W wyniku realizacji projektu powstała dokumentacja

advertisement
W wyniku realizacji projektu powstała dokumentacja „Wielobranżowa koncepcja
programowo-przestrzenna dla terenów położonych w rejonie ulic: GrudziądzkaPolna-Ugory”, która w znacznym stopniu przyspieszy rekultywację, oczyszczenie
i uzbrojenie terenów pod inwestycje. Opracowanie to zawiera szczegółowe
rozwiązania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do
istniejącego i planowanego układu drogowego oraz raport oddziaływania na
środowisko, inwentaryzację zieleni. Koncepcja zostanie wykorzystana w pracach
planistycznych oraz projektowych, wpłynie więc pośrednio na budowę sieci
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, dróg z kanalizacją deszczową, oświetleniem,
sieci telekomunikacyjnej, gazowej oraz cieplnej.
Zrealizowanie projektu w sposób pośredni przyczynia się do uzyskania przez Toruń
oraz cały region obszaru atrakcyjnego inwestycyjnie i cywilizacyjnie, który stanie się
miejscem rozwoju przedsiębiorczości. Obszar ten w przyszłości utworzy strefę
inwestycyjną, która niejako będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej już Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie
Torunia.
Dzięki uzyskanej w trakcie realizacji projektu dokumentacji możliwe stanie się
uzbrojenie terenów JAR-u, tj. obszaru zajmowanego w przeszłości przez Jednostkę
Armii Radzieckiej. Zagospodarowanie tych terenów stanowi istotny element rozwoju
miasta i jest wyrazem długofalowej polityki władz samorządowych Miasta Torunia,
zmierzającej do rozwoju gospodarczego i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej
Torunia.
Ostatecznym celem zrealizowanego projektu jest doprowadzenie do powstania
nowych inwestycji na obszarze JAR-u. Jego realizacja przyczyni się zasadniczo do
zbudowania marki Miasta Przyjaznego Inwestorom, gdzie odnosi się sukces
w biznesie, szybko i łatwo uzyskuje się decyzje administracyjne, co przełoży się na
atrakcyjność Torunia i całego regionu.
Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego
Urząd Miasta Torunia
Download