Katowice, dn. 14.07.2016r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

advertisement
Katowice, dn. 14.07.2016r.
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień
publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę zestawów na wytworzenie 10 000 dawek terapeutycznych zlewanych
ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych z kożuszków leukocytarno –
płytkowych wraz z nieodpłatnym użytkowaniem dwóch urządzeń fabrycznie nowych do
produkcji zlewanych płytek krwiakowych”, nr sprawy: ZP/PN/20/16
1.
Punkty I.2 i II.10 załącznika nr 1 do SIWZ
Czy instalacja urządzenia obejmuje również jego podłączenie do systemu Bank Krwi?
Odpowiedź
Instalacja urządzenia obejmuje również podłączenie do systemu Bank Krwi z transmisją
danych.
2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 1 postanowienia ust. 7 o treści:
„Zmiana nazwy własnej, numeru katalogowego zestawów, zmiana producenta zestawów
(w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent zestawów zaoferowanych przez
Wykonawcę), sposobu opakowania czy konfekcjonowania lub specyfikacji zestawów, która nie
spowoduje pogorszenia jakościowego Zestawów lub zmiany ich funkcjonalności, nie wymaga
zmiany Umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o zmianach wskazanych w
poprzednim zdaniu z odpowiednim wyprzedzeniem”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
3.
§ 2 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia?
„Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązywać będzie przez okres
12 miesięcy. Jeżeli Zamawiający zamówi wszystkie zestawy przez upływem powyższego
okresu, umowa wygasa wcześniej, tj. z dniem wyczerpania przedmiotu umowy. Jeżeli
Zamawiający nie zamówi w okresie wskazanym w pierwszym zdaniu wszystkich zestawów
stanowiących przedmiot zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania umowy, nie
więcej jednak niż o 6 miesięcy.”
1
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
4.
§ 3 ust. 1 i § 3 ust. 7 wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca zlecił transport przedmiotu zamówienia
podmiotom trzecim, w szczególności firmom przewozowym i kurierskim?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
5.
§ 3 ust. 1 i § 3 ust. 7 wzoru umowy
Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje również podłączenie urządzenia do systemu Bank Krwi,
czy Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca zlecił wykonanie zamówienia w tej części innemu
podmiotowi, w szczególności Asseco Poland SA?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
6.
§ 3 ust. 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia wzoru umowy?
„W razie zwłoki w wykonaniu dostawy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od
umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego, co-najmniej 7 dniowego terminu
wyznaczonego Wykonawcy na wykonanie dostawy”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
7.
§ 4 ust. 4 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia wzoru umowy?
„Jeżeli po zawarciu umowy zostanie zmieniona stawka podatku VAT na przedmiot umowy,
cena ulegnie odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego
wprowadzającego tą zmianę, bez konieczności składania przez Strony dodatkowych
oświadczeń, przy czym cena netto pozostanie bez zmian”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
8.
§ 6 ust. 2 tiret trzecie wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie z 20% do 10% kary umownej za odstąpienie od
Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
2
9.
§ 6 ust. 6 wzoru umowy
O jakiej zgrzewarce jest mowa we wskazanym postanowieniu umowy?
Odpowiedź
Zamawiający wykreśla § 6 ust. 6 ze wzoru umowy.
10. § 7 ust. 1 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia umowy?
„W razie dostarczenia przez Wykonawcę wyrób wadliwych w ciągu 7 dni od ujawnienia się
wady Zamawiający jest uprawniony do złożenia na piśmie reklamacji. Za wyroby wadliwe
uznaje się wyroby, które nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez
Zamawiającego reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W razie uznania
reklamacji przez Wykonawcę lub braku odpowiedzi ze strony Wykonawcy na wniesioną
reklamację w powyższym terminie Wykonawca na swój koszt i ryzyko wymieni w ciągu
kolejnych 14 dni wadliwe wyroby na wyroby wolne od wad.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
11. § 7 ust. 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia umowy?
„Jeżeli Wykonawca wykonuje dostawy wadliwe lub sprzecznie z umową, a naruszenie jest
istotne, Zamawiający może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego,
odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia „Dostawa zestawów na wytworzenie 10 000 dawek
terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych z
kożuszków leukocytarno – płytkowych wraz z nieodpłatnym użytkowaniem dwóch urządzeń
fabrycznie nowych (wyprodukowanych w 2015 lub 2016 roku) do produkcji zlewanych płytek
krwinkowych.
Prosimy o usunięcie zapisu „urzadzeń fabrycznie nowych (wyprodukowanych w 2015 lub 2016
roku)”. Wykonawca dostarczy w użytkowanie Zamawiającemu nieodpłatnie w pełni sprawne,
w pełni zauktalizowane systemy objęte pełną gwarancja serwisową.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
3
13. Dotyczy części I pkt. 2 Załacznik nr 1
„Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia w siedzibie RCKIK w Katowicach przy ulicy
Raciborskiej 15 w Dziale Preparatyki Krwi parter bud. „D”, w terminie do 7 dni roboczych od
daty zawarcia umowy”.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania „z możliwością dostosowania
terminu po wcześniejszych ustaleniach z Działem Preparatyki Krwi”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
14. Dotyczy części I pkt. 4 Załacznik nr 1, prosimy o dodanie zapisu, jeżeli Wykonawca
otrzyma zgłoszenie Zamawiającego po godzinie 16:00, termin czasu reakcji serwisu zacznie
biec o godz. 8:00 w najbliższym dniu roboczym. Dni robocze oznaczają dni o poniedziałku do
piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Dotyczy części I pkt. 5 Załącznik nr 1, prosimy o wydłużenie czasu usunięcia awarii z 24
godzin do 72 godzin. Jeżeli Wykonawca otrzyma zgłoszenie Zamawiającego po godzinie 16:00,
terminy na przystąpienie do usunięcia awarii i na usunięcie awarii zaczną biec o godz. 8:00 w
najbliższym dniu roboczym. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień
08.08.2016r. na godz. 10:00. Natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30.
Załączniki:
- SIWZ z wprowadzonymi zmianami
4
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards