Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje minimalny termin dostaw 22

advertisement
Czeladź, dnia 03.07.2015 r.
PZZOZ/II/ZP/109/2015
Nr sprawy: 7/L/PN/2015
Do wszystkich
Wykonawców
dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę leków do aptek szpitalnych PZZOZ.
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje, że Wykonawcy zwrócili
się do Zamawiającego, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIA 1
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie II poz. 15 i 16 (Budesonide zaw. 0,125 i 0,25
mg/ml 2ml x 20 szt.) posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupuostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli-niezależnie od etiologii ?
Zapytanie 2:
Czy Zamawiają w Pakiecie II poz. 16 (Budesonide zaw. 0,25 mg/ml 2ml x 20 szt.) wyraża
zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z
obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Zapytanie 3:
Czy Zamawiajacy w Pakiecie II poz. 15 i 16 (Budesonide zaw. 0,125 i 0,25 mg/ml 2ml x 20
szt.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach
pochodziły od tego samego producenta ?
Zamawiający wyjaśnia:
Ad. Zapytanie 1:
Zamawiający nie wymaga.
Ad. Zapytanie 2:
Zamawiający dopuszcza.
Ad. Zapytanie 3:
Zamawiający nie wymaga.
PYTANIA 2
Pytanie do rozdziału XVII pkt 4 SIWZ – kryterium terminu dostawy:
Wnosimy o uszczegółowienie kryterium oceny ofert w zakresie ocenianego terminu dostaw
poprzez wskazanie minimalnego terminu dostaw jako co najmniej 22 godziny.
W uzasadnieniu wskazujemy skutki jakie przyniesie nie dokonanie sugerowanego przez nas
uszczegółowienia zapisu. Waga kryterium terminu dostaw w ocenie ofert będzie miała istotny
wpływ na wybór ofert (Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze takie, których bilans
ceny i terminu dostaw da najwyższą punktację). Ponieważ w przedmiotowym przetargu
niektórzy wykonawcy mogą złożyć oferty z deklaracją terminu dostaw np. 8 - 10 godzin, to
może dojść do sytuacji, w której Zamawiający wybierze oferty z wyższymi cenami, ale z
krótszymi terminami dostaw (bo np. inni wykonawcy zaoferują dostawy w realnym ponad
dwudziesto godzinnym terminem). Oczywiście nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt, iż w
rzeczywistości bieżące dostawy (poza specjalnymi, w trybie „cito”) nie mogą być realizowane
w terminie 8 - 10 godzin. W rzeczywistości bowiem realizacja dostaw musi być poprzedzona
złożeniem zamówienia przez Zamawiającego, zamówienia takie składane są przez osobę
upoważnioną, w godzinach pracy Apteki Szpitalnej, najczęściej po spłynięciu
zapotrzebowania z poszczególnych Oddziałów Szpitala, po porannych wizytach lekarskich.
A zatem, jeśli zamówienie jest przekazane wybranemu w przetargu wykonawcy zamówienia
publicznego i jego realizacja miałaby nastąpić w terminie np. 8 lub 10 godzin, to powinna
zostać zrealizowana w godzinach wieczornych lub nocnych, czyli poza godzinami pracy
Apteki Szpitalnej.
Po przeprowadzeniu powyższej analizy nasuwa się jednoznaczny wniosek, że przyznana
podczas oceny ofert punktacja nie będzie przydatna do realizacji zamówienia. Wszystko
wskazuje bowiem na to, iż Zamawiający, zgodnie z punktacją wskazaną w SIWZ, wybierze
oferty z krótszym terminem dostaw ale najprawdopodobniej z wyższą ceną. Rezultat będzie
taki, że dostawy leków (droższych!) będą realizowane i tak w terminie około 24 godzin,
ponieważ zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego zamówienia i odbioru leków musi
dokonywać osoba upoważniona (farmaceuta), a dokonywać tego będzie w godzinach pracy
Apteki Szpitalnej. Zatem oceniany tak wysoko termin dostaw, który zdeterminuje o wybór
oferty najkorzystniejszej, nie będzie miał znaczenia przy faktycznej realizacji dostaw leków. W
związku z powyższym wprowadzenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisu,
który sprecyzuje i urealni wymagania Zamawiającego co do spodziewanych terminów
dostaw, wydaje się w pełni uzasadnione.
Zamawiający wyjaśnia
Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje minimalny termin dostaw 22 godziny.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.
PYTANIA 3
1. W postępowaniu przetargowym, Zamawiający określa w SIWZ kryteria i ich rangę w ocenie.
10% ostatecznej oceny oferty stanowi termin dostawy przedmiotu zamówienia, jednak
Zamawiający nie określił minimalnego zakresu terminu dostawy w godzinach. W związku z
tym, może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawcy zaproponują zaniżony termin dostawy,
który może być niemożliwy do wykonania. Prosimy Zamawiającego o określenie najkrótszego
oraz najdłuższego dopuszczalnego terminu dostawy oraz przypisanie im konkretnych wartości
punktowych, w celu ujednolicenia składanych ofert oraz umożliwienia wszystkim wykonawcom
przystąpienia do postępowania na takich samych warunkach.
Zamawiający wyjaśnia
Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje minimalny termin dostaw 22 godziny.
Maksymalny termin dostawy został określony w Części XVII SIWZ.
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 10, poz. 177- ze zmianami) Zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w Części XVII SIWZ, tj.:
było:
XVII Opis kryteriów i ich wagi, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
pkt 4
(…)
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawców termin dostawy nie przekraczał
48 godz.
jest:
XVII Opis kryteriów i ich wagi, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
pkt 4
(…)
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawców termin dostawy nie był krótszy
niż 22 godz. i nie przekraczał 48 godz.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.07.2015 r. godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2015r. o godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Termin związania ofertą do dnia 07.08.2015 r.
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Będzinie
lek. med. Jacek Kołacz
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards