REZERWY

advertisement
REZERWY1
Podstawy i cel tworzenia rezerw
Konieczność tworzenie rezerw księgowych przez jednostki gospodarcze wynika z:
-
teorii rachunkowości i formułowanych przez nią zasad tj.: zasada ostrożności, zasada współmierności
kosztów i przychodów, zasada memoriału, zasada istotności, zasada wiernego i rzetelnego obrazu,
-
nakazów prawa rachunkowości i prawa handlowego,
-
praktyki gospodarczej.
Zasadniczymi celami stanowienia rezerw przez przedsiębiorstwa są :
-
zabezpieczenie przed skutkami niepewności i ryzyka gospodarczego,
-
wykazanie realnego wyniku finansowego,
-
zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy,
Rezerwy w polskim prawie rachunkowości
Uregulowania prawne dotyczące rezerw w polskiej rachunkowości zawarte są w Ustawie o rachunkowości.
Określa ona rezerwy, jako „zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne” 2.
Zgodnie z przepisami Ustawy rezerwy tworzy się na:
-
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu
udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,
-
przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka
jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy te tworzy się odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania,
na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. Nie wykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub
ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio
pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.
1
2
Materiały opracowane przez dr L. Poniatowską
art. 3, ust. 21 Ustawy o rachunkowości.
1
Okoliczności tworzenia rezerw na zobowiązania
Tworzenie rezerw na zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo jest zobligowane, w przypadku
zaistnienia pewnych okoliczności, do przymusowego świadczenia na rzecz osób trzecich, jednakże wystąpienie
tych okoliczności (a więc i przymusu świadczenia) nie jest absolutnie pewne lub wysokość ewentualnego
świadczenia nie jest jeszcze przesądzona. Zgodnie z postanowieniami MSR nr 37 rezerwy tworzy się gdy
spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
-
Na jednostce ciąży istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych.
-
Prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających
korzyści ekonomiczne.
-
Można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Jeżeli warunki te nie są spełnione nie należy tworzyć rezerw. Warunki kiedy należy utworzyć rezerwę prezentuje
rys.
Istniejący prawny lub zwyczajowy
obowiązek wynikający z przeszłego
zdarzenia obligującego?
1.
Nie
Nie tworzy się rezerwy
Tak
Nie
2. Prawdopodobny wypływ środków?
Nie tworzy się rezerwy
Tak
Nie
3. Wiarygodny szacunek
Tak
Tworzy się rezerwę
2
Nie tworzy się rezerwy
Dokonując wyceny rezerwy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki 3:
-
niepewność i ryzyko towarzyszące nieuchronnie wielu zdarzeniom i okolicznościom - uwzględnianie tych
czynników następuje poprzez dokonywanie korekt z tytułu ryzyka czyli ostrożną wycenę, która może
prowadzić do podwyższenia kwoty wycenianej rezerwy;
-
skutki zmian wartości pieniądza w czasie - kwota rezerwy powinna odpowiadać bieżącej wartości
nakładów, które według oczekiwań będą konieczne dla wywiązania się z obowiązku: jeżeli jest on istotny
rezerwy należy dyskontować;
-
przyszłe zdarzenia, których wystąpienia można oczekiwać na podstawie racjonalnych przesłanek,
wpływające na wysokość kwoty niezbędnej do wywiązania się z zobowiązania,
-
skutki
wprowadzenia
nowych
przepisów
prawa
w
przypadku
istnienia
wystarczających
i obiektywnych przesłanek ku temu.
-
oczekiwany zwrot części lub całości nakładów, niezbędnych do rozliczenia rezerwy, przez stronę trzecią; w
przypadku wysokiego stopnia pewności tego zwrotu, gdy jednostka wypełni obowiązek, powinno się go
ująć jako oddzielny składnik aktywów; w rachunku zysków i strat odnoszący się do rezerwy koszt może
zostać zaprezentowany w wartości netto, pomniejszonej o kwotę ujętego zwrotu.
-
przy wycenie rezerwy nie powinno się uwzględniać zysków z oczekiwanych likwidacji aktywów , nawet
jeśli oczekiwana likwidacja jest blisko związana ze zdarzeniem, które jest przyczyną powstawania rezerwy.
Stan rezerw powinien być regularnie weryfikowany i korygowany, jeśli szacunkowe zobowiązanie ulegnie
zmianie. W sytuacji kiedy przestało być prawdopodobne, że nastąpienie wypływu środków uosabiających
korzyści ekonomiczne będzie niezbędne do wypełnienia zobowiązania należy rozwiązać rezerwę.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne są przyszłymi, szacowanymi zobowiązaniami jednostki
gospodarczej z tytułu przysługujących pracownikom jednostki gospodarczej świadczeń pracowniczych.
Konieczność tworzenia tych rezerw wynika z zasady memoriałowej i zasady ostrożności, służą one między
innymi zabezpieczeniu przyszłych emerytalnych roszczeń pracowników. Zgodnie z MSR nr 19 „Świadczenia
pracownicze: jednostka powinna ujmować:
-
zobowiązanie, gdy pracownik wykonał pracę w zamian za świadczenia pracownicze, które mają być
wypłacone w przyszłości.
-
koszty, gdy jednostka pożytkuje korzyści ekonomiczne wynikające z pracy wykonanej przez pracownika w
zamian za świadczenie pracownicze.
Zapisu tego wynika, że jednostka powinna ujmować koszty w momencie wykonywania pracy przez pracownia
(zgodnie z zasadą memoriałową), a nie w chwili wymagalności świadczenia (zgodnie z zasadą kasową).
Świadczenia
pracownicze to wszystkie formy świadczeń jednostki oferowanych
wykonywanych przez pracowników.
3
MSR nr 37
3
w zamian za pracę
Pozostałe rezerwy
Do grupy pozostałych rezerw na zobowiązania zalicza się wszystkie rezerwy na zobowiązania nie będące
rezerwą na odroczony podatek dochodowy i rezerwą na świadczenia emerytalne i podobne. Są to przede
wszystkim rezerwy na straty z operacji gospodarczych w toku takie jak: rezerwy z tytułu udzielonych gwarancji,
poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, rezerwy na restrukturyzację,
rezerwy na z ochronę środowiska, rezerwy na umowy rodzące obciążenia.
Rezerwy na zobowiązania z tytułu ochrony środowiska tworzone są wówczas, kiedy jednostka jest zobligowana
prawnie lub zwyczajowo do usunięcia szkód powstałych w środowisku naturalnym.. Są one rozpoznawane w
momencie powstania obowiązku i wielkości odpowiadającej temu obowiązkowi.
Kolejnym rodzajem rezerw na zobowiązania są rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia. Jeżeli jednostka
jest stroną umowy rodzącej obciążenia, to istniejący obowiązek wynikający z umowy ujmuje się jako rezerwę 4.
Za umowę rodzącą obciążenia uważa się umowę, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia
obowiązku przeważają nad korzyściami, które przewiduje się uzyskać na jej mocy 5. Przykładem umowy
rodzącej obciążenia może być umowa leasingu,
w sytuacji kiedy takie obciążenie powstaje. Podmioty
gospodarcze mogą także tworzyć rezerwy na zobowiązania warunkowe np. z tytułu udzielonych poręczeń, kiedy
na mocy przeszłego zdarzenia jakim jest udzielenie poręczenia, prawdopodobne jest, ze wypływ środków
uosabiających korzyści ekonomiczne jest konieczny dla wypełnienia powstałego obowiązku prawnego oraz
rezerwy na skutki toczącego się postępowania.
Rezerwy
na
zobowiązania
mogą
być
stanowione
z
wielu
innych
tytułów,
związanych
z konkretną sytuacją, w jakiej znajdzie się przedsiębiorstwo. Warunkiem uznania każdej z tych rezerw jest
istnienie wynikającego z przeszłych zdarzeń aktualnego prawnego
lub zwyczajowego zobowiązania
wydatkowania środków uosabiających, korzyści ekonomiczne oraz możliwość racjonalnego i wiarygodnego
szacunku kwoty tego obowiązku.
Ewidencja rezerw na zobowiązania
Ogólne zasady ewidencji rezerw na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania tworzy się z reguły na ściśle określony bądź szacunkowo ustalony okres, po upływie
którego musi nastąpić wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy. Wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy są
rozwiązaniami alternatywnymi, co oznacza, że jeżeli rezerwa nie została wykorzystana to musi po upływie
danego okresu zostać rozwiązana. W praktyce możliwa jest sytuacja, w której tylko część rezerwy zostanie
wykorzystana, wówczas ta część rezerwy zostaje zaksięgowana jako jej wykorzystanie, natomiast pozostała
część ulega rozwiązaniu. Ogólnie można stwierdzić , że ewidencja rezerw obejmuje trzy etapy:
1) utworzenie rezerw,
2) wykorzystanie rezerw,
3) rozwiązanie rezerw.
Tworzenie rezerw oznacza jednocześnie obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
finansowych lub strat nadzwyczajnych i uznanie odpowiedniego konta rezerw,
4
MSR nr 37
4
Wykorzystanie rezerw następuje wtedy, gdy przewidywane koszty, straty, zobowiązania, zmiany w
sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej - na które była w przeszłości tworzona rezerwa - rzeczywiście
występują. Ewidencji wykorzystania rezerwy dokonuje się w korespondencji z kontami zobowiązań (powstanie
zobowiązania, na które utworzono rezerwę zmniejsza rezerwę.
Rozwiązanie rezerwy występuje w sytuacji, gdy utworzona rezerwa stanie się bezprzedmiotowa,
zbędna, gdyż nie wystąpiły przewidywane rezerwą operacje gospodarcze (ustanie ryzyka uzasadniającego ich
tworzenie) lub wysokość rezerw przekracza ich rzeczywistą wartość. Rozwiązania rezerwy dokonuje się poprzez
zmniejszenie wartości utworzonej rezerwy na odpowiednim koncie „Rezerw...” w korespondencji z kontami
przychodów (operacyjnych , finansowych), zysków nadzwyczajnych, w zależności od rodzaju rozwiązywanej
rezerwy.
Ewidencja syntetyczna rezerw na zobowiązania prowadzona jest na następujących kontach:
„Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”,
„Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne”,
„Pozostałe rezerwy”.
Ogólna zasada funkcjonowania tych kont jest następująca:
-
po stronie Ma kont „Rezerw” księguje się utworzenie rezerwy,
-
po stronie Ma kont „Rezerw” księguje się wykorzystanie rezerwy oraz rozwiązanie nie wykorzystanej
rezerwy w korespondencji ze stroną Ma odpowiedniego konta.
Konta „Rezerw” mogą wykazywać jedynie salda Ma, informujące o wartości utworzonych rezerw. Do każdego
konta syntetycznego powinna być prowadzona ewidencja analityczna, zapewniająca wyodrębnienie rezerw
według tytułów oraz z podziałem na rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe.
Pozostałe koszty
operacyjne
Konta zobowiązań
Rezerwy ....
3
1
Pozostałe przychody
operacyjne
Koszty finansowe
4
2
Przychody finansowe
5
5
MSR nr 37
5
1. Utworzenie rezerwy dotyczącej działalności operacyjnej
2. Utworzenie rezerwy dotyczące działalności finansowej
3. Wykorzystanie rezerwy (zaistnienie okoliczności na które tworzona była rezerwa) – powstanie
pewnych zobowiązań
4. Rozwiązanie rezerwy dotyczącej działalności operacyjnej (nie wystąpienie okoliczności na które
utworzono rezerwę)
5. Rozwiązanie rezerwy dotyczące działalności finansowej
Wycena i ujęcie rezerw na zobowiązania w bilansie
Zgodnie z art. 28, ust 1, pkt 9 Ustawy o rachunkowości rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy na zobowiązania zaliczane są do kapitałów obcych
jednostki i ujmowane w bilansie po stronie pasywów w grupie B. Stanowią one pierwszą podgrupę tej grupy
bilansowej oznaczoną cyfrą rzymską. Wykazuje się je w trzech odrębnych pozycjach jako:
-
„Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.”
-
‘‘Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne”.
-
„Pozostałe rezerwy”.
„Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne” oraz „Pozostałe rezerwy” prezentuje się w bilansie w podziale
na długoterminowe i krótkoterminowe. Kryterium podziału jest czas, na który tworzy się rezerwę liczony od
dnia bilansowego. Rezerwy długoterminowe to takie, które dotyczą okresu dłuższego niż rok, na dzień
sporządzania bilansu. Rezerwy krótkoterminowe obejmują okres krótszy niż rok na dzień sporządzania bilansu.
Sposób prezentacji rezerw na zobowiązania w bilansie jest następujący:
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania.
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
-
długoterminowe
-
krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
-
długoterminowe
-
krótkoterminowe
W pozycji B.I.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się
rezerwę z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości
zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne to pozycja bilansowa ujmująca przyszłe, szacowane
zobowiązania jednostki wobec jej pracowników, z tytułu przysługujących im emerytur i podobnych świadczeń.
6
W warunkach polskich będą to głównie rezerwy na odprawy emerytalne. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne prezentuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe.
W pozycji B.I.3. Pozostałe rezerwy ujmuje się wszystkie inne niż rezerwa z tytułu podatku odroczonego i
rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, rezerwy na zobowiązania utworzone przez jednostkę. W
szczególności są to rezerwy z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, toczących się postępowań sądowych,
rezerwy na straty z tytułu pożyczek, rezerwy na restrukturyzacje.
Zadanie 1
Stan konta Rachunek bieżący wynosi 50 000
W lutym spółka „X” była uczestnikiem sporu sądowego , którego skutkiem mogła być konieczność zapłacenia
odszkodowania w kwocie 40 000 zł. i jednocześnie była prawdopodobna przegrana przedsiębiorstwa w sporze.
W maju jednostka została zobowiązana prawomocnym wyrokiem sądu do zapłaty odszkodowania w kwocie 35
000 zł. Zobowiązanie spłacono przelewem z rachunku
Należy zaksięgować wszystkie operacje wynikające z treści zadania.
Zadanie 2
Jednostka „A”
zawarła umowę na przeprowadzenie prac remontowych w jednostce „B”. Umowa została
podpisana w październiku a prace miały być zakończone do końca marca następnego roku. Z uwagi na brak
możliwości zakupu odpowiednich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu prawdopodobne jest
(na koniec grudnia) , że remont w ustalonym terminie nie zostanie zakończony. W związku z tym , na mocy
zawartej umowy jednostce „A” grozi konieczność zapłacenia kary w wysokości 20 000 zł. , ponieważ spółka
„B” nie zgadza się na zmianę ustalonego terminu. W styczniu jednostce „A” udało się zakupić niezbędne
materiału i prace zostały zakończone w dniu 28 marca.
Należy zaksięgować wszystkie operacje wynikające z treści zadania.
7
Download