CZĘŚĆ I. OBJAWY ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH 1

advertisement
CZĘŚĆ I. OBJAWY ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH
1. Majaczenie i otępienie
2. Afazja, apraksja i agnozja
3. Omdlenia i inne zaburzenia napadowe
4. Śpiączka
5. Ból i parestezje
6. Zawroty głowy i zaburzenia słuchu
7. Zaburzenia widzenia
8. Bóle głowy
9. Ruchy mimowolne
10. Zespoły związane z osłabieniem mięśni
11. Zaburzenia chodu
12. Objawy chorób neurologicznych
CZĘŚĆ II. WYBORY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
13. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
14. Elektroencefalografia i potencjały wywołane
15. Elektromiografia, badanie szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych i stymulacja magnetyczna
16. Obrazowanie w chorobach naczyniowych mózgu
17. Wewnątrznaczyniowe zabiegi neuroradiologiczne
18. Nakłucie lędźwiowe i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
19. Biopsja mięśni i nerwu
20. Badanie neuropsychologiczne
21. Rozpoznanie na podstawie analizy DNA
CZĘŚĆ III. ZAKAŻENIA UKŁADU NERWOWEGO
22. Zakażenia bakteryjne
23. Zakażenia ogniskowe
24. Zakażenia wirusowe
25. Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
26. Zakażenia wywołane przez grzyby i drożdżaki
27. Neurosarkoidoza
28. Zakażenia wywoływane przez krętki: kiła układu nerwowego
29. Zakażenia wywoływane przez krętki: leptospiroza
30. Zakażenia wywoływane przez krętki: borelioza (choroba z Lyme)
31. Zakażenia pasożytnicze
32. Toksyny bakteryjne
33. Zespół Reye'a
34. Choroby wywoływane przez priony
35. Choroba Whipple'a
CZĘŚĆ IV. CHOROBY NACZYNIOWE
36. Patogeneza, klasyfikacja oraz epidemiologia chorób naczyniowych mózgu
37. Badanie pacjenta z naczyniową chorobą mózgu
38. Przemijający atak niedokrwienia
39. Zawał mózgu
40. Krwotoki półkulowe oraz krwotoki do móżdżku
41. Genetyka udarów mózgu
42. Inne zespoły naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu
43. Diagnostyka różnicowa udaru mózgu
44. Udar mózgu u dzieci
45. Leczenie i prewencja udarów mózgu
46. Krwotok podpajęczynówkowy
47. Żyły i zatoki mózgowe
48. Choroby naczyniowe rdzenia kręgowego
CZĘŚĆ V. ZABURZENIA PRZEPŁYWU I SKŁAD PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO
49. Wodogłowie
50. Obrzęk mózgu i zaburzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego
51. Patologiczne powierzchniowe gromadzenie hemosyderyny w ośrodkowym układzie nerwowym
52. Nieketonowa hiperglikemiczna śpiączka hiperosmolarna
Download