Program konferencji - Instytut Filozofii

advertisement
Program konferencji „Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w.”
24-25. października 2013 r. Akademia J. Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, ul. Zbierskiego 2/4
24.X. czwartek, sala ZB-0.13 (parter)
12:00 – 13:00 obiad
13:00 - Otwarcie konferencji:
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. prof. AJD Romuald Derbis
Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii: dr Adam Olech
Kierownik Zakładu Filozofii: prof. Andrzej Zalewski
Obrady plenarne
Prowadzenie obrad: dr hab. Paweł Polak
13:20 – 13:40
- prof. Roman Darowski (Ignatianum, Kraków) – Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie w XX wieku
13:40 – 14:00
- dr hab. Grażyna Szumera (UŚ), Zwolennicy psychologii narodów w myśli polskiej pierwszej połowy XX wieku
14:00 – 14:20
- dr hab., prof. UKSW Artur Andrzejuk (KHSiŚ UKSW, PUNO) - Filozofia na polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii
(1940-1990)
14:20 – 14:40
- dr hab. prof. UZ Stefan Konstańczak (UZ), Z europejskiej perspektywy. Zbigniew Antoni Jordan jako historyk najnowszej filozofii
polskiej
dyskusja
przerwa kawowa
Prowadzenie obrad: prof. Andrzej Zalewski
14:40 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
dr hab. Paweł Polak (Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych) - Polscy myśliciele
wobec teorii względności w latach 1905-1925
15:40 – 16:00
dr hab., prof. PAN Wiesław Wójcik (IHN PAN), Alternatywna wobec logicyzmu koncepcja filozofii matematyki w polskiej szkole
logicznej
16:00 – 16:20
dr hab. Andrzej Ciążela (Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa), Miejsce "nowego humanizmu" Bogdana
Suchodolskiego w panoramie polskiej i europejskiej myśli XX i XXI wieku
16:20 – 16:40
dr hab. Marek Rembierz (UŚ), Wzorce osobowe rzetelnego uprawiania i nauczania filozofii – z polskiej debaty metafilozoficznej
16:40 – 17:00
17:00 – 17:15
dyskusja
przerwa kawowa
Sekcje tematyczne
Sekcja I
s. ZB-0.12
Sekcja II
s. ZB-0.13
Prowadzenie obrad: dr hab. Andrzej Ciążela
Prowadzenie obrad: dr Adam Olech
17:15 – 17:30
- dr Krzysztof Kędziora (IF UŁ) - Stanisław Brzozowski jako
niewczesny myśliciel
- prof. A. Zalewski (AJD), Romana Ingardena teoria filmu
17:30 – 17:45
- mgr Bogusław Meiksner (doktorant WNS UŚ), Stanisława
Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego i Józefa Tischnera
przyczynki do przyszłej filozofii człowieka
- mgr Anna Gładkowska (UP JPII), Drogi wiodące do poznania
Boga i człowieka. Myśl filozoficzno–teologiczna Edyty Stein
17:45 – 18:00
- dr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW), Oryginalność
etyki perfekcjonistycznej Henryka Elzenberga na tle myślicieli
polskich oraz europejskich
- mgr Dorota Kutyła (doktorantka, IF UW), Ku cywilizacji
przyszłości – doświadczenie miasta w badaniach Floriana
Znanieckiego
18:00 – 18:15
- mgr Ryszard Przybylski (-, Częstochowa), Człowiek wobec
siebie samego i Idei Międzyludzkiego w twórczości Witolda
Gombrowicza
- mgr Sabina Prejsnar-Szatyńska (IF UJ), Kulturalizm Floriana
Znanieckiego i jego recepcja
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45
dyskusja
przerwa kawowa
Prowadzenie obrad: dr hab. Stefan Konstańczak
dyskusja
18:45 – 19:00
- mgr Michalina Kublicka (IF USz) - Między Bergsonem a
Lévinasem. Inspiracje Barbary Skargi w koncepcji człowieka
- dr Adam Kubiak (IF URz), Pożytki z lokalności
19:00 – 19:15
- dr Magdalena Mruszczyk (UŚ), Anny Teresy Tymienieckiej
fenomenologia życia. Inspiracje
- dr Justyna Stecko (ZNH WZ PRz), Problematyka zła w filozofii
polskiej na przykładzie homo crudelis Mariana Zdziechowskiego
19:15 – 19:30
- dr Adam Dura (-, Wieluń), Z badań nad sumieniem w polskiej
i niemieckiej myśli filozoficznej przełomu XX i XXI wieku
- student Bartosz Wójcik (MISH UJ), Drogi myślowe Marka
Siemka: od marksizmu do społecznej filozofii transcendentalnej
19:30 – 19:45
- dr Anna Marek-Bieniasz (AJD) - Wkład filozofów polskich w
rozwój ekofilozofii i etyki środowiskowej w drugiej połowie XX
wieku
- mgr Wanda Pilch (doktorantka Ignatianum, Kraków) - Nowe
elementy wniesione przez Stanisława Ziemiańskiego SJ do
filozofii Boga
19:45 – 20:00
20:00 -
dyskusja
kolacja
dyskusja
Prowadzenie obrad: dr hab. Artur Andrzejuk
25.X., piątek
Sekcje tematyczne
Sekcja I
8:00 – 9:00
s. ZB-0.12
Sekcja II
s. ZB-0.13
śniadanie
Prowadzenie obrad: dr hab. Grażyna Szumera
Prowadzenie obrad: dr Magdalena Płotka
9:00 – 9:20
- dr Mariusz Oziębłowski, (AJD), Społeczny
poznawczego paraliżu filozofii wg. S. I. Witkiewicza
kontekst
- dr Michał Zembrzuski (UKSW), Jana Stepy neotomistyczne
budowanie autonomicznej teorii poznania
9:20 – 9:40
- dr Tomasz Mróz (UZ) - B. Russell, K.R. Popper i W. Witwicki
o totalitaryzmie Platona
- dr Henryk Popowski (AJD), Polscy obrońcy metafizyki – filiacje
filozofii niemieckiej
9:40 – 10:00
- dr Marcin Pietrzak (IF UO) - Portyk polski. Neostoicyzm
lwowsko-warszawski a problem polskiej filozofii narodowej
- dr Izabella Andrzejuk (UKSW), Teoria sublimacji Konstantego
Michalskiego jako źródło jego poglądów historiozoficznych
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
dyskusja
przerwa kawowa
dyskusja
Prowadzenie obrad: dr hab. Wiesław Wójcik
Prowadzenie obrad: dr Izabella Andrzejuk
10:40 – 11:00
- dr Ryszard Miszczyński (AJD), Frege a szkoła lwowskowarszawska
- dr Andrzej Nowik (UKSW), Metoda uprawiania historii filozofii u
ks. Pawła Siwka
11:00 – 11:20
- dr Piotr Surma
Łukasiewicza
- dr Magdalena Płotka (UKSW), Krakowski komentarz do
Sentencji Piotra Lombarda Utrum Deus gloriosus na tle tradycji
europejskiej
11:20 – 11:40
- dr Adam Olech (AJD), O Ingardenie i Ajdukiewiczu - dwóch
uczniach Husserla. W setną rocznicę wydania Idei I
- mgr Anna Smywińska-Pohl (IF UJ), O Janinie Suchorzewskiej
11:40 – 12:00
12:00 – 12:20
dyskusja
przerwa kawowa
dyskusja
Prowadzenie obrad: dr Adam Kubiak
Prowadzenie obrad: dr Tomasz Mróz
12:20 – 12:40
- mgr Wojciech Mackiewicz (doktorant IF UWr) - Spór o
istnienie czasu: Edmund Husserl - Roman Ingarden
- mgr Michał Płóciennik (doktorant UP JPII, AJD Częstochowa),
Polska recepcja klasycznej filozofii indyjskiej – Leon Cyboran
12:40 – 13:00
- dr Grzegorz Trela, mgr Renata Trela (IFiS UP Kraków),
Filozofia nauki Stefana Amsterdamskiego
- ks. dr Adam Filipowicz (UKSW), Filozofia w służbie teologii –
czyli o dydaktyce filozofii w wyższych seminariach duchownych w
XX wieku
13:00 – 13:20
- dr Marek Perek (AJD), Antycypacja, filiacja czy
nieporozumienie. Kilka uwag o podobieństwach wypowiedzi
Ajdukiewicza i Kuhna w kwestii nieprzekładalności języków
naukowych
- dr Maciej Woźniczka (AJD), Przyczyny zaniedbań w edukacji
filozoficznej w Polsce
13:20 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:30
dyskusja
zakończenie konferencji: s. ZB-0.13
obiad
dyskusja
(UW),
Filozoficzne
inspiracje
Jana
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards