prezentacja

advertisement
Rezerwa kadrowa jako element kształtowania
kultury organizacyjnej firmy
Miasto Gdańsk / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Geneza i cel przedsięwzięcia
Przeprowadzone w roku 2011 zmiany organizacyjne w MOPR Gdańsk były
istotną modyfikacją naszej organizacji. Dotyczyły one:
zmiany struktury i statusu podstawowych komórek MOPR jakimi są Centra Pracy Socjalnej
zwiększenia dostępu klientom pomocy społecznej do pracowników socjalnych; specjalistów
(psychiatra, psycholog, prawnik, asystent rodziny)
3) ograniczenia procedur administracyjnych.
W tym celu dokonano spłaszczenia struktury organizacyjnej poprzez zlikwidowanie
wielozadaniowych wydziałów na rzecz grupowania zadań tematycznych. Dlatego też
usystematyzowano 3 główne zadania MOPR, za które odpowiadają Zastępcy Dyrektora:
1) Centrum Rozwoju - rozwój systemu pomocy społecznej oraz ekonomizacja zadań pomocy
społecznej
2) Centrum Wspierania Rodziny - zadania na rzecz dziecka i rodziny
3) Centrum Usług Społecznych – zadania na rzecz niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych .
1)
2)
W związku z wdrożonym procesem zmian organizacja potrzebowała wzmocnienia na rzecz
wspierania rozwoju dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy.
Obok przeprowadzonego cyklu szkoleń z zakresu kultury organizacyjnej podjęto decyzję o
utworzeniu grupy rezerwy kadrowej, której celem było:
 zwiększenie partycypacji pracowników w procesie kształtowania i wzmacniania kultury
organizacyjnej
 powiązanie celów organizacji z aspiracjami i potrzebami rozwojowymi pracowników
opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Zwięzły opis zgłaszanego rozwiązania,
sposób działania
,
Praktyka dotyczy powołania w lipcu 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Gdańsku grupy pracowników do rezerwy kadrowej na kluczowe dla tej
organizacji stanowiska. Głównym założeniem było umożliwienie pracownikom rozwoju
zawodowego w strukturach MOPS, zgodnie z przyszłymi potrzebami kadrowymi. Dostęp do
grupy rezerwy kadrowej był otwarty i jawny - procedura jej tworzenia została przekazana
wszystkim pracownikom.
Spośród 35 osób, wybrano 20. Kandydatów wyłoniono po indywidualnych
rozmowach o posiadanych kompetencjach, doświadczeniu i umiejętnościach
merytorycznych, z udziałem dyrektora oraz w obecności zewnętrznego psychologa
i pracownika Zespołu Rozwoju Kadr i Doradztwa Metodycznego Działu Kierunków Rozwoju.
Dla wybranych 20 pracowników przeprowadzono szkolenia z zarządzania
i warsztaty, a następnie wręczono certyfikaty.
Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu pracownicy zyskali możliwość zaplanowania
i realizacji kariery zawodowej, zwiększyła się identyfikacja z organizacją, motywacja
i satysfakcja z wykonywanej pracy. Ponadto, dotychczasowe, humanistyczne podejście do
klienta uzupełnili o podejście z punktu widzenia usługodawcy. Gospodarność, celowość i
legalność udzielanej usługi są nieodłącznym elementem podejmowania decyzji na rzecz
potrzebującego wsparcia.
Pracodawca powiązał cele organizacji z aspiracjami i potrzebami rozwoju pracowników,
zapewniając przy tym płynność realizacji zadań na stanowiskach kierowniczych. Kolejny
nabór zostanie ogłoszony w 2014 roku.
opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Adekwatność zgłaszanego rozwiązania:
Zidentyfikowane potrzeby:
1)
2)
3)
wzmocnienia efektów przeprowadzonej w 2011 r. zmiany organizacyjnej ;
zapewnienia płynności realizacji zadań na stanowiskach kierowniczych (20 % kadry MOPR, w tym
ze stanowisk kierowniczych w najbliższych latach zacznie przechodzić na emeryturę),
powiązania celów organizacji z aspiracjami i potrzebami rozwoju pracowników,
były podstawą podjęcia dodatkowych działań na rzecz wspierania rozwoju dobrych relacji
międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy. Dlatego za istotne uznaliśmy:
1)
2)
Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu kultury organizacyjnej, dla kadry kierowniczej
i pracowników MOPR.
a) Celem szkolenia dla kadry kierowniczej było wskazanie na strategiczną rolę kultury
organizacji w procesie zmian zorientowanych na efekty, w tym diagnozowanie kultury
organizacyjnej, określenie zasobów i identyfikacja przeszkód obniżających zdolność
organizacji do zmian;
b) Celem szkolenia dla pracowników było podniesienie świadomości znaczenia kultury
organizacyjnej w podnoszeniu skuteczności działania organizacji.
Włączenie pracowników w proces rozwoju organizacji, umożliwiając im rozwój zawodowy
w strukturach MOPR przez powołanie grupy rezerwy kadrowej
opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Skuteczność zgłaszanego rozwiązania
1)
a)
Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu:
Pracownicy:





zyskali przede wszystkim możliwość zaplanowania i realizacji swojego rozwoju zawodowego w MOPR w Gdańsku;
Zwiększyła się ich identyfikacja z organizacją, motywacja i satysfakcja z wykonywanej pracy;
2 osoby spośród wyłonionej grupy rezerwy kadrowej objęły już stanowiska kierownicze (jako Dyrektor placówki opiekunczowychowawczej, jako kierownik w jednym z Zespołów w Dziale Księgowości);
Zwiększyła się satysfakcja pracowników poprzez wykorzystanie wewnętrznych zasobów kadrowych organizacji (poszukiwanie
kandydatów do kadry kierowniczej wewnątrz a nie na zewnątrz);
Zwiększyły się kompetencje pracowników niezbędne w zarządzaniu zadaniami i zasobami ludzkimi
Pracodawca:


b)
Zyskał grupę „gotowych” do podjęcia się roli kierownika, znających organizację i rozumiejących przyjęte kierunki pracy kandydatów;
powiązał cele organizacji z aspiracjami i potrzebami rozwoju zawodowego pracowników zapewniając, tym samym płynność realizacji
zadań na stanowiskach kierowniczych;
Organizacja:


Wzrosło zainteresowanie wśród pracowników MOPR nową formą rozwoju zawodowego;
Pracownicy coraz częściej świadomie podkreślają znaczenie ich uczestnictwa w kształtowaniu kultury organizacyjnej firmy
opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Przejrzystość procesu wdrożenia rozwiązania









Proces rekrutacji kandydatów do rezerwy kadrowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w
Gdańsku rozpoczął się lipcu 2012 r.
Zainicjowany został listem Pani Dyrektor skierowanym do wszystkich pracowników z propozycją
zgłaszania swoich kandydatur. Warto podkreślić, że dostęp do grupy rezerwy kadrowej był otwarty
i jawny.
Procedura tworzenia rezerwy kadrowej zaplanowana w czytelnie określonych etapach została
przekazana wszystkim pracownikom.
Spośród 35 osób, które zgłosiły swoje aplikacje wybrano 20.
Uroczyste
Kandydatów wyłoniono poprzez indywidualne rozmowy o posiadanych kompetencjach,
potencjale
wręczenie
rozwojowym, doświadczeniu i umiejętnościach merytorycznych.
Doskonalenie
Rozmowy te prowadziła Pani
dyplomów
kompetencji
grupy Kadr
Dyrektor w obecności psychologa zewnętrznego i pracownika
Zespołu Rozwoju
i Doradztwa
absolwentom
w
oparciu
o
cykl
Metodycznego Działu Kierunków Rozwoju.
Wyłonienie 20
grupy
szkoleń; uprzednio zidentyfikowanych
osobowej
grupy na podstawie
Wybrana firma zewnętrzna przeprowadziła
cykl szkoleń,
Ewaluacja.
potrzeb szkoleniowych wyłonionej grupy.kandydatów
rezerwy
kadrowej
 Proces szkoleniowy, zawierał:
 „Ja” w roli Kierownika Rozmowy
 Komunikacja i współpraca
w zespole;
kwalifikacyjne
 Rozwiązywanie sytuacji z
konfliktowych;
kandydatami
Proces przygotowania grupy rezerwy kadrowej zakończył warsztat, który był zarazem formą
Zgłoszenie
ewaluacji
procesu szkoleniowego.
do
Pierwsza rezerwy
edycja rezerwy kadrowej zakończyła się uroczystym wręczeniem certyfikatów
kadrowej
uczestnikom szkoleń.
Kolejny nabór do rezerwy kadrowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest
przewidziany w roku 2014, co stanowi o replikowalności procesu w ramach organizacji.
6
opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Trwałość zgłaszanego rozwiązania
1) Zabezpieczenie sukcesji w organizacji jest priorytetem z uwagi na fakt, iż potrzeba
uzupełniania zasobów kadrowych na stanowiskach kierowniczych jest zjawiskiem
powtarzalnym, a nie incydentalnym.
2) Wdrożone rozwiązanie powołania rezerwy kadrowej spotkało się z dużym
zainteresowaniem pracowników.
3) Wypracowany i przyjęty model zakłada, że:
1. nabór pracowników do grupy rezerwy kadrowej będzie odbywał się co dwa
lata;
2. Zabezpieczony zostaną w budżecie szkoleń na dany rok środki niezbędne na
cykl szkoleń dla kandydatów do grupy rezerwy kadrowej
4) Osiągnięte pierwsze efekty (powołanie dwóch pracowników rezerwy kadrowej na
stanowiska kierownicze) potwierdzają zasadność przyjętego rozwiązania
5) Wcześniejsze przygotowanie osób na stanowiska kluczowe dla organizacji
pozwala na zapewnienie płynnej realizacji zadań Ośrodka.
Możliwość zastosowania rozwiązania w innych jednostkach
samorządowych:
1)
2)
3)
Rozwiązanie zastosowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku polegające na
powołaniu grupy rezerwy kadrowej jest innowacyjne dla pomocy społecznej. Najczęściej podobne
działania podejmowane są w biznesie i znane jako zarządzanie talentami pracowników.
Doświadczenie gdańskiego Ośrodka pokazuje, że zastosowane rozwiązanie sprawdza się jednostce
samorządowej. Tym samym możliwa jest replikowalność procesu w podobnych instytucjach pomocy
społecznej
W przypadku wdrażania metody w innych jednostkach niezbędne jest stworzenie warunków do jej
wprowadzenia:
 (określenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie procedur dla wdrożenia praktyki –
np. w MOPR w Gdańsku zadanie realizuje Zespół Rozwoju Kadr i Doradztwa Merytorycznego,
 zabezpieczenie budżetu na cykl szkoleń uwzględniając specyfikę danej jednostki, jej wielkość,
liczbę zatrudnionych w niej pracowników i rodzaju wykonywanej działalności – od tych
uwarunkowań zależy wielkość grupy rezerwy kadrowej;
 Realizacja zadania winna być rozłożona na etapy, chcąc uzyskać zakładane efekty na każdym
z nich
Zgłoszenie
do rezerwy
kadrowej
Rozmowy
kwalifikacyjne
z kandydatami
opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wyłonienie 20
osobowej grupy
kandydatów
rezerwy kadrowej
Doskonalenie
kompetencji grupy w
oparciu o cykl szkoleń
Uroczyste wręczenie
dyplomów absolwentom
grupy
Download