Kredki mietki - Republika WWW

advertisement
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
KÓŁKA TEATRALNEGO ,,KREDKI MIETKI”
NA
2003 ROK
PROJEKT
WSTĘP
Teatr to miejsce, gdzie każdy może odnaleźć siebie i przyjrzeć się innym.
Angażuje nasze zmysły, myśli i uczucia. Przemawia do dorosłych
i dzieci. Poprzez tę formę działalności wykorzystuję naturalną dziecięcą
spontaniczność, chęć do aktywnego działania i zabawy.
Sprawia im to wiele radości, rozwija wrażliwość i zainteresowania.
Program ten będzie realizowany na zajęciach kółka teatralnego „Kredki
Mietki” (dwie godziny tygodniowo).
Prowadząca - mgr Małgorzata Kuśmierczak .
Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego w SP nr 28 w Zabrzu.
Ukończyłam warsztaty teatralne prowadzone m. in. pod kierunkiem Jerzego
Stuhra. Obejmowały one trzy bloki programowe: reżyserski, aktorski i
muzyczny.
Pragnę też nadmienić, że kółko teatralne prowadzę nieprzerwanie od ośmiu
lat a moi podopieczni są zdobywcami wielu wyróżnień. Szczególnie
cennym wyróżnieniem jest GRAND PRIX zdobyte na VIII Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej im. N.Kroczka w 1998 r. Rokrocznie
uczestniczymy w Festiwalach Małych Form Teatralnych w SP nr 14
w Zabrzu, jak też organizujemy w naszej szkole imprezy otwarte dla
środowiska lokalnego.
Uczestnicy- uczniowie kl. I-III SP nr 28 w Zabrzu.
PROGRAM AUTORSKI
mgr Małgorzaty Kuśmierczak
CELE:
-KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI UCZNIÓW
-DOSKONALENIE UMIEJETNOŚCI ROZMAWIANIA O UCZUCIACH
-WYRAZANIE STANÓW PSYCHICZNYCH,UZEWNĘTRZNIANIE UCZUĆ
-KSZTAŁTOWANIE POŻĄDANYCH POSTAW SPOŁECZNYCH
-ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z CHARAKTERU DZIECKA
-UŚWIADOMIENIE WŁASNEJ INDYWIDUALNOŚCI PRZY JEDNOCZESNYM
POSZANOWANIU ODRĘBNOŚCI INNYCH, PANOWANIE NAD EMOCJAMI,
KONCENTRACJA, WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE
-DOSKONALENIE MIMIKI, EKSPRESJI, OPEROWANIA CIAŁEM
-ROZWIJANIE FANTAZJI, POBUDZANIE DO AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
2
-POZNANIE PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TEATREM
-POZNANIE KOLEJNYCH ETAPÓW PRACY NAD SPEKTAKLEM
-ZACHĘCANIE DZIECI DO KULTYWOWANIA TRADYCJI
REGIONALNEJ,POSŁUGIWANIA SIĘ GWARĄ ŚLĄSKĄ
-POZNAWANIE I PROPAGOWANIE TWÓRCZOŚCI PISARZY EUROPEJSKICH
TREŚCI PROGRAMOWE:
-METODY WSPOMAGAJĄCE ODCZUWANIE ZMYSŁOWE, KONCENTRACJĘ
-TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE
-EKSPRESJA EMOCJI W ŻYCIU I W TEATRZE
-INTEGRACJA GRUPY TEATRALNEJ POPRZEZ ZABAWY WŁASNYM CIAŁEM,
MIMIKĄ, GESTEM, RUCHEM, GŁOSEM
-TEATR A ZNAK
-MUZYKA I PLASTYKA W TEATRZE
-PODSTAWOWE ELEMENTY PROCESU TEATRALNEGO: PRZESTRZEŃ,
AKTORZY I WIDZOWIE, AKCJA, CZAS
-METODYKA PRACY Z AMATORSKIM ZESPOŁEM TEATRALNYM
-ANALIZA TEKSTU,ADAPTACJA, PROJEKT SCENARIUSZA
-OBSADA AKTORSKA, PRÓBY ANALITYCZNE, SYTUACYJNE, TECHNICZNE
-PREMIERA
3
TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Zabawy integrujące zespół teatralny.
2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
3. Ćwiczenia emisji głosu.
4. Praca nad dykcją(ćwiczenia szczękowe, językowe, wargowe).
5. Łączenie ruchu i dźwięku(zabawy indywidualne i grupowe).
6. Praca nad koncentracją.
7. Ćwiczenia rozbudzające dziecięcą wyobraźnię.
8. Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem, ruchem.
9. Moje odczucia wyrażone w ekspresji plastycznej.
10.Pomnik-wchodzenie w różne stany emocjonalne.
11.Taniec jako sposób wyrażania emocji.
12.Rozmowa na temat znaków w teatrze( gest, mimika, słowo, intonacja,
charakteryzacja itp.)
13.Tworzenie scenek dramowych, w których dominującą rolę odgrywają
poszczególne znaki.
14.Sposoby komunikowania się reżysera z aktorem(wyznaczanie celu,
wchodzenie w role).
15.Wybór utworów literackich do
prezentacji na II MIEJSKIM
KONKURSIE NA INSCENIZACJE UTWORÓW J. TUWIMA
16.Tworzenie scenariusza.
17.Zapoznanie dzieci z tekstem scenariusza.
18.Dokładne jego omówienie (analiza tekstu-praca zespołowa).
19.Ćwiczenia w słuchaniu.
20.Ćwiczenia pamięci.
21.Czytanie scenariusza ze zrozumieniem.
22.Czytanie z ekspresją.
23.Czytanie z podziałem na role.
4
24.Przydział ról poszczególnym uczniom.
25.Projektowanie i wykonanie scenografii, rekwizytów(ćwiczenia manualne).
26.Dobór muzyki oraz nauka pląsów.
27.Próby scen i całego przedstawienia.
28.Występ na II MIEJSKIM KONKURSIE NA INSCENIZACJE
UTWORÓW
J.
TUWIMA
DLA
UCZNIÓW
SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
(inscenizacja
wierszy
„Kotek”
i„Lokomotywa”),(kwiecień2003).
29.Przygotowanie adaptacji utworu W. Badalskiej:„BAJKA
O WAWELSKIM SMOKU” na IV FESTIWAL MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH w SP nr 14 w Zabrzu (kwiecień 2003).
22.Przygotowanie inscenizacji do scenariusza stworzonego w oparciu
książkę fińskiej pisarki T. Jansson p.t.:”W Dolinie Muminków”
i zaprezentowanie jej społeczności lokalnej podczas TYGODNIA
EUROPEJSKIEGO w naszej szkole (maj 2003).
23.Przygotowanie dzieci do udziału w konkursie SCENKI W GWARZE
ŚLĄSKIEJ (jesień 2003).
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
1.Współdziała w grupie.
2.Posiada wrażliwość estetyczną.
3.Zna podstawowe pojęcia związane z teatrem(aktor, reżyser, scenograf,
scenarzysta, itp.
4.Rozumie pojęcia znaków w teatrze i potrafi je zastosować.
5.Posługuje się prostymi technikami plastycznymi.
6.Dba o estetyczne wykonanie scenografii, rekwizytów, zaproszeń, plakatów.
7.Dokonuje analizy tekstu (praca w zespole).
8.Wypowiada swoje kwestie poprawnie pod względem dykcyjnym.
9.Stara się wejść w przydzieloną mu rolę.
10.Jest kulturalnym odbiorcą sztuki.
5
LITERATURA:
K. Braun: Wprowadzenie do teatru.Wydawnictwo naukowe „Semper”, Warszawa 1998.
B. Mineyko: Improwizacje w klasach I-III .Warszawa 1986.
L. Rybotycka: Gry dramatyczne. WSiP,Warszawa 1976.
B. Zdunek, M.Koik : Teatr, jako integracja sztuk (PROGRAM AUTORSKI).
mgr Małgorzata Kuśmierczak
6
Download