Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc LIPIEC oddział

advertisement
PLAN PRACY wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc LIPIEC
oddział: 3-4-latki gr. KRASNALE
Tematy kompleksowe:
1. Bezpieczne wakacje
2. Unia Europejska
3. Podróże
czas realizacji: 30.06- 04.07.2014
czas realizacji: 07.07- 11.07.2014
czas realizacji: 14.07-31.07.2014
Cele tematów kompleksowych:
Bezpieczne wakacje
 wymienia miejsca w których można bezpiecznie się bawić
 wie jaki należy się ubrać wychodząc w góry, nad morze
 przelicza elementy w zakresie 10- dzieci młodsze, 20- dzieci starsze
Unia Europejska
 wie, że Polska jest członkiem UE
 wymienia 3 państwa należące do UE
 opisuje flagę UE
Podróże
 rozwijanie zdolności manualnych- tworzy pracę nt. Wymarzonych wakacji
 wypowiada nazwy 3 zwierząt w języku niemiecki
 wymienia3 pomniki i zabytki Torunia
Data:
Sytuacja edukacyjna
/ temat, metoda/
Zamierzone osiągnięcia dzieci
(cele operacyjne)
Rodzaje edukacji
Zdr. Emoc. Społ. Przy. Jęz. Mat. Art.
Pn.
Rozmowa o bezpieczeństwie podczas
30.06.14 wakacji.
Rozmowa nt. jak spędzamy czas
podczas wakacji
- opisuje jak należy zachować sie podczas
wycieczki np. w góry
- wymienia rodzaje aktywności które
można stosować podczas wakacji np.
chodzenie po górach, kąpiel w morzu,
wycieczki rowerowe itd.
Wt.
Ćwiczenia kwalifikacyjne01.07.14 wskazywanie wśród obrazków tych ,
które kojarzą się z morzem
Słuchanie opowiadania H.
Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie
Śr.
Przeliczanie bursztynów oraz
02.07.14 muszelek
- wskazuje obrazki które kojarzą się z
morzem i je opisuje
Czw.
Projektowanie pirackiego statku
03.07.14
- uważnie słucha opowiadania
- odpowiada na pyt. dot. utworu
- przelicza muszle i bursztyny w zakresie
10 (dzieci młodsze) 20 (dzieci starsze)
-wyodrębnia obiekty do liczenia
- liczy zaczynając od prawej strony, a
potem od lewej strony, uświadamia sobie,
że ilość nie zależy od sposobu liczenia
- wraz z grupą projektuje statek
- rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe
oraz pochodne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
xxx
Pt.
Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej pt.
04.07.14 „Na hali”
Przedstawienie wybranych zwierząt i
- opowiada w jaki sposób można spędzać
czas w górach
-odpowiada na pyt. dot. treści utworu
- stosuje odpowiednie określenie na
mieszkańców gór
- wymienia nazwy 3 zwierząt oraz 3 roślin
X
X
X
X
X
X
roślin spotykanych w górach
Pn.
Tworzenie strojów i zabawy
07.07.14 tematyczne z okazji dnia Indianina.
Malowanie farbami „Pióropusz”
Wt.
Zapoznanie się z flagą Unii
08.07.14 Europejskiej
Ćwiczenia matematyczne „Ile mam
gwiazdek”
Wysłuchanie hymnu Unii
Europejskiej
Wyklejanie „Flaga Unii Europejskiej”
występujących w górach
- wie kim jest indianin
-zna słownictwo takie jak totem, pióropusz
-wie co to jest tipi
-bierze udział w indiańskich zabawach
-maluje farbami
- wie czym jest Unia Europejska
- zna flagę Unii Europejskiej
- Dodaje i odejmuje w zakresie 7
- tworzy zbiory po równo, wskazuje gdzie
jest mniej a gdzie więcej - uważnie słuch
utworów muzycznych
-estetycznie wykonuje flagę Unii
Europejskiej, uwzględniając
charakterystyczne elementy
Śr.
Rozmowa nt. państw należących do
09.07.14 Unii Europejskiej
- potrafi wymienić kila nazw państw
Europejskich
- potrafi wskazać na mapie Polskę
Czw.
Zestaw zabaw ruchowych nr XI
10.07.14 Zapoznanie się z najbardziej
charakterystycznymi zabytkami
państw Unii Europejskiej
- wykonuje głębokie skłony
X
- dokładnie wykonuje podskoki, naskoki i
przeskoki
- zna zabytki takie jak Wieża Eiffla, Big
Ben i inne charakterystyczne dla państw
Unii Europejskiej
- oddaje i wypożycza publikacje z literatury X
dziecięcej
- uważnie słucha treści bajek czytane przez
os. dorosła
- kształtowanie gotowości pisania i czytania
Pt.
Wycieczka do biblioteki
11.07.14
G
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pn.
Wycieczka pociągiem do Torunia
14.07.14
- wie, że za przejazd pociągiem należy
zapłacić- kupuje bilet
- wymienia zabytki/ pomniki Torunia
- przestrzega zasad bezpieczeństwa
Wt.
Nasi sąsiedzi- zapoznanie się z mapą
15.07.14 państw okalających Polskę
- potrafi wymienić kilku sąsiadów Polski
- posługuje się określeniami „wschód” i
„zachód”
Śr.
Wycieczka w kosmos- tworzenie
16.07.14 rakiety kosmicznej
-wie kim jest astronauta
-wie czym się różni astronom od astronauty
-rozpoznaje niektóre planety
-wie że słońce to gwiazda
-wie że człowiek nie może żyć w kosmosie
i próbuje wytłumaczyć dlaczego.
-sprawnie wykonuje skłony
- wykonuje ćwiczenia wymagające dużej
skoczności
-zna nazwy kilku sąsiadów Polski
- posługuje się nazwami
charakteryzującymi jej mieszkańców (np.
Niemcy, Rosjanie)
Zabawy tematyczne o kosmosie
Czw.
Zestaw zabaw ruchowych nr XI
17.07.14
Pt.
Ćwiczenia matematyczne „Ilu mamy
18.07.14 sąsiadów”
Pn.
Dzień kotów
21.07.14 Zabawy ruchowe i parateatralne
„Kotki”
Wyklejanie „Maski kotków”
Wt.
Zabawa przy piosence „Kontynenty”
22.07.14
Śr.
Moje wymarzone wakacje23.07.14 malowanie farbami
Czw.
Moja własna Matrioszka- wykonanie
-zna zwyczaje kotów
-naśladuje koty
-bierze udział w zabawach ruchowych
-wykonuje maskę techniką wyklejanki
- rytmicznie porusza się w rytm piosenki
- potrafi opowiedzieć o czym była piosenka
- Starannie wykonuje pracę plastyczną,
wykorzystując bogata wyobraźnię
- tworzy wzór na narysowanej sylwecie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24.07.14 pracy plastycznej
Pt.
Dzień odkrywcy. Zabawy w ogrodzie
25.07.14 przedszkolnym „Poszukiwanie
skarbów”
Matrioszki
współpracuje z grupą
-szuka wskazówek
-rozwiązuje zagadki z zakresu różnych
obszarów aktywności
-wykonuje ćwiczenia wymagające
sprawności fizycznej
-przestrzega zasad współzawodnictwa
Pn.
Oglądanie prezentacji nt. Niemiec
- podaję nazwę państwa graniczącego z
28.07.14 Legoland w PPKL -projekt
Polską
- orientuję się, że Niemcy należą do UE
Niemcy - układa z klocków domki, garaże,
zwierzęta
- klasyfikuje klocki pod względem 2/3 cech
Wt.
Zapoznanie z symbolami narodowymi - wyjaśnia co kryję się pod pojęciem
29.07.14 Niemiec
„symbole narodowe”
Wypełnianie kontur flagi Niemiec
- rozpoznaje hymn i flagę Niemiec
odpowiednim kolorem (farby)
Śr.
Wypowiadanie nazw zwierząt w
30.07.14 języku niemieckim
- wymienia języki jakimi posługują sie
ludzie na całym świecie
- wymienia nazwy następujących zwierząt
po niemiecku: pies, kot, mysz
Czw.
Dzień przyjaciela
31.07.14 Zabawy integracyjne „Przyjaciele”
Tworzenie laurek pamiątkowych
-wykonuje różne ćwiczenia w parach
-wie jak nazywa się jego kolega z pary
-próbuje uzyskać wskazane przez
nauczyciela informacje od kolegi z pary
-tworzy okolicznościowe laurki
-potrafi się podpisać
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Podstawa programowa: 1.2, 4.1-3, 5.4, 6.1-3, 6.5, 7.1-2, 8.1-2, 9.2, 10.1, 11.1, 12.1, 13. 1-4, 14.3-7, 15.4
2. Współpraca ze środowiskiem:
- wycieczka do Publicznej Biblioteki w Łysomicach
- wycieczka do Torunia
3. Współpraca z rodzicami
- rozmowy indywidualne
- projekcja kącika edukacyjnego
- wyjazd na wycieczkę do Torunia
4. Zestaw zabaw ruchowych
5. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i o specyficznych potrzebach edukacyjnych
a) zdolnym

Realizowanie zadań związanych z przeliczaniem elementów w zakresie 20 (Igor Lewandowski, Maks Koślacz, Kuba Szmit)
b) o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 Ćwiczenia grafomotoryczne w celu nabycia prawidłowych umiejętności trzymania narzędzia pisarskiego- Karol Talkowski
6. Bibliografia
M. Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska, Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej, Grupa Edukacyjna S.A.2009 wyd. MAC
EDUKACJA
A. Franczyk, K. Krajewska, Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specyficznych potrzebach
edukacyjnych, wyd. IMPULS, Kraków 2007
A. Klim- Klimaszewska, Pedagogika Przedszkolna, wyd. ERICA, Warszawa 2012
J. Brzechwa, „Brzechwa dzieciom”, wyd. KAMA, Warszawa 1995
K. Wojciechowska, Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu, wyd. NOWIK, Opole 2011
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards