlisk.
Tab.38 Gospodarcze typów drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe upraw dla poszczególnych
typów
siedlisk
przyrodniczych
proponowane
do
stosowania
w
RDLP
w Szczecinie na okres przejściowy, tj. do czasu opracawania wytycznych w tym zakresie
na poziomie DGLP.
Lp.
Siedlisko
przyrodnicze
Kod
TSL
GTD
1
2
3
4
5
So
6
So 90 Brzom i inne 10
Brz So
So 60 Brzom i inne 40
So Brz
Brzom 60 So 30 Ol i inne 10
Brz So
So 60 Brzom i inne 40
So Brz
Brzom 60 So 30 Ol i inne 10
So Brz
Brzom 60 So 30 Ol i inne 10
Bk
Bk 90 Db i inne 10
Bk *
Bk 70 Db, So i inne 30
So Bk*
Bk 50 So30 Db i inne 20
Bk
Bk 90 Db i inne 10
Db Bk*
Bk 70 Db i inne 30
LMśw
Bk
Bk 80 Db i inne 20
Lśw
Bk
Bk 90 Db i inne 10
Lw
Db Bk*
Bk 60 Db 30 Lp i inne 10
1
Bór bagienny
typowy
91D0- Bb
2
BMb
2
Bory i lasy
bagienne
91D0
3
Brzeziny bagienne
91D0- BMb
1
LMb
4
Kwaśne buczyny
niżowe
BMb
LMśw
91101
Lśw
5
Żyzne buczyny
niżowe
91301
Orientacyjny skład gatunkowy
upraw
116
Zalecany
rodzaj
rębni
7
*
*
*
II /III/ IV
II/III/ IV
Lp.
Siedlisko
przyrodnicze
Kod
TSL
GTD
1
2
3
4
5
Bk
LMśw
6
Grąd
subatlantycki
9160
Lśw
Lw
LMśw
bez względu na
siedlisko leśne
Db
So Db
Bk *
So Gb
Db *
Db
Db 80 Gb i inne 20
Gb Db
Db 50 Gb 30 Lp i inne 20
Gb Bk
Bk 50 Gb 30 Lp i inne 20
Lp Db
Gb Bk
Db
Gb Db
Bk
Db
Dbs 50 Lp 30 Gb i inne 20
Gb Db
Db 60 Gb 30 Lp i inne 10
Bk 50 Db 30 So i inne 20
Db 40 Gb 30 So i inne 30
Db 80 Gb i inne 20
II/III/ IV
Db 40 Bk 30 Gb i inne 30
Bk 40 Db 30 Gb i inne 30
Db 80 Gb i inne 20
Brz Db
Db 60 Brz 30 So i inne 10
Bk Db
Db 60 Bk 30 Brz i inne 10
Db So *
So 50 Db 30 Bk i inne 20
So Db
Db 50 So 30 Bk i inne 20
Bk Db
Db 50 Bk 30 So i inne 20
So Db
Db 50 So 30 Bk i inne 20
LMw
So Db
Db 50 So 30 Brz i inne 20
Lśw
Bk Db
Db 50 Bk 30 Lp i inne 20
Db
Db 80 Bk i inne 20
Db Bk
Bk 50 Db 30 Lp i inne 20
Ol Js
Js 50, Ol 30, Brz i inne 20
Js Ol
Ol 50 Js 30 Brz i inne 20
Ol Js
Js 50 Ol 30 Brz i inne 20
Js Db
Db 50 Js 30 Wz i inne 20
Db Js
Js 50 Db 40 Ol i inne 10
Db Ol
Ol 50 Db 30 Wz i inne 20
Ol Db
Db 50 Ol 30 Wz i inne 20
Js Ol
Ol 60 Js 30 Brz i inne 10
Ol Js
Js 60 Ol 30 Brz i inne 10
Ol
Ol 90 Js i inne 10
BMśw
LMśw
Grąd środkowo
europejski
6
Bk 90 Db i inne 10
Zalecany
rodzaj
rębni
7
Gb Db * Db 50 Gb 30 Bk, Lp i inne 20
Lp Gb
Db 40 Gb 30 Lp 20 Kl.P i inne
Db *
10
Lśw
7
Orientacyjny skład gatunkowy
upraw
9170
LMw
Lw
OlJ
Ol
117
III / IV
Lp.
1
8
Siedlisko
przyrodnicze
2
Nadmorskie kwaśne
dąbrowy i lasy
brzozowo-dębowe
Kod
TSL
GTD
Orientacyjny skład
gatunkowy upraw
Zalecany
rodzaj
rębni
3
4
5
6
7
9190-1
bez względu na
siedlisko leśne
9
LMśw
9190-2
LMw
Lśw
LMw
10
Łęgi olszowe,
olszowo jesionowe i
jesionowe
91E0-b
Bk Db
Db So
*
So Db
BMśw
Śródlądowe kwaśne
dąbrowy
Brz Db Db 60 Brz 30 So i inne 10
Lw
OlJ
Ol
Db 60 Bk 30 Brz i inne 10
III
So 50 Db 30 Bk i inne 20
Db 50 So 30 Bk i inne 20
Bk Db
Db 50 Bk 30 So i inne 20
So Db
Db 50 So 30 Bk i inne 20
So Db
Db 50 So 30 Brz i inne 20
Bk Db
Db 50 Bk 30 Lp i inne 20
Db
Db 80 Bk i inne 20
Db Bk
Bk 50 Db 30 Lp i inne 20
Ol Js
Js 50, Ol 30, Brz i inne 20
Js Ol
Ol 50 Js 30 Brz i inne 20
Ol Js
Js 50 Ol 30 Brz i inne 20
Js Db
Db 50 Js 30 Wz i inne 20
Db Js
Js 50 Db 40 Ol i inne 10
Db Ol
Ol 50 Db 30 Wz i inne 20
Ol Db
Db 50 Ol 30 Wz i inne 20
Js Ol
Ol 60 Js 30 Brz i inne 10
Ol Js
Js 60 Ol 30 Brz i inne 10
Ol
Ol 90 Js i inne 10
II/III
I/ II/III
ad.1
Sosnowy bór
chrobotkowy
Rębnia I dopuszczalna, w przypadku, gdy płat siedliska przekracza 30 ha.
Pozostawiane na zrębie biogrupy należy wyznaczać w najlepiej zachowanych
fragmentach siedliska.
ad.4
Kwaśne buczyny
niżowe
Głównym GTD jest wariant Bk, z 90 % udziałem Bk w składzie uprawy. Dla
siedlisk przyrodniczych w stanie zachowania ,,C" dopuszcza się pozostałe
warianty oznaczone - *.
ad.5
Żyzne buczyny
niżowe
Głównym GTD jest wariant Bk, natomiast Db Bk dopuszcza się dla siedlisk
przyrodniczych w stanie zachowania ,,C".
ad.7
Grąd środkowo
europejski
Grab wprowadzić w zmieszaniu grupowym lub drobnokępowym.
ad.6 Grąd subatlantycki
ad.9
Śródlądowe kwaśne
dąbrowy
Grab wprowadzić w zmieszaniu grupowym lub drobnokępowym. Na LMśw
zasadniczym GTD jest Db, pozostałe, tj. SoDbBk oraz SoGbDb dopuszcza się dla
siedlisk przyrodniczych w stanie zachowania ,,C".
Przyjęty dla BMśw GTD Db So dopuszcza się tylko dla siedlisk przyrodniczych w
stanie zachowania ,,C".
Symbol ,,* " - w przypadku rębni oznacza zakaz użytkowania rębnego, pozostawienie drzew do śmierci
fizjologicznej celem wzbogacenia próchnicy, sprzyjanie odnowieniu naturalnemu.
Na siedliskach przyrodniczych zlokalizowanych na stokach o stromym nachyleniu, w obrzeżach wód i cieków
wodnych, odstąpić od użytkowania rębnego.
118
W przypadku GTD oraz orientacyjnych składów gatunkowych upraw, w których występuje Js, do czasu
ustapienia choroby tego gatunku należy zastępować go innymi gatunkami, takimi jak, np. Db, Wz, Jw., Ol.
 Drzewa cenne.
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice znajduje się wiele cennych drzew, które ze względu
na swe położenie (oddalone od dróg, rosnące wewnątrz drzewostanów) nie przedstawia się
jako proponowane pomniki przyrody. Należy prowadzić bieżącą inwentaryzację drzew
osiągających rozmiary pomnikowe. Nie należy ich wycinać i uszkadzać. Nie powinno
wprowadzać się istotnych zmian w otoczeniu drzew (w promieniu do 10 m). Po fizjologicznej
śmierci należy je pozostawić na miejscu aż do naturalnego rozkładu.
Tab.39 Wykaz cennych drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Gryfice
Lp.
Oddz., pododdz.
Leśnictwo
Gatunek
Lokalizacja
Liczba
Mrzeżyno
Mrzeżyno
Gosław
Gosław
Gosław
Gosław
Gosław
Gosław
Gosław
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Górzyca
Górzyca
Górzyca
Górzyca
Górzyca
Górzyca
Górzyca
Górzyca
Raduń
Czereśnia ptasia
Żywotnik zachodni
Czereśnia ptasia
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Lipa drobnolistna
Żywotnik zachodni
Żywotnik zachodni
Dąb szypułkowy
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Dąb szypułkowy
Brzoza brodawkowata
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Dąb szypułkowy
C
W
SW
S
S
E
C
C
N
C
C
C
NW
N
C
C
C
C
C
C
C
S
C
E
C
W
N
NE
S
E
1
5
1
1
1
20
3
1
3
1
2
15
2
35
1
1
4
1
1
Obręb Gryfice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
119
Leśnictwo
Gatunek
Lokalizacja
Liczba
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Raduń
Raduń
Raduń
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Raduń
Prusinowo
Raduń
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Rybokarty
Rybokarty
Rybokarty
Kołomąć
Lubin
Lubin
Lubin
Lubin
Lubin
Kołomąć
C
C
C
C
C
C
C
S
C
SW
SW
C
S
C
W
W
E
E
E
C
N
N
C
SE
C
E
S
S
NW
W
SE
S
S
SE
5
3
1
1
1
3
3
1
4
6
1
1
1
1
5
1
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
68.
Kołomąć
S
3
69.
Kołomąć
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Buk zwyczajny
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Dąb szypułkowy
Czereśnia ptasia
Czereśnia ptasia
Dąb szypułkowy
Dąb bezszypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Sosna zwyczajna
Sosna zwyczajna
(forma kryzowata)
Dąb szypułkowy
C
1
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Niczonów
Świerzno
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Czereśnia ptasia
N
SE
NE
C
N
N
-
1
1
1
1
1
1
-
Lp.
Oddz., pododdz.
Obręb Kamień Pomorski
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
120
Lp.
Oddz., pododdz.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Leśnictwo
Gatunek
Lokalizacja
Liczba
Chomino
Chomino
Jatki
Jatki
Jatki
Chomino
Chomino
Chomino
Chomino
Chomino
Jatki
Dąb szypułkowy
Cis pospolity
Kasztan jadalny
Cis pospolity
Cis pospolity
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Cis pospolity
Wierzba biała
Dąb szypułkowy
NE
C
C
SW
C
S
NE
N
C
SW
N
2
1
1
1
1
1
1
1
Ostoje ksylobiontów
Ostoje ksylobiontów dla Nadleśnictwa ustala się celem:
-
skutecznej ochrony zasobów rozkładającego się drewna i związanych z nim rzadkich
gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
-
zwiększenia bioróżnorodności w ekosystemach leśnych oraz zwiększenia tzw. oporu
środowiska, przez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych
z rozkładającym się drewnem,
-
wdrożenia procedur służących pozostawianiu w lesie posuszu i rozkładającego się
martwego drewna w formie grubizny i drzew dziuplastych.
Decyzja Nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
z dnia 10.07. 2008 r. w sprawie uznania wybranych powierzchni za obszary stanowiące ostoje
ksylobiontów w oparciu o Zarządzenie nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ochrony zasobów
rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych na terenie RDLP Szczecin zatwierdza
wykaz powierzchni chroniących ostoje ksylobiontów.
Tab.40 Ostoje ksylobiontów w Nadleśnictwie Gryfice
Nadleśnictwo
Gryfice
Pow. jeśli część
wydzielenia to
pow. zred. [ha]
IGLASTE
LIŚCIASTE
RAZEM
1026,56
2530
9227
11757
Miąższość martwego drewna [m3]
121
 Zadrzewienia i remizy.
Zadrzewienia i remizy pełnią ważną funkcję biocenotyczną. Jako nie użytkowane
enklawy stanowią spokojne miejsca bytowania zwierząt oraz miejsca spontanicznego rozwoju
roślinności.
W Nadleśnictwie Gryfice zgodnie z ewidencją stwierdzono 8 zadrzewień o łącznej
powierzchni 9,27 ha.
Tab.41 Zestawienie zadrzewień.
Lp.
Obręb
Oddz.,
pododdz.
Pow. [ha]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gryfice
Gryfice
Gryfice
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
66A a
185 n
334 d
582 i
587A g
587A h
594A b
594A j
1,69
0,62
1,68
0,28
0,22
0,47
2,91
1,40
Razem
9,27
W Nadleśnictwie Gryfice nie stwierdzono remiz tworzących osobne wydzielenia.
Remiz, jako powierzchni nie tworzących osobnych wydzieleń stwierdzono 9 szt., o łącznej
powierzchni 1,54 ha.
Tab.42 Zestawienie remiz jako powierzchni nie tworzących wydzieleń.
Lp.
Obręb
Oddz.,
pododdz.
Lokalizacja
Pow. [ha]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gryfice
Gryfice
Gryfice
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski
267 b
461 h
472 b
641A c
641A c
641A c
648 n
658 f
658 j
S
C
E
SE
SE
SE
SE
E
N
0,20
0,15
0,15
0,25
0,25
0,25
0,09
0,10
0,10
Razem
1,54
122

Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji.
W Nadleśnictwie Gryfice pozostawiono grunty do naturalnej sukcesji o łącznej
powierzchni 214,56 ha. Obejmują one grunty gdzie nie planuje się zabiegów
gospodarczych z uwagi na ich rolę w ekosystemie oraz uwarunkowania lokalne. Wykaz
takich powierzchni przedstawiają poniższe tabele:
Tab.43 Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji
Obręb
Pow. [ha]
Obręb Gryfice
Obręb Kamień Pomorski
Nadleśnictwo
165,48
50,48
215,96
Liczba
wydzieleń
77
29
106
Tab.44 Wykaz gruntów przeznaczonych do naturalnej sukcesji w Nadleśnictwie Gryfice
Opis:
Funkcja
Obręb
Adres leśny
Pow.
Siedlisko
Podsz, podr.- [pokrycie]
lasu
Przest.- [m3]
3o
0,76
OLJ
OCHR
Podsz.- 0,1
Gryfice
6A f
0,66
LMB
OCHR
Przest- 5
7l
0,65
OL
OCHR
Podsz.- 0,1
8f
0,63
BB
OCHR
9j
0,87
BB
OCHR
9k
1,66
BB
OCHR
13 c
0,75
BŚW
OCHR
41 b
2,02
BW
OCHR
41 j
9,37
LW
OCHR
59 d
0,77
BMB
OCHR
60 l
1,57
LMB
OCHR
61 g
1,08
BMB
OCHR
61 j
0,70
BMB
OCHR
61 k
0,27
BMB
OCHR
Podsz.- 0,9
Podsz.- 1,0;
Przest- 10
Podsz.- 0,8;
Przest- 25
Przest- 15
Podsz.- 0,9;
Przest- 65
Podsz.- 0,4;
Przest- 175
Podsz.- 0,4;
Przest- 15
Podsz.- 1,0;
Przest- 90
Podsz.- 1,0
Podsz.- 1,0;
Przest- 20
Podsz.- 0,9
62 i
0,57
BMW
OCHR
Podsz.- 0,7
66A h
1,06
BMŚW
GOSP
Przest- 15
81 h
0,57
OL
GOSP
89 j
4,35
OL
GOSP
97 d
0,62
OL
GOSP
97A a
0,65
OL
GOSP
Podsz.- 0,4
Podsz.- 0,2;
Przest- 60
Podr.- 0,2
Podsz.- 0,4;
Przest- 30
123
Obręb
Adres leśny
Pow.
Siedlisko
Funkcja
lasu
98 a
0,08
OL
GOSP
98 j
0,18
OL
GOSP
98 m
0,03
OL
GOSP
Opis:
Podsz, podr.- [pokrycie]
Przest.- [m3]
Podsz.- 0,5;
Przest- 13
Podsz.- 0,4;
Przest- 10
-
98 n
0,06
OL
GOSP
-
106 a
2,60
OLJ
GOSP
118 c
2,62
BB
GOSP
118 n
0,51
BB
GOSP
127 g
1,18
LMB
OCHR
128 k
1,98
BMB
GOSP
Przest.- 15
Podsz.- 1,0;
Przest- 80
Podsz.- 0,3
Podsz.- 0,9;
Przest- 20
Podsz.- 0,9
137 g
0,67
OL
GOSP
Podsz.- 0,8
140A l
1,28
OL
GOSP
Podsz.- 0,8
140A m
0,68
OL
GOSP
143 p
0,68
OLJ
GOSP
147 b
1,74
BMB
GOSP
Podsz.- 0,8
Podsz.- 0,2;
Przest- 25
Podsz.- 0,2
155 d
0,86
OL
OCHR
155 g
0,86
OL
OCHR
180 c
2,05
BMB
GOSP
180 f
5,99
BMB
GOSP
180 i
1,93
LW
GOSP
183 a
1,77
OL
GOSP
195 d
3,57
OLJ
GOSP
195 k
0,83
OLJ
OCHR
196 d
0,64
BMB
OCHR
202 k
1,09
BB
GOSP
216 g
2,39
LMB
GOSP
224 g
5,16
BB
GOSP
235Bc
0,79
OLJ
GOSP
242 d
22,05
LMB
OCHR
243 a
22,32
LMB
OCHR
245 s
1,54
LW
OCHR
261 c
0,48
BB
GOSP
261 g
2,94
BB
GOSP
Podsz.- 0,9
Podsz.- 0,5;
Przest- 30
Podsz.- 0,4;
Przest- 60
Podsz.- 0,7;
Przest- 180
Podsz.- 0,3;
Przest- 130
Podsz.- 0,2;
Przest- 15
Podsz.- 0,7;
Przest- 95
Podsz.-0,8 ;
Przest.- 20
Podsz.-0,4 ;
Przest.- 10
Przest.- 20
Podsz.-0,8 ;
Przest.- 15
Podsz.-0,8 ;
Przest.- 25
Podsz.-0,5 ;
Przest.- 35
Podsz.-0,9;
Przest.- 100
Podsz.-0,9;
Przest.- 80
Podsz.-0,5
Podsz.-0,7;
Przest.- 10
Podsz.-0,8
262 a
1,21
BMB
GOSP
Podsz.-0,8
124
Obręb
Kamień Pomorski
Adres leśny
Pow.
Siedlisko
Funkcja
lasu
264A l
7,83
BMB
GOSP
264A r
2,78
BMB
GOSP
286 i
1,27
OLJ
GOSP
288A a
6,74
OL
GOSP
295 i
1,34
LMB
GOSP
296 j
0,73
LMB
GOSP
Opis:
Podsz, podr.- [pokrycie]
Przest.- [m3]
Podsz.-0,6;
Przest.- 65
Podsz.-0,7;
Przest.- 20
Podsz.-0,3;
Przest.- 25
Podr- 0,2
Podsz.-0,2;
Przest.- 5
Podsz.-0,7
367A d
1,82
OL
GOSP
-
367A l
2,08
OL
GOSP
384 f
1,13
LMW
GOSP
391 m
2,52
OL
GOSP
Podsz.-0,5;
Przest.- 60
-
391 n
0,78
OL
GOSP
Przest.- 55
409 j
0,52
OL
GOSP
414 k
0,49
LŁ
OCHR
428 a
0,96
LMB
GOSP
433 j
0,48
OL
GOSP
439 k
0,96
BMB
GOSP
443 c
0,99
BMB
GOSP
446A g
0,28
OL
GOSP
449 f
1,41
LMB
GOSP
454 f
1,84
OL
GOSP
455 d
1,04
LMŚW
GOSP
472 g
1,22
OL
GOSP
473 b
2,29
OL
GOSP
474 c
1,64
LMB
GOSP
501 j
1,51
OL
GOSP
506 r
0,93
OL
GOSP
524 g
0,92
BMŚW
OCHR
531 h
0,76
OLJ
GOSP
546 b
2,71
OL
GOSP
547 a
2,41
OL
GOSP
563 h
0,58
OL
GOSP
Podsz.-0,3
Podsz.-0,7;
Przest.- 40
Podsz.-0,3;
Przest.- 50
Podsz.-0,7
Podsz.-0,4;
Przest.- 50
Podsz.-0,2;
Przest.- 15
Podsz.-0,6;
Przest.- 25
Podsz.-0,3;
Przest.- 60
Podsz.-0,2;
Przest.-15
Podsz.-0,2;
Przest.-56
Podsz.-0,5
Podsz.-0,3;
Przest.-95
Podsz.-0,3;
Przest.-60
Podsz.-0,4;
Przest.-10
Podsz.-0,2;
Przest.-8
Podsz.-0,3
Podsz.-0,2;
Przest.-5
Podsz.-0,3
Podsz.-0,3;
Przest.-26
Podsz.-0,1
564 f
5,27
OL
GOSP
Podsz.-0,1
565 ix
0,89
LMW
GOSP
-
125
Obręb

Adres leśny
Pow.
Siedlisko
Funkcja
lasu
572 w
0,72
LMB
GOSP
576 c
1,58
LMB
GOSP
594A f
0,15
OL
GOSP
603A f
5,04
OL
GOSP
605 k
2,94
OL
GOSP
606 f
3,04
OL
GOSP
615 a
1,30
OL
GOSP
628 d
0,68
LMŚW
GOSP
639 l
3,44
OLJ
GOSP
640 f
2,89
OLJ
GOSP
662 d
4,02
OL
GOSP
663 b
3,77
LMB
GOSP
664 g
0,64
OL
GOSP
678 k
0,58
LMB
GOSP
700 g
0,66
LMW
GOSP
708 c
0,65
LMW
GOSP
709 c
056
OL
GOSP
735 k
0,88
OL
GOSP
735 l
0,62
OL
GOSP
737 m
0,34
LMW
GOSP
Opis:
Podsz, podr.- [pokrycie]
Przest.- [m3]
Podsz.-0,7;
Przest.-22
Podsz.-0,6;
Przest.-19
Przest.-90
Podsz.-0,3;
Przest.-86
Podsz.-0,1;
Przest.-80
Przest.-4
Podsz.-0,3;
Przest.-5
Podsz.-0,2;
Przest.-110
Podsz.-0,7;
Przest.-128
Przest.-80
Podsz.-0,7;
Przest.-165
Podsz.-0,8
Podsz.-0,2;
Przest.-25
Przest.-50
Podsz.-0,2;
Przest.-35
Podsz.-1,0;
Przest.-10
Podsz.-0,8;
Przest.-3
Podsz.-0,7;
Przest.-110
Bagna.
Na terenie Nadleśnictwa Gryfice występują 439 osobno wydzielone bagna. Tereny
bagienne zajmują ogólną powierzchnię 593,54 ha, co stanowi 3,07%, ogólnej pow.
nadleśnictwa. Jest to, więc znacząca powierzchnia. Prócz bagien ewidencyjnych występują
bagna nie tworzące wydzieleń taksacyjnych. Bagien nie stanowiących wydzieleń na terenie
Nadleśnictwa znajduje się 492 sztuk o łącznej powierzchni 59,38 ha. Ważność tych biotopów
i ich znaczenie dla ekosystemu jest oczywista. Bagna-mokradła najczęściej położone są
w nieckach terenowych, w przedłużeniach rynien jeziornych itp. stanową enklawy wśród
leśnych siedlisk świeżych.
126
Wskazania ochronne:
-
bagna wyłączone są z prowadzenia zabiegów hodowlanych;
-
nie odwadniać;
-
wokół bagien i siedlisk bagiennych należy pozostawiać min. 30 m pas ochronny
w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego.
W obrębie Gryfice znajduje się 301 bagien stanowiących wydzielenia literowane
o łącznej powierzchni 439,13 ha.
Tab.45 Wykaz bagien ewidencyjnych w obrębie Gryfice.
Obręb Gryfice
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
3i
0,28
137d
2,10
193i
1,47
318b
0,17
4i
2,35
137g
3,75
193l
0,49
329g
0,70
5h
3,80
138c
0,12
193m
0,84
330d
1,97
6i
2,74
138h
0,42
194l
0,31
331c
0,19
15d
0,74
139c
5,23
194Ad
0,26
331n
0,30
15g
1,90
139f
0,65
201c
1,48
335l
0,64
15h
1,42
140d
1,14
201p
7,57
336h
5,82
27c
35,63
140f
0,29
202h
1,49
340i
0,16
27i
0,33
140g
0,23
202i
0,49
340j
0,18
27l
2,81
140i
0,29
202j
0,82
367d
0,10
28h
6,05
140Ad
0,21
203i
0,50
373Aa
1,66
29h
9,06
140Af
0,19
208r
0,14
384d
2,00
41a
7,25
140Ag
1,06
213g
0,34
386j
0,48
41h
4,49
140An
0,95
215c
0,32
391i
0,25
42j
2,85
140Bc
0,09
217i
0,96
392a
12,96
42k
1,32
140Bh
0,30
217j
0,30
393g
0,27
43m
1,37
140Bj
0,40
217m
0,31
393k
0,35
58a
27,34
149b
0,14
220f
0,52
393p
0,12
59f
14,85
150a
0,38
222p
0,33
394h
0,22
59g
0,96
150c
0,32
224b
0,54
405m
0,45
59k
0,82
150d
0,75
224d
0,93
406j
0,10
59m
0,43
150Ab
4,61
224h
0,25
411f
0,76
60b
0,54
150Ac
1,97
224n
0,61
412b
0,20
60d
0,90
151b
2,37
225b
1,16
412g
0,72
60h
2,69
151f
0,32
225i
0,42
422f
0,40
60n
1,50
152b
0,22
225k
1,31
423o
0,18
61i
17,80
152d
0,34
226g
0,23
424c
0,99
62c
0,22
152f
0,27
226h
1,16
424h
0,15
127
Obręb Gryfice
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
62g
0,46
152g
0,24
227f
0,10
428c
0,34
66Af
1,41
153i
0,26
229b
1,62
428g
0,46
66Al
0,46
154b
0,22
231f
0,45
431c
0,18
66Ap
3,75
155b
0,33
233m
0,45
431f
0,16
66Ba
7,20
155h
1,09
235Aa
0,06
433g
0,18
68b
5,01
155i
0,26
240a
1,77
433i
0,35
68c
0,22
155l
0,25
242c
0,64
435d
0,16
68g
0,92
156b
2,15
244f
0,16
436d
0,20
68i
0,23
156i
0,17
245f
1,77
440h
0,21
68l
0,79
157c
0,54
245g
0,18
440j
0,94
68n
0,21
157f
0,13
246b
0,28
440k
0,25
68p
0,22
157h
0,28
250b
0,20
442b
0,55
73i
0,18
158c
0,46
251f
0,11
442d
0,24
74i
0,29
158d
3,39
251m
0,17
442f
0,22
82f
0,43
159b
4,03
252i
0,92
442j
0,27
82i
0,14
159c
0,28
255h
0,72
444b
0,43
82n
0,12
160d
0,59
255l
1,33
444c
5,40
91d
1,68
162c
0,80
256g
0,47
446d
1,34
91f
1,57
163b
0,77
259b
1,93
446Ab
0,56
97g
0,08
163c
0,29
263b
0,12
446Ad
0,44
97Ab
1,32
163f
1,40
264Ai
0,59
446Ah
0,30
98h
1,28
164f
0,14
264As
0,51
446Bi
0,25
100d
0,26
165b
0,32
264Bc
0,61
446Bk
0,72
100Aa
6,81
165c
0,46
266d
0,16
446Bn
0,07
101b
0,15
165g
2,88
266m
0,33
46Bp
0,88
102d
1,14
166f
2,47
266p
0,15
449d
0,66
112h
0,58
166k
0,10
266r
0,26
450c
0,27
115b
0,28
167j
2,38
266s
0,10
451b
0,20
116d
0,50
167l
0,29
266t
0,25
456h
0,38
116h
0,36
170d
0,26
266cx
0,10
457c
0,35
117h
9,78
170f
0,11
269c
0,20
457f
0,40
118g
0,82
172Am
0,76
279f
0,38
462l
1,28
118h
1,53
172An
0,29
279i
0,13
462n
0,14
119b
4,76
172As
0,79
279l
0,06
464g
0,64
119c
0,28
172Aw
0,15
280x
0,09
465j
0,57
119d
0,32
172Ax
0,11
281f
0,11
466c
0,14
119f
1,91
172Az
0,25
281i
0,18
466f
0,44
119g
0,23
177c
0,22
281m
0,78
466j
0,43
121k
0,30
180d
9,86
283h
0,27
467a
2,52
123b
0,22
184l
0,20
295j
0,22
467g
1,45
123c
0,21
186h
1,12
296h
0,16
467h
0,57
128
Obręb Gryfice
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
126g
0,69
186k
1,93
305h
0,10
468c
0,26
127k
0,67
186m
0,48
308d
3,86
471c
9,50
127n
0,43
187h
0,50
311i
0,30
474b
25,30
135f
0,13
189f
1,16
312f
0,14
136d
0,11
190d
2,86
313f
2,32
136i
0,21
191b
0,37
313i
0,43
136Aj
2,44
193b
0,52
313k
0,26
Powierzchnia ogólna
439,13 ha
Na obrębie Kamień Pomorski znajduje się 138 bagien stanowiących wydzielenia
literowane o łącznej powierzchni 154,41 ha.
Tab.46 Wykaz bagien ewidencyjnych w obrębie Kamień Pomorski.
Obręb Kamień Pomorski
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
501c
0,60
606g
0,22
664a
3,78
715b
2,15
506l
0,07
606j
0,43
665l
0,98
715k
5,30
507k
1,91
606n
0,54
666h
1,35
716d
2,31
515i
6,77
606o
0,73
666i
0,77
717b
0,47
516j
2,01
618g
0,39
667c
0,38
717c
0,40
521j
0,96
618i
0,51
667g
2,19
721a
0,72
524j
0,15
628j
0,39
668d
0,40
729b
1,08
535s
0,54
635l
0,87
669b
0,35
729j
0,67
535w
0,84
638d
0,27
670d
0,99
729p
0,65
538k
0,56
638m
0,25
671i
0,43
729r
1,22
546k
0,51
643f
1,45
673f
4,36
730g
1,33
552f
1,67
643k
1,51
674c
0,48
730k
0,59
553g
0,50
644j
0,82
674t
0,23
730Ab
0,17
560j
0,24
644m
0,19
678m
1,04
732d
2,95
561h
0,88
648l
1,67
681c
6,48
732w
0,84
562d
0,68
649m
2,07
682a
3,31
732dx
0,05
562g
0,24
650c
2,06
682l
0,16
733b
5,76
562j
0,20
651a
0,90
684b
0,97
733d
0,74
562l
0,26
651i
0,60
685a
0,51
741d
0,44
563i
0,20
652h
0,58
690b
2,57
743f
0,82
563j
0,12
653i
0,18
691g
1,47
743k
0,24
564l
1,97
654d
0,35
691j
0,55
744g
0,69
129
Obręb Kamień Pomorski
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
565y
0,14
655h
0,26
691l
0,38
745o
0,50
572x
0,34
656k
0,12
691n
0,20
750f
0,30
578k
0,25
656p
0,29
693g
2,99
753f
0,10
582l
0,20
656r
0,17
694c
3,00
754d
0,52
583d
0,87
657f
7,37
696d
0,43
755b
0,20
585b
1,90
658b
0,22
698g
0,38
756c
0,82
585d
1,04
658d
2,11
706d
0,66
757b
0,87
585h
0,61
659c
1,95
706f
0,82
758b
0,22
585i
0,29
659f
0,47
706i
0,45
758p
0,68
587Ai
0,10
659s
0,61
706l
0,09
759f
0,30
587Aj
0,16
660c
6,35
709i
0,65
760d
0,20
588Aa
1,22
661d
0,74
710j
1,04
588Af
8,13
661f
0,34
713g
0,56
Powierzchnia ogólna
154,41 ha
Tab.47 Wykaz bagien nie stanowiących wydzieleń w obrębie Gryfice.
Obręb Gryfice
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow.
[ha]
1Ad
0,35
130g
0,10
190b
5c
0,10
131a
0,15
190f
0,25
303f
0,10
0,05
308c
0,15
6f
0,10
131a
0,10
190f
0,10
312c
0,10
6Ag
0,40
131c
0,10
190h
0,05
312g
0,05
7h
0,10
131d
0,05
192f
0,03
313h
0,10
7h
0,20
131d
0,15
192k
0,05
316l
0,20
7m
0,10
131d
0,05
193j
0,05
326a
0,05
8d
0,20
134b
0,15
194d
0,05
329f
0,10
50o
0,10
135h
0,10
194j
0,23
329i
0,15
60i
0,05
136d
0,10
194j
0,10
330c
0,30
62j
0,25
136h
0,05
194p
0,05
330m
0,15
67a
0,20
136Ah
0,05
202l
0,10
330m
0,20
72a
0,05
136Ah
0,10
204a
0,15
331i
0,10
72a
0,05
140Aj
0,05
204a
0,20
331l
0,05
74d
0,05
140Aj
0,05
204a
0,10
332g
0,15
74f
0,05
140Aj
0,05
204a
0,20
333f
0,03
74j
0,05
140Aj
0,05
204b
0,05
335a
0,45
74l
0,05
140Aj
0,05
210l
0,20
335d
0,20
75g
0,10
140Bd
0,10
214c
0,15
336b
0,04
75i
0,05
140Bd
0,10
217f
0,25
347f
0,05
78l
0,15
140Bf
0,10
218b
0,10
347f
0,10
80c
0,15
142m
0,20
218b
0,10
348o
0,05
130
Obręb Gryfice
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow.
[ha]
82b
0,05
143f
0,15
218g
0,10
355b
0,08
82h
0,05
147h
0,25
219f
0,05
357i
0,03
82h
0,05
150Ad
0,25
219f
0,05
357o
0,07
82j
0,20
150Ad
0,25
223a
0,10
361a
0,10
83i
0,10
151c
0,10
223a
0,10
362f
0,10
88d
0,25
154a
0,20
223a
0,25
363i
0,05
88g
0,03
154a
0,30
225a
0,04
365a
0,10
89b
0,15
155j
0,10
225d
0,05
367h
0,05
92c
0,10
155m
0,15
228a
0,40
367i
0,25
92c
0,10
155n
0,05
228c
0,30
368c
0,15
96a
0,10
156c
0,05
228c
0,20
368f
0,03
97Aj
0,10
156f
0,10
229a
0,10
368g
0,05
99g
0,10
156g
0,25
229a
0,15
369t
0,03
100Ad
0,05
156h
0,15
230g
0,10
381g
0,20
102a
0,20
156h
0,10
230h
0,15
385j
0,10
103f
0,05
156l
0,10
230j
0,10
391a
0,10
104a
0,10
157b
0,20
235Ac
0,15
393f
0,45
105b
0,20
157g
0,05
235Ac
0,16
393f
0,20
105j
0,40
163a
0,05
235Ac
0,25
393f
0,05
107b
0,44
163h
0,15
235Ah
0,25
394b
0,20
108a
0,10
164b
0,05
235Ah
0,25
394b
0,15
108b
0,20
164b
0,10
235Ba
0,10
394b
0,50
108b
0,15
164c
0,10
235Ba
0,10
394j
0,30
109f
0,10
164d
0,05
235Ba
0,15
394j
0,50
110f
0,10
164g
0,05
235Ba
0,25
405l
0,10
110g
0,10
164h
0,05
235Ba
0,04
409h
0,30
111c
0,10
164i
0,20
235Ba
0,03
409h
0,35
111c
0,10
164j
0,10
238l
0,20
412j
0,05
111c
0,05
164k
0,05
239a
0,10
414f
0,10
111d
0,15
165f
0,05
239a
0,20
425d
0,10
113f
0,10
165f
0,05
239a
0,05
428d
0,15
114b
0,15
166h
0,10
239l
0,10
428d
0,04
116j
0,10
166i
0,03
244g
0,10
428d
0,03
116j
0,10
166l
0,03
246a
0,20
428d
0,03
116j
0,10
169c
0,05
251d
0,05
431a
0,03
117k
0,05
169f
0,15
251d
0,05
431b
0,03
119a
0,10
171a
0,04
251i
0,10
431b
0,03
119a
0,15
171a
0,05
252a
0,03
432d
0,15
121i
0,05
171g
0,18
254h
0,05
433b
0,10
121l
0,05
171Af
0,15
255s
0,05
436g
0,15
122a
0,20
171Cc
0,15
255s
0,05
444a
0,10
122g
0,05
172i
0,05
258f
0,05
444a
0,35
131
Obręb Gryfice
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow. [ha]
Oddział
pododdział
Pow.
[ha]
122g
0,05
180a
0,13
261b
0,05
446Aa
0,30
123a
0,05
183c
0,10
269g
0,08
449b
0,03
123a
0,15
184a
0,25
284k
0,15
453l
0,10
124g
0,05
184g
0,05
289h
0,20
453n
0,15
124i
0,10
185h
0,10
291a
0,40
454j
0,05
126b
0,10
186a
0,10
293a
0,23
462b
0,07
127d
0,05
186a
0,05
294d
0,05
466b
0,03
128i
0,05
186c
0,20
295c
0,20
468a
0,20
129f
0,05
186i
0,05
295f
0,15
468h
0,15
129f
0,05
187d
0,10
298a
0,10
468h
0,15
130b
0,15
187f
0,10
298a
0,05
468h
0,20
130b
0,15
187g
0,10
298d
0,10
468h
0,20
130b
0,20
189c
0,05
301b
0,10
472f
0,20
Powierzchnia ogólna
38,03 ha
Tab.48 Wykaz bagien nie stanowiących wydzieleń w obrębie Kamień Pomorski.
Obręb Kamień Pomorski
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
506p
0,05
586f
0,05
653d
0,10
709f
0,05
507h
507j
0,05
588a
0,05
656n
0,05
709g
0,10
0,30
588d
0,10
656n
0,08
710i
0,05
507l
0,15
591h
0,10
658i
0,25
710k
0,05
517k
0,45
591i
0,05
662a
0,10
714i
0,10
527l
0,05
592a
0,20
662a
0,06
715h
0,20
531c
0,20
596g
0,03
662a
0,15
716f
0,05
532d
0,25
596n
0,08
663a
0,15
717a
0,08
532f
0,20
598c
0,05
663c
0,22
717i
0,05
532g
0,15
598f
0,11
663g
0,06
718d
0,05
545i
0,05
598g
0,10
663g
0,10
719a
0,15
545j
0,05
599a
0,10
664d
0,10
719c
0,15
546a
0,3
601b
0,10
664h
0,10
720b
0,05
546a
0,20
601d
0,03
665f
0,40
720c
0,10
546a
0,03
605i
0,15
666g
0,10
720g
0,05
546a
0,10
606k
0,05
666g
0,30
721b
0,05
546j
0,05
606k
0,01
667d
0,05
721b
0,05
547c
0,05
606k
0,20
667f
0,10
721c
0,05
547f
0,10
606m
0,10
667f
0,25
721c
0,10
547h
0,07
621a
0,05
672b
0,15
721f
0,15
547i
0,10
625f
0,10
673i
0,05
721f
0,05
547i
0,15
627b
0,15
673i
0,07
721k
0,05
132
Obręb Kamień Pomorski
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
Pow. [ha]
pododdział
pododdział
pododdział
pododdział
548b
0,15
627f
0,30
673i
0,10
727g
0,05
548c
0,05
627j
0,10
673j
0,15
728b
0,03
551m
0,10
628a
0,10
673l
0,17
728b
0,05
551m
0,08
628i
0,25
680c
0,24
728b
0,03
557j
0,25
629a
0,10
680g
0,03
729g
0,10
557l
0,20
630g
0,05
680h
0,05
730i
0,05
563a
0,15
630i
0,10
685h
0,30
731j
0,20
563a
0,15
635d
0,05
691h
0,03
732a
0,20
565b
0,25
637b
0,20
697c
0,03
732a
0,15
565m
0,10
637c
0,25
697h
0,03
733h
0,05
565m
0,08
643m
0,15
700g
0,15
737a
0,12
565m
0,03
646k
0,10
701a
0,05
737g
0,15
565r
0,10
649b
0,30
701a
0,03
737g
0,20
575c
0,05
651c
0,12
702a
0,05
737h
0,15
580d
0,05
651c
0,12
703l
0,05
738i
0,03
580g
0,05
653d
0,10
704a
0,04
738j
0,10
580g
0,03
653d
0,10
704d
0,25
739c
0,25
584a
0,10
653d
0,10
706c
0,25
739c
0,04
584a
0,10
653d
0,10
706c
0,15
741a
0,20
584a
0,10
653d
0,10
706g
0,15
741g
0,10
584b
0,05
653d
0,10
706j
0,10
741g
0,15
585c
0,10
653d
0,10
706j
0,26
753k
0,30
585c
0,10
653d
0,10
706k
0,05
756a
0,10
585j
0,15
653d
0,10
706n
0,20
756d
0,05
Powierzchnia ogólna

21,35 ha
Źródliska.
Źródliska, naturalne wycieki wodne występują w formie enklaw na olsach, olsach
jesionowych, lasach wilgotnych, na zboczach, skarpach itp.
Tab.49 Wykaz stwierdzonych źródlisk w Nadleśnictwie Gryfice
Obręb
Adres leśny
Pow.
Siedlisko
Gryfice
88 c
273 g
274 d
279 j
280 f
280 o
281 b
453 r
2,45
3,33
1,65
2,38
3,38
4,01
7,50
5,12
LŚW
OL
OL
LMW
LŚW
OL
LŚW
OL
133
Rodzaj
pow.
D-STAN
D-STAN
D-STAN
D-STAN
D-STAN
D-STAN
D-STAN
D-STAN
Funkcja
lasu
GOSP
GOSP
GOSP
GOSP
GOSP
GOSP
GOSP
GOSP
Wskazania ochronne dla źródlisk:
-
w pobliżu źródlisk rezygnować z zabiegów hodowlanych;
-
w przypadku drzewostanów zakwalifikowanych do użytkowania rębnego wokół źródlisk
pozostawiać pas ochronny szer. min. 30 m (otulina);
-
ochrona w czasie zrywki drewna.

Wydmy
W Nadleśnictwie Gryfice opisano jako osobliwości przyrodnicze 6 wydm. Znajdują
się on na terenie Obrębu Gryfice w Leśnictwie Mrzeżyno.
Tab.50 Wykaz stwierdzonych źródlisk w Nadleśnictwie Gryfice
Leśnictwo
Adres leśny
Pow.
Lokalizacja Siedlisko
4A a
0,2
N
BŚW
4A a
0,1
C
BŚW
5A a
0,15
SW
BŚW
Mrzeżyno
6A b
BS
8A a
BŚW
8A b
BŚW

Drzewa mateczne
Na terenie Nadleśnictwa wyznaczonych jest 22 drzewa mateczne.
Tab. 51 Wykaz drzew matecznych
Lokalizacja
Gatunek
Rok
uznania
Nr w rej.
IBL
Md
Św
Św
Św
Św
Św
Św
Św
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Św
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1989
1989
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
8038
8035
8036
8037
8034
8033
4605
4606
3991
3992
3993
3994
3988
3989
3990
8039
3985
3986
3987
3982
3983
3984
134

Gospodarcze drzewostany nasienne
Gospodarcze drzewostany nasienne zajmują ogólną powierzchnię 294,15 ha (51
wydzieleń). Na obrębie Gryfice zajmują powierzchnię 229,38 ha (37 wydzielenia), natomiast
na obrębie Kamień Pomorski 64,77 ha (14 wydzieleń). Szczegółowo opisane jest w
Elaboracie).
11. Cenne obiekty kultury materialnej zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Gryfice
Obręb Gryfice
Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej (obiekt chroniony decyzją nr DZ –
4200/37/0/96/97 Wojewody Szczecińskiego z dn. 06,02,1997 r.)
Leśnictwo Raduń, gmina Trzebiatów, pow. 5,40 ha
Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej pochodzące z młodszego okresu epoki brązu.
Pole kurhanowe położone jest przy krawędzi rzeki Regi, ok. 2 km na płd od wsi Gąbin.
Stwierdzono 28 kolistych kopców o średnicach podstawy od kilkudziesięciu cm do ponad 3
m. kurhanom towarzyszą groby płaskie (groby jamowe bezpopielnicowe).
Na podstawie badań naukowych jednego z kurhanów stwierdzono konstrukcje ziemną nasypu
z kamiennym obwarowaniem u podstawy. We wnętrzu kopca zlokalizowana była centralna,
czworokątna komora grobowa wyłożona kamieniami, która zawierała pochówek ciałopalny.
Park przypałacowy we wsi Stołąż gmina Brojce (obiekt chroniony decyzją nr
Kl.5340/19/80 z dnia 15 listopada 1980 r.)
Leśnictwo Raduń, gmina Brojce.
Park krajobrazowy naturalistyczny z II połowy XIX wieku (Park dworski w mieście
Cerkwica, współwłasność z ANR O/ter.W-wa). Obiekt chroniony decyzją nr Kl.5340/20/80
z dn. 26.11.1980 r.)
Leśnictwo Prusinowo, gmina Karnice.
Park leśny przyległy do dworu połączony z lasem bukowym. Występują rodzime i obce
gatunki drzew i krzewów.
135
Grodzisko wczesnośredniowieczne (obiekt chroniony decyzją nr. Kl.6801/9/70 z dn.
11.11.1970 r.)
Leśnictwo Lubin, gmina Gryfice.
Obręb Kamień Pomorski
Park przypałacowy naturalistyczny z XIX w (obiekt chroniony decyzja nr KL. I. –
5340/22/80 WKZ z dn. 12.12.1980 r.)
Leśnictwo Niczonów, gmina Karnice, pow. 6,63 ha
Park o powierzchni ogólnej ok. 7 ha przyległy do pałacu w miejscowości Paprotno (obecnie
szkoła podstawowa). Park ma charakter parku leśnego, z drzewostanem w zróżnicowanym
wieku. Rośnie tu 25 gatunków drzew oraz 15 gatunków krzewów. Występują drzewa o
cechach pomnika przyrody.
Grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza (obiekt chroniony decyzją nr KL. I. –
6801/18/72 WKZ z dn. 02.10.1972 r.)
Leśnictwo Chomino, gmina Świerzno, pow. 0,5 ha
Grodzisko kształtu prostokątnego położone w odległości ok. 250 m na południe od wsi
Kępica, na skraju lasu, na terenie dawnego cmentarza właścicieli majątku. Podstawa kopca o
średnicy ok. 100 – 120 mb, w części szczytowej płaskie, o średnicy ok. 20 mb. Stoki terenu
obecnie porośnięte drzewami. Na szczęcie kopca znajduje się centralnie posadowiony krzyż
drewniany. Na ramionach krzyża widoczne są wycięte w drewnie napisy:
- w języku polskim: „1138 TU LEŻĄ ZMARLI W SPOKOJU OD CZASÓW BOLESŁAWA
III DO POWROTU NARODU POLSKIEGO 1945”;
- w języku niemieckim: „1995 NACH FOLGER FÜR SEINE VORFAHRTEN W.W.”
136
12.
Obiekty
przyrodnicze
objęte
ochroną
prawną
zlokalizowane
w
zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
Rezerwat Przyrody „Jezioro Liwia Łuża”(Gmina Gryfice)33
Utworzony zarządzeniem Nr 239 MLiPD z dnia 8.07. 1959 r. na powierzchni 220 ha,
obejmującej jezioro i jego obrzeże, zastąpione Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro
Liwia Łuża”. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
naturalnego środowiska lęgowego
łabędzia dzikiego na jeziorze, będącym jednocześnie
ostoją wielu gatunków ptactwa wodno- błotnego.
Dopuszcza się możliwość przyrodniczo- turystycznego zagospodarowania rezerwatu
(ścieżki
przyrodniczo-
edukacyjne,
stanowiska
obserwacyjne)
po
wykonaniu
specjalistycznych badań przyrodniczych i planu ochrony rezerwatu.
Pomniki przyrody
- 60- gmina Gryfice.
- 10- gmina Rewal
Dla pozostałych gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice nie stwierdzono
pomników przyrody.
33
Plan rozwoju lokalnego powiatu Gryfickiego. Gryfice. Listopad 2007.
137
13. Inne obiekty kulturowy materialnej i przyrodnicze zlokalizowane w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
Ryc. 47 Krzyż zrośniety z drzewem na starym niemieckim cmentarzu przy wsi Szumiąca (fot. Bartłomiej
Małecki)
138
Barkowo – krajobrazowy, powierzchnia 2,0 ha, nr rej. 878 /79.
Baszewice (niem. Batzwitz) – gotycki kościół wybudowany w 1440 r. Zagrody wiejskie
drewniane i zabudowania gospodarcze.
Będzieszewo- Park krajobrazowy objęty ochrona konserwatorską. Nr rejestru 894, Nr decyzji
Kl.I.5340/15/80
Bielikowo (niem. Behlkow) – kościół filialny p.w. Chrystusa króla z XV w, przebudowany
pod koniec XIX w w stylu neogotyckim (mury korpusu nawowego i wieża, dobudowana
zakrystia). Na emporze zachodniej znajdują się organy zbudowane w 1888 r.
Brojce (niem. Broitz) – wieś o rodowodzie średniowiecznym. W centrum znajduje się
późnogotycki kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa datowany na 2 połowę XV w.
świątynia pierwotnie salowa (jednoprzestrzenna), założona na rzucie prostokąta zamknięta
trójbocznym prezbiterium. W 1619 r. wzniesiono przy szczycie zachodnim drewnianą
dzwonnicę. Wewnątrz kościoła znajduje się chrzcielnica z XVII w ufundowana przez rodzinę
von Manteuffel. W prezbiterium stoi barokowy ołtarz z XVII w. organy pochodzące z 1910 r.
W centrum wsi murowany dworek wzniesiony na przełomie XIX i XX w. Na cmentarzu
komunalnym pomnik poświęcony mieszkańcom Brojc poległym na frontach I wojny
światowej.
Cerkwica (niem. Zirkwitz) – miejscowość o rodowodzie średniowiecznym. W 1124 r. odbył
się tu uroczysty chrzest ludności Pomorza Zachodniego przeprowadzony przez misjonarza
św. Ottona z Bambergu. We wsi kościół zbudowany w stylu gotyckim z przełomu XIV i XV
w, z drewnianą wieżą pochodzącą z XIII w. Cmentarz z kwaterą Gaj Bohaterów, na której
zostali pochowani żołnierze niemieccy polegli w czasie I wojny światowej. Kamienna studnia
św. Ottona z XII w, a przy niej pomnik upamiętniający chrzest Pomorzan. Neoklasycystyczny
dwór rodziny von Sydow, z przełomu XIX i XX w, okolony parkiem.
Dargosław – pałac z ok. 1890 r. i zabytkowy park.
Dreżewo – dwór nawiązujący swoja formą do neogotyku angielskiego, otoczony parkiem.
Pochodzący z XIX w. w składzie gatunkowym parku krajobrazowego dominują buki, dęby,
klony, kasztanowce i świerki.
Gołańcz Pomorska – grodzisko wczesnośredniowieczne
Gostyń – we wsi zamożne, murowane budownictwo pochodzące z XIX i XX w. Neogotycki
kościół ceglany z początku XX w. folwark z parkiem i pałacem z końca XX w. Pałac posiada
cechy neoklasycystyczne. Park, obecnie będący parkiem krajobrazowym, objęty ochroną
konserwatorską. Nr rejestru 891, Nr decyzji Kl.I.5340/12/80.
139
Gryfice – w mieście zachowały się dwie gotyckie bramy miejskie (spośród trzech): Brama
Wysoka i Brama Kamienna oraz pozostałości miejskich murów obronnych. Baszta Prochowa
wybudowana na przełomie XIV i XV w, spełniała funkcję wieży strzelniczej.
Gotycki
kościół Mariacki p.w. Wniebowzięcia NMP z końca XIII w, na przestrzeni wieków wiele razy
przebudowywany. Posiada wieżę z XV w, dzwonnicę z początku XV w, bogato wyposażony:
barokowy ołtarz główny, ambona z połowy XVIII w, prospekt organowy, chrzcielnica
romańska z XIII w, gotycki tryptyk, liczne płyty nagrobne oraz epitafia z XVIII w. Kaplica
św. Józefa wybudowana w stylu gotyckim na przełomie XV i XVI w. Neogotycka cerkiew
Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy z XIX w. Ochroną prawną objęte są także
następujące obiekty: zespół zabudowy młyna, spichlerz, zabytkowe kamieniczki, zespół
szpitala powiatowego, zespół kolei wąskotorowej, kaplica cmentarna.
Jatki – we wsi neoklasycystyczny, dwukondygnacyjny dwór z początku XX w, otoczony
parkiem dworskim z XIX w. objętym ochroną konserwatorską. Nr rejestru 893, Nr decyzji
Kl.I.5340/14/80.
Karnice – we wsi znajduje się kościół z XV w, przebudowany w stylu barokowym w XVIII
w, w którym zachowało się bogate wyposażenie barokowe. Romantyczna kaplica pogrzebowa
z XIX w. Park przypałacowy, krajobrazowy z XIX w.
Kępica – znajduje się tu nieukończony dwór z początku XX w, który miał stanąć na miejscu
innego dworu pochodzącego z XVIII w. Park naturalistyczny z 2 połowy XIX w. objęty
ochroną konserwatorską. Nr rejestru 888, Nr decyzji Kl.I.5340/9/80.
Kiełpino – w centrum wsi gotycki kościół p.w. śś. Piotra i Pawła datowany na XV w.
świątynia salowa, założona na rzucie prostokąta, zamknięta trójbocznym prezbiterium. Nawa
i prezbiterium przykryte drewnianym stropem. Wewnątrz organy z 1884 r.
Kołomąć – zabytkowe ruiny kościoła i kaplicy oraz niemiecki cmentarz. Park krajobrazowy,
podworski z XIX w powierzchnia 2,50 ha, nr rej. 992/82.
Lędzin – zabytkowy wiatrak holenderski z końca XIX w.
Margowo – pałac pochodzący z 1772 r. spichlerz ryglowy z XIX w. park naturalistyczny
z XIX w objęty ochroną konserwatorską. Nr rejestru 892, Nr decyzji Kl.I.5340/13/80.
Modlimowo – grodzisko wczesnośredniowieczne nad Stuchowską Strugą.
Niechorze – zespół latarni morskiej wybudowany w latach 1863 – 1866 (latarnia, dom
latarników, budynki gospodarcze, ogród z murowanym ogrodzeniem i furtami). W pobliżu
rezerwat faunistyczny „Jezioro Liwia Łuża”.
Otok – pałac wybudowany w 1870 r. w stylu neogotyckim. Kościół p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego wybudowany w latach 1913 -1914 w stylu neoromańskim. Wyposażenie
140
kościoła pochodzi ze starego kościoła z 1670 r. jest to chrzcielnica z XVI – XVII w i ołtarz
z XVII w. Park pałacowy, I poł. XIX w., krajobrazowy, pow. 2,20 ha, nr rej. 993/82,
Przybiernowo – grodzisko wczesnośredniowieczne.
Roby – zabytkowy kościół. Przed II wojną światową w wiosce działała stacja Gryfickiej kolei
Wąskotorowej. Na drodze w kierunku Mrzeżyna pozostałości po moście drogowym i czynny
most kolejowy (konstrukcje poniemieckie).
Rybokarty – wieś wzmiankowana w średniowieczu. We wsi zabytkowy kościół pochodzący
z XV w, z dość bogatym wnętrzem i barokowym ołtarzem z XVII w. Pałac nad jeziorem
pochodzący z drugiej połowy XVIII w, otoczony parkiem krajobrazowym z XIX w.,
powierzchnia 5,0 ha, nr rej. 840/79
Skalno – grodzisko średniowieczne.
Starza – cmentarzysko starożytne oraz z epoki brązu.
Strzykocin – dwór i okalający park dworski. Przez wieś przebiega jedna z najstarszych linii
kolei wąskotorowej, nieeksploatowana od końca XX w.
Stuchowo – pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z początku XIV w. Jeszcze na początku XX
w można było podziwiać ruiny średniowiecznego zamku. W centrum wsi stał kościół, który
rozebrano w 1950 r. Obecnie we wsi znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Neorenesansowy
pałac z elementami form neobaroku wzniesiono ok. 1888 r. park krajobrazowy w stylu
angielskim objęty ochroną konserwatorską. Nr rejestru 868, Nr decyzji Kl.I.5340/33/79.
Zdobią go stare drzewa: purpurowe buki, jodły orzeszniki, platany i cisy. W parku znajduje
się płyta nagrobna jednego z byłych właścicieli pałacu.
Sulikowo – pozostałości parku dworskiego naturalistycznego z XIX w. objętego ochroną
konserwatorską. Nr rejestru 194, Nr decyzji Kl.V-O/197/56.
Śliwin – grodzisko z wczesnego średniowiecza. Punkt ze starożytności oraz okresu wpływów
rzymskich.
Świerzno (niem. Schwissen) – wieś o pierwotnym założeniu ulicowym, obecnie formą
przestrzenną zbliżoną do wielodrożnicy. We wsi kościół p.w. św. Trójcy, ryglowy,
wzniesiony w 1681 r. Barokowy dwór myśliwski z XVIII w wzniesiony z inicjatywy hrabiego
Bogusława Bodo Fleminga w latach 1718 – 1730 był pierwszą na Pomorzu Zachodnim
rezydencją z dziedzictwem honorowym. Otoczony parkiem typu dworskim typu francuskiego,
objętym ochroną konserwatorską. Nr rejestru 176, Nr decyzji Kl.V-O/45/55.
Trzebiatów (niem. Treptow an der Rega) – w kompozycji układu przestrzennego
i architektonicznego miasta dominują formy historyczne, stanowiące świadectwa historii
i rozwoju urbanistycznego miasta, począwszy od średniowiecza. Całość zespołu miejskiego
141
Trzebiatowa ma ponadlokalną wartość zabytkową. Charakterystyczny dla Trzebiatowa jest
szachownicowy układ urbanistyczny na Starym Mieście. Najbardziej okazałym zabytkiem
jest gotycki kościół Macierzyństwa NMP, pochodzący z XIII w. W mieście znajdują się trzy
zabytkowe kaplice oraz neogotycki kościół ewangelicki z początku XX w. Dużym walorem
miasta są zachowane pozostałości murów miejskich z XII w oraz wkomponowana w nie
Baszta Kaszana z przełomu XIII i XIV w. Miasto posiada dwie budowle klasycystyczne
tj. pałac przebudowany z zamku książęcego w XVIII w oraz ratusz przemieszany ze stylem
barokowym i gotyckim. Innymi zabytkami są: młyn, spichlerz, elektrownia wodna, koszary,
stacja kolejowa, most drogowy z 1905 r. wybudowany w stylu secesyjnym. W Trzebiatowie
znajdują się także pozostałości dziewiętnastowiecznego parku miejskiego zwanego
Królewskim Gajem.
Trzęsacz – ruiny gotyckiego kościoła wybudowanego pośrodku wsi na przełomie XIV i XV
w. procesy abrazyjne spowodowały, że brzeg morski nieustannie zbliżał się do budowli.
W 1901 r. zawaliła się pierwsza jego część. Do dziś zachował się jedynie fragment
południowej ściany. Zabytkowy kompleks pałacowo –folwarczny z XVIII i XIX w,
z parkiem.
Trzygłów (niem. Triegloff) – murowany kościół z 1896 r. w XVII w istniał tu dwór
o konstrukcji ryglowej, przebudowany w XVIII w. dzisiejszy neobarokowy pałac pochodzi
z przełomu XIX i XX w. Park pałacowy, XIX w., krajobrazowy, powierzchnia 3,30 ha, nr rej.
812/78.
Witno –
grodzisko wczesnośredniowieczne. Kościół gotycki z przełomu XV i XVI w
z barokowym ołtarzem, amboną, bogato zdobionymi epitafiami z XVII i XVIII w. pałac
neogotycki z 1858 r., otoczony parkiem.
Wrzosowo – cmentarzysko z wczesnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
142
D. ZAGROŻENIA.
Ryc. 48 Martwy Buk pospolity (fot. Bartłomiej Małecki)
Lasy Nadleśnictwa Gryfice narażone są na ujemne oddziaływanie kilku czynników,
które mają pochodzenie:
-
biotyczne,
-
abiotyczne,
-
antropogeniczne.
1. Czynniki biotyczne.
Spośród czynników przyrody ożywionej największe szkody wyrządzają:
- grzyby,
- owady,
- zwierzyna płowa.
143

Grzyby.
Najbardziej podatne na zagrożenia od grzybów patogenicznych są drzewostany na
gruntach porolnych, zagrożone przede wszystkim przez korzeniowca wieloletniego.
Uprawy i młodniki zagrożone są głównie przez osutki sosny i opieńkę.
Całkowitą powierzchnię występowania chorób powodowanych przez grzyby patogeniczne
na terenie nadleśnictwa trudno jest ustalić, gdyż szkody występują z reguły pojedynczo
i widoczne są w dłuższym przedziale czasowym. Na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano
uszkodzenia powodowane przez grzyby na ogólnej powierzchni 295,22 ha, w tym:
- w obrębie Gryfice –278,95 ha (92 wydzielenia),
- w obrębie Kamień Pomorski – 16,27 ha (8 wydzieleń) .

Owady.
Szkody od owadów zinwentaryzowano na 56,57 ha lasu, w tym:
- w obrębie Gryfice – 55,19 ha (16 wydzieleń),
- w obrębie Kamień Pomorski – 1,38 ha (1 wydzielenie) .
szczegółowo są one opisane w elaboracie urządzania lasu.

Zwierzyna płowa.
Spośród czynników przyrody ożywionej największe szkody wyrządza zwierzyna płowa
w drzewostanach w wieku do 20 lat. Szkody wyrządzone przez jelenie i sarny polegają
głównie na zgryzaniu sadzonek i spałowaniu drzew. Szkody te dotyczą większości gatunków
drzew leśnych. Ochrona upraw i młodników przed zwierzyną polega głównie na grodzeniu
upraw. Ważnym elementem jest również utrzymywanie populacji jeleni na odpowiednim
poziomie, co uczyni powstałe szkody gospodarczo znośnymi.
Na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano uszkodzenia powodowane przez zwierzynę na
ogólnej powierzchni 281,64 ha, w tym:
- w obrębie Gryfice – 229,60 ha (81 wydzieleń),
- w obrębie Kamień Pomorski – 52,04 ha (21 wydzieleń) .
144
2. Czynniki abiotyczne.
Spośród czynników przyrody nieożywionej największe zagrożenia wywołują
zmiany stosunków wodnych, silnie wiejące wiatry (huragany, trąby powietrzne), susze
wiosenno- letnie, w mniejszym stopniu zagrożenia związane z ekstremami temperatur
(przymrozki wczesne, późne, okiść, listwy mrozowe itd.).
W czasie prac taksacyjnych zinwentaryzowano uszkodzenia powodowane przez
czynniki abiotyczne na ogólnej powierzchni 17,92 ha, w tym:

Zmiany stosunków wodnych
Głównym czynnikiem wpływającym na kondycję drzewostanów jest ilość
opadów. Susza szczególnie niebezpieczna jest na nowo zakładanych uprawach wiosną
i wczesnym latem, powodując znaczne ubytki wysadzanych drzew. W starszych
drzewostanach susze letnie są bardzo groźne ze względu na zwiększone zagrożenie pożarowe
szczególnie w drzewostanach iglastych. Zmiana stosunków wodnych przyczynia się do
osłabienia
kondycji
drzew
szczególnie
starszych,
o
mniejszych
zdolnościach
przystosowawczych, które stają się podatne na ataki ze strony szkodników wtórnych oraz
grzybów patogenicznych. Dążyć należy do hamowania spływu i parowania wody
z ekosystemów leśnych poprzez wprowadzanie podsadzeń, pozostawianie pasów ochronnych
przy jeziorach, rzekach, bagnach, źródliskach; utrzymywanie naturalnego charakteru brzegów
wód powierzchniowych.
Poziom wody gruntowej, szczególnie na siedliskach wilgotnych i mokrych, ściśle
związany jest z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń wodno- melioracyjnych. Na terenie
Nadleśnictwa ponad jedną czwartą powierzchni zajmują siedliska wilgotne i bagienne.
Nadmierna ilość wody gruntowej występująca na tych siedliskach przez znaczną część roku,
utrudnia zdecydowanie dostępność terenu i wymusza specjalne gospodarowanie.
Na powierzchniach zagrożonych zbyt dużą ilością wody należy zadbać przede
wszystkim o właściwe funkcjonowanie urządzeń wodno- melioracyjnych, a przy doborze
gatunków do przyszłych upraw mieć na uwadze ich odporność na niekorzystne warunki
(nadmiar wody, huraganowe wiatry, zbyt silne zachwaszczenie).
145
 Wiatry.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami wyraźnie wzrastającego (w sensie
globalnym) zagrożenia silnie wiejącymi wiatrami. Na pogodowe huśtawki i zawirowania ma
wpływ nie tyle większe ścieranie się klimatu morskiego i kontynentalnego, co zmiany
klimatyczne będące następstwem zakłócenia bilansu dwutlenku węgla w atmosferze. Zmiany
te przyczyniają się do powstania licznych fal huraganowych wiatrów: gwałtownych burz
połączonych z bardzo silnymi wiatrami i gradobiciem.

Przymrozki.
Dość poważnym zagrożeniem dla upraw, podrostów i szkółek są późne przymrozki
(wiosenne). Powodują obumieranie młodych pędów i liści, szczególnie dębów i buków.
Zagrożenie występuje corocznie, ale w ostatnich latach nasila się w związku z przesuwaniem
się (w kierunku późnej wiosny, a nawet wczesnego lata) terminów występowania pierwszych
i ostatnich przymrozków wiosennych. Do najbardziej wrażliwych gatunków zaliczamy dęba
i buka.

Okiść.
Śnieg najgroźniejsze szkody wyrządza w postaci okiści. Okiść powstaje podczas
bezwietrznej pogody i przy temperaturze powyżej 0o C, kiedy mokry śnieg pada dużymi
płatami i powoduje nadmierne obciążanie koron drzew. Skutkiem okiści jest łamanie
wierzchołków i gałęzi, przyginanie drzew cienkich, nadrywanie korzeni, wreszcie łamanie pni
i wywracanie drzew. Okiść może spowodować duże szkody zwłaszcza w nie pielęgnowanych
młodnikach. Osłabione drzewa stanowią dogodne warunki rozwoju szkodników wtórnych,
grzybów patogenicznych. Aby zapobiec okiści korzystniej jest wykonywać trzebieże częściej
i o słabszym nasileniu
3. Czynniki antropogeniczne.
 Pożary.
Najbardziej zagrożone są drzewostany sosnowe, głównie na siedlisku Bśw i BMśw.
Zagrożenie znacznie wzrasta na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo, przy torach
kolejowych, drogach publicznych. Warto wspomnieć, że na obszarach sąsiadujących z lasami
146
dochodzi stosunkowo często, szczególnie w okresie przedwiośnia do wypalania suchej
roślinności trawiastej.
Większość pożarów spowodowana była działalnością człowieka (wypalanie
nieużytków, nieostrożne posługiwanie się ogniem, podpalenia).
Poniżej wymieniono pożary, które miały miejsce w minionym dziesięcioleciu
Tab.52 Zestawienie pożarów w latach 1998-2007 w Nadleśnictwie Gryfice
Rok
Ilość
pożarów
Łączna powierzchnia
szkód w ha
przeciętna pow.
pożaru w ha
1
2
3
4
1999
3
0,15
0,05
2000
7
3,21
0,46
2001
2
3,01
1,50
2002
2
0,03
0,02
2003
21
6,28
0,30
2004
8
0,98
0,12
2005
11
3,85
0,35
2006
7
0,93
0,13
2007
3
0,52
0,17
2008
5
0,31
0,06
Razem:
przeciętnie
rocznie
69
19,27
3,16
6,9
1,93
0,32
W latach 1998 – 2007 miało miejsce 69 pożarów powodujących szkody na łącznej
powierzchni 19,27 ha.
Łącznie Nadleśnictwo Gryfice uzyskało 28 punktów i zgodnie z Rozporządzeniem
zostaje zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego.

Zanieczyszczenie powietrza.
O jakości powietrza decyduje zawartość różnorodnych substancji, których
koncentracja jest wyższa od warunków naturalnych. Poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza
wynika bezpośrednio z wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków
meteorologicznych. Duży wpływ mają również zanieczyszczenia trans graniczne oraz
przemiany fizyko- chemiczne.
147
Największe źródło zanieczyszczeń w województwie zachodniopomorskim stanowi
przemysł, a zwłaszcza energetyka. Największe ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
emitowane są w powiatach: gryfińskim, polickim i mieście Szczecin, a więc poza zasięgiem
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
Ocena jakości powietrza wykazała, iż na przeważającym obszarze województwa
(poza aglomeracją Szczecin) nie są przekraczane dopuszczalne wartości stężeń dla wszystkich
objętych oceną zanieczyszczeń, co skutkuje zaliczeniem całego województwa z wyjątkiem
aglomeracji Szczecin do klasy A34.
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2006 według kryteriów ustanowionych dla
ochrony roślin (klasyfikacji tej nie podlegają powiaty grodzkie: Szczecin, Świnoujście
i Koszalin) pozwoliła przypisać monitorowanym strefom w województwie klasę A35.
Tab.53 Zanieczyszczenia podlegające ocenie według kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin
Zanieczyszczenia
podlegające
ocenie
Dopuszczalne
stężenie
Stężenie w roku 2006
Klasa
SO2
20 µg/m3
3,2 µg/m3
A
NOx
30 µg/m
11,0 µg/m
A
Ozon
24000 µg/m3
13127 µg/m3
A
3
3
Na terenie powiatu nie ma większych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Z obszaru powiatu gryfickiego pochodzi zaledwie 0,065% emisji całkowitej zanieczyszczeń
gazowych (S02, NO2 i CO) oraz 0,73% zanieczyszczeń pyłowych województwa
zachodniopomorskiego, z tego prawie 100% pochodzi z miasta Gryfice36.
Ogółem w powiecie gryfickim, w 2006 roku, emisja zanieczyszczeń wyniosła:
- pyłowych – 31 t, powstałych w 100 % ze spalania paliw;
- gazowych – 26 217 t,
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji:
- pyłowe – 38 t;
- gazowe – 55t.
34
J. Baraniecki (red.). 2005. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. http://www.bip.umzachodniopomorskie.pl/zalaczniki/art/051206100036.pdf.
35
Stan Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2006. 2007. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Szczecin. http://www.wios.szczecin.pl/bip/files/
36
Plan rozwoju lokalnego powiatu Gryfickiego. Gryfice. Listopad 2007.
148
Następujące zakłady produkcyjne i instytucje funkcjonujące na terenie powiatu maja
największy wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza:
Cukrownia „Gryfice” S.A.
Zakład pracuje sezonowo. Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza są trzy kotły
rusztowe starej konstrukcji. Posiada instalacje odsiarczania spalin, dzięki czemu emisja
zanieczyszczeń jest znacznie obniżona – w roku 2001 pomiary WIOS nie wykazały
przekroczeń wartości dopuszczalnej. Sumaryczna emisja roczna z Cukrowni w 2001r
wynosiła:
• Dwutlenek siarki - 15,13 Mg/rok,
• Dwutlenek azotu - 27,73 Mg/rok,
• Tlenek wegla - 22,44 Mg/rok,
• Pył ogółem - 16,41 Mg/rok.
Cukrownia prowadzi 2-krotnie w ciągu roku pomiary kontrolne emisji na wszystkich
źródłach ujętych w decyzji o emisji dopuszczalnej. Pomiary te, jak te5 pomiary kontrolne
WIOS nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.
”POOL-SPA” Sp. z o.o. Gryfice
Zakład produkuje natryski łazienkowe oraz wanny na bazie 5ywic poliestrowych oraz
płyt akrylowych. Posiada kotłownie węglowa o mocy 880 kW. W roku 2001 zakład
przekroczył dopuszczalna emisje styrenu, jednak ze względu na budowę i terminowe oddanie
do użytku instalacji do absorpcji styrenu kare odroczono. Obecnie przekroczenia
dopuszczalnej wartości styrenu nie powinny mieć miejsca.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2001r wynosiła:
• Dwutlenek siarki - 1,80 Mg/rok
• Dwutlenek azotu - 0,09 Mg/rok
• Tlenek węgla - 4,22 0Mg/rok
• Pył ogółem - 3,46 Mg/rok
• Węglowodory aromat. - 2,01 Mg/rok
• Aldehydy i poch. - 0,24 Mg/rok
• Alkohole - 0,27 Mg/rok
• Ketony- 2,95 Mg/rok
149

Stan czystości wód.
Decydujący wpływ na jakość wód powierzchniowych mają zanieczyszczenia
pochodzące z następujących źródeł:
- punktowe zrzuty ścieków komunalnych i bytowo – gospodarczych z miejskich i wiejskich
systemów kanalizacyjnych;
- punktowe zrzuty ścieków przemysłowych zrzucanych za pomocą własnych systemów
kanalizacyjnych;
-
punktowe zrzuty zanieczyszczonych wód opadowych z terenów zurbanizowanych
i przemysłowych;
-
rozproszone zrzuty ścieków ze zurbanizowanych terenów miejskich i wiejskich nie
wyposażonych w systemy kanalizacyjne;
-
zanieczyszczenia
obszarowe,
głównie
z
rolnictwa,
spowodowane
spływami
powierzchniowymi zanieczyszczeń zawierających związki biogenne, środki ochrony roślin,
z niewłaściwego rolniczego zagospodarowania odchodów zwierzęcych, soków kiszonkowych
oraz ścieków bytowo – gospodarczych lub produkcyjnych.
Aktualny stan czystości rzeki Rega zalicza się do kl. III i poniżej (okresowo).
Przy ul. Młyńskiej w Gryficach na Redze zlokalizowany jest nie użytkowany młyn,
który do 1974r. był napędzany turbiną wodną. Zagrożenie powodziowe nie występuje (woda
1% wynosi 5,14 m. n. p. m. – wodowskaz w Trzebiatowie), jedynie lokalnie przy wysokich
stanach wód istnieje zagrożenie podmywania skarp rzeki. Stan techniczny rowów i Regi jest
dostateczny.
Rozwiązanie problemu z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wpłynie
dodatnio na klasę czystości rzeki Regi (docelowo I kl.). Docelowo Rega wykorzystywana ma
być w zakresie I klasy czystości. Rozwiązanie tych problemów może nastąpić poprzez:
· skanalizowanie wszystkich miejscowości leżących w zlewni Regi;
· regulację koryta Regi, dbając o zachowanie naturalnego charakteru rzeki37.

Składowiska odpadów komunalnych
Główne składowisko w powiecie Gryfickim jest zlokalizowane w odległości 2 km na
południowy wschód od miejscowości Smolęcin oraz w odległości około 8 km od
37
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRYFICE 2004-2006 i 2007-2013
150
miejscowości Gryfice i Płoty. Łączna powierzchnia składowiska wynosi 16,2 ha, a wraz z
obszarem ograniczonego użytkowania - 48,30 ha.
Teren, na którym jest zlokalizowane składowisko jest lokalnym lekko podmokłym i
zalesionym obniżeniem stanowiącym kompleks nieużytków, pastwisk i lasu. Typowe
obniżenie terenu jest zagłębieniem po martwym lodzie w obrębie moreny dennej. Otaczające
grunty są na ogół gliniaste, z wyjątkiem gruntów poło5onych od strony południowo zachodniej, gdzie występuje forma klinowa zbudowana z piasków, mułków i glin
pokrywowych. Gliny te izolują zagłębienie od średnio i słabo przepuszczalnych utworów
kemowych i występują wy5ej od piasków jeziornych wypełniających miejscami dno 18
zagłębienie. Budowa geologiczna terenu wskazuje, iż prawdopodobnie odpływ wód
zagłębienia w kierunku Regi nie istnieje.
W 2005 roku w powiecie gryfickim wytworzono 88,4 tyś. ton odpadów, z czego 82,3
tyś. ton poddano odzyskowi, a 6,1 tyś. ton przechowywano czasowo.
Pozostałe składowiska w powiecie Gryfickim:
- Dargosław- gmina Brojce,
- Smolęcin- gmina Gryfice,
- Kusin- gmina Karnice,
- Włodarka- gmina Trzebiatów.
Tab. 54 Mogilniki na terenie powiatu gryfickiego38.
Powierzchnia
Gmina
Miejscowość
[ha]
Brojce
Brojce
0,57
Gryfice
Kołomąć
0,05
Płoty
Bądkowo
0,075
Gołańcz
Trzebiatów
0,009
Pomorska
Pojemność
[m3]
10,6
40
70,65
Nagromadzenie
[m3]
5,9
30
-
% wypełnienia
44,7
37,6
84
59
75
-
Na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzona jest stopniowa
likwidacja mogilników. W pierwszym etapie na terenie powiatu gryfickiego został
zlikwidowany mogilnik w Karnicach, w następnym przewidziane do likwidacji są mogilniki
w Gołańczy Pomorskiej i Kołomaciu. Po ich likwidacji na terenie powiatu pozostaną tylko
dwa mogilniki w miejscowości Badkowo i Brojce. Istniejące mogilniki są obecnie
zabezpieczone przed dostępem zwierząt i ludzi, jednak ich konstrukcja budowlana nie
gwarantuje stuprocentowej szczelności. W 2005 roku w powiecie gryfickim wydano na
38
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRYFICE 2004-2006 i 2007-2013
151
ochronę środowiska ogółem 10 377,4 tys. zł, z czego z budżetu gminnego na ten cel
przeznaczono 6 109,4 tys. zł.39

Antropopresja ze strony turystów
Ze względu na nadmorskie położenie lasy Nadleśnictwa Gryfice są bardzo atrakcyjne
dla wypoczynku i rekreacji. Efektem tej sytuacji jest bardzo duża antropopresja ze wszystkimi
negatywnymi skutkami: śmiecenie, wydeptywanie lasu, niszczenie roślin. Lasy nadmorskie w
wyniku silnej antropopresji ulegają powolnym procesom degradacji, które objawiają się
ubożeniem szaty roślinnej oraz zmniejszeniem żyzności i produkcyjności siedlisk.

Negatywne oddziaływanie człowieka na las i środowisko przyrodnicze.
-
znaczna presja ludzka na lasy;
-
istnienie barier ekologicznych, utrudniających migracje zwierząt;
-
wypalanie ściernisk, poboczy dróg, łąk, trzcinowisk;
-
zaśmiecanie lasu oraz istnienie dzikich wysypisk śmieci;
-
dzikie wyrobiska złóż mineralnych;
-
niepełne skanalizowanie miejscowości, gromadzenie ścieków w szambach o
wątpliwej szczelności oraz ich wylewanie do rowów i rzek;
-
spływ do wód środków ochrony roślin i nawozów sztucznych;
-
niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich zwiększone dawkowanie
na polach;
39
-
nielegalne pozyskanie choinek;
-
niszczenie tablic i urządzeń;
-
nielegalne pozyskanie drewna;
-
kłusownictwo
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRYFICE 2004-2006 i 2007-2013
152
E. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LEŚNEGO ORAZ
WYKONYWANIA PRAC W NADLEŚNICTWIE.
Ryc. 49 Modrzew europejski jako przestój w młodniku sosnowym (fot. Bartłomiej Małecki)
1. Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego.
Pełną charakterystykę podstaw gospodarki leśnej przedstawia Elaborat Nadleśnictwa
Gryfice.
Na podstawie dominujących funkcji pełnionych przez lasy a także przyjętych celów
gospodarowania z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych siedlisk zastosowano jednostki
regulacyjne zwane gospodarstwami (Instrukcja Urządzania Lasu 2003). Są to:

Gospodarstwo specjalne – 3742,29 ha, tj. 21,3 %

Gospodarstwo lasów ochronnych – 1094,83 ha, tj. 6,3 %

Gospodarstwo zrębowe – 1693,89 ha, tj. 9,7 %

Gospodarstwo przerębowo - zrębowe – 10919,05 ha, tj. 62,2 %

Gospodarstwo przebudowy – 95,62 ha, tj. 0,5 %
153
2. Wytyczne w sprawie wykonywania prac leśnych.
Tworzenie coraz większej liczby obszarów objętych różnymi formami ochrony, czy
też ochrona gatunkowa jest tylko częścią działań zmierzających do poprawy stanu środowiska
przyrodniczego. Wraz z rozwojem form i metod ochrony przyrody muszą iść w parze
działania, które pozwalają korzystać z zasobów przyrody bez wyraźnych szkód,
a jednocześnie poprawią jej stan. Zachowanie ciągłości zasobów przyrody i poprawa jej stanu
są warunkami determinującymi gospodarkę leśną. W celu poprawy stanu środowiska
przyrodniczego w trakcie wykonywania prac leśnych szczególną uwagę należy zwrócić na:

wytyczanie i wykorzystywanie stałych szlaków zrywkowych;

stosowanie maszyn i urządzeń napędzanych przez silniki spalinowe z katalizatorami;

stosowanie bioolei jako smarów silnikowych oraz do smarowania łańcucha
w pilarkach;

unikanie zniszczeń runa i ściółki leśnej m. in. poprzez wykonywanie zrywki zimą
przy pokrywie śnieżnej lub przy użyciu urządzeń zabezpieczających;

ochronę stanowisk gatunków chronionych, rzadkich i cennych podczas trzebieży
i innych zabiegów, m. in. poprzez zwracanie uwagi na miejsca obalania drzew,
przebieg szlaków zrywkowych, pozostawianie kęp starodrzewi o szerokości-średnicy
(min. 30 m).

dostosowanie okresu pozyskania drewna do terminów najmniejszego zagrożenia lasu
od owadów i patogenów grzybowych, wiatru i śniegu oraz możliwości wykorzystania
przez zwierzynę kopytną cienkiej kory na drzewach leżących;

stałe podnoszenie wiedzy przyrodniczej pracowników nadleśnictwa, zwracając
szczególną uwagę na rozpoznawanie gatunków roślin, zwierząt oraz drzewostanów
o wysokim stopniu naturalności (buczyny, grądy itd.);

prowadzenie ewidencji występowania nowych stanowisk gatunków chronionych,
obiektów cennych przyrodniczo;

ochronę i pielęgnację niektórych elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego
(parki, aleje, cmentarze, groby, itp.);

otoczenie opieką istniejących projektowanych i proponowanych do objęcia ochroną
prawną obiektów przyrodniczych

podjęcie starań o uznanie proponowanych form ochrony przyrody.
154
F. PLAN DZIAŁAŃ – ZESTAWIENIE PRAC OBJĘTYCH PROGRAMEM
OCHRONY PRZYRODY.
Ryc.50 Wierzba na łące przy oddz. 180 (fot. Marek Myśliński)
1. Ochrona różnorodności biologicznej.
Ochrona różnorodności biologicznej w lasach realizowana jest na podstawie
obowiązujących w Lasach Państwowych zasad, zarządzeń i instrukcji. Do najważniejszych
z nich należy Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 11A z 1999 r.
W celu ochrony różnorodności biologicznej w lasach Nadleśnictwa Gryfice w oparciu
o wyżej wymienione dokumenty zaleca się:
 dla zachowania leśnych zasobów genowych należy ściśle realizować zadania w zakresie
ochrony genotypów rodzimych gatunków drzew leśnych poprzez ochronę in situ i ex situ;
 pozyskiwać materiał siewny z jak największej liczby osobników oraz różnych miejsc
nadleśnictwa;
 zwalczać neofity oraz promować gatunki rodzime;
 dostosowywać skład gatunkowy upraw do typów siedliskowych lasu, ważne jest by
gatunki liściaste osiągały maksymalny udział;
155
 przebudowę drzewostanów w kierunku zgodnym z typem siedliskowym i gospodarczym
typem drzewostanu z zachowaniem zasad selekcji, hodowli oraz ochrony lasu stosowanych
w wielofunkcyjnej gospodarce leśnej;
 przywracanie naturalnego stanu w przypadku siedlisk zniekształconych;
 dążenie do powstawania drzewostanów zróżnicowanych pod względem wieku, składu
gatunkowego i struktury;
 sadzenie na większą skalę gatunków drzew owocowych, wiązów, klonów, lipy
drobnolistnej,
dęba
szypułkowego,
cisa
pospolitego,
jarzębów
w
odnowieniach,
uzupełnieniach, dolesieniach;
 pozostawienie w lesie jak największej biomasy (części stojących drzew martwych,
połamanych, wykrotów, gałęzi, igliwia i kory) jako jednego z czynników bioróżnorodności
o ile nie jest to sprzeczne z zasadami ochrony lasu (zakaz palenia gałęzi na powierzchniach
zrębowych) oraz nie przyczynia się do eutrofizacji siedlisk w miejscach niepożądanych;
 zachowanie w lasach jak największej liczby starych, okazałych, często o ciekawych
formach drzew lub kęp starodrzewi, drzew owocowych, klonów, lipy drobnolistnej, topól
rodzimych, jarzębów, drzewiastych form: głogów, czeremchy zwyczajnej, jałowca, trzmielin,
szakłaka;
 w maksymalnym stopniu wykorzystywać w odnowieniach dolne warstwy – naloty,
podrosty, niezależnie od rozmiaru (grupy, kępy), także na siedliskach uboższych;
 w celu zachowania różnorodności ekosystemów należy jak najszerzej wykorzystywać
zmienność w ramach mikrosiedlisk wprowadzając na te niewielkie powierzchnie właściwe im
gatunki,
 unikać zalesiania śródleśnych łąk, bagien, skarp oraz niewielkich otwartych powierzchni
(zachowanie bogactwa i różnorodności krajobrazowej), granice lasów powinny mieć
charakter łagodny i w miarę możliwości nie załamywać się pod kątem prostym lub ostrym;
 wywieszanie drewnianych budek dla ptaków i nietoperzy;
 nie zalesiać powierzchni pozostawionych do naturalnej sukcesji;
 ochronę gleb leśnych, a szczególnie kumulację i ochronę substancji organicznej na
wydmach śródlądowych;
 udostępnienie wlotów i wejść do niezamieszkałych budynków dla sów, nietoperzy;
 w ramach zagospodarowania łowiska proponuje się wykaszanie łąk śródleśnych, co
najmniej raz na 2 lata, stosując tzw. koszenie wczesnojesienne – ściółkowe, po 15 sierpnia;
 dążyć do zachowania i przywracania drożności korytarzy ekologicznych.
156
2. Działania dotyczące prawnych form ochrony przyrody.
Zaleca się:

otoczenie opieką istniejące, projektowane i proponowane do objęcia ochroną prawną
obiekty przyrodnicze;

podjęcie starań o uznanie prawne proponowanych form ochrony przyrody;

obiektom zaproponowanym do ochrony prawnej zapewnić ochronę także przed
wprowadzeniem tej ochrony;

stale podnosić wiedzę przyrodniczą pracowników nadleśnictwa, zwracając szczególną
uwagę
na rozpoznawanie gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk chronionych;

prowadzenie ewidencji występowania nowych stanowisk gatunków chronionych, siedlisk
chronionych, obiektów cennych przyrodniczo;

przed przystąpieniem do czynności gospodarczych zaleca się analizę ich wpływu na
populacje roślin chronionych i zagrożonych występujących w danym wydzieleniu;

przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w strefach ochrony
gatunków chronionych (strefy ochronne gniazd);

proponowanie do wyznaczenia kolejnych stref ochronnych dla ptaków, systematyczne
monitorowanie już istniejących, w rezerwatach, gdzie nie wyznacza się stref prowadzić
zabiegi ochronne tak jakby one istniały;
3. Zalecenia w zakresie ochrony cennych roślin naczyniowych.
W stosunku do roślin, których indywidualne stanowiska są wymienione w niniejszym
Programie, zaleca się:
 Propagowanie
wymienionych
gatunków
roślin,
ich
wymagań
ekologicznych,
stwierdzonych stanowisk wśród pracowników służby leśnej w nadleśnictwie.
 Wymienianie stanowisk tych gatunków w waloryzacji przyrodniczej nadleśnictwa
i coroczną aktualizację tej waloryzacji.
157
 Regularne monitorowanie stanowisk najcenniejszych
i najrzadszych roślin na terenie
nadleśnictwa (m.in. wawrzynka wilcze łyko (Daphne mezereum), podkolana zielonawego
(Platanthera chlorantha), jarzęba szwedzkiego (Sorbus intermedia)), śledzenie rozwoju ich
populacji.
 Eliminowanie
gatunków ekspansywnych (czeremcha amerykańska) zagrażających
bezpośrednio stanowiskom cennych roślin.
 Wykonywanie jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych tak, by nie szkodziły one cennym
elementom miejscowej flory. Należy stosować zasadę oszczędzania wszystkich osobników
gatunków cennych na stanowiskach naturalnych.
 Wykonanie jakichkolwiek czynności gospodarczych w wydzieleniu ze stanowiskami
cennych roślin poprzedzone powinno być analizą wpływu tych czynności na populację tych
gatunków.
4. Zalecenia w zakresie ochrony cennych roślin zarodnikowych.
 Zapewnienie w ekosystemach leśnych jak najwięcej materii organicznej, przede wszystkim
stałej ilości martwego i rozkładającego się drewna. Drewno to powinno reprezentować pełną
różnorodność gatunków występujących w drzewostanie i pełną różnorodność ich rozmiarów.
Zaleca się, by były to zarówno leżące gałęzie, martwe drzewa leżące na dnie lasu, jak też
pojedyncze martwe drzewa stojące oraz złomy i wywroty. W tym celu nie usuwać drzew
martwych i zamierających, zwłaszcza gatunków liściastych, o ile nie jest to niezbędne ze
względów hodowli lasu. Zwraca się uwagę na indywidualne traktowanie każdego
drzewostanu i dążenie do kompromisu z wymaganiami ochrony lasu.
 Dążyć do zachowania jak największej ilości starych i grubych drzew na terenie
nadleśnictwa, chronić drzewa wskazane w niniejszym programie jako cenne (nie wycinać, nie
uszkadzać, nie wprowadzać istotnych zmian w ich otoczeniu), prowadzić ich bieżącą
inwentaryzację. Chronić drzewostany stare, wskazane jako drzewostany cenne, w stosunku do
nich stosować ochronę zachowawczą.
158
5. Zalecenia w zakresie ochrony starych i cennych drzew.
 Należy prowadzić bieżącą inwentaryzację drzew o rozmiarach pomnikowych oraz drzew
o szczególnych cechach (tworzące określone układy przestrzenne np. aleje, stanowiące
pamiątkę kultury leśnej np. pojedyncze drzewa egzotyczne, uznane za lokalnie rzadkie lub
ginące, reprezentujące unikatowe formy np. szczudłowe świerki oraz będące przykładami
unikatowych zjawisk biologicznych np. zrosty drzew). Informacje na temat rozmieszczenia
takich drzew należy gromadzić w bazie danych nadleśnictwa.
 Istniejące pomniki przyrody na terenie nadleśnictwa są w bardzo dobrym i dobrym stanie
zdrowotnym (1 i 2 stopień wg uproszczonej skali Pacyniaka i Smólskiego), w związku z tym
nie wymagają zabiegów ochronnych. Zaleca się jednak monitorowanie tych drzew
i w zależności od potrzeb, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
podjęcie odpowiednich działań ochronnych.
 Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian w otoczeniu drzew pomnikowych. Nie należy
niszczyć roślinności epifitycznej, składować pozostałości zrębowe i innych odpadów
w promieniu 10 m. od drzewa. Drzew pomnikowych nie należy wycinać, uszkadzać, należy je
pozostawiać na pniu, aż do naturalnego ich rozkładu, z wyjątkiem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu.
 Należy dążyć do zachowania w lasach nadleśnictwa jak największej liczby drzewiastych
form głogów, czeremchy zwyczajnej, jałowca, trzmielin, szakłaka.
 W czasie cięć rębnych należy pozostawiać drzewa, reprezentujące pełną zmienność
drzewostanu. Starych i cennych drzew nie powinno się zaliczać na poczet drzew
pozostawianych w cięciach rębnych na następne pokolenie.
6. Zalecenia z zakresu ochrony fauny kręgowców.
 Konsekwentne proponować do wyznaczania kolejne strefy ochronne dla ujawnionych
stanowisk gatunków chronionych.
 Należy przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w strefach
ochrony gatunków chronionych (strefy ochronne gniazd). Zabiegi gospodarcze, nie
powodujące istotnych zmian w strefie okresowej należy wykonywać w okresie zimowym.

Bezwzględnie chronić drzewa dziuplaste. W drzewostanach sosnowych dążyć do
rozwieszenia skrzynek lęgowych w tym skrzynek dla nietoperzy. Skrzynki dla nietoperzy
należy koncentrować na skraju lasu, oraz w pobliżu skraju bagien, zrębów i upraw.
159
7. Zalecenia w zakresie ochrony fauny .
 Na skrajach lasu realizować biologiczną zabudowę granicy lasu wprowadzając od
zewnętrznej strony granicy pas krzewów i co najmniej 3-4 m szeroki pas do spontanicznego
rozwoju zbiorowisk okrajkowych.
 Na ciepłych siedliskach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie usuwać drzew i krzewów
rodzimych gatunków liściastych wykazujących objawy osłabienia i zamierania, w tym
szczególnie dębów, buków, klonów ani wiązów. Pozostawiać martwe drzewa, w tym
zwłaszcza wszystkie grube i eksponowane na nasłonecznienie. Jeżeli to możliwe odsłaniać na
takich siedliskach pozostałości martwych grubych drzew, eksponując je na nasłonecznienie.
Mikrosiedliska takie są potencjalnymi biotopami cennych gatunków chrząszczy.
 Dbać o zachowanie pełni bogactwa gatunkowego dendroflory ekosystemów leśnych.
Tolerować i protegować wszystkie spontanicznie pojawiające się gatunki domieszkowe,
w tym także osikę. Wprowadzać domieszki zgodne z naturalnymi składami gatunkowymi
drzewostanów.
 Chronić wszystkie pozostałości alei śródleśnych.. W miarę możliwości, np. w uprawach
dochodzących do ważniejszych dróg leśnych, wprowadzić przy tych drogach jedno-lub
dwustronne śródleśne zadrzewienia alejowe. Stosować do tego materiał o charakterze
zadrzewieniowym. Wprowadzać Db, Lp, Kl, Wz, Jrz, Js, Wb stosownie do stwierdzonych na
gruncie warunków mikrosiedliskowych.
 Nie wycinać i nie usuwać żadnych starych drzew owocowych.
 Zapewnienie w ekosystemach leśnych jak najwięcej materii organicznej, przede wszystkim
stałej ilości martwego i rozkładającego się drewna. Drewno to powinno reprezentować pełną
różnorodność gatunków występujących w drzewostanie i pełną różnorodność ich rozmiarów.
Zaleca się, by były to zarówno leżące gałęzie, martwe drzewa leżące na dnie lasu
i pojedyncze martwe drzewa stojące oraz złomy i wywroty. W tym celu nie usuwać drzew
martwych i zamierających, zwłaszcza gatunków liściastych, o ile nie jest to niezbędne ze
względów hodowli lasu. Zwraca się uwagę na indywidualne traktowanie każdego
drzewostanu i dążenie do kompromisu z wymaganiami ochrony lasu.
 Dążyć do jak największej ilości starych i grubych drzew na terenie nadleśnictwa, chronić
je. Chronić drzewostany stare, wskazane jako drzewostany cenne, w stosunku do nich
stosować ochronę zachowawczą.
 Tolerować obecność osiki, także w sąsiedztwie drzewostanów sosnowych.
160
8. Zalecenia w zakresie ochrony pamiątek kultury leśnej i kultury powszechnej w lasach.
 Chronić pozostałości dawnych cmentarzy. Obszar cmentarzy wyłączyć z użytkowania i nie
wykorzystywać go do żadnych innych celów (np. składowania odpadów zrębowych). Na ich
obszarze można tolerować obecność gatunków egzotycznych (lilaka, śnieguliczki).
Dopuszcza się zabiegi ograniczające rozwój krzewów zarastających mogiły. Uporządkować
w przypadku konieczności. Proponuje się oznakowanie tych miejsc przez ustawienie tablic
informacyjnych. Wszelkie czynności dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków
konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 Zaleca się zbieranie, gromadzenie i propagowanie informacji dotyczących historycznego
i zwyczajowego nazewnictwa terenowego (nazwy dróg, alei, fragmentów lasu, jezior),
informacje o dawnych leśnikach, właścicielach lasu itp.
 W waloryzacji przyrodniczej nadleśnictwa zamieszczać informacje o przydrożnych
kapliczkach,
obeliskach,
tablicach
pamiątkowych,
starych
słupach
podziału
powierzchniowego i innych podziałów będących pamiątkami kultury powszechnej i leśnej.
 Pojedyncze drzewa gatunków egzotycznych (daglezja, kasztanowiec, żywotnik i in.
znajdujące się na terenie nadleśnictwa), należy traktować jako pamiątki kultury leśnej
i poddawać ochronie polegającej na pozostawianiu tych drzew w cięciach pielęgnacyjnych
i rębnych.
 Chronić stare drzewa owocowe spotykane na terenach leśnych, szczególnie w miejscach
dawnych osad.
 W parkach wiejskich chronić stare drzewa oraz elementy runa. W razie konieczności
uporządkować, ograniczyć nadmierny rozwój podszytu, wprowadzać nowe nasadzenia,
udrożnić ścieżki będące elementami kompozycji parkowej. Wszystkie parki nadleśnictwa
wpisane są do rejestru zabytków, dlatego każdy zabieg obowiązkowo musi być uzgadniany
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
9. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona siedlisk hydrogenicznych w lasach.
Zaleca się:

poprawę stosunków wodnych na terenie nadleśnictwa poprzez:
- utrzymanie naturalnego poziomu wód gruntowych;
- przywrócenie pierwotnych stosunków wodnych na odwodnionych torfowiskach
wysokich i przejściowych;
- utrzymywanie naturalnego charakteru brzegów bagien, jezior, cieków, rzek;
161
- zachowanie istniejących torfowisk i mokradeł.

pozostawienie w trakcie cięć rębnych min. 30 m pas starodrzewia wzdłuż bagien,
zbiorników
i cieków wodnych oraz innych mokradeł;

otaczanie ochroną źródła, wycieki i wysięki wód podziemnych poprzez nie ingerencję
w najbliższym otoczeniu (min. 30 m) i traktowanie go jako otuliny, ewidencjonowanie
kolejnych zidentyfikowanych i uznanie za podlegające ochronie;

wyłączenie z użytkowania rębnego drzewostanów na zabagnionych, trudno dostępnych
siedliskach Bb, BMb, LMb, Ol 3, OlJ 3; Lł.

wyłączenie bagien z prowadzenia zabiegów osuszania i zalesiania.
10. Kształtowanie strefy ekotonowej.
W lasach Nadleśnictwa Gryfice zaleca się pozostawienie w trakcie cięć rębnych 30 50 m pas drzewostanu wzdłuż użytków rolnych, ważniejszych dróg publicznych, bagien,
zbiorników i cieków wodnych. Ponadto należy dążyć do tego, aby strefy ekotonowe były
maksymalnie wypełnione przez roślinność zielną, krzewy i drzewa w układzie pionowym
i poziomym (Zarządzeniu nr 11A Dyrektora GDLP, Wytyczne dotyczące optymalizacji
i składu gatunkowego pasów ochronnych – SGGW 1997). Ma to na celu wytworzenie pełnej
ściany lasu tzw. ściany okrajkowej ograniczającej wnikanie i penetrację wielu czynników
wnętrza lasu, szczególnie z przelotowych tras komunikacyjnych, pól uprawnych oraz terenów
zabudowanych.
11. Zalesienia porolne.
Racjonalna gospodarka leśna i ochrona przyrody ściśle powiązana jest z wielkością
i kształtem kompleksu leśnego. Jednym ze sposobów ochrony szaty roślinnej jest planowanie
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zalesień i zadrzewień.
Na terenie
nadleśnictwa, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
przeznaczono do zalesień 17,93 ha gruntów rolnych.
162
Poprzez zalesienia powiększa się zasoby przyrodnicze i drzewne, racjonalnie
wykorzystuje się gleby o słabej bonitacji i rekultywuje tereny przekształcone a także
poprawia się stosunki wodne. Grunty mało przydatne do produkcji rolniczej to:
 gleby rolniczo nieprzydatne i grunty orne niskich klas bonitacji (V i VI), zwłaszcza
znajdujące się w strefach alimentacji poziomu użytkowego wód podziemnych, w strefach
wododziałowych
i na terenach zagrożonych erozją;
 tereny słabych gleb przylegające bezpośrednio do kompleksów leśnych (wyrównanie
granicy polno-leśnej).
Tereny do zalesienia typują gminy.
Wyłącza się z zalesień:
 torfowiska, tereny podmokłe - wszelkie nieużytki naturalne;
 skarpy z roślinnością kserotermiczną;
 tereny udokumentowanych zasobów surowców mineralnych i tereny o pozytywnych
wynikach zwiadów geologicznych za kruszywem mineralnym;
 tereny przeznaczone dla przemysłu opartego na miejscowej bazie surowcowej, którego
działalność nie powoduje degradacji środowiska przyrodniczego (głównie dotyczy
zanieczyszczenia wód);
Przed przekwalifikowaniem gruntu na grunt przeznaczony do zalesienia konieczna jest
ścisła współpraca między organami zajmującymi się ochroną środowiska, poszczególnymi
gminami i nadleśnictwem w celu przeprowadzenia ich z możliwie największą korzyścią dla
przyrody (ochrona ewentualnych stanowisk cennych i rzadkich roślin i zwierząt, cennych
zbiorowisk) i gospodarki.
12. Promocja i edukacja ekologiczna.
PROGRAM EDUKACJI LEŚNEJ
na lata 2009 – 2018 zatwierdzony przez
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie został opracowany przez
Nadleśnictwo Gryfice wspólnie ze szkołami.
Działania
edukacyjne
kierowane
są
do
wszystkich
zainteresowanych,
od
przedszkolaków do grup dorosłych. Na spotkaniach edukacyjnych, pogadankach,
wycieczkach do lasu, rajdach rowerowych, spotkaniach w lesie przedstawia się, jak ważny
jest las, jak wygląda praca leśnika, jak korzystać z lasu nie czyniąc w nim szkody, ucząc
i bawiąc jednocześnie.
163
Obiekty edukacji leśnej nadleśnictwa:
- Izba leśna- świetlica w budynku Nadleśnictwa,
- Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa- „Nad Regą”,
- Dydaktyczna ścieżka rowerowa „Nadmorska”,
- „Hubertówki” kół łowieckich działających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa,
- dwa przenośne zestawy (łącznie 30 tablic) tzw. „Leśna szkoła”
Cele ogólne powszechnej edukacji leśnej społeczeństwa

Wdrażanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i nauczania postrzegania
zależności i powiązań, jakie zachodzą między organizmami, a środowiskiem
w którym żyją.

Kształtowanie pełnej świadomości o pobudzanie zainteresowania społeczeństwa
w zakresie zagadnień związanych z ekonomicznymi, społecznymi.

Stworzenie każdemu człowiekowi możliwości zdobycia wiedzy, kształtowania
postaw, wartości i przekonań, a także umiejętności niezbędnych w ochronie
i poprawie stanu środowiska , a przy tym jednocześnie uświadomienie o licznych
funkcjach lasu m.in. ochronnych, społecznych, czy też produkcyjnych.

Tworzenie
nowych
wzorców
zachowań
jednostek,
grup
i
społeczeństw
uwzględniających jakość środowiska
Realizacja powyższych celów i zamierzeń wymaga:

Uznanie iż edukacja leśna jest jednym z podstawowych warunków realizacji Polityki
Ekologicznej Państwa

Wprowadzenie elementów edukacji leśnej do wszystkich sfer życia społecznego
z respektowaniem i wykorzystaniem kulturowych i etycznych wartości.

Zapewnienie
dostępu
społeczeństwa
do
informacji
o
stanie
środowiska
przyrodniczego i edukacji ekologicznej.

Uznanie, że edukacja leśna jest podstawowym warunkiem zmiany modelu
konsumpcyjnego społeczeństwa40.
Opracował:
mgr inż. Bartłomiej Małecki
40
Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Gryfice na lata 2009- 2018. Nadleśnictwo Gryfice,
2009 r.
164
MAPY PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY
Do Programu sporządzono mapę walorów przyrodniczo- kulturowych w skali 1:25 000
PIŚMIENNICTWO.
Atlas hydrologiczny Polski. IMiGW. Wyd. Geolog. Warszawa 1987.
Banaś- Stankiewicz U. Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony
rezerwatu „Bór bażynowy w Mrzeżynie” Szczecin 2008.
Banaś- Stankiewicz U. Weryfikacja walorów przyrodniczych proponowanego do ochrony
rezerwatu „Mszar koło Siemidarżna Szczecin 2008.
Bosiacka B. Rozmieszczenie i zagrożenia wybranych gatunków diagnostycznych w nadmorskich
borach bażynowych na zachodnim odcinku polskiego wybrzeża Bałtyku Szczecin 2005
Baraniecki. J., (red.) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2020.Szczecin2005.http://www.bip.umzachodniopomorskie.pl/zalaczniki/art/051206100036.pdf.
Elaborat Nadleśnictwa Gryfice. BULiGL O/Gorzów Wlkp. 1999.
Elaborat Nadleśnictwa Gryfice. BULiGL O/Gorzów Wlkp. 2009.
Głowaciński Z. (red.). Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. PWN.
Warszawa 2002. Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt.
Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Akademia, Rolnicza im. A.
Cieszkowskiego w Poznaniu. 2004.
Jackowiak B., Żukowski W. Ginące i Zagrożone Rośliny Naczyniowe Pomorza Zachodniego i
Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 1995.
Instrukcja sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie. Warszawa 1996.
Instrukcja urządzania lasu. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2003.
Jańczak J. (red.). Atlas jezior Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 1999.
Jasnowska J., Jasnowski M. Zagrożone Gatunki Flory Torfowisk. (w:) Chrońmy Przyr. Pol. 33.
(4), 1977.
Kaczanowska K. (red.). Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin 2002.
Kleczkowski A.S. Objaśnienia mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w
Polsce wymagających szczególnej ochrony. AGH Kraków. 1990
Kondracki. J. Polska. Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa 1988.
Matuszkiewicz J. M. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2500000, 1. Krajobrazy
roślinne, 2. Regiony botaniczne (42.5) (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta
Kraju. IGiPZ PAN. Warszawa 1994.
Matuszkiewicz W. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. PAN.
Warszawa 1995.
Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa
2001.
Mojski J. E. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200000. Wydawnictwo Geologiczne.
Warszawa 1977.
Operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Gryfice. BULiGL O/Gorzów Wlkp. 1987.
Pawlaczyk P. (red.). Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych – propozycja społeczna.
2008. http://www.kp.org.pl/instrukcja/index.html.
Plan rozwoju lokalnego powiatu Gryfickiego. Gryfice. Listopad 2007.
Podział hydrograficzny Polski. IMiGW, Warszawa 1983.
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Lasy i bory - praca zbiorowa. Warszawa
2004.
165
Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Gryfice na lata 2009
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfice.2006. http://bip.gryfice.pl/
Raport o Stanie Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004-2005.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Szczecin 2006. http://www.wios.szczecin.pl/bip/
Rejestr zabytków województwa zachodniopomorskiego. WUOZ Szczecin.
Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Statystyczny. Szczecin 2008.
Stan Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2006. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. Szczecin 2007. http://www.wios.szczecin.pl/bip/files/
Standardowy Formularz danych Dorzecze Regi
Standardowy Formularz Danych Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski
Standardowy Formularz Danych Wybrzeże Trzebiatowskie
Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. Regionalizacja przyrodniczo-leśna.
PWRiL, Warszawa 1990.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Gryfice – operat generalny. Biuro Konserwacji Przyrody.
Szczecin 1997.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski – operat generalny. Biuro Konserwacji
Przyrody. Szczecin 1999.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal- operat generalny. Biuro Konserwacji Przyrody.
Szczecin 1996.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno – operat generalny. Biuro Konserwacji Przyrody.
Szczecin 1998.
Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów – operat generalny. Biuro Konserwacji Przyrody.
Szczecin 1997.
Woś. A. Klimat Polski. PWN 1999. Warszawa.
Woś A. Typy pogody, Regiony klimatyczne (31.8) (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny
Geodeta Kraju. IGiPZ PAN. Warszawa 1994.
Wyniki aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1
stycznia 2007 r.wykonana przez BULiGL na zamówienie DGLP. Warszawa 2007.
www.gryfice.pl
www.kamienpomorski.pl
www.szczecin.lasy.gov.pl/web/gryf
Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.,(red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Ochrony
Przyrody PAN. Kraków 1993.
Zarzycki K., Szeląg Z. Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Zagrożonych w Polsce. (w:) K.
Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.), Lista Roślin Zagrożonych w Polsce (wyd. 2).
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 1992.
Zasady Hodowli Lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.
Warszawa 2003.
166
SPIS RYCIN
Ryc.1 Zróżnicowana struktura drzewostanu jesienią- leśnictwo Niczonów (fot. Bartłomiej
Małecki)
Ryc.2 Fragment mapy Pomerania et Rerum in Ea Memo Rabilium Brevis desripto E.Lubini
1:235 Amsterdam 1816
Ryc.3 Fragment mapy Polonia Regnum, et Silesia Ducatus M.Merian, Frankfurt 1646 r
Ryc.4 Fragment mapy General- Karte von dem Preussischen Staate- - Halle (1818-1821)
Ryc.5 Podział Nadleśnictwa Gryfice na leśnictwa.
Ryc.6 Umiejscowienie obrębów Nadleśnictwa Gryfice (obrębu Kamień Pomorski i obrębu
Gryfice) na tle sąsiadujących obrębów Nadleśnictw z RDLP Szczecin.
Ryc.7 Zestawienie grup funkcji lasu
Ryc.8 Drzewostan bukowy z bluszczem pospolitym (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc.9 Położenie projektowanego rezerwatu „Mszar koło Siemidarżna”
Ryc.10 Fragment projektowanego rezerwatu „Mszar koło Siemidarżna” – oddz. 117 h (fot.
Bartłomiej Małecki)
Ryc.11 Fragment mszaru torfowego w projektowanym rezerwacie „Mszar koło Siemidarżna”
– oddz. 117 h (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc.12 Położenie projektowanego rezerwatu „Bór bażynowy w Mrzeżynie”
Ryc.13 Fragment projektowanego rezerwatu „Bór bażynowy w Mrzeżynie”- oddz. 2A i (fot.
Bartłomiej Małecki)
Ryc.14 Warstwa krzewów z bażyną czarną i bagnem zwyczajnym w projektowanym
rezerwacie „Bór bażynowy w Mrzeżynie”- oddz. 2A i (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc.15 Położenie proponowanego rezerwatu „Bórbagno koło Przybiernowka”
Ryc.16 Położenie proponowanego rezerwatu przyrody „Rybookarty”
Rys.17 Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Gryfice
Ryc.18 Granica obszaru PLB 320017 Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski (czerwona
otoczka) w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice
Ryc.19 Granica obszaru PLB 320010 Wybrzeże Trzebiatowskie (czerwona otoczka) w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice
Ryc.20 Granica obszaru 32_01 Dorzecze Regi (czerwona otoczka)
Ryc.21 Położenie proponowane stanowiska dokumentacyjnego „Dziwnówek- kra jurajska”
Ryc.22 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Mszar Gołańcz”
Ryc.23 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Lewice I”
Ryc.24 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Lewice II”
Ryc.25 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Las Huba”
Ryc. 26 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Świeszewo III”
Ryc.27 Położenie proponowanego użytku ekologicznego w okolicach Trzebieszewa (bez nazwy)
Ryc.28 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Bagno dzików”
Ryc.29 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Mszar koło Grębowa”
Ryc.30 Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Łabędzie bagno”
Ryc.31 Położenie proponowanego użytku ekologicznego w okolicach Ciesławia (bez nazwy)
Rys.32 Gwiazdosz rodz. Oddz. 354 b (fot. Piotr Zemełka)
Ryc.33 Stanowisko Pióropusznika strusiego- Oddz. 737n (fot. Marek Myśliński)
Ryc.34 Podtopiony drzewostan olszowy- leśnictwo Pobierowo (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc.35 Struktura typów gleb
Ryc.36 Fragment mapy hydrograficznej Polski
Ryc.37 Mapa Potencjalnej Roślinność Naturalnej Polski (fragment)
Ryc.38 Struktura typów siedliskowych lasu Nadleśnictwa Gryfice
Ryc.39 Drzewostan wielogatunkowy zimą- leśnictwo Świerzno (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc.40 Bogactwo gatunkowe Nadleśnictwa Gryfice
Ryc.41 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m3] drzewostanów wg grup wiekowych i
struktury
Ryc.42 Struktura pochodzenia drzewostanów w Nadleśnictwie Gryfice.
Ryc.43 Ocena zgodności składu gatunkowego
Ryc.44 Formy stanu siedliska
Ryc.45 Borowacenie w Nadleśnictwie Gryfice
Ryc.46 Neofityzacja w Nadleśnictwie Gryfice
167
Strona
7
10
11
11
13
14
21
23
26
27
27
29
30
30
31
32
34
35
39
41
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
60
86
88
89
91
95
96
98
99
101
104
106
108
110
Ryc. 47 Krzyż zrośnięty z drzewem na starym niemieckim cmentarzu przy wsi Szumiąca (fot.
Bartłomiej Małecki)
Ryc. 48 Martwy Buk pospolity (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc. 49 Modrzew europejski jako przestój w młodniku sosnowym (fot. Bartłomiej Małecki)
Ryc.50 Wierzba na łące przy oddz. 180 (fot. Marek Myśliński)
138
143
153
155
SPIS TABEL
Strona
Tab. 1 Lasy w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa.
Tab.2 Dane pogodowe dla stacji meteorologicznej w Koszalinie, oraz w Szczecinie
Tab.3 Porównanie wybranych cech drzewostanów Nadleśnictwa Gryfice
Tab.4 Zestawienie grup funkcji lasu w Nadleśnictwie Gryfice
Tab.5. Porównanie wybranych cech taksacyjnych drzewostanów w ramach grup funkcji lasu
(Wzór 1b.)
Tab.6 Liczba kompleksów leśnych
Tab.7 Zestawienie zbiorcze powierzchni obszarów Natura 2000 w nadleśnictwie Gryfice
Tab.8 Zestawienie wspólnych powierzchni [ha] obszarów Natura 2000
Tab.9 Zestawienie powierzchni PLH 320017 Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski
Tab.10 Zestawienie powierzchni PLB 320010 Wybrzeże trzebiatowskie
Tab.11 PLH 32_01 Dolina Regi (Dorzecze Regi)
Tab.12 Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach N-ctwa Gryfice (Wzór 5a.)
Tab.13 Wykaz proponowanych pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Gryfice
Tab.14 Wykaz proponowanych użytków ekologicznych
Tab. 15 Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe proponowane w Nadleśnictwie Gryfice
Tab.16 Lista chronionych oraz rzadkich gatunków roślin stwierdzonych w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwie Gryfice dla których odnotowano dokładną lokalizację
występowania
Tab.17 Wykaz chronionych, rzadkich i zagrożonych zwierząt (bezkręgowców i kręgowców) w
Nadleśnictwie Gryfice
Tab.18 Tab.18 Wykaz stref ochronnych zwierząt w Nadleśnictwie Gryfice wg stanu na
01.01.2009 rok.
Tab.19 Zestawienie zbiorcze powierzchni stref ochronnych w Nadleśnictwie Gryfice wg stanu
na 01.01.2009 rok.
Tab.20 Lokalizacja proponowanych stref ochronnych zwierząt w Nadleśnictwie Gryfice wg
stanu na 01.01.2009 roku
Tab.21 Strefy ochronne ustalone w Nadleśnictwie Gryfice 5 czerwca 2009 roku
Tab. 22 Gospodarstwo specjalne
Tab.23. Lasy ochronne
Tab.24 Zestawienie powierzchni lasów ochronnych z rozbiciem na kategorie ochronności
Tab.25 Zestawienie powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej wg typów siedliskowych lasu
w obrębach i Nadleśnictwie, oraz porównanie ze stanem na 01.01.1999 r.
Tab.26 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m3] drzewostanów wg grup wiekowych i
bogactwa gatunkowego (Wzór 13.)
Tab.27 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m3] drzewostanów wg grup wiekowych i
struktury (Wzór 14.)
Tab.28 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m³] wg rodzajów i pochodzenia
drzewostanów oraz grup wiekowych * (Wzór 15.)
Tab.29 Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego drzewostanów z
siedliskiem (Wzór nr 20.)
Tab.30 Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m³] wg grup typów siedliskowych lasu,
stanu siedliska i grup wiekowych (Wzór nr 21.)
Tab.31 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu - borowacenie (Wzór 22.)
Tab.32 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu - neofityzacja (zestawienie
powierzchni wydzieleń z gatunkami obcymi) (Wzór 24a.)
Tab.33 Wykaz drzewostanów z cennymi drzewami obcego pochodzenia
15
18
20
21
168
22
22
33
34
35
40
42
44
45
48
58
61
68
81
81
81
82
84
84
84
94
97
99
100
102
105
108
109
111
Tab.34 Wykaz drzewostanów cennych przyrodniczo
Tab.35 Zestawienie drzewostanów o charakterze parkowym.
Tab.36 Zestawienie parków
Tab.37 Wykaz siedlisk w Nadleśnictwie Gryfice podlegających ochronie
Tab.38 Gospodarcze typów drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe upraw dla
poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych - proponowane do stosowania w RDLP
w Szczecinie na okres przejściowy, tj. do czasu opracawania wytycznych w tym zakresie na
poziomie DGLP.
Tab.39 Wykaz cennych drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Gryfice
Tab.40 Ostoje ksylobiontów w Nadleśnictwie Gryfice
Tab.41 Zestawienie zadrzewień
Tab.42 Zestawienie remiz jako powierzchni nie tworzących wydzieleń
Tab.43 Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji
Tab.44 Wykaz gruntów przeznaczonych do naturalnej sukcesji w Nadleśnictwie Gryfice
Tab.45 Wykaz bagien ewidencyjnych w obrębie Gryfice.
Tab.46 Wykaz bagien ewidencyjnych w obrębie Kamień Pomorski
Tab.47 Wykaz bagien nie stanowiących wydzieleń w obrębie Gryfice
Tab.48 Wykaz bagien nie stanowiących wydzieleń w obrębie Kamień Pomorski
Tab.49 Wykaz stwierdzonych źródlisk w Nadleśnictwie Gryfice
Tab.50 Wykaz stwierdzonych źródlisk w Nadleśnictwie Gryfice
Tab. 51 Wykaz drzew matecznych
Tab.52 Zestawienie pożarów w latach 1998-2007 w Nadleśnictwie Gryfice
Tab.53 Zanieczyszczenia podlegające ocenie według kryteriów ustanowionych dla ochrony
roślin
Tab. 54 Mogilniki na terenie powiatu gryfickiego
169
112
113
114
114
116
119
121
122
122
123
123
127
129
130
132
133
134
134
147
148
151
KRONIKA
170
171
172
Załączniki
Załącznik 1
Wykaz siedlisk podlegających ochronie na terenie na terenie obrębu Gryfice
Nazwa siedliska
Kod
Stan
Pow.
siedl.
Oddz.,
pododdz.
Lokaliz.
2130
2130
2130
2130
3150
3150
3150
6510
6510
6510
7110
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
C
B
B
B
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
C
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
1,89
4,31
1,58
2,97
0,4
9,5
25,3
0,51
1,4
0,02
0,34
0,74
1,9
1,97
0,3
0,31
0,54
0,93
5,16
0,25
0,61
1,16
0,42
5,82
0,18
0,99
0,2
0,44
2,52
1,45
17,24
1,92
0,94
0,97
1,39
2,66
1,69
2,23
1,99
2,17
5,85
11,15
1,11
11,81
2,41
1,42
0,87
4,10
2,62
4,43
4,49
1,06
3,87
5,78
12,38
2,44
11,4
3,18
9,49
1,44
1,73
6,43
21c
22b
22c
23b
422f
471c
474b
2p
371h
475f
428c
15d
15g
150Ac
217j
217m
224b
224d
224g
224h
224n
225b
225i
336h
423o
424c
436d
466f
467a
467g
1a
1b
1d
1f
1g
1i
1j
1Aa
1Ab
1Ac
1Ad
1Af
1Ah
2Aa
2Ab
2Ac
2Ad
2Af
2Ag
2Ah
2Ai
2Aj
2Ak
4Aa
4Ab
5Aa
5Ab
5Ac
6Aa
6Ab
6Ac
6Ad
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Gryfice
Nadmorskie wydmy szare
Jeziora eutroficzne i starorzecza
Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
173
Nazwa siedliska
174
Kod
Stan
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
B
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
C
A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
B
A
A
A
A
B
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
B
A
B
A
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
Pow.
siedl.
0,66
5,13
3,77
7,79
1,33
2,53
4,15
5,13
7,65
10,15
0,78
3,07
2,73
0,58
1,69
3,42
6,77
8,31
0,72
7,62
5,06
3,99
2,42
2,04
1,46
2,06
2,58
0,93
8,69
3,67
0,36
3,84
4,59
3,18
1,51
1,41
9,80
1,58
0,78
4,51
3,76
0,98
3,85
9,00
4,91
3,02
0,51
7,49
0,55
7,23
5,48
7,99
1,64
1,37
12,27
2,50
0,83
8,83
2,38
3,89
1,92
12,46
4,45
1,07
1,66
1,06
5,05
1,17
2,52
1,70
Oddz.,
pododdz.
6Af
6Ag
7i
8A
8b
8c
8d
8Aa
8Ab
9b
9d
9f
9g
9h
9i
10a
10c
10d
10Aa
10Ab
10Ac
10Ad
12b
12d
12f
12g
12h
13b
13d
13g
13h
14c
14d
14f
14g
14h
15a
15b
15c
16a
16b
16c
16d
17a
17c
17d
17f
18a
18b
18c
18d
18f
18g
18h
19a
19b
19c
19d
19f
19g
19h
20a
20b
20c
20d
20f
20g
20h
20i
20j
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
175
Kod
Stan
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
A
A
B
B
A
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
C
C
B
B
B
A
B
B
A
C
A
A
A
C
C
A
B
C
A
B
A
B
A
A
B
A
A
B
B
A
A
B
A
B
B
A
B
B
B
A
B
A
B
B
B
B
A
A
B
C
A
A
B
Pow.
siedl.
1,67
3,73
14,79
2,35
6,78
3,10
1,41
7,50
1,23
13,11
1,43
0,72
1,08
2,63
0,97
0,13
1,07
0,37
0,90
4,51
0,51
7,66
1,43
3,77
1,71
9,26
3,22
0,65
1,50
3,66
4,31
3,16
3,22
4,00
1,06
3,19
1,17
7,68
2,13
7,66
4,82
1,04
3,99
2,92
2,19
1,87
4,79
12,02
0,72
5,00
4,36
1,48
6,54
4,46
2,50
3,07
6,24
4,89
1,09
0,92
1,90
11,26
7,16
2,37
1,53
2,08
1,40
0,50
3,23
1,74
Oddz.,
pododdz.
20k
21a
21d
21f
21g
21h
21i
22d
22f
22g
22h
22i
22j
22k
23c
23f
23g
23h
23j
23k
23l
23n
23o
23p
23r
24c
24d
24f
24g
25c
25d
25f
26c
26d
28a
28b
28c
28d
28g
29a
29b
29c
29d
30a
30b
30c
30d
30f
30g
30h
30i
31a
31b
31c
31d
31f
31g
31h
31i
32a
32b
32c
32d
32f
32g
32h
32i
32j
32k
32l
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
176
Kod
Stan
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2140
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
C
A
C
B
B
B
B
A
B
C
A
B
C
B
C
A
B
C
A
C
B
A
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
A
A
B
B
B
B
A
A
B
A
B
A
B
A
C
A
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
C
A
C
B
B
A
A
C
A
A
C
Pow.
siedl.
0,37
10,26
0,49
2,19
1,79
5,59
0,89
1,90
0,13
13,10
1,94
2,28
7,26
2,54
8,17
9,84
1,50
1,68
0,56
1,19
1,64
4,27
1,79
4,11
5,13
2,71
1,27
2,58
2,18
5,57
0,55
3,78
3,66
6,34
0,55
0,57
11,41
0,81
0,99
6,68
0,62
1,43
0,98
1,19
2,49
2,40
1,1
1,26
4,31
0,71
2,50
0,71
3,19
1,87
1,75
5,88
0,61
2,43
0,74
0,94
1,48
1,04
1,02
2,58
3,72
2,94
0,93
0,76
2,78
0,93
Oddz.,
pododdz.
32m
33a
33b
33c
33d
33f
33g
33h
33j
34a
34b
34c
34d
34f
35a
35c
35d
35g
35i
36b
36f
36g
36h
37d
37f
37g
37h
37i
37j
38a
38b
38c
38f
38g
38h
38i
39a
39b
39c
40a
40b
40c
40d
40f
40g
40h
41c
41d
41f
41g
42a
42b
42c
42d
42f
42g
42h
43c
43d
43j
43k
44a
44b
44c
44f
44j
45a
45b
45d
45f
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
177
Kod
Stan
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
A
A
C
C
B
A
A
A
B
C
B
A
A
C
C
A
A
A
B
C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
A
B
C
A
A
A
B
A
A
A
A
A
C
B
B
B
A
B
C
B
B
C
A
B
B
A
B
C
A
B
B
B
B
B
A
B
A
A
B
A
A
Pow.
siedl.
1,54
3,69
1,99
5,51
3,37
0,74
4,49
2,58
3,45
1,91
1,88
2,38
1,14
1,14
1,47
5,13
3,41
1,58
2,67
2,57
1,41
1,28
2,36
1,01
0,72
3,38
1,63
2,02
1,37
8,72
1,84
1,27
1,35
1,07
5,95
2,85
1,04
1,51
1,06
0,78
4,69
0,53
3,88
1,58
1,83
0,68
3,72
0,72
0,91
4,50
0,94
1,47
0,92
1,08
3,88
0,79
1,12
2,59
1,56
1,00
0,76
4,49
2,84
1,28
0,61
2,39
2,66
1,77
0,99
1,68
Oddz.,
pododdz.
45g
45i
45n
45o
46f
46g
46h
46i
46j
47a
47b
47c
47d
47f
47g
47h
47i
47j
47k
47l
47m
47n
47o
48a
48c
48d
48f
48g
48h
48i
48j
48n
48o
48r
49a
49b
49c
49h
49i
49j
49m
49n
50b
50c
50d
50f
50g
50h
50i
50j
50k
50l
50m
50n
50o
50p
50r
50s
51a
51b
51d
51f
51i
51j
51k
51m
51n
51o
51p
52b
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Żyzne buczyny niżowe
178
Kod
Stan
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
B
B
B
A
A
B
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
Pow.
siedl.
2,71
3,38
4,03
2,17
1,65
6,27
0,66
4,08
0,33
3,91
1,91
0,91
4,29
5,53
0,81
2,92
5,13
0,75
2,05
8,59
2,51
1,13
2,91
0,89
4,54
0,84
7,58
8,33
2,60
0,83
1,76
2,68
1,33
3,29
1,14
2,97
2,78
0,86
1,94
1,65
10,51
1,19
4,78
1,01
2,42
1,47
6,44
6,72
1,64
1,60
6,44
2,27
9,22
1,75
2,20
4,70
2,09
8,25
2,64
1,12
0,78
4,11
2,62
6,01
4,25
5,90
6,61
0,51
5,01
2,22
Oddz.,
pododdz.
52f
52h
53a
53g
53h
54a
54b
54f
54g
55a
55b
55c
55f
55g
55j
56a
56b
56c
56d
56f
56g
57a
57b
57d
57f
57g
61a
62a
62b
63a
63c
63d
63g
63j
69b
69d
70b
71b
71c
71l
72d
74b
74g
75b
75f
75j
76a
77a
77k
77l
78g
78l
80a
80h
80i
80j
81b
81f
82b
82j
82m
82p
83k
86b
87a
87d
87f
88i
88j
89i
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
179
Kod
Stan
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
C
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
C
B
C
B
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
Pow.
siedl.
3,38
2,03
4,28
7,85
3,37
1,28
3,53
5,24
1,52
6,70
2,35
6,14
15,45
3,21
6,28
2,14
1,72
1,20
3,28
1,74
4,72
1,32
7,43
1,79
12,94
1,43
0,88
16,13
2,98
8,96
5,43
2,96
2,30
6,84
3,28
1,82
1,68
2,47
1,29
1,95
4,63
2,78
3,61
3,43
14,77
0,99
4,00
1,74
9,15
5,80
3,16
4,49
2,51
6,07
6,17
1,60
5,86
4,60
0,88
1,82
2,49
8,44
1,10
2,36
2,78
3,49
8,05
0,72
9,00
1,40
Oddz.,
pododdz.
90h
92d
94b
94c
95a
96c
96d
96f
100c
100g
100i
100j
101a
101c
102a
102b
102h
102i
102j
103a
103b
103c
103f
103h
104a
104d
105a
105b
105c
106c
107a
107b
108d
108f
109b
109f
109g
109h
109i
110b
111d
111f
112a
112k
113f
114a
114b
114j
114k
115d
115j
116a
116b
116i
116j
117i
118a
118m
118o
120b
120c
121b
121c
121h
121i
121l
122b
122d
122g
122h
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
180
Kod
Stan
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
B
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
C
B
B
C
B
B
B
B
C
B
C
C
B
C
B
C
B
C
C
B
B
B
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
Pow.
siedl.
8,32
6,45
4,07
0,69
1,30
1,77
3,76
0,87
4,04
0,77
2,04
1,77
1,65
0,97
3,24
1,31
1,60
5,13
3,42
2,43
6,65
0,57
0,80
8,68
1,04
4,18
1,98
6,52
3,08
1,66
9,04
5,06
1,02
2,32
1,36
1,18
2,26
1,18
1,57
0,65
5,98
5,00
1,80
1,59
1,06
1,73
0,69
3,15
1,43
2,23
3,44
0,79
4,78
0,64
4,68
8,96
17,07
4,21
7,50
6,89
1,29
0,87
1,32
3,83
1,63
0,86
3,20
1,70
2,56
3,68
Oddz.,
pododdz.
123a
124a
124b
124c
124f
124g
125d
126a
126b
127a
127d
127h
168g
128h
128n
128o
129d
129l
130b
131c
131d
132a
132b
132c
132f
132i
133a
133d
133g
133i
134f
135a
135c
135g
135j
135k
136i
136Ac
183n
194Ah
194Ai
194Aj
195g
195j
195o
196g
196i
196k
198i
199f
199g
199h
200c
203k
223a
223c
223h
232h
281b
281g
281p
281r
281s
281t
282l
290a
290f
292j
316b
316c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
181
Kod
Stan
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
B
B
B
B
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
C
C
B
C
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
B
B
C
C
B
C
B
C
B
B
C
B
B
B
B
C
C
B
Pow.
siedl.
1,15
0,98
2,70
2,44
2,62
2,37
0,56
1,43
4,96
1,64
1,33
1,88
3,02
1,00
2,17
4,11
4,42
0,80
2,81
0,62
5,76
1,44
8,52
0,69
10,19
0,88
3,08
0,66
2,18
1,63
4,10
0,58
1,35
6,61
2,62
2,03
1,97
1,94
2,13
1,32
2,65
7,57
4,26
6,51
11,29
1,70
4,05
2,55
10,09
1,12
1,33
1,91
4,18
1,53
3,01
1,53
1,86
0,67
13,01
0,85
7,46
2,91
2,26
4,47
2,05
0,94
1,70
3,23
2,23
5,13
Oddz.,
pododdz.
316f
316g
316i
316j
316o
316p
316r
316s
317a
317b
317c
317d
317f
317g
317h
317i
317j
317k
318c
317d
318f
318g
318i
319a
319d
319h
319i
319j
319k
320a
320c
320d
320f
320g
320i
320j
320k
321a
321b
321f
321h
322a
322b
322c
323a
323b
323c
324a
324b
324d
324f
324c
325a
325b
325c
325d
325f
325g
326a
326b
326c
326d
326g
327a
327b
327c
327d
327f
327g
328a
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
182
Kod
Stan
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
C
C
C
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
C
C
B
Pow.
siedl.
4,05
4,41
0,27
0,72
2,84
1,12
2,04
0,20
6,13
1,83
1,69
5,38
3,96
0,66
1,59
3,38
4,10
3,34
2,12
3,14
5,44
5,85
1,19
4,65
6,52
2,16
1,68
1,08
10,87
0,89
0,68
0,88
3,13
0,86
1,97
1,51
1,92
3,59
5,15
1,25
1,33
1,67
4,83
4,65
1,69
1,19
1,06
2,83
6,06
2,57
1,22
6,00
3,47
3,02
1,46
0,50
2,72
0,71
0,68
2,47
2,53
2,38
0,89
3,47
1,39
3,56
0,79
1,74
1,84
1,34
Oddz.,
pododdz.
328b
328c
328d
328g
329h
330a
330b
330j
330m
330n
331a
331b
331d
331g
331i
331k
331l
331m
332a
332b
332c
332d
332f
332g
333b
333c
333f
335m
336k
336l
337c
337d
342a
342b
377c
380k
380l
382j
385a
385d
385g
385h
386b
386d
387b
387d
387i
388g
388j
390i
405k
412f
412i
413x
413ax
413cx
414n
414o
414s
415a
415b
415d
415f
415g
416c
418a
418c
418d
418g
419c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Kwaśne buczyny niżowe
Grąd subatlantycki
183
Kod
Stan
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9110-1
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
C
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
B
B
Pow.
siedl.
2,00
6,99
2,33
1,93
0,89
7,98
6,25
1,53
5,15
4,69
3,61
3,63
3,74
12,74
7,28
1,69
1,02
5,19
1,18
6,81
2,19
1,60
1,85
1,24
10,80
1,30
2,14
1,63
2,74
2,97
2,81
1,18
2,34
0,94
1,80
1,40
3,80
2,09
1,65
4,04
1,46
1,92
1,36
1,84
0,76
0,94
1,05
9,03
1,37
4,08
1,14
2,98
1,29
0,85
2,53
1,53
2,55
0,67
1,67
0,93
0,89
1,28
1,90
0,89
2,11
0,72
0,73
2,46
5,15
3,13
Oddz.,
pododdz.
419g
420a
420b
420c
426a
426c
427a
427b
427d
427f
429c
429f
433h
434d
447b
447d
456f
463b
465n
466a
466g
129j
136g
223b
235Ba
269l
275Ac
275Ad
294b
328i
329a
329d
377i
377j
378b
378d
378g
379a
390f
390h
391k
406f
407h
407i
408h
413n
414a
433c
435h
435j
464a
48p
66g
66As
66Bc
66Bd
69a
71d
71g
72c
72h
73d
73g
76d
76h
77h
78d
78m
79a
79j
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
184
Kod
Stan
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
Pow.
siedl.
4,30
1,18
1,95
1,03
3,97
4,06
0,76
0,97
2,86
0,37
0,25
4,59
0,96
2,58
8,88
0,74
0,76
2,52
1,27
8,21
1,00
1,23
2,03
1,36
1,43
2,78
2,49
3,77
1,19
0,05
2,73
0,95
1,18
1,43
0,92
0,78
2,57
0,52
2,95
1,63
1,11
2,63
4,50
1,16
1,85
0,66
0,89
1,34
0,84
1,63
2,63
2,51
4,36
2,81
3,04
1,71
9,64
1,25
6,00
6,42
4,74
14,46
3,02
3,44
5,14
4,54
5,30
1,13
4,08
2,04
Oddz.,
pododdz.
79k
80b
80d
80f
82g
82h
82o
83h
84a
84f
84g
84j
85h
85j
86c
86f
86g
88g
89c
89d
89g
89h
89l
90g
93f
93g
93h
93i
93j
93k
94a
94d
97i
97Ai
99g
99h
104c
106f
108c
112f
112g
112i
112j
113a
113d
114c
115a
120a
186f
126i
126l
136c
136d
138c
138f
139a
139b
143n
152c
153f
153g
154a
154f
156c
156g
157a
157b
160c
163g
163h
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
185
Kod
Stan
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
Pow.
siedl.
2,45
2,12
1,86
3,03
1,97
8,90
2,01
3,28
1,81
4,34
3,778
12,01
2,67
1,33
3,96
2,64
0,69
2,31
1,85
1,38
5,15
0,94
,98
3,48
4,18
1,34
5,68
1,76
1,14
1,24
0,97
1,41
2,93
6,91
1,30
2,93
2,55
0,74
0,75
3,09
0,83
2,05
2,47
6,05
7,20
0,75
0,95
4,45
4,77
3,00
0,92
1,31
5,12
0,50
2,72
1,86
1,79
2,32
2,36
5,37
4,12
1,83
2,65
2,55
1,00
1,06
4,87
10,06
2,25
3,68
Oddz.,
pododdz.
163i
163j
163k
163l
163m
164b
164c
164d
164k
165a
165d
165f
165h
165i
166b
166i
167a
167d
167h
167n
169a
169g
170g
171g
171Ag
172h
175a
176k
183r
184c
185g
185k
190f
191d
191g
192f
192g
192i
194g
194o
194Ag
194An
196a
202g
203j
203p
208s
219c
222f
222i
222l
222m
223i
224o
228b
229f
230b
230c
230f
230h
230j
231a
231b
231c
239c
239d
251a
264An
265a
265c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
186
Kod
Stan
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
C
C
C
B
B
C
B
C
B
C
C
C
B
B
C
B
C
B
B
B
B
C
B
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B
B
C
B
C
B
B
C
B
C
C
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
Pow.
siedl.
0,45
1,75
1,18
6,04
5,35
2,29
0,68
1,41
1,72
1,62
0,64
1,20
9,64
1,54
0,68
0,89
1,06
3,56
2,70
1,85
3,21
7,28
1,55
2,84
1,64
18,68
1,36
2,01
1,11
3,23
3,65
3,44
9,74
2,90
2,90
1,18
1,08
3,38
1,16
2,54
0,97
3,40
2,44
2,02
5,21
3,55
2,19
6,89
2,04
2,33
0,25
3,98
3,67
10,75
2,19
2,92
1,68
0,84
0,64
14,19
5,23
5,60
5,91
1,46
6,63
17,04
1,15
1,71
2,34
1,33
Oddz.,
pododdz.
265c
265d
266h
266k
266x
269j
269s
269t
270b
274j
281k
286d
286f
288d
303h
305i
305j
306c
306i
306j
306k
311k
312a
312b
312c
312d
312g
313b
313c
313g
313h
314a
314b
335a
335f
335g
336a
340f
340g
340k
341f
349b
367a
367Af
383i
388d
393b
393c
393j
393l
393m
396i
397a
397d
397h
398d
398f
399b
399c
416a
417a
417c
417d
418b
418f
419f
422t
423c
423i
423j
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Śródlądowe kwaśne dąbrowy
187
Kod
Stan
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
C
C
B
B
C
B
B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
Pow.
siedl.
2,78
2,49
4,92
1,65
0,97
1,72
1,85
6,00
2,89
2,28
9,12
2,19
2,00
5,11
4,02
12,52
1,08
5,99
3,01
1,19
1,95
7,07
0,66
2,28
3,52
0,61
0,92
0,70
1,41
4,41
3,30
1,55
1,52
1,71
1,83
3,98
1,00
0,76
1,02
4,36
2,61
6,73
1,99
0,90
0,97
2,88
1,07
3,91
1,90
0,58
2,07
1,44
1,13
4,67
2,25
2,00
4,85
3,46
1,35
1,65
9,77
0,53
2,54
4,05
3,30
1,52
4,15
1,29
1,85
0,99
Oddz.,
pododdz.
423k
424a
424f
424g
429a
429b
430b
436c
436h
445a
445b
446Ba
447a
447c
448a
448b
453h
454c
459j
464k
465f
475a
237b
237c
237d
238c
238j
239f
379k
379l
381f
441d
455a
70d
88a
88f
88h
92g
112c
118d
118f
138a
139d
140c
141a
141d
141f
141i
142c
142g
142i
142j
143b
143c
143f
144a
144b
144c
145a
145b
145c
145f
146d
146f
146g
146h
146i
147d
157g
166l
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
188
Kod
Stan
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
C
C
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
Pow.
siedl.
0,64
2,34
1,34
2,71
1,74
3,37
1,44
2,58
5,06
4,55
3,28
9,44
20,15
4,92
2,65
2,38
5,78
8,58
1,43
5,98
10,02
1,30
0,75
0,83
1,35
0,80
5,81
6,56
0,88
5,06
4,67
5,99
1,57
3,18
2,41
1,90
2,05
1,24
0,73
4,41
2,17
1,96
3,98
1,92
1,00
3,79
4,16
2,66
1,93
0,73
2,74
3,70
1,95
1,20
4,24
3,03
8,64
4,57
1,49
2,63
0,62
2,22
3,28
2,92
2,50
0,95
1,23
2,22
22,87
1,67
Oddz.,
pododdz.
167t
182h
182k
182l
200h
203f
203g
204b
204c
204f
204g
205b
206a
206c
208c
208m
209b
210c
210d
210g
211c
211c
211f
211g
211h
211j
216b
216d
216j
217d
217f
217k
217l
218h
221b
221c
221h
222s
223l
223n
224k
224m
225a
225j
225l
232a
232b
232c
232f
232i
233a
233d
233g
233j
257a
258i
259d
259f
259k
264b
264c
264Ad
264Af
266b
266f
266g
266i
267n
268b
271f
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Brzeziny bagienne i olsy torfowcowe
189
Kod
Stan
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
9190-2
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
B
C
C
B
B
B
C
B
B
C
B
B
C
B
B
C
B
C
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
Pow.
siedl.
2,19
1,91
2,87
5,52
2,27
5,17
0,22
0,85
1,36
5,64
1,79
1,03
2,12
3,06
4,82
12,04
0,77
1,64
2,72
2,93
2,29
0,97
1,32
3,05
2,25
2,16
1,53
1,30
4,95
0,99
5,27
1,88
1,41
2,08
0,82
1,36
1,29
3,19
4,14
1,35
0,89
3,36
2,27
1,05
1,07
2,57
0,65
0,96
4,49
1,29
0,70
2,68
1,22
1,30
2,71
2,80
0,62
1,69
1,81
2,61
2,94
1,70
1,90
1,58
0,76
1,63
1,95
0,33
6,92
2,17
Oddz.,
pododdz.
271g
272b
272c
273a
273f
273i
275z
276a
276h
276i
276j
276l
276m
276n
276o
277a
277b
277f
278d
278g
280h
280i
282p
284i
286h
288b
288f
288g
290d
293g
294d
295g
299c
299d
328h
340n
349c
349d
367i
368h
368i
369o
370o
371m
371n
372h
373c
379d
384i
386f
387l
391a
415i
418h
450i
451k
453i
453n
456a
456i
456j
463i
467d
468d
469d
469h
7m
27i
27j
27k
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Sosnowe bory bagienne typowe
Bory bagienne na płytkich murszach
Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe
190
Kod
Stan
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2b
91D0-2b
91D0-2b
91D0-2b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
C
B
C
B
B
B
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
C
B
C
B
B
C
B
C
B
C
C
B
B
C
Pow.
siedl.
1,55
2,32
7,32
1,32
0,53
6,52
16,96
4,26
1,62
0,88
1,91
6,69
0,29
2,05
5,99
3,22
1,63
9,79
2,32
2,76
0,43
5,40
5,77
0,97
0,58
22,02
3,76
5,00
0,67
2,02
8,19
6,38
1,53
2,62
0,60
1,38
0,48
2,94
1,21
3,19
2,06
0,87
7,83
2,78
6,33
2,15
2,10
0,69
0,93
2,34
1,52
1,69
0,81
0,76
1,29
3,06
5,45
1,15
4,40
0,43
2,07
4,33
5,87
1,76
1,18
0,66
3,31
0,86
0,96
0,92
Oddz.,
pododdz.
29i
41i
42i
42k
43l
58c
66Bb
66Bh
77m
78f
119f
140a
140f
180c
180f
180g
180h
264Bf
313f
439g
444b
444c
455b
475b
475d
27f
22g
27h
29j
41b
58b
58d
116g
118c
118i
127p
261c
261g
262a
262f
340b
341b
264Al
264Ar
264Ba
264Bb
3k
3l
3m
4h
6d
66Aa
74l
77f
77g
80c
81c
81d
82a
82f
82k
83i
84b
84c
88d
89a
89b
89f
89k
93a
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
191
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
C
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
Pow.
siedl.
0,69
1,14
5,55
0,03
3,72
0,18
0,03
2,37
1,12
1,41
1,37
3,22
1,31
2,78
0,65
1,14
1,51
2,46
3,23
0,63
2,41
8,50
0,89
4,85
1,59
1,80
0,63
0,80
4,30
1,32
3,30
1,95
1,95
1,10
0,56
0,60
2,20
1,27
3,37
3,36
2,11
3,23
2,07
1,04
1,56
1,97
3,02
2,41
7,58
1,12
4,62
0,62
1,43
1,39
1,29
2,20
2,37
0,47
0,95
1,40
3,57
2,16
1,62
3,15
0,92
1,06
1,35
2,88
0,43
15,76
Oddz.,
pododdz.
93c
93d
97c
97Ac
97Af
98j
98m
100Ad
105i
105j
106b
112b
113c
113g
113h
115f
115i
142m
147h
172b
172i
175b
175g
176c
176i
176j
176l
176m
178b
178i
179f
179g
179h
182a
182f
182g
182i
182j
183b
183k
183l
183p
184a
184g
184j
184k
185b
185c
185d
185h
185i
185n
185o
186i
193a
194j
194Al
195a
195b
195c
195d
195f
1995h
195l
195n
195p
196l
196m
197b
197c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
192
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
C
C
B
B
C
C
B
C
C
B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
C
C
C
C
Pow.
siedl.
4,26
0,58
4,17
6,43
1,79
0,62
6,61
2,33
7,48
1,65
0,92
2,29
0,68
4,60
0,85
2,61
7,62
1,44
7,57
5,30
0,83
1,15
2,65
1,64
4,57
1,00
3,48
0,44
5,32
6,03
3,38
3,84
3,94
0,86
1,36
2,72
0,55
2,31
0,59
0,78
1,51
1,99
0,58
1,08
1,05
1,20
0,94
2,42
0,58
0,67
5,27
0,64
0,84
0,82
0,60
0,49
0,86
1,11
0,66
3,76
2,83
2,08
0,57
0,83
6,57
1,01
2,80
5,35
0,95
1,66
Oddz.,
pododdz.
197d
197f
198g
198h
199c
199d
199i
199k
200b
201a
201d
201f
201g
201h
201j
201l
201n
201o
201p
201Aa
201Ab
201Ac
201Ad
201Af
201Ag
201Ah
201Ai
201Aj
201Ak
202a
202d
203c
203d
203h
203m
203o
208d
208n
208o
208p
208w
209a
209f
209n
210l
211i
211l
212d
212f
213c
213f
213h
214a
214c
214d
215a
215b
215d
215f
217h
218b
218g
219a
219f
220c
220d
221a
221f
222c
222k
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
193
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
B
B
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
C
B
B
Pow.
siedl.
1,16
0,34
2,67
0,69
1,21
0,90
0,25
0,16
0,64
2,55
1,36
13,86
15,41
1,62
0,49
2,39
1,39
6,08
3,69
1,06
0,42
4,37
2,36
5,36
6,61
2,15
4,18
2,57
1,73
2,53
5,14
3,47
0,48
0,91
3,90
1,08
8,86
2,14
8,87
1,18
3,19
6,30
0,81
1,70
4,26
4,00
2,20
0,96
1,32
3,14
0,79
1,22
3,33
0,45
1,80
2,12
3,62
1,65
0,53
0,80
2,38
3,38
0,51
1,50
2,17
1,58
1,51
1,74
0,68
1,76
Oddz.,
pododdz.
222n
222o
223d
223f
223g
223k
226i
226j
226k
227b
228a
228c
229a
229b
229h
229j
230a
230d
231d
231g
233k
233l
235a
235Ac
235Ah
237a
239a
253c
254a
254c
254h
254j
255b
255o
257c
257g
257h
258f
264Ac
264Am
264Ap
265f
266j
266l
266o
266w
266y
266z
269m
269o
270f
270i
273g
273k
273l
274a
274b
274d
274f
274g
275l
275y
279g
279h
280l
281h
281n
281o
284a
284c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
194
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
C
C
C
C
C
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
B
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
Pow.
siedl.
0,70
6,74
21,82
7,04
0,99
5,74
2,19
7,14
3,40
1,08
2,27
7,43
1,18
2,37
3,12
2,44
2,65
0,57
4,46
1,09
2,54
1,73
3,28
0,69
1,28
0,94
0,38
0,46
1,54
4,18
1,10
1,63
2,30
1,10
2,85
7,22
4,93
0,90
3,21
1,09
1,05
1,06
9,10
1,20
0,81
0,46
1,91
0,97
1,24
3,17
11,43
3,54
0,55
7,26
0,65
1,44
3,02
1,64
1,09
1,21
5,95
1,40
1,11
0,96
1,37
1,87
2,61
2,61
8,97
2,77
Oddz.,
pododdz.
286a
288Aa
288Ab
288Ad
289a
289b
289h
291a
291g
291h
293a
293b
293f
295c
295f
296i
297b
297g
297h
297i
298a
298d
299b
300b
301a
304f
314c
315b
318a
318h
326f
326h
335h
335i
335j
335k
336i
336j
337a
337h
337i
337j
340a
340c
341a
341c
341d
351j
351k
351l
358c
363a
363h
367b
367c
367j
367Am
368j
368k
369w
370a
370b
370c
370d
370h
370i
370j
370k
370n
370p
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
195
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
B
C
C
C
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
C
B
C
C
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
B
C
B
C
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
Pow.
siedl.
1,34
0,46
10,52
7,43
6,22
3,39
6,71
1,06
4,98
4,70
3,32
0,78
2,22
3,16
9,18
0,53
0,71
0,65
4,25
2,90
0,56
4,81
1,34
1,14
1,01
0,97
1,61
0,56
0,49
1,91
1,05
1,45
6,17
0,92
0,44
1,72
1,07
3,96
2,64
0,80
1,08
4,44
1,96
0,73
1,05
1,58
1,94
5,12
2,85
4,02
0,81
0,82
1,42
3,56
0,91
1,08
1,66
1,29
1,05
1,02
0,32
0,95
1,64
1,67
Oddz.,
pododdz.
381d
382h
384g
385j
386k
388i
389a
389g
390d
390j
391f
391n
392b
393a
393f
393n
393o
393r
397i
403a
404g
411d
412h
412j
412k
413s
413y
414i
414k
414p
422b
422c
422g
422h
423m
425d
428h
439i
440a
446Bg
446Bm
446Bo
447f
448c
450d
453j
453k
453r
454a
454h
462b
462k
462m
463a
463c
463g
464c
465b
465c
465i
465k
465l
474c
474d
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Załącznik 2
Wykaz siedlisk podlegających ochronie na terenie na terenie obrębu Kamień Pomorski
Nazwa siedliska
Kod
Stan
Pow.
siedl.
Oddz.,
pododdz.
Lokaliz.
3150
6120
6120
6120
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
6510
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
7140
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
A
B
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
B
C
C
C
B
B
C
C
B
B
C
1,20
0,84
0,31
1,18
0,86
1,40
3,38
23,04
2,91
1,61
4,99
5,20
1,81
5,04
0,68
0,22
1,00
1,32
0,94
2,95
1,56
3,31
0,07
0,51
1,67
0,24
0,88
0,68
563i
0,87
0,27
0,74
0,34
11,24
3,35
2,11
5,37
3,32
1,50
5,01
2,35
5,45
1,84
8,91
2,26
1,64
3,34
1,70
5,64
1,46
2,89
2,74
1,96
3,34
9,87
1,77
5,89
3,21
2,94
10,04
2,72
0,99
2,68
673d
732w
732ax
732cx
506k
524i
568i
594Aa
594Ab
594Ac
594Ak
594Am
594An
603Af
648j
648x
648z
648ax
648bx
732d
732g
732s
535t
546k
552f
560j
561h
562d
0,20
635l
638d
661d
661f
542b
542c
543n
557f
559g
573f
580d
581h
581j
582c
582d
589a
589c
589d
589h
589i
589j
590b
590c
590h
591a
592c
592h
593b
594a
594b
610i
611i
615i
619a
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Kamień Pomorski
Jeziora eutroficzne i starorzecza
Ciepłolubne murawy napiaskowe
Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Żyzne buczyny niżowe
196
Nazwa siedliska
Kwaśne buczyny niżowe
Grąd subatlantycki
197
Kod
Stan
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9130-1
9110-1
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
C
C
B
B
C
B
C
C
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
Pow.
siedl.
4,67
1,80
5,23
1,21
3,17
2,50
0,91
2,17
2,30
1,62
4,13
2,59
4,06
4,43
0,95
1,08
1,13
1,46
6,47
1,26
1,95
3,15
1,06
3,31
0,90
0,85
1,55
3,72
0,91
1,04
11,29
5,16
0,75
1,09
4,24
8,04
0,63
3,90
8,31
0,80
0,28
0,76
2,05
1,36
1,60
11,61
2,11
1,25
0,82
0,52
1,15
4,14
5,78
1,75
3,18
1,49
0,16
1,38
1,90
2,58
1,20
1,38
2,98
1,93
0,50
9,18
0,61
5,26
0,66
1,51
Oddz.,
pododdz.
619g
623b
625a
625b
625d
625h
625i
625j
626a
630c
630d
632h
632k
633c
634h
642b
643b
643d
643g
643i
643j
643m
643p
644k
644l
644n
645f
646a
759a
759b
759d
759g
524k
505h
507i
521b
522a
522d
537a
540a
540f
541a
543h
544c
545b
549a
549c
550a
550b
550c
550f
550k
551a
551g
552g
552j
557d
564j
566c
567l
568d
568g
568h
569g
569i
573a
573b
580a
580b
580c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Śródlądowe kwaśne dąbrowy
198
Kod
Stan
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Pow.
siedl.
2,09
3,67
2,18
0,38
0,54
1,32
2,60
2,02
1,32
0,58
2,55
3,91
2,81
1,95
2,81
4,55
1,81
0,13
2,12
0,62
4,64
2,86
3,34
8,64
5,54
1,16
2,39
3,73
5,37
4,83
5,02
4,64
1,17
5,06
2,13
2,22
2,09
3,14
2,62
2,28
2,66
2,85
1,90
4,20
7,61
2,19
2,97
2,24
0,45
0,94
6,29
7,17
2,78
6,50
1,70
1,37
12,61
1,56
1,91
10,00
1,25
3,57
3,09
1,82
1,76
3,88
1,28
17,57
3,41
8,35
Oddz.,
pododdz.
581g
581i
581k
582g
582h
589f
289g
589k
590a
591c
592b
593f
593g
593h
594f
594g
595d
595f
629a
629c
629d
629g
629j
675f
675g
677a
677c
677j
681b
685b
687b
687c
688g
690k
703c
705d
707a
707b
707f
709b
720a
721b
727b
728a
728b
728j
729c
730Ao
732h
732k
733a
510b
512a
512d
512f
514b
514c
514d
514g
515a
515b
515d
516b
516c
516d
516f
516g
517a
517b
517f
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Brzeziny bagienne i olsy torfowcowe
199
Kod
Stan
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
9190-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
C
B
B
C
B
B
Pow.
siedl.
14,01
0,82
1,46
1,35
1,43
2,43
1,25
5,34
4,54
2,13
6,81
5,68
5,11
1,82
3,85
2,12
2,55
0,83
1,52
3,13
4,57
1,99
1,60
3,60
4,80
7,48
1,77
3,90
6,68
4,55
2,61
5,23
3,73
1,06
2,94
3,72
3,98
4,96
6,15
1,91
1,98
0,96
4,40
9,95
4,23
2,17
3,88
4,99
3,44
5,50
3,54
1,96
5,29
1,28
1,63
0,97
1,24
0,65
0,83
0,58
2,83
2,52
1,50
1,05
0,78
11,22
0,70
1,15
1,64
2,96
Oddz.,
pododdz.
518b
518c
518d
518f
518g
518h
518i
518j
519b
519c
519d
519f
519g
519h
520a
520b
520c
520d
520f
520g
520h
520i
520j
521a
521d
523c
523i
523n
524c
524f
526d
526f
527i
527k
528f
528g
528h
529f
529g
529h
521i
530c
579h
579i
579j
583c
583h
587c
588b
588c
604b
604c
604d
604f
604g
635d
635h
637n
637o
642n
679a
703a
726g
730l
559d
566i
567i
567k
568b
568c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
Sosnowe bory bagienne typowe
Bory bagienne na płytkich murszach
Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe
200
Kod
Stan
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-1
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2a
91D0-2b
91D0-2b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
C
B
C
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
Pow.
siedl.
2,24
1,04
2,41
4,06
4,26
1,34
1,67
6,35
2,93
2,37
1,43
5,30
1,84
1,97
4,68
6,88
3,25
4,58
2,33
2,23
0,82
0,82
0,93
6,77
2,01
2,11
4,82
3,13
2,46
6,92
2,15
1,38
3,40
1,14
3,72
1,54
1,07
1,23
6,84
1,01
4,01
0,54
0,85
1,61
5,05
1,26
0,43
2,75
1,20
0,94
6,05
0,17
19,88
1,13
2,40
3,10
2,30
1,67
0,89
1,43
3,87
4,72
3,10
4,08
1,10
1,21
2,00
1,12
0,07
4,69
Oddz.,
pododdz.
568f
612b
616b
630p
630r
630t
648l
660c
684s
696g
696i
715k
557h
627f
631k
635j
640a
696b
619c
619d
506b
506p
506r
515i
516j
522l
522m
522n
522r
531a
531b
536a
536b
536d
536f
536g
536h
536j
543a
543b
543g
543j
543k
543m
549h
556l
556o
557a
557l
557m
5664k
565f
565m
565p
565s
565t
565x
565dx
565ix
566g
566h
567f
569j
569l
569m
572p
576f
579a
579c
579g
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
201
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
C
C
B
C
C
B
C
C
B
B
C
C
B
C
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
C
B
C
B
B
B
B
C
B
C
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
Pow.
siedl.
3,73
1,83
4,35
7,46
3,46
3,53
1,02
2,66
1,41
1,09
2,79
2,46
3,30
9,23
1,09
1,32
10,37
1,61
4,16
1,30
1,58
2,34
1,16
0,88
3,05
1,16
3,44
2,89
8,86
2,45
2,14
5,20
6,44
5,16
5,33
1,13
2,72
1,16
2,29
0,87
16,97
3,97
1,09
2,01
1,50
2,06
0,64
1,76
2,33
0,69
0,47
1,08
6,00
2,19
4,59
0,89
1,66
3,98
4,73
2,11
0,65
1,13
1,72
0,72
0,74
1,58
0,55
0,75
3,31
1,53
Oddz.,
pododdz.
581a
581b
592d
592g
593a
594d
594h
596g
596h
596i
606d
606k
610c
610f
611d
611f
612a
613a
613d
615a
615b
615g
616r
618a
619i
619m
639l
640f
640g
640h
641k
641l
641Ab
641Ac
641Af
642l
651b
653g
654k
654o
655d
656m
656n
657a
657c
658i
659b
662a
662c
663g
666l
667b
667f
667g
667h
668h
671g
671h
672b
672d
672f
673b
675a
675b
675d
675g
676d
676f
682a
682d
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
202
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
C
C
C
B
B
C
B
C
B
B
B
C
C
B
C
C
B
Pow.
siedl.
5,13
3,00
4,21
0,82
2,23
0,70
3,00
0,86
1,52
0,59
3,86
0,64
1,01
0,92
4,33
0,73
3,32
0,70
4,52
1,66
1,99
1,90
0,65
1,01
1,14
0,76
2,82
1,03
2,91
0,35
1,72
0,22
0,75
0,89
2,01
1,47
1,12
1,58
3,97
0,68
2,18
5,76
0,84
1,04
2,48
1,40
0,55
0,66
1,49
4,00
1,81
14,29
1,92
0,77
0,81
3,90
6,58
0,69
0,76
1,60
1,41
3,74
4,58
1,46
3,70
1,50
3,41
5,66
1,40
2,07
Oddz.,
pododdz.
684a
688a
689h
690j
691h
694a
694c
694d
697b
699k
700a
700c
700f
703d
704d
704f
704g
704h
706a
706b
706k
708b
708c
709d
710a
710d
710i
712d
712f
713a
715j
715l
716m
720c
728i
729f
730Ak
731i
732a
732b
732n
733b
733f
734a
736f
738j
739d
739h
740d
742b
742c
743c
743d
743g
743j
743m
744h
744j
745a
745m
745p
748a
748b
749a
749b
750g
750h
753j
755f
755g
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nazwa siedliska
203
Kod
Stan
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
91E0b
B
C
B
B
C
B
B
Pow.
siedl.
1,55
3,57
3,23
1,57
1,61
2,19
6,81
Oddz.,
pododdz.
755h
755l
756d
756g
758f
758g
759c
Lokaliz.
9
9
9
9
9
9
9
Download