opis przedmiotu / modu*u kszta*cenia (sylabus)

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
2.
3.
4.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Czytanie teatru. Twórcza analiza dzieła teatralnego - I
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Reading the Theatre. The Creative Analysis of the Theatrical Play - I
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E2-CztTeatr
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
fakultatywny
Kierunek studiów
filologia polska, specjalność: Sztuki widowiskowe
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
I rok
Semestr (zimowy lub letni)
semestr letni
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium (30 h)
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Milan Lesiak, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
13.
Cele przedmiotu:
C-1 Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki i budowy dzieła teatralnego zrealizowanego w oparciu o tzw.
tekst klasyczny/kanoniczny (z uwzględnieniem współczesnych znaków teatralnych spektakli).
C-2 Dostarczenie wiedzy na temat gramatyki nowego języka (z takich dziedzin jak: socjologia, filozofia,
popkultura, sztuki plastyczne), którym posługuje się współczesny teatr reżyserski przy wystawianiu
tekstów klasycznych (kanonicznych).
C-3 Wypracowanie warsztatu krytycznego widza teatralnego, z elementami oceny i myślenia
recenzenckiego, służące analizie i opisowi dzieła teatralnego opartego o tekst klasyczny/kanoniczny.
C-4 Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła teatralnego na podstawie wspólnie obejrzanych
na żywo wrocławskich spektakli lub nagrań spektakli przedstawień oraz rozpoznawanie w nich
składników stricte teatralnych, w tym wykorzystanych konwencji właściwych dla teatru klasycznego.
14.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
WIEDZA
EK_01 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę (obejmującą
K_W01/H2A_W03
terminologię, teorie i metodologie) na temat teatralności jako kategorii
badawczej, wykorzystywanej do rozpoznania przedstawienia
zrealizowanego w oparciu o tekst kulturowo klasyfikowany jako
kanoniczny i klasyczny.
EK_02 Student posiada rozszerzoną wiedzę o najważniejszych – wybranych
ze względu na specyfikę kierunku – współczesnych dokonaniach i
tendencjach w dziedzinie teatrologii.
K_W02/H2A_W04
EK_03 Student ma rozszerzoną wiedzą o instytucjach teatralnych i orientację
we współczesnym życiu teatralnym.
K_W03/H2A_W10
UMIEJĘTNOŚCI
EK_04 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności
badawcze.
K_U01/H2A_U03
EK_05 Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin
w zakresie analizy, interpretacji i określania miejsca we współczesnej
kulturze dzieła teatralnego zrealizowanego na bazie tekstu
klasycznego/kanonicznego.
K_U02/H2A_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
EK_06 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.
K_K01/H2A_K01
EK_07 Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując
K_K02/H2A_K02
odpowiedzialność za efekty pracy grupy.
15.
Treści programowe:
T1: Czym jest teatr klasyczny? Miejsce kanonu w teatrze
T2: Dramat i jego pozycja w teatrze klasycznym (dawnym) i współcześnie
T3: Przywileje literatury (autora/dramatopisarza, tekstu, słowa) w teatrze
T4: Od tekstu dramatycznego do przedstawienia – przepisywanie/adaptacja klasyków i klasyków
awangardy
T5: Odświeżanie klasyki i/a potrzeba kanonu
T6: Teatr tradycyjny („grzeczny”) i teatr klasyczny („konwencjonalny”)
T7: Źródła do rekonstrukcji dzieła teatralnego
T8: Współczesna inscenizacja jako interpretacja tekstu klasycznego/kanonicznego
T9: Prezentacje analiz i interpretacji przygotowanych przez studentów i dyskusje na ich temat
16.
Zalecana literatura (podręczniki)
A. Adamiecka-Sitek, Mise en scène na papierze: teoretyczne inkarnacje inscenizacji, [w:] tej¿e,
Tekst i teatr. Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
J. Axer, Filolog w teatrze, PWN, Warszawa 1991 (wybrane rozdzia³y).
Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, PWN, Warszawa 2002
(wybrane rozdziały).
Dramat polski. Interpretacje. Czêœæ 1: Od wieku XVI do M³odej Polski, pod red. J. Ciechowicza i
Z. Majchrowskiego, s³owo/obraz/terytoria, Gdañsk 2002 (wybrane analizy).
Dramat polski. Interpretacje. Czêœæ 2: Po roku 1918, pod red. J. Ciechowicza i Z.
Majchrowskiego, s³owo/obraz/terytoria, Gdañsk 2002 (wybrane analizy).
J. Derrida, Teatr okrucieństwa i zamknięcie przedstawienia, t³um. Maria Go³ębiewska i Wies³aw
Kroker, „Dialog” 1996, nr 4.
E. Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. M. Borowski, M. Sugiera,
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012 (wybrane rozdziały).
K. Kowalewicz, Teatr i odbiorca. Przygotowanie do odbioru przedstawienia teatralnego, Wyd.
Uniw. £ódzkiego, £ódŸ 1993 (wybrane rozdzia³y).
P. Pavis, Od tekstu do przedstawienia: trudny poród, przeł. M. Sugiera, „Dialog” 1989 nr 8.
Z. Raszewski, Teatr w œwiecie widowisk. Dziewiêædziesi¹t jeden listów o naturze teatru, Kr¹g,
Warszawa 1991 (wybrane rozdzia³y).
Sto przedstawień w opisach polskich autorów, oprac. Z. Raszewski, Wiedza o Kulturze, Wrocław
1993 (wybrane rozdziały).
A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, przeł. J. Żurowska, PWN, Warszawa 2002 (wybrane rozdziały).
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Konwersatorium:
- ocena pracy w trakcie konwersatorium, w tym – prezentacji analizy i interpretacji wybranego
dzieła teatralnego z repertuaru teatrów dolnośląskich, które zostało zrealizowane w oparciu o
tekst klasyczny/kanoniczny
- praca pisemna – analiza i interpretacja wybranego dzieła teatralnego zrealizowanego w oparciu
o tekst klasyczny/kanoniczny
18.
Język wykładowy
19.
Polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
konwersatorium:
30
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie pracy:
Suma godzin
10
20
30
90
Liczba punktów ECTS
3
Download