Zoonozy - raport dotyczący zakaźnych i pasożytniczych chorób

advertisement
Zoonozy - raport dotyczący zakaźnych i pasożytniczych chorób odzwierzęcych
Doniesienie prasowe
16 grudnia 2016r.
W najnowszym wspólnym raporcie EFSA i ECDC wykorzystano dane z 32 krajów
europejskich (28 państw unijnych oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu). Raport
ma na celu wsparcie Komisji Europejskiej i państw raportujących w monitorowaniu, kontroli
i zapobieganiu występowania chorób odzwierzęcych. Opracowanie obejmuje statystyki
dotyczące przypadków zakażeń chorobami odzwierzęcymi takimi jak jersinioza, zakażenia
werocytotoksycznymi szczepami E. coli (VTEC), bąblowica czy gorączka Q. Tegoroczny
raport przedstawia również najnowsze trendy dotyczące występowania salmonellozy
i kampylobakteriozy oraz informacje dotyczące ognisk zatruć pokarmowych w Unii
Europejskiej.
Zoonozy to zakaźne lub pasożytnicze choroby odzwierzęce, które mogą być przenoszone
bezpośrednio lub pośrednio ze zwierząt na ludzi. Poniżej przedstawiono wybrane ustalenia
z najnowszego raportu:
 W 2015 roku stwierdzono 229 213 przypadki kampylobakteriozy. Choroba pozostaje
najczęściej zgłaszaną chorobą przenoszoną drogą pokarmową w UE, która od 2008 roku
stale wykazuje tendencję wzrostową. Przyczyną zakażeń jest bakteria Campylobacter
występująca najczęściej na świeżych tuszkach drobiu oraz w potrawach mięsnych
z drobiu, które nie zostały poddane dostatecznej obróbce termicznej.
 Liczba przypadków salmonellozy, drugiego najczęściej zgłaszanego zakażenia
bakteryjnego przenoszonego drogą pokarmową w UE, wzrosła nieznacznie z 92 007
w 2014 do 94 625 w 2015 roku. Niewielki wzrost obserwowany w ciągu ostatnich dwóch
lat wynika po części z poprawy nadzoru i wdrożenia lepszych metod diagnostycznych.
Z punktu widzenia długoterminowości aktualny trend pokazuje spadek. Większość
państw członkowskich UE spełniła swoje cele dotyczące redukcji salmonelli
w populacjach drobiu.
 W 2015 roku stwierdzono również 2 200 przypadków listeriozy, z czego aż 270 było
przyczyną śmierci osoby zakażonej (najwięcej w historii UE). Odsetek przypadków
w grupie wiekowej powyżej 64 lat stale wzrasta (56% w 2008r., 64% w 2015r.).
Listeriozę wywołuje bakteria Listeria monocytogenes, która jest szeroko
rozpowszechniona w środowisku. Bakterie te mogą rosnąć w niskich temperaturach oraz
są odporne na wysokie stężenia soli, dzięki czemu mogą przetrwać w żywności
przetworzonej, konserwowanej, przechowywanej w warunkach chłodniczych, gotowej
do spożycia. Przykłady takiej żywności to przetworzone mięsa i ryby, wędliny, produkty
mleczne (np. miękki ser, masło i mleko - szczególnie niepasteryzowane), inne przykłady
to kanapki, sałatki, dania gotowe chłodzone.
Po spożyciu żywności skażonej L. monocytogenes u większość zdrowych osób nie
rozwijają się żadne znaczące objawy. Jednak u osób z osłabionym układem
odpornościowym (kobiety w ciąży, noworodki, osoby starsze), listerioza może prowadzić
do zapalenia opon mózgowych, zapalenia mózgu i ciężkiego zakażenia krwi. Duży
odsetek przypadków klinicznych jest uleczalny, ale rokowania w przypadku
najpoważniejszych zakażeń są słabe.
Europejscy eksperci zauważyli rosnący trend listeriozy w 2008 roku. Liczba osób
dotkniętych chorobą ustabilizowała się w latach 2014 - 2015. Zakażenia najczęściej były
zgłaszane u osób powyżej 64 roku życia.
 W 2015 roku w UE zgłoszono 4 362 ognisk zatruć pokarmowych. Najczęstszą przyczyną
epidemii była Salmonella i związana z nią konsumpcja jaj. Należy podkreślić jednak, że
liczba ognisk zatruć pokarmowych Salmonellą od 2010 roku spadła o 41%.
Więcej informacji: Zoonoses report: Listeria infections stable but frequently reported among
the elderly
Download