Plan pracy Kółka Teatralnego dla klas I

advertisement
Plan pracy kółka teatralnego
dla klas I – III
na rok szkolny 2005/2006
Opiekun kółka teatralnego
mgr Anita Opałka
Cel ogólny
Edukacja teatralna w klasach nauczania zintegrowanego służy
rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno- społecznej i
ruchowej. Pozwala na realizację dziecięcych marzeń. Jest doskonałą
podstawą wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi
nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych.
Cele szczegółowe
1. Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze.
2. Kształcenie umiejętności językowych: poprawna wymowa,
dykcja, wzbogacanie języka, wypowiadanie się, recytacja
wierszy.
3. Zdobywanie i rozwijanie uzdolnień aktorskich: wczuwanie się
w rolę umiejętności improwizacyjne i naśladowcze,
kreowanie odgrywanych postaci, identyfikowanie się z rolą.
4. Kształcenie umiejętności koncentracji uwagi,
spostrzegawczości i
pamięci.
5. Wyrażanie uczuć, emocji, stanów za pomocą gestów, mimiki,
ruchów.
6. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i muzycznych.
7. Zaspakajanie potrzeby aktywności twórczej.
8. Rozwijanie samodzielności, umiejętności współpracy w
zespole.
9. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
10. Rozbudzanie wyobraźni.
Kształcenie umiejętności językowych: poprawna wymowa, dykcja, wzbogacenie
języka, wypowiadanie się, recytacja wierszy
CELE
SPOSÓB
REALIZACJI
OSIĄGNIĘCIA
Doskonalenie
techniki
prawidłowego
oddychania.
Wdychanie i wydychanie powietrza
przy nieruchomej klatce piersiowej,
dmuchanie w papierek ,watę,
nadmuchiwanie balonów, puszczanie
baniek.
Wypowiadanie na jednym wydechu
coraz dłuższych tekstów.
Uczeń przyswaja
oddech przeponowy.
Potrafi wypowiadać
coraz więcej słów przy
jednym wydechu.
Doskonalenie
techniki
odpowiedniej
modulacji głosu.
Wymawianie tekstów : szybkowolno,
głośno- cicho, wesoło- smutno,
groźnie-łagodnie.
Wypowiadanie zdań oznajmujących,
pytających, rozkazujących.
Wypowiada teksty z
właściwą intonacją.
Usprawnianie
narządów
artykulacyjnych.
Ćwiczenia – różne ruchy warg
i języka.
Odpowiednio układa
narządy artykulacyjne
do wymawianych
głosek.
Doskonalenie
umiejętności
prawidłowej
wymowy głosek,
słów i tekstów.
Wymawianie wszystkich samogłosek, Poprawnie i wyraźnie
( najpierw wolno, potem coraz
wymawia
szybciej),wymawianie sylab i
teksty.
wyrazów o różnych połączeniach
głosek.
Głośne i wyraźne wypowiadanie
trudnych pod względem
artykulacyjnym, tekstów.
Doskonalenie
techniki głośnego
czytania z
właściwą
intonacją.
Czytanie krótkich tekstów ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
znaki interpunkcyjne.
Czytanie z podziałem na role
Czyta teksty z
właściwą intonacją.
Doskonalenie
umiejętności
recytacji wierszy.
Ćwiczenia w czytaniu poezji
dziecięcej związane z odpowiednią
interpretacja tekstu.
Wyraźnie, płynnie, z
odpowiednią intonacją
czyta wiersze.
ZADANIA
Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze
Poznanie znaczenia Encyklopedia, słowniki,
słowa: teatr.
literatura, własne
doświadczenia.
Uczeń posługuje się pojęciem
teatr we właściwym znaczeniu.
Zaznajomienie z
zajęciami ludzi
pracujących w
teatrze.
Gry dydaktyczne , zdjęcia, Wie, na czym polega praca:
informacje
reżysera, charakteryzatora,
z prasy, radia, telewizji.
kostiumera, scenografa, plastyka
teatralnego.
Zapoznanie z
terminami
dotyczącymi
teatru .
Swobodne wypowiedzi,
opowiadanie nauczyciela,
oglądanie ilustracji,
słowniki, encyklopedie,
zabawy w pełnienie
ról.
Rozumie pojęcia typu:
afisz, dialog ,monolog, dykcja,
mimika, improwizacja, kulisy,
kurtyna, pantomima, rekwizyty
itp.
Zapoznanie z
różnymi formami
teatru szkolnego.
Wyjazd do teatru, zbieranie
ciekawych
informacji, opowiadanie
nauczyciela,
doświadczenia własne.
Zna różne formy teatru szkolnego
:teatr lalek, cieni, muzyczny,
żywy pantomima, improwizacje,
drama, inscenizacje, teatrzyki
świetliste.
Kształcenie
Swobodne wypowiedzi na
umiejętności
temat oglądanych sztuk.
dokonywania
oceny ( recenzji)
oglądanych sztuk
w telewizji, na
kasecie i w teatrze.
Swobodnie wypowiada się na
temat gry aktorów, scenografii,
kostiumów, oprawy muzycznej.
Kształtowanie
nawyków
kulturalnego
zachowywania się
w teatrze
i odbioru sztuki.
Kulturalnie zachowuje się w
teatrze
i w miejscach publicznych.
Wyjazd do teatru,
pogadanki.
Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci
Rozwijanie i
Ćwiczenia w wyszukiwaniu
doskonalenie
podobieństw,
spostrzegawczości. różnic, związków,
przeciwstawieństw.
Opisywanie wybranego przedmiotu,
sytuacji, postaci, układanie puzzli.
Uzupełnianie braków na ilustracjach.
Dopasowywanie elementów do
całości.
Uczeń dostrzega
podobieństwa,
różnice, itp.
Szczegółowo opisuje
wybrany przedmiot,
układa puzzle,
dostrzega braki na
ilustracjach.
Rozwijanie i
doskonalenie
pamięci
wzrokowej i
słuchowej.
Zabawy typu: Co brakuje, Co
przybyło?.
Odtwarzanie z pamięci
eksponowanych wcześniej
przedmiotów, postaci, sytuacji,
układów, wzorów.
Zapamiętywanie odgłosów,
dźwięków instrumentów muz.,
odtwarzanie układu dźwięków,
uczenie się na pamięć wierszyków
,rymowanek.
Wyróżnianie, rozpoznawanie
i naśladowanie odgłosów otoczenia.
Zauważa zmiany w
układzie elementów,
tworzy kompozycje
z pamięci .
Doskonalenie
umiejętności
kojarzenia.
Zabawy i gry dydaktyczne –
dobieranie wyrazów o znaczeniu
przeciwstawnym
i podobnym, logiczne kończenie
zdań.
Tworzy grupy
wyrazów
przeciwstawnych i
podobnych.
Potrafi skojarzyć dany
wyraz
z innymi.
Kształtowanie
refleksu.
Zabawy orientacyjno- porządkowe,
muzyczne, ćwiczenia w szybkim
reagowaniu na umówione sygnały.
Szybko reaguje na
sygnały.
Odtwarza różne
odgłosy i dźwięki,
wierszyki i rymowanki.
Szybko zapamiętuje.
Wyrażanie uczuć, emocji, stanów za pomocą gestów, mimiki, ruchu
Przedstawianie
ruchem zdarzeń,
sytuacji, przysłów.
Przedstawianie za
pomocą mimiki
i gestów uczuć:
gniewu, strachu,
zakłopotania,
smutku itp.
Zabawy i gry-demonstrowanie Przedstawia za pomocą
ruchu, mimiki, wyrazu oczu,
indywidualne i grupowe.
gestu różne sytuacje,
uczucia, stany psychiczne.
Wczuwa się w sytuację.
Techniki dramowe na
Właściwie odbiera scenki
wyrażanie uczuć.
przedstawiane przez
kolegów.
Przedstawianie za
Ćwiczenia w odczytywaniu
pomocą wzroku
uczuć.
i odczytywanie z
wyrazu oczu np.
radości, prośby,
groźby, przerażenia.
Dostrzega uczucia z wyrazu
oczu.
Poruszanie się po
scenie zgodnie
z przydzieloną rolą.
Prawidłowo porusza się po
Ćwiczenia – ruchy :płynne,
ociężałe, zgrabne, wdzięczne. scenie.
Próby inscenizacji teatralnych. Identyfikuje się z rolą.
Poruszanie się do
określonej muzyki.
Zabawy z muzyką.
Swobodnie i rytmicznie
porusza się
do słuchanej muzyki.
Śpiewanie piosenek
,wystukiwanie
rytmów, tworzenie i
prezentowanie
akompaniamentu.
Nauka słów i melodii
piosenek, swobodna
improwizacja ruchowa
,tworzenie akompaniamentu .
Śpiewa rytmicznie poznane
piosenki, gra na wybranych
instrumentach perkusyjnych.
Przedstawianie
Próby inscenizacji.
bajek, baśni, legend
i innych utworów.
Zabawy, rozmowy, występy
Rozwijanie postawy
samorealizacji
i postawy twórczej.
Swobodnie inscenizuje
i interpretuje teksty.
Akceptuje siebie i
rówieśników,
przezwycięża swoje
kompleksy,
tremę, nieśmiałość, staje się
tolerancyjny wobec
rówieśników.
Nabywanie umiejętności związanych z organizacją teatru szkolnego
Zapoznanie z
różnymi wytworami
plastycznymi
potrzebnymi w
teatrach.
Zorganizowanie kącika
teatralnego ,
(w którym prezentowane są
materiały
przyniesione z teatru),
omówienie ich znaczenia.
Planowanie i
urządzanie scen na
terenie klasy , szkoły
lub w plenerze.
Zabawa w gospodarzy sceny.
Wie, jak urządzić scenę i co
jest do tego potrzebne.
Wykonuje elementy
dekoracji za pomocą różnych
technik plastycznych.
Projektowanie i
wykonywanie
dekoracji.
Projektowanie
kostiumów.
Uczeń rozpoznaje i wie, do
czego służą: afisz, programy
teatralne,
repertuar, bilet teatralny.
Prace plastyczne do
przygotowywanych
inscenizacji.
Projektuje kostiumy,
wykonuje
elementy strojów
teatralnych.
Łączy wybrane rekwizyty
Prace plastyczne i techniczne. z odpowiednią bajką.
Dobieranie
odpowiednich
rekwizytów.
Dobieranie
podkładów
muzycznych do
określonych scen
sztuki.
Projektowanie i
wykonywanie
afiszów,
zaproszeń i biletów
wstępu do teatru.
Zabawa - dobieranie
rekwizytów do wybranych
bajek.
Wykonywanie własnych,
prostych rekwizytów.
Określa rodzaj słuchanego
utworu,
potrafi właściwie go odebrać
Wie, jak wygląda afisz,
zaproszenie, bilet wstępu.
Potrafi estetycznie i
pomysłowo zaprojektować je
Słuchanie muzyki- określanie i wykonać.
nastroju
i tempa , dobieranie utworów
do wybranych scen sztuki.
Zabawa w plastyków
teatralnych-wykonywanie prac
plastyczno-technicznych.
TEMATYKA ZAJĘĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Zabawy integrujące zespół teatralny.
Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
Ćwiczenia emisji głosu.
Praca nad dykcją(ćwiczenia szczękowe, językowe, wargowe).
Łączenie ruchu i dźwięku(zabawy indywidualne i grupowe).
Praca nad koncentracją.
Ćwiczenia rozbudzające dziecięcą wyobraźnię.
Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem, ruchem.
Moje odczucia wyrażone w ekspresji plastycznej.
Pomnik-wchodzenie w różne stany emocjonalne.
Taniec jako sposób wyrażania emocji.
Rozmowa na temat znaków w teatrze( gest, mimika, słowo,
intonacja, charakteryzacja itp.)
Tworzenie scenek dramowych, w których dominującą rolę
odgrywają poszczególne znaki.
Sposoby komunikowania się reżysera z aktorem(wyznaczanie
celu, wchodzenie w role).
Tworzenie scenariusza.
Zapoznanie dzieci z tekstem scenariusza
Dokładne jego omówienie (analiza tekstu-praca zespołowa).
Ćwiczenia w słuchaniu.
Ćwiczenia pamięci.
Czytanie scenariusza ze zrozumieniem.
Czytanie z ekspresją.
Czytanie z podziałem na role.
Przydział ról poszczególnym uczniom.
Projektowanie i wykonanie scenografii, rekwizytów(ćwiczenia
manualne).
Dobór muzyki oraz nauka pląsów.
Próby scen i całego przedstawienia.
Przygotowanie adaptacji
Przygotowanie inscenizacji do scenariusza
EWALUACJA
Dziecko:
1. Współdziała w grupie.
2. Posiada wrażliwość estetyczną.
3. Zna podstawowe pojęcia związane z teatrem(aktor, reżyser,
scenograf, scenarzysta, itp.
4. Rozumie pojęcia znaków w teatrze i potrafi je zastosować.
5. Posługuje się prostymi technikami plastycznymi.
6. Dba
o estetyczne
wykonanie
scenografii, rekwizytów,
zaproszeń,
plakatów.
7. Dokonuje analizy tekstu (praca w zespole).
8. Wypowiada swoje kwestie poprawnie pod względem
dykcyjnym.
9. Stara się wejść w przydzieloną mu rolę.
10. Jest kulturalnym odbiorcą sztuki.
Opracowany przez
opiekuna kółka mgr Anitę Opałka
Download