Kształcenie dorosłych w Małopolsce

advertisement
Kształcenie dorosłych
w Małopolsce zamierzenia Województwa Małopolskiego
Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013
WARSZAWA
Strategia rozwoju Małopolski
2007
Strategia
RWM
2007-2013
2013
Strategia
RWM
2011-2020
2020
Program Strategiczny Kapitał Intelektualny
i Rynek Pracy
Małopolski Zintegrowany Regionalny
Program Operacyjny 2014 - 2020
Konkurencyjna
gospodarka,
region dobry
do życia
Wysoka jakość życia
mieszkańców Małopolski
Praca i płaca
Inwestorzy i przedsiębiorcy
Dobre zasoby ludzkie
dorośli
Uczący się
Pracujący
Niepracujący
Troska o kapitał intelektualny
rodzice
na wszystkich etapach życia
przedszkole
rodzice
szkoła
ja
uczelnia
doradca zawodowy
ja
pracodawca
doradca
zawodowy
Konieczne wspólne zaangażowanie
instytucji rynku pracy, mieszkańców
i pracodawców
ja
pracodawca
związki
pracodawców
związki zawodowe
doradca zawodowy
Struktura Programu Strategicznego
Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
Wspieranie
talentów
Uczenie
przez całe życie
Poradnictwo zawodowe
przez całe życie
Kształcenie
zawodowe
Wspieranie
zatrudnienia
Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
Cel główny
Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu
aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski
warunkiem rozwoju regionu
Kształcenie dorosłych to element rozwoju kapitału intelektualnego Małopolski.
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Priorytet 4
Priorytet 5
Wdrożenie
mechanizmów
odkrywania,
kształtowania
i wspierania
talentów
Poprawa
jakości
i
efektywności
kształcenia
zawodowego
Wsparcie
mieszkańców
Małopolski
w planowaniu
ścieżki rozwoju
edukacyjnozawodowego na
każdym etapie życia
Rozwój
mechanizmów
uczenia się
przez całe
życie
Wsparcie
zatrudnienia
OŚ 11
OŚ 11
OŚ 9 ; OŚ11
OŚ 9 ; OŚ11
RPO
Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE –
Centra Kompetencji Zawodowych
Uruchomienie 20 Centrów Kompetencji Zawodowych w oparciu o istniejącą
w powiatach bazę techno-dydaktyczną
Zakres:
Wykorzystanie istniejącej bazy techno-dydaktycznej na terenach tradycyjnie kształcących
w danej branży/zawodzie
 Szkolenia uczniów i dorosłych
Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki
rozwoju edukacyjno-zawodowego na każdym etapie życia
MAŁOPOLSKI PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU CAŁOŻYCIOWEGO PORADNICTWA
ZAWODOWEGO - Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dla dorosłych
w każdym subregionie
Dostęp dla Małopolan do poradnictwa zawodowego na każdym etapie życia w każdym
subregionie Małopolski oraz koordynacja poradnictwa całożyciowego w całym
województwie
Zakres:
Usługi doradztwa zawodowego dla osób dorosłych w każdej sytuacji zawodowej
 Wdrożenie nowej usługi Bilans Kompetencji
 Koordynacja całożyciowego poradnictwa w województwie małopolskim
 Wsparcie metodyczne dla doradców zawodowych
Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie ( 1 )
PROGRAM WSPARCIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce
Zwiększenie skuteczności mechanizmów finansowania kształcenia .
Zakres:
 weryfikacji jakości firm szkoleniowych w oparciu o „Małopolski standard usług edukacyjnoszkoleniowych”
system podmiotowego finansowania szkoleń – bon szkoleniowy
system grantowego wsparcia instytucji szkoleniowych na rozwój oferty szkoleniowej oraz
wzmocnienie wewnętrznego systemu zapewniania jakości opartego na efektach kształcenia
 zbudowanie mechanizmów potwierdzania i uznawania kwalifikacji uzyskanych drogą
pozaformalną i nieformalną – w tym Bilans Kompetencji uruchomiony w WUP
Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie (2)
PROGRAM WSPARCIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DLA
PRACODAWCÓW i PRACOWNIKÓW - „Uczące się kadry MŚP „i „Społeczna
odpowiedzialność biznesu”
Zwiększenie skuteczności mechanizmów finansowania kształcenia.
Zakres:
Zindywidualizowany program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców polegający
na dopasowaniu i wdrożeniu w danym przedsiębiorstwie adekwatnego dla niego sposobu
stałego zabezpieczenie środków na kształcenia jego pracowników. Przewidywane źródła
finansowania szkoleń:
— bon szkoleniowy,
— fundusz szkoleniowy,
— płatny urlop szkoleniowy,
— refundacji kosztów szkoleń.
 Wdrażanie u pracodawców rozwiązań systemowych (w zakresie CSR) związanych z kulturą,
ochrona zdrowia, edukacją, zarządzaniem wiekiem, elastycznością zatrudnienia
Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie (3)
SYSTEM UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI OSÓB UCZĄCYCH – „Uczyć
ciekawie”
Zapewnienie wysokich kwalifikacji i kompetencji osób uczących dzieci, młodzież i osoby
dorosłe
Zakres:
 Szkolenia metodyczne dla nauczycieli w zakresie:
―form pracy z małymi dziećmi (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna),
―rozwijania kreatywności wśród uczniów,
―przekazywania wiedzy matematyczno-przyrodniczej i wykorzystania jej
w życiu codziennym,
―wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu (w tym IT),
―umiejętności pracy zespołowej i metodą projektu wśród uczniów,
―umiejętności organizacji pracy własnej wśród uczniów.
 Wsparcie dla trenerów - uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje
trenerskie zgodnie z wymogami „Małopolskich standardów usług edukacyjnoszkoleniowych”
Wsparcie zatrudnienia
WSPARCIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA WYBRANYCH GRUP W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI
NA RYNKU PRACY
Wsparcie osób pracujących i bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji
na rynku pracy tj.: osób młodych (do 30. roku życia), osób starszych (powyżej 50. roku życia)
oraz osób opiekujących się osobami zależnymi
Zakres:
 „Aktywni do emerytury” - Wsparcie na rzecz utrzymania aktywności zawodowej do emerytury
 „Rodzina i praca” - godzenie życia zawodowego i rodzinnego osób opiekujących się osobami
zależnymi
 „Działaj .pl „ - nabywanie kompetencji „dobrego pracownika” i w ramach wolontariatu .
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Tel.(12) 428 78 70
Faks (12) 422 97 85
Download