Program wychowawczy Przedszkola nr 86

advertisement
Program wychowawczy
Przedszkola nr 86
„Tęczowy Świat”
w Poznaniu.
Zatwierdzony
Uchwałą nr 8/12/09/2012
Rady Pedagogicznej
w dniu 12 września 2012 r.
2
PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PROGRAMÓW




Ustawa z 7 września 1991r. – o systemie oświaty ( DzU z 2004r. nr 256, poz.
2572 z póź.zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz.977),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz.U.poz.752),
Statut Przedszkola nr 86,,Tęczowy Świat”
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
3
SPIS TREŚCI
1. Założenia programowe.
2. Cele programu.
3. Procedury osiągania celów.
4. Materiał edukacyjny.
5. Literatura.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
4
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Edukacyjno – wychowawcza działalność nauczycieli przedszkola z dziećmi w
wieku od trzech do sześciu lat ma zasadnicze znaczenie dla wychowania i
kształcenia w szkole. Wynika to z faktu, że okres dzieciństwa ma ogromny wpływ na
ukształtowanie się ludzkiej osobowości. Charakteryzująca dzieci w tym wieku
naturalna aktywność, ciekawość i chłonność umysłu, plastyczność psychiczna i
skłonność do naśladownictwa, łatwość przyswajania umiejętności praktycznych i
wiedzy czerpanej z otoczenia, a ponadto także wrażliwość emocjonalna – to czynniki
stwarzające szczególnie korzystne warunki do osiągania przez nauczycieli
przedszkola pozytywnych efektów działań wychowawczych na swoich
podopiecznych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
 budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
 rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
 kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
 wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadaniem przedszkola jest wyposażenie wychowanków w pożądane kompetencje.
Rozwój dziecka, człowieka – to nie tylko zmiany jakościowe w tym czego się uczy,
lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą działań wychowawczych jest
wpajanie dzieciom wartości (prawda, dobroć, piękno, zdrowie, tolerancja, uczciwość,
lojalność, itp.), wpływają one bowiem na nasze życie w każdym momencie.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
5
CELE PROGRAMU
Program wychowawczy pozwala na refleksję nad tym co ważne, dobre,
potrzebne, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości. Zagadnienia wychowawcze
bazują bowiem na doświadczaniu i zastosowywaniu wartości, które skutecznie
przeobrażają świadomość, postawy zachowania i sposób życia. Daje to szansę na
zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej
wpływu na otoczenie.
Cele programu :
-
Zwrócenie uwagi na wartości, skłonienie do refleksji nad nimi,
Pomoc w rozpoznawaniu i przejmowaniu wartości,
Rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb, rozumienie potrzeb innych,
Nabywanie umiejętności tworzenia i przestrzeganie norm współżycia w
grupie, rozumienie siebie i innych,
Kształcenie umiejętności tworzenia przyjaznego klimatu w grupie,
Ograniczanie przemocy oraz agresywnych zachowań,
Propagowanie zdrowego stylu życia,
Uczenie dbałości o estetyczny wygląd osobisty,
Kształtowanie dbałości o estetyczny wygląd pomieszczeń, w których
przebywamy,
Wdrażanie do poszanowania otaczającego nas świata – przyroda, ekologia,
Kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta,
Wzbudzanie szacunku do tradycji, świąt państwowych,
Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
Próby dokonywa samooceny,
Wzbudzanie szacunku do rodziców, dziadków, ludzi różnych zawodów.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
6
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Realizacja programu wychowawczego odbywa się w czasie zabaw, zajęć
dydaktycznych, spacerów, wycieczek, warsztatów z rodzicami.
Wartości wychowawcze należy tworzyć i wzmacniać w różnych sytuacjach w ciągu
całego pobytu dziecka w przedszkolu.
Dzieci przejawiają naturalną ciekawość, są twórcze, opiekuńcze, potrafią
samodzielnie myśleć. Ich myślenie i emocje połączone są z działaniem. Działając i
doświadczając – przeżywają eksponowane treści. Bardzo ważna jest postawa
nauczyciela – wychowawcy – osoby, która swym zachowaniem i postawą przekazuje
dzieciom odpowiednie wartości, które przedszkolaki naśladują, powielają.
Program wychowawczy obejmuje różnorodne działania edukacyjne
(dotyczące edukacji społeczno – moralnej, zdrowotnej, przyrodniczej), zmierzające
do kierowania się w życiu „właściwymi zachowaniami”.
„Zajęcia wychowawcze” realizowane są poprzez :
-
-
Rozmowy,
Relaksację,
Słuchanie opowiadań nauczyciela,
Poznanie baśni, legend (dzieci starsze),
Poznanie bajek (dzieci młodsze),
Wizualizację,
Prace plastyczne, konstrukcyjne (grupowe, zespołowe),
Inscenizacje, ilustracje ruchem,
Śpiew,
Ćwiczenia i zabawy ruchowe,
Dramę, „burzę mózgów”,
Gry,
Opowiadania twórcze,
„Zabawy przeciw agresji”,
Udział w przedstawieniach teatralnych,
Udział w projektach edukacyjnych,
Zabawy z rodzicami podczas warsztatów.
Uroczystości, występy artystyczne przygotowywane przez dzieci (przyjęcia
urodzinowe, uroczystości z okazji : Dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty, Święta
Niepodległości, Świąt Bożego Narodzenia,
Dnia Jeżyc, itp. ), i inne.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
7
MATERIAŁ EDUKACYJNY
1. DZIECKO JAKO CZŁONEK ZBIOROWOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
Przebywając w grupie – dziecko poznaje zwyczaje, zasady i reguły w niej
obowiązujące, uczy się ich przestrzegania.
Współżycie i współdziałanie w grupie – to bardzo trudna i złożona umiejętność,
która kształtuje się przez wiele lat. Treścią jej jest stosunek do drugiego człowieka.
Akceptacja, tolerancja, życzliwość i empatia ułatwiają kontakty z innymi. Bardzo
trudno przezwyciężyć dziecku egocentryzm i zrozumieć, że inne dzieci w grupie
mają takie same prawa.
Ogromną rolę w uświadamianiu dziecku jego praw, obowiązków i przywilejów
wynikających z uczestnictwa w grupie, ma nauczyciel. Jego postawa, zaangażowanie
w pracę wychowawczą, stosunek do dziecka, umiejętność rozwiązywania konfliktów
– mają ogromny wpływ na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania.
Atmosfera panująca w grupie w decydujący sposób zależy od nauczyciela.
Nawiązywanie ciepłego, serdecznego stosunku z każdym dzieckiem, zapewnienie
mu poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb, zwracanie uwagi na
prawidłowe funkcjonowanie każdego dziecka w grupie, ułatwianie nawiązywania
właściwych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi – to tylko niektóre z zadań
nauczyciela.
Wdrażanie do przestrzegania norm regulujących współżycie w grupie odbywa się
poprzez :
-
-
-
-
-
Współudział dzieci w tworzeniu ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na
wzajemnej wyrozumiałości, życzliwości i opiekuńczości w stosunku do
potrzebujących pomocy.
Przestrzeganie zawartych umów społecznych dotyczących zabaw,
wykonywanych zadań i czynności, odpoczynku, spożywania posiłków, a w
razie zaistniałego konfliktu odwoływanie się do tych umów.
Przyzwyczajanie do podejmowania wspólnych decyzji dotyczących zabaw,
wykonywanie czynności i zadań, w drodze naradzania się, dyskutowania i
ustępowania oraz ich wspólnego, zgodnego wykonywania.
Szanowanie cudzej własności wyrażające się w rozumieniu i przestrzeganiu
następujących nakazów : cudzej własności nie wolno niszczyć, nie wolno
zabierać, znalezioną rzecz należy oddać właścicielowi.
Przyzwyczajanie do
mówienia o swoich przeżyciach, osiągnięciach,
doświadczeniach, trudnościach, bycia słuchanym i słuchania wtedy, kiedy
mówią inni.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
8
-
-
Używanie form grzecznościowych (proszę, dziękuję, dzień dobry, do
widzenia) w stosunku do pracowników przedszkola i innych osób dorosłych
oraz koleżanek i kolegów.
Rozumienie społecznej roli dyżurnego i przestrzeganie zasady
podporządkowywania się jego poleceniom.
Omawianie zachowań zgodnych z normami obowiązującymi w grupie i
nagradzanie (bez nagród materialnych) tych zachowań.
Przestrzeganie zasady ufnego podchodzenia do nauczyciela z własnymi
problemami, a także szybkiego podchodzenia na wezwania nauczyciela i
wykonywania jego poleceń.
Uczenie samoobsługi i kształtowanie umiejętności działania na rzecz innych
odbywa się poprzez :
-
-
-
Sprawne i dokładne ubieranie i rozbieranie się, wieszanie okrycia na
indywidualnym wieszaku.
Dokładne wycieranie butów przed wejściem do budynku i właściwe
ustawianie ich na półce.
Samodzielne dobieranie materiałów, sprzętu i zabawek do zaplanowanej
zabawy i odkładanie ich po wykorzystaniu dokładnie na stałe miejsca.
Utrzymanie porządku wśród materiałów i przyborów na indywidualnej
półce.
Zachęcanie do udziału w urządzaniu sali, kącików zabaw i kącików
zainteresowań, np. wypowiadanie własnych opinii na temat, jakie kąciki
powinny być w sali i co w nich powinno się znajdować, gromadzenie
materiałów i urządzanie kącików, zawieranie umów społecznych dotyczących
dostępu do kącików i sposobów wykorzystania znajdujących się w nich
zabawek, materiałów, urządzeń.
Współdziałanie z innymi w utrzymaniu porządku wśród zabawek i sprzętów
znajdujących się w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Podejmowanie prac
społeczno – użytecznych na rzecz grupy, np. okresowe mycie zabawek,
układanie pomocy dydaktycznych.
Ozdabianie sali wytworami własnej pracy. Planowanie i organizowanie
wystawek prac dziecięcych.
Wspólne wykonywanie dekoracji z okazji świąt dziecięcych
i
ogólnopaństwowych oraz uroczystości przedszkolnych.
Odpowiedzialne pełnienie dyżuru we własnej grupie oraz w grupach dzieci
młodszych.
Wykonywanie przedmiotów użytecznych, np. zabawek na choinkę.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
9
2. DZIECKO JAKO CZŁONEK RODZINY
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka. Jej
zadaniem jest dbałość o rozwój fizyczny, intelektualny, zaspokajanie potrzeb
emocjonalnych. Rodzina wzbogaca życie uczuciowe dziecka, rozwija pozytywne
dyspozycje psychiczne, wpływa na niwelowanie negatywnych cech (np. egoizm,
brak wrażliwości na potrzeby innych).
W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia, uodparnia na trudności i
niepowodzenia, uczy się odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań.
Zdobywa pierwsze umiejętności współżycia z innymi. Bez udziału rodziny nikt nie
jest w stanie wpoić dziecku zasad moralnych, którymi będzie kierowało się w
dalszym życiu. Żadna instytucja nie nauczy kulturalnego współżycia z ludźmi, jeżeli
dziecko wzrasta w atmosferze pozbawionej wzajemnego szacunku.
Dziecko odnajduje swoje miejsce w rodzinie, czuje się w pełni jej członkiem
poprzez :
-
-
-
-
Rozumienie sensu pracy rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa na
rzecz rodziny oraz coraz dokładniejsze rozumienie własnej roli w rodzinie.
Wykonywanie czynności samoobsługowych podejmowanie prac na rzecz
członków rodziny. Podejmowanie stałych obowiązków w rodzinie i
odpowiedzialności za ich dokładne i systematyczne wykonywanie.
Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców i dziadków,
serdecznych, przyjacielskich stosunków z rodzeństwem i opiekuńczości
wobec młodszych. Podejmowanie rozmów na temat okazywania uczuć
wobec członków rodziny.
Czynne uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych, wręczanie
przygotowanych samodzielnie niespodzianek, wspólne przeżywanie
uroczystości.
Informowanie rodziców o wydarzeniach i przeżyciach w przedszkolu.
Używanie form grzecznościowych wobec rodziców, dziadków i rodzeństwa.
Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne. Pełnienie roli
gospodarza wobec zaproszonych gości.
Przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się wobec członków rodziny
jako przejawu okazywanego im szacunku.
Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji w kontaktach z rodzicami i
członkami rodziny, np. zniecierpliwienia, radości, niezadowolenia.
Wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy o rodzinie za pomocą prac plastycznych,
samodzielnie układanych tekstów mówionych bądź śpiewanych.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
10
-
-
Uświadomienie dzieciom konieczności zapewnienia domownikom ciszy i
spokoju w czasie pracy, nauki i wypoczynku. Opowiadanie dzieci o swoich
zachowaniach w rodzinie i podejmowanie prób samooceny tych zachowań.
Okazywanie opieki i troskliwości wobec młodszego rodzeństwa.
Słuchanie opowiadanych lub czytanych utworów literackich i oglądanie
widowisk podejmujących tematykę rodzinną. Ocena pozytywnych i
negatywnych zachowań i uzasadnianie formułowanych ocen.
3. WPROWADZENIE DZIECKA W ŻYCIE NAJBLIŻSZEGO
ŚRODOWISKA
Dziecko poznaje swoje najbliższe otoczenie : podwórko, ulicę, miasto.
Poszerza krąg ludzi, z którymi się kontaktuje. Dziecko zdobywa nowe umiejętności
współżycia i współpracy – tworzy więzi ze środowiskiem. Stopniowo zauważa, że
człowiek poprzez swoje działania może zmieniać otoczenie. Uczy się rozumieć
wartość pracy innych i szanować ją.
Kształtowanie więzi ze społecznością lokalną odbywa się poprzez :
-
-
-
-
Budzenie zaciekawienia i dumy ze zmian na lepsze w środowisku lokalnym
oraz kształtowanie szacunku dla ludzi i ich pracy na rzecz społeczności
lokalnej.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Słuchanie opowiadań, wierszy,
legend podejmujących tematykę regionalną i ogólnopaństwową.
Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się
tym językiem.
Szanowanie odrębności różnych grup etnicznych. Rozwijanie
zainteresowań pięknem i bogactwem kraju z wykorzystaniem obrazów,
albumów, filmów, telewizji, a także materiałów gromadzonych przez
dzieci.
Budzenie zaciekawienia wydarzeniami lokalnymi, regionalnymi i
ogólnopaństwowymi.
Spotkania z twórcami sztuki.
Gromadzenie typowych dla regionu eksponatów w kąciku regionalnym, np.
stroje ludowe, wytwory sztuki ludowej symbole typowe dla miejscowości,
itp.
Zwiedzanie zabytków historycznych oraz typowej dla miejscowości
architektury.
Składanie kwiatów w miejscach upamiętniających ważne lub tragiczne
wydarzenia.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
11
-
-
-
-
-
-
-
-
Przybliżanie postaci wybranych bohaterów narodowych oraz budzenie
przywiązania i dumy z pomników polskiej historii.
Przeżywanie nastroju odświętności i wyjątkowości w czasie uczestniczenia w
uroczystościach z okazji świąt państwowych i wydarzeń regionalnych, a
także obserwowanie symboli narodowych jako przedmiotu czci
uczestniczących w uroczystości Polaków, np. symbole narodowe
umieszczone są w centralnym miejscu, hymn jest śpiewany z powagą w
postawie stojącej.
Poznanie herbu własnej miejscowości i herbów ważnych miast w Polsce, w
powiązaniu z towarzyszącymi im legendami.
Budzenie szacunku do ludzi żyjących w innych krajach i obszarach
klimatycznych, rozumienie ich odrębności narodowej wyrażających się
innym językiem, inną symboliką, innymi zwyczajami i warunkami życia.
Kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody.
Zapewnienie dzieciom możliwości obcowania z przyrodą w ciągu całego
roku.
Postrzeganie, porównywanie i przeżywanie piękna barw, kształtów i głosów
przyrody, jej walorów węchowych, dotykowych i smakowych oraz zjawisk
zachodzących w różnych porach roku, np. kolorystyka, kształty i wielkość
liści, park oszroniony zimą, bogactwo roślinności i ptasich głosów w parku
wiosną.
Umożliwianie odczucia i przeżywania różnych nastrojów przyrody w
zależności od pogody, pory dnia i roku, np. cichnący śpiew ptaków przed
burzą, nastrój grozy w czasie wiejącego bardzo silnego wiatru.
Zapewnienie warunków dla wyrażania piękna przyrody i własnych przeżyć
w kontaktach z przyrodą za pomocą ruchu, różnych technik plastycznych
oraz samorzutnie wypowiadanych lub śpiewanych tekstów.
Obserwowanie estetycznych walorów pracy człowieka w środowisku
przyrodniczym, np. pomalowane ławki w parku, zamiecione alejki,
zawieszone kosze na śmieci.
Budzenie szacunku dla wszystkich przejawów życia w przyrodzie,
wskazywanie na wzajemne zależności pomiędzy światem roślin, zwierząt i
środowiskiem oraz ich rolą w życiu człowieka.
Oglądanie obrazów, ilustracji, fotografii ukazujących piękno przyrody i
pogłębiających wiedzę o przyrodzie.
Gromadzenie zbiorów przyrodniczych i kształtowanie umiejętności ich
wykorzystania.
Dostarczanie wzorów zachowań człowieka – dziecka w przyrodzie.
Słuchanie utworów literackich i oglądanie inscenizacji wyzwalających u
dzieci potrzebę działania na rzecz przyrody oraz podejmujących
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
12
-
-
-
problematykę zachowań człowieka w przyrodzie; ocenianie zachowań
zarówno pożądanych, jak i niepożądanych – uzasadnienie formułowanych
ocen.
Przeciwstawienie się bezmyślnemu niszczeniu przyrody i wszelkim
przejawom okrucieństwa w stosunku do niej ; karanie takich zachowań, np.
w formie udzielonego upomnienia przed grupą.
Czynne uczestniczenie w tworzeniu pięknego i bogatego środowiska
przyrodniczego w budynku i w ogrodzie przedszkolnym, a także w
najbliższym otoczeniu pozaszkolnym.
Przyzwyczajanie do chronienia przyrody sposobami dostępnymi dzieciom,
np. ochrona ptaków, segregacja odpadów, oszczędne gospodarowanie
materiałami przyrodniczymi, oszczędzanie wody, wrzucanie śmieci do
pojemników recyklingowych i do przestrzegania zakazów dotyczących
przyrody, np. zakaz deptania trawników, niepotrzebnego zrywania roślin,
owoców, grzybów, itp.
4. BUDOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI
Uniwersalne wartości zawierają w sobie szacunek i poszanowanie godności
każdego człowieka.
Zapotrzebowanie na wartości jest pilnie potrzebne, bowiem wśród rodziców i
nauczycieli wzrasta przerażenie wszechogarniającą przemocą, agresją, problemami i
konfliktami społecznymi, brakiem szacunku wobec wszystkiego i wszystkich.
Agresywne zachowanie młodego pokolenia kwalifikuje się jako najbardziej
przeszkadzające postępowanie na które najtrudniej wywrzeć jakikolwiek wpływ.
Można zauważyć jak wielu osobom z trudnością przychodzi nawiązywanie i
utrzymanie kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie
zrozumienia, konstruktywne radzenie sobie z problemami, konfliktami. Mimo
powszechności zjawiska, umiejętności jakie dzieci czy młodzież muszą nabyć, żeby
nauczyć się panować nad swoimi zachowaniami oraz nawiązywać zadowalające
kontakty z innymi – nie są w ogóle ćwiczone.
Bardzo rzadko przekazywana jest umiejętność i gotowość do konstruktywnego,
zgodnego, ustępliwego zachowania, które ma na celu rozwiązywanie konfliktów.
Najczęściej szuka się winnego, aby go ukarać. To tylko powoduje nowe problemy.
Podstawą edukacji i wychowania w przedszkolu są wartości. Wymóg taki został
wpisany w przepisy prawa oświatowego.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
13
Podstawowe założenia proponowanego programu to :
1. Wychowanie w placówce oświatowej oparte jest na wartościach. (Konwencja
Praw Dziecka, art. 29, a także w : Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego)
2. Wartości uniwersalne uczą szacunku, poszanowania godności każdego i
przez każdego człowieka.
3. Każde dziecko powinno mieć stworzone możliwości do pozytywnego
kształtowania samego siebie.
4. Dzieci są zdolne do dokonywania świadomych wyborów.
5. Dzieci „rozkwitają” w klimacie wartości, w przyjaznym i bezpiecznym
środowisku.
Kształtowanie cech charakteru odbywa się w przedszkolu poprzez :
-
-
-
-
-
Wykorzystywanie naturalnych sytuacji wychowawczych do postrzegania i
nawiązywania przejawów życzliwości, koleżeństwa, dobroci, szlachetności
oraz do rozumienia tych pojęć, np. jest życzliwy – bo podzielił się własnymi
kredkami z kolegą, jest dobry – bo zaopiekował się nowym kolegą, postąpił
szlachetnie – bo przyznał się do winy, itp.
Nagradzanie dzieci, których zachowanie w stosunku do innych osób jest
pożądane z moralnego punkty widzenia, np. pochwała przed grupą.
Wspólne ocenianie zachowań negatywnych, szukanie pozytywnych
rozwiązań, roztaczanie opieki nad dziećmi, którym nie zawsze uda się
postąpić właściwie – zauważanie i chwalenie za „drobne kroczki”
właściwych zachowań.
Podpatrywanie i ocenianie zachowań pracowników przedszkola, a także
osób z poza przedszkola, np. pani jest dobra, bo pomogła wytrzeć nos, pan i
postąpiła szlachetnie, bo odszukała w przedszkolu dziecko, które zgubiło
rękawiczkę, itp.
Wykorzystywanie naturalnych sytuacji wychowawczych do wyrażenia
uznania dla dokładności i obowiązkowości dzieci, np. starannie wykonuje
prace plastyczne, dokładnie sprząta zabawki, jest obowiązkowym dyżurnym,
gdyż nie trzeba mu przypominać, co i kiedy ma zrobić, itp.
Nagradzanie tych dzieci, które powierzone im zadania wykonują dokładnie i
odpowiedzialnie.
Ośmielanie dzieci nieśmiałych oraz wyrażanie dezaprobaty w przypadkach
zarozumialstwa i obojętności wobec problemów innych.
Słuchanie utworów literackich, baśni, legend, oglądanie widowisk
podejmujących problemy moralne. Ocena postaw bohaterów i uzasadnianie
formułowanych ocen.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
14
-
Przejmowanie w zabawach samorzutnie organizowanych, postaw
pozytywnych obserwowanych w środowisku przedszkolnym, poza
przedszkolnym i w rodzinie oraz zaczerpniętych z literatury.
5.ROZPOZNAWANIE I KSZTAŁCENIE WARTOŚCI.
1) SPOKÓJ - zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Potrafią szybko uspokoić się.
Potrafią zrelaksować się a także skoncentrować.
Nazywają co czują, gdy ktoś jest dla nich dobry i miły.
Nazywają co czują, gdy ktoś jest dla nich nieprzyjemny.
Nazywają jakich zachowań oczekują od innych.
Dobrze myślą o sobie i innych.
Nie kłócą się.
Nie mówią sobie przykrych rzeczy.
Wyrażają słowami, ruchem i plastycznie – czym jest spokojny świat.
Wiedzą, co trzeba powiedzieć, gdy pojawia się konflikt.
2) SZACUNEK – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Nazywają, co potrafią sami zrobić.
Opisują swoje ulubione zajęcia.
Cieszą się ze swoich umiejętności i doceniają siebie.
Potrafią słuchać innych.
Potrafią dyskutować, nie przerywając innym.
Potrafią powiedzieć koledze, koleżance o pozytywnych cechach jego
charakteru.
Wymieniają osoby, które szanują i uzasadniają.
Potrafią zastosować „schemat” rozwiązywania konfliktu.
3) MIŁOŚĆ – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Wiedzą, że zasługują na miłość i uzasadniają to.
Opisują, co czuły, gdy ktoś okazał im miłość.
Wymieniają, co trzeba robić, by okazać komuś miłość.
Opowiadają kogo kochają i jak okazują tę miłość, czego pragną dla tej osoby.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
15
4) ODPOWIEDZIALNOŚĆ – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Potrafią dbać o swoje rzeczy.
Odkładają zabawki na swoje miejsce.
Pomagają innym, gdy ktoś potrzebuje pomocy.
Dbają o swoje zwierzęta domowe.
Opiekują się młodszymi kolegami, koleżankami.
Wywiązują się z przydzielonych im zadań.
Kończą rozpoczęte zadanie.
Rozmawiają na temat odpowiedzialności w różnych zawodach, np. strażak,
lekarz, kierowca.
Uczestniczą w ustaleniu zasad postępowania w grupie i przestrzegają tych
zasad.
5) SZCZĘŚCIE – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Opisują, jak się czują gdy dostaną jakiś prezent lub spełni się marzenie.
Opisują, jak czują się gdy spotka je coś przykrego.
Opisują kiedy czują się szczęśliwe.
Wyrażają szczęście mimiką, ruchem, werbalnie, artystycznie.
Podają pomysły jak obdarzać szczęściem innych.
Potrafią przekazać życzenia innej osobie.
Cieszą się i są szczęśliwe, że pomagają innym i są miłe oraz uczynne.
Potrafią zachować się asertywnie, gdy ktoś jest niemiły.
Nazywają własne uczucia.
6) WSPÓŁDZIAŁANIE – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Uczestniczą w grach wymagających współdziałania.
Wykonują wspólne prace i zadania,
Współdziałają podczas samoobsługi, sprzątania oraz przy posiłkach.
Wykazują cierpliwość i zrozumienie podczas wspólnych prac.
Potrafią rozdzielić obowiązki przy wspólnym zadaniu.
Proszą i dziękują za pomoc.
7) UCZCIWOŚĆ – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Mówią prawdę.
Opisują uczucie, gdy ktoś ich okłamał.
Opisują uczucie, gdy coś zgubią.
Opisują uczucie, gdy ktoś odda zgubioną rzecz.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
16
-
Opisują uczucie, w chwili, gdy oddają komuś zgubę i widzą radość tamtej
osoby.
8) POKORA – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Nie przechwalają się i nie popisują.
Potrafią mówić o sobie dobre rzeczy bez przechwałek.
Nie wywyższają się.
Z pokorą słuchają innych i czekają na swoją kolej.
9) TOLERANCJA – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Opisują różnice w wyglądzie ludzi.
Akceptują innych bez względu na wygląd, upodobania i zwyczaje.
Wiedzą, że każdy jest inny, niepowtarzalny, i wartościowy.
Wiedzą, że są Polakami i znają symbole narodowe.
Znają swój region, obyczaje i tradycje regionalne oraz narodowe.
Opowiadają o różnych kulturach i obyczajach ludzkich.
Akceptują prawo do popełniania błędów.
10) JEDNOŚĆ – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Potrafią ustalić wspólny cel grupowy.
Wspólnie bawią się, śpiewają i wykonują różne prace.
Odczuwają zadowolenie z wykonywania czegoś grupowego.
Wykonując coś grupowo, wiedzą, że mogą liczyć na pomoc innych.
11) PRZYRODA – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Nazywają naturalne rzeczy, które „dała” przyroda (woda, drzewa,
powietrze........, inne zasoby ziemi).
Posiadają wiedzę o różnych środowiskach przyrodniczych.
Wskazują sposoby ochrony zasobów ziemi.
Formułują zasady proekologicznego zachowania w różnych środowiskach.
Uczestniczą w pracach na rzecz środowiska.
12) ZDROWIE – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Stosują zasady higieny.
Stosują zasady zdrowego żywienia.
Zachowują czystość w miejscu pracy i zabawy.
Chętnie uczestniczą w zabawach i grach ruchowych.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
17
-
Uczestniczą w zabawach relaksacyjnych.
Nie hałasują.
Formułują zasady zdrowego stylu życia.
Uczestniczą na terenie przedszkola w badaniach profilaktycznych, za zgodą
rodziców.
13) OJCZYZNA – zamierzone osiągnięcia dzieci :
-
Nazywają swoje miejsce zamieszkania.
Nazywają swój region.
Posiadają wiedzę o tradycjach regionalnych i narodowych.
Wymieniają symbole narodowe.
Nazywają stolicę Polski.
6. USTALENIE I PRZESTRZEGANIE NORM ZACHOWANIA
1) GRUPA PRZEDSZKOLNA – normy zachowania :
-
Dbam o porządek.
Jestem miły dla kolegów, koleżanek, nauczycieli, innych pracowników
przedszkola.
Nie wyśmiewam się z kolegów.
Mówię prawdę.
Oddaję znalezione rzeczy.
Nie przechwalam się.
Pomagam innym.
Współdziałam podczas prac i zadań grupowych.
Wywiązuję się z obowiązków.
Dzielę się zabawkami.
Akceptuję inne poglądy i upodobania.
Mówię innym miłe rzeczy.
Potrafię spokojnie słuchać innych i czekam na swoją kolej.
Unikam konfliktów.
Dążę do rozwiązania konfliktu.
Często uśmiecham się.
Używam zwrotów grzecznościowych.
2) DOM RODZINNY – normy zachowania :
-
Dbam o porządek.
Jestem miły dla rodziców oraz rodzeństwa.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
18
-
Okazuję im miłość.
Pomagam podczas prac domowych.
Mówię prawdę.
Pomagam rodzeństwu.
Dzielę się zabawkami z rodzeństwem.
Akceptuję upodobania mojej rodziny.
Mówię rodzinie miłe rzeczy.
Potrafię spokojnie słuchać innych i czekam na swoją kolej.
Unikam konfliktów.
Dążę do rozwiązania konfliktu.
Często uśmiecham się.
Używam zwrotów grzecznościowych.
3) ŚRODOWISKO POZAPRZEDSZKOLNE - normy zachowania :
-
Zachowuję się cicho.
Nie śmiecę.
Ustępuję miejsca starszym.
Grzecznie załatwiam „sprawę”.
Używam zwrotów grzecznościowych.
4) PRZYRODA – normy zachowania :
-
Nie zrywam kwiatów.
Nie dokuczam zwierzętom.
Śmieci wyrzucam tylko w wyznaczonych miejscach.
Nie zanieczyszczam zbiorników wodnych.
Dokręcam krany.
Gaszę zbędne oświetlenie.
Oszczędnie wykorzystuję artykuły papiernicze.
Segreguję odpady.
Podziwiam i cieszę się pięknem przyrody.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
19
„EKOLOGICZNY REGULAMIN PRZEDSZKOLA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Potrzebujemy więcej drzew, krzewów, roślin zielonych, a one potrzebują
nas. Uzupełniamy i dbamy o roślinność wokół terenu przedszkola, a także
o roślinność w budynku przedszkolnym.
Bierzemy udział w imprezach i akcjach o charakterze proekologicznym.
Nie śmiecimy.
Używamy środków czystości przyjaznych dla środowiska.
Oszczędzamy energię oraz wodę poprzez racjonalne jej użytkowanie.
Nie marnujemy żywności.
Używamy wyrobów z recyklingu.
Używamy wyrobów papierowych z makulatury.
Szanujemy otoczenie, uczymy się o nim, stosujemy się do zasad ochrony
środowiska.
Dbamy o zwierzęta, zwłaszcza w okresie zimy.
Dbamy o zdrowie swoich i innych.
Uczymy innych dbałości o środowisko.
„EKOLOGICZNY PASZPORT PRZEDSZKOLAKA”
7. Jestem przyjacielem przyrody!
8. Chciałbym cieszyć się przyrodą, bawić się wśród niej i przeżywać coś
pięknego!
9. Chciałbym chronić wszystko, co żyje!
10. Nie chciałbym niczego roztrwonić!
11. Chciałbym aby przyroda i środowisko były dla wszystkich ludzi i zwierząt,
dlatego chcę je chronić!
12. Chcę pomóc, aby urosło coś nowego!
13. Nie chciałbym niczego niszczyć!
Opracował zespół:
Arleta Kaczmarek
Bożena Kubiak-Widelska
Daria Bakowicz
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
20
PODSUMOWANIE
Rozwój dziecka, człowieka - to nie tylko zmiany jakościowe w tym czego się
uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą działań
wychowawczych jest wpajanie dzieciom wartości (prawda, dobro, piękno,
zdrowie, tolerancja, uczciwość, lojalność, itp.), wpływają one bowiem na nasze
życie w każdym momencie.
Zapotrzebowanie na wartości jest pilnie potrzebne, bowiem wśród rodziców i
nauczycieli wzrasta przerażenie wszechogarniającą przemocą, agresją, problemami i
konfliktami społecznymi, brakiem szacunku wobec wszystkiego i wszystkich.
Agresywne zachowanie młodego pokolenia kwalifikuje się jako najbardziej
przeszkadzające postępowanie na które najtrudniej wywrzeć jakikolwiek wpływ.
Można zauważyć jak wielu osobom z trudnością przychodzi nawiązywanie i
utrzymanie kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie
zrozumienia, konstruktywne radzenie sobie z problemami, konfliktami. Mimo
powszechności zjawiska, umiejętności jakie dzieci czy młodzież muszą nabyć, żeby
nauczyć się panować nad swoimi zachowaniami oraz nawiązywać zadowalające
kontakty z innymi nie są w ogóle ćwiczone.
Bardzo rzadko przekazywana jest umiejętność i gotowość do konstruktywnego,
zgodnego, ustępliwego zachowania, które ma na celu rozwiązywanie konfliktów.
Najczęściej szuka się winnego, aby go ukarać. To tylko powoduje nowe problemy.
W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia, uodparnia na trudności i
niepowodzenia, uczy się odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań.
Zdobywa pierwsze umiejętności współżycia z innymi. Bez udziału rodziny nikt nie
jest w stanie wpoić dziecku zasad moralnych, którymi będzie kierowało się w
dalszym życiu. Żadna instytucja nie nauczy kulturalnego współżycia z ludźmi, jeżeli
dziecko wzrasta w atmosferze pozbawionej wzajemnego szacunku.
Opracował zespół:
Arleta Kaczmarek
Bożena Kubiak-Widelska
Daria Bakowicz
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
21
LITERATURA :
1.
2.
3.
4.
5.
Tillman D. Hsu D. – „Wchodzenie w świat 3 – 7 lat”, WSiP, Warszawa 2004r.
Tillman D. Pilar Q. C. – “Wychowanie w duchu wartośći”, WSiP, Warszawa
2002r.
Goleman Daniel – Inteligencja emocjonalna MEDIA RODZINA 2008 r.
Portmann R. – „Gry i zabawy przeciwko agresji”,
„Edukacja w przedszkolu” – RAABE – wybrane rozdziały :
 „Program socjoterapeutyczny”, Wrzesień 2002r.
 „Budowanie systemu wartości w placówkach przedszkolnych”, Czerwiec
2003r.
 „Dziecko istotą społeczną”, Marzec 2004r.
 „Rola baśni w kształtowaniu odporności dziecka na stres”, Marzec 2004r.
 „Rozwijanie empatii drogą do integracji społecznej”,
Styczeń 1998r.
 „Jesteśmy razem dla siebie”, Maj 2001r.
„Program wychowawczy” Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat” w Poznaniu
Download