pa*stwowa wy*sza szko*a zawodowa w koninie

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE
WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY
Instytut Politologii
Kierunek: Politologia
SYLABUS
Nazwa przedmiotu
FILOZOFIA
Kod przedmiotu
POL_SS_F_2014_2015
Autor sylabusa:
dr Jerzy Jasiński
Data opracowania:
KONIN 24-09-2012
1. Podstawowe informacje
Poziom kształcenia
studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia
Ogólnoakademicki
Forma studiów
Stacjonarne (SS)/Niestacjonarne (SN)
Rok studiów
III
Semestr
V
Moduł kształcenia
Ogólny
Forma zajęć
wykłady i ćwiczenia
Wymiar godzinowy
SS – 45 godz., wykład – 30 godz., ćwiczenia – 15 godz.
SN – 30 godz., wykład – 20 godz., ćwiczenia – 10 godz.
Liczba punktów ECTS
3
Język wykładowy
Polski
Forma zaliczenia
Egzamin
Rok akademicki
2014/2015
2. Cele kształcenia
C01
Przybliżenie studentom natury filozofii, jej swoistości pośród innych dyscyplin i umiejętności,
uświadomienie specyfiki dyskursu filozoficznego, wagi dowodzenia i argumentowania w
procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
C02
Zaznajomienie studentów z najważniejszymi ideami, prądami i stanowiskami filozoficznymi
oraz koncepcjami idealnego państwa i społeczeństwa, kształtowanie szacunku dla historii
myśli ludzkiej w jej najbardziej odmiennych od dzisiejszego kształtach.
C03
Wprowadzenie w problematykę etyczną. Wskazanie na etykę jako naukę możliwą i zarazem
konieczną. Uświadomienie potrzeby rozróżniania pojęć dobra i zła w ujęciu historycznym i
współczesnym oraz zmienności rozumienia pojęcia dobrego życia.
C04
Ujęcie etyki jako filozofii dobrego działania zawodowego. Zapoznanie z deontologiami
zawodów społecznie ważnych. Uzasadnienie potrzeby istnienia kodeksów etycznych
pracowników administracji, polityków, parlamentarzystów i przedstawicieli mediów.
3. Wymagania wstępne
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:

wiedza – zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii i etyki na poziomie wykształcenia ogólnego

umiejętności – posiada zdolność łatwego nawiązywania kontaktów oraz współdziałania w zespole

kompetencje społeczne
prospołecznymi
–
charakteryzuje
się
poczuciem
odpowiedzialności
i
postawami
4. Efekty kształcenia
Tabela odniesień przedmiotowych efektów kształcenia do efektów
kierunkowych i obszarowych
Symbol
P_W01
P_W02
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Filozofia
Student, który zaliczył przedmiot:
Posiada ogólną wiedzę na temat głównych wątków
filozofii w jej historycznym ujęciu, człowieka i jego
roli w rozwoju struktur i instytucji społecznych. Nabył
umiejętność prowadzenia twórczej dyskusji z
przeszłością filozoficzną naszej cywilizacji.
Rozumie genezę tradycyjnych i współczesnych
sporów dotyczących węzłowych problemów filozofii
takich jak – istota, istnienie, mądrość, prawda,
2
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
studiów
„politologia”
Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
kształcenia
w zakresie nauk
społecznych
K_W05
K_W06
S1A_W05
S1A_W06
K_W07
S1A_W07
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
dobro, koncepcje idealnego państwa i potrafi swoje
rozumienie uzasadnić. Zna normy polityczne, prawne
i etyczne regulujące funkcjonowanie organizacji i
instytucji społecznych.
Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie
podejmować
i
wyznaczać
zadania;
posiada
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające
na
podejmowanie
problemów
społecznych,
umiejętność poszukiwania konsensusu i współpracy z
innymi.
Potrafi posługiwać się akceptowanymi społecznie
zasadami i normami etycznymi w praktycznym
działaniu.
Ma
świadomość
znaczenia
profesjonalizmu,
przestrzegania zasad etyki zawodowej w działalności
samorządowej i publicznej.
Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i
zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości
życia lokalnej społeczności.
K_W09
H1A_W05
S1A_W09
H1A_W07
K_U01
K_U08
S1A_U01
S1A_U08
K_U05
K_U08
S1A_U05
S1A_U08
K_K06
K_K11
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K11
K_K08
K_K10
H1A_K06
5. Treści kształcenia
WYKŁADY
WYK01
WYK02
liczba godzin
Wprowadzenie do filozofii:
 Pochodzenie i znaczenie pojęcia filozofia, przedmiot filozofii.
 Ogólna charakterystyka filozofii i zmienność jej dziejów.
 Główne stadia rozwoju europejskiej myśli filozoficznej.
 Aparatura pojęciowa: najważniejsze kategorie filozoficzne.
Wybór z dziejów myśli filozoficznej (ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki społecznej i etycznej).
 Jednostka i wspólnota w filozofii starożytnej (sofiści, Sokrates,
Arystoteles). Platon – koncepcja państwa idealnego.
 Platon i filozofowie okresu systemów etycznych.
4/2
4/3
WYK03
Wybór z dziejów myśli filozoficznej, ciąg dalszy:
 Refleksja teologiczna i filozoficzna św. Augustyna,
 Filozofia św. Tomasza z Akwinu.
4/2
WYK04
Wybór z dziejów myśli filozoficznej, ciąg dalszy:
 Kartezjusz i pojęcie metody,
 Nowożytne idee relacji jednostka – społeczeństwo.
4/3
WYK05
WYK06
WYK07
WYK08
Wybrane nurty filozofii współczesnej
 Egzystencjalizm
 Personalizm
 Neotomizm
Wybrane nurty filozofii współczesnej, ciąg dalszy:
 Marksizm,
 Liberalizm.
Społeczeństwo pluralistyczne, jego filozoficzne i etyczne dylematy.
Etyka zawodowa: jej istota, geneza i funkcje
 Etyka pracownika administracji, działacza społecznego i polityka.
 Filozofia i etyka środków masowego przekazu.
Ogółem
ĆWICZENIA
ĆW01
ĆW02
4/2
2
4/3
4/3
30/20
liczba godzin
Pojęcie etyki.



Etyka a inne dyscypliny naukowe.
Moralność a etyka, etos i etyka.
Korelacja prawa, moralności i etyki.
Etyka indywidualna. Uprawnienia moralne:
 prawa naturalne człowieka,
 niezbywalne, abstrakcyjne, konkretne i absolutne.
3
2/1
1
ĆW03
ĆW04
ĆW05
ĆW06
ĆW07
ĆW08
Wolna wola:
 determinizm, racjonalizm etyczny, znikająca powinność,
 uzależnienie, dobrowolne zobowiązania.
Wierność:
 obietnica, apostazja, wiarołomstwo, konwersja.
Tolerancja:
 absolutyzm i relatywizm,
 fanatyzm a męczeństwo,
 pluralizm, moralność wielopiętrowa, wybaczenie.
Odpowiedzialność zbiorowa:
 grzech pierworodny, kolektywne działanie,
 prawo do indywidualnego traktowania, odpowiedzialność za grupę.
Równość:
 sprawiedliwość dziecięca, dyskryminacja, polityka preferencji,
 sprawiedliwość liberalna, sprawiedliwość egalitarna, równe szanse
startu.
Nieposłuszeństwo obywatelskie:
 protest moralny, prawo do nieposłuszeństwa,
 obowiązek nieposłuszeństwa, użycie przemocy.
Istota, geneza i funkcje etyki zawodowej.
 Etyka pracownika administracji;
 Etyka działalności samorządowej i społecznej.
1/0
1
1
1
1
2/1
ĆW09
Polityka a moralność. Oczekiwane wartości i postawy moralne w świecie
polityki.
1
ĆW10
Filozofia etyczna mediów –
 Kodeks Etyki Dziennikarskiej i Dziennikarski Kodeks Obyczajowy.
 Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu postaw etycznych
a wolność prasy i granice swobody dziennikarskiej.
2/1
ĆW11
Dylematy etyczne społeczeństwa pluralistycznego, stosunek do:
 kary śmierci, aborcji, eutanazji, samobójstw, rozwodów,
 pornografii, związków partnerskich, inżynierii genetycznej
 a problem tworzenia prawa.
2/1
Ogółem
15/10
6. Metody kształcenia
MK01
wykład problemowy z odpowiedziami na zapytania
MK02
Realizacja projektów w zespołach czteroosobowych,
MK03
Prezentacja i dyskusja, modyfikacja projektu z uwzględnieniem uwag,
7. Metody oceny (ocena formująca, ocena podsumowująca)
OF01
Wstępna ocena prezentacji o tematyce etycznej przygotowanej w zespole
OF01
wykonanie pisemnej recenzji prezentacji przedstawionej przez inny zespół
OFO2
Ocena umiejętności organizowania i kierowania dyskusją
OF02
Ocena projektu po korektach z uwzględnieniem uwag z dyskusji
OP01
Kolokwium z zakresu problematyki etycznej
OP02
egzamin pisemny z pytaniami otwartymi
liczba godzin
8. Obciążenie pracą studenta
Godziny kontaktowe z nauczycielem
45/30
Praca indywidualna studenta, w tym:
30/45

przygotowanie projektu wraz z korektami
5/10

wykonanie pisemnej recenzji prezentacji przedstawionej przez inny zespół

przygotowanie do kolokwium

analiza treści wykładów (30/20 godz. wyk. x 10’/30’.)

analiza literatury podstawowej i uzupełniającej

przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie (18 godz. + 2 godz.)
3/3
2/2
5/10
5/5
4
10/15
Łączne obciążenie pracą studenta
75
9. Liczba punktów ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za:

udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów
(godziny kontaktowe z nauczycielem)
2/1

pracę indywidualną
1/2
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
3
10. Literatura podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
K. Ajdukiewicz Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983;
Ayer A.J., Filozofia w XX wieku, PWN Warszawa 1998
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, De Agostini Polska 2002
Platon, Dialogi (Uczta, Państwo), De Agostini Polska 2001
Sarnowski S., Fryckowski E., Problemy etyki. Wybór tekstów, Agencja marketingowa Branta
Bydgoszcz1993
Szmyd J., Religijność i transcendencja, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz – Kraków 2002
Tatarkiewicz W., Historia filozofii I – III t., PWN Warszawa 1998 (fragmenty)
Vardy P., Grosch P., Etyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań
11. Literatura uzupełniająca
1. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka sektora obywatelskiego, Etyka w administracji publicznej,
Warszawa 2009.
2. E. Drążek, S. Pikulski, red., Patologie naszych czasów, Białystok 2007, s. 81 i n.;,
3. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001,
4. Kuchta K., Doniosły problem etyki, „Edukacja i dialog”, nr 10/ 2002.Neutralność polityczna
urzędników, Warszawa 1998;
5. P. Łukasiewicz, Wartości prywatne a wartości publiczne, w: Wartości i ich przemiany, red. A.
Pawełczyńska, Warszawa 1992, s. 171-187).
6. M. Michalik red., Wyzwania moralne XXI wieku, Warszawa 2000,
7. Nowak E., Cern K., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
8. Seroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo, UNIVERSITAS, Kraków 2004,
9. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy
Bellona, Warszawa 2001,
10. M. Szyszkowska, T. Kozłowski, red. Polityka a moralność, Warszawa 2001s. 5 i n. Oczekiwane
wartości w polityce, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2005, s. 8 i n.
12. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekty kształcenia
dla przedmiotu
Cele
kształcenia (C)
Treści kształcenia
(WYK, ĆW)
Metody
kształcenia (MK)
Metody oceny
(OF, OP)
P_W01
C01
WYK01 – WYK08
MK01
OP01
P_W02
C01
WYK01 – WYK08
MK01
OP01
P_U01
C02
ĆW01 – ĆW10
MK02
OF01, OF02,
OP02
P_U02
C02
ĆW11
MK02
OF02, OP02
P_K01
C03
WYK01, WYK04
MK01
OP01
C04
WYK01 – WYK04,
WYK8
MK01
OP01
P_K02
13. Kryteria oceny
Efekty
kształcenia
dla
przedmiotu
P_W01
Ocena 2.0
Student nie
posiada wiedzy
o rozwoju myśli
filozoficznej,
człowieku i jego
Ocena 3.0
Student zna
jedynie
podstawowe
pojęcia
z zakresu etyki i
Ocena 3.5
Ocena 4.0
Ocena 4.5
Student potrafi
wymienić i
opisać tylko
najważniejsze
postacie, pojęcia
Zna i potrafi
przedstawić
rozwój myśli
filozoficznej
w Europie w jej
Sprawnie
dokonuje analizy
i syntezy wiedzy
z zakresu
rozwoju
5
Ocena 5.0
Posiada bogatą
wiedzę na
temat głównych
wątków historii
filozofii, etyki i
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
roli w rozwoju
struktur i
instytucji
społecznych
filozofii oraz
człowieka i jego
roli w rozwoju
struktur
społecznych
i koncepcje
filozoficzne,
etyczne i
antropologiczne
historycznym
rozwoju. Nabył
umiejętność
twórczej oceny
rzeczywistości
koncepcji
filozoficznych,
etycznych
antropologicznyc
h i społecznych
Student nie
rozumie
znaczenia
dawnych i
współczesnych
sporów
dotyczących
węzłowych
problemów
filozofii
Student nie
potrafi
współpracować
w zespole, ma
problemy
z definiowaniem
i wyznaczaniem
zadań
Nie potrafi
wymienić zasad
i norm etyki
zawodowej
pracownika
administracji
publicznej i
samorządowej
Potrafi wskazać
genezę jedynie
podstawowych
sporów
i sprzeczności
w europejskiej
myśli
filozoficznej,
etycznej
i społecznej
Posiada jedynie
elementarną
umiejętność
współdziałania
w zespole
i organizacji jego
pracy
Umie opisać
najważniejsze
źródła sporów
i sprzeczności w
filozofii. Zna
normy prawne,
polityczne i
etyczne
regulujące życie
społeczeństw
Rozumie zasady
współdziałania
w zespole
i uczestniczy
w próbach
organizacji jego
pracy
Zna jedynie
najważniejsze
zasady i normy
etyczne
warunkujące
prawidłowe
funkcjonowanie
w życiu
społecznym
W niewielkim
stopniu wykazuje
świadomość
przestrzegania
zasad etyki
zawodowej przez
pracowników
administracji,
samorządowców
i polityków.
Pojmuje zasady
i normy etyczne
zawodów
zaufania
publicznego i
rozumie
zasadność ich
stosowania w
praktyce
Pojmuje
społeczne
oczekiwanie na
profesjonalne
oraz etyczne
zachowania
przedstawicieli
zawodów
zaufania
publicznego
Pojmuje
znaczenie
sporów i polemik
dla rozwoju
ludzkiej myśli
oraz
wykorzystania
płynących z nich
wniosków w
praktyce
Nabył
umiejętność
organizacji pracy
zespołu,
podejmowania
różnych działań
w tym
społecznych
Podejmuje próby
działań zgodnych
z zasadami etyki
zawodowej
pracownika
administracji
publicznej i
samorządowej
Potrafi wysnuć
wnioski z
filozoficznych
sporów i polemik
i wykorzystać je
w doskonaleniu
funkcjonowania
instytucji i
organizacji
społecznych
Angażuje się
w organizację
pracy zespołu
podejmując
w nim różne
funkcje, także
o nietypowym
charakterze
Zna i rozumie
społeczną
potrzebę
etycznych
zachowań
polityków,
dziennikarzy,
samorządowców
i administracji
Wyraża
gotowość do
stosowania zasad
etyki zawodowej
w działalności
publicznej,
samorządowej,
politycznej i
pracy w
administracji
W niewielkim
stopniu
interesują go
działania na
rzecz
podnoszenia
jakości życia
społeczności, w
której żyje
Przejawia
zainteresowanie
sposobami
indywidualnych i
zespołowych
działań na rzecz
podnoszenia
jakości życia
lokalnej
społeczności
Cechuje go brak
świadomości
znaczenia
profesjonalizmu i
przestrzegania
zasad etyki
zawodowej w
działalności
samorządowej i
publicznej
Nie jest gotowy
do
podejmowania
indywidualnych i
zespołowych
działań na rzecz
podnoszenia
jakości życia
lokalnej
społeczności
Potrafi
posługiwać się
akceptowanymi
społecznie
zasadami i
normami
etycznymi w
praktycznym
działaniu
Wykazuje
znaczne
zainteresowanie
indywidualnymi
i zespołowymi
działaniami na
rzecz
społeczności,
w której żyje
Jest gotów do
podejmowania
indywidualnych i
zespołowych
działań na rzecz
podnoszenia
jakości
funkcjonowania
środowiska życia
i działania
filozofii
społecznej,
którą
swobodnie
konfrontuje
z
rzeczywistością
Rozumie
i znaczenie
filozoficznych
sporów dla
rozwoju myśli
ludzkiej i potrafi
swoje
rozumienie
uzasadnić
Sprawnie kieruje
pracą zespołu
pełniąc w nim
różne role, szuka
konsensusu oraz
podejmuje
inicjatywy
społeczne
Jest gotowy do
stosowania zasad
i i norm
etycznych
zawodów
społecznie
ważnych w
praktycznym
działaniu
W pełni docenia
znaczenie
profesjonalizmu,
przestrzegania
zasad etyki
zawodowej oraz
etycznego
wymiaru
uprawiania
polityki przez
osoby publiczne
Przejawia
w stopniu
szczególnie
wyróżniającym
aktywność na
rzecz działań
podnoszących
jakość życia
lokalnej
społeczności
14. Prowadzący przedmiot
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
adres e-mail
dr Jerzy Jasiński
[email protected]
15. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia
---
6
Download