konspekt lekcji

advertisement
KONSPEKT LEKCJI
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
ANNA GOŁĘBIOWSKA
Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
TEMAT
PODATKI-PIERWSZA ODSŁONA
PRZEDMIOT
Matematyka
KLASA
I
III (w ramach powtórzenia)
CZAS REALIZACJI
(wymiar godzinowy):
CELE
(zwięzłe wyjaśnienie
problematyki scenariusza
i rezultatów planowanych zajęć):
METODY PRACY
1 godzina lekcyjna
Na lekcji uczniowie doskonalą umiejętność obliczeń procentowych i
wykorzystują ją do ustalania wysokości podatku VAT, oraz do wyznaczania
ceny brutto. Poznają stawki podatku VAT, niektóre produkty i usługi nimi
obciążone. Uczą się rozróżniać podatek należny od naliczonego,
wypełniają swą pierwszą deklarację dla podatku od towarów i usług.
Uświadamiają sobie jak ważne są umiejętności matematyczne w
przedsiębiorczości.
-dyskusja prowadzona metodą „burzy mózgów”
-wykład
-praca indywidualna
-praca zespołowa w grupach
KRÓTKIE PODSUMOWANIE
Lekcja jest okazją do poznania elementarnych pojęć ekonomicznych z zakresu gospodarki rynkowej. Przybliża
pojęcie podatków, ich rodzaje, wyjaśnia dlaczego musimy je płacić. Uczniowie wykorzystują umiejętności
matematyczne do obliczania wysokości podatku VAT. Poznają jego stawki i jakie produkty są nimi obciążone.
Uczą się rozróżniać podatek należny od naliczonego i wypełniać deklarację VAT-7. Zdobywają pierwsze
praktyczne umiejętności niezbędne każdemu przedsiębiorcy.
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Etapy lekcji
Czynności
nauczyciela
Czynności uczniów
Docelowe
Wprowadzeni
e do lekcji
Jak obliczamy
Uczniowie
procent
danej przypominają
liczby?
że, aby obliczyć
procent
danej
liczby należy go
przez nią
pomnożyć.
Rozwiążcie
szyfrogram
a dowiecie się
czym
będziemy
zajmować się dziś Uczniowie
rozwiązują
na lekcji.
szyfrogram;
odczytują hasło:
PODATKI.
Co
wiecie
o
podatkach?
Czy ich płacenie
jest konieczne?
Uczniowie biorą
Na
co
są udział w dyskusji
przeznaczane?
prowadzonej
„burzy
Jakie
są
ich metodą
mózgów”
rodzaje?
Przekazywane treści
Wykorzystywane
środki dydaktyczne
Zadania
Podatek to obowiązkowe
bezzwrotne świadczenie
pieniężne pobierane przez
państwo (od obywateli i
przedsiębiorstw)
na
podstawie przepisów prawa.
Część pieniędzy
szyfrogram
uzyskanych
z
podatków
państwo przeznacza na:
oświatę, służbę zdrowia,
bezpieczeństwo,
kulturę,
pomoc społeczną, inwestycje
itp. Istnieją różne rodzaje
podatków. Są to:
-podatek od dochodów
osobistych (PIT)
-od towarów i usług (VAT)
zawarty w cenie
-akcyzowy, płacony np. w
cenie benzyny, papierosów
alkoholu
-od zysku przedsiębiorstw
(CIT)
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
Wskazówki
Lekcja
właściwa.
Podzielcie się na Uczniowie
pięć zespołów.
dobierają się do
pracy w grupach.
Czym jest podatek
VAT?
Uczniowie
odpowiadają na
Kto go płaci?
stawiane pytania.
Jaka jest różnica
między ceną netto
a ceną brutto?
Zapoznajcie się z
uproszczoną
tabelą
stawek
podatku VAT.
Podatek VAT to podatek od
towarów
i
usług
;
obowiązuje w Polsce od
1993r i jest płacony przez
firmę sprzedającą swój towar
lub wykonującą usługę do
urzędu skarbowego.
Cena towaru lub usługi przed
naliczeniem podatku jest
ceną netto, zaś cena z VATem to cena brutto.
Podatek VAT ma charakter
liniowy, czyli dla określonego
towaru,
usługi
stawka
procentowa podatku jest
stała.
Tabela
Uczniowie
zapoznają się z
Rozwiążcie
stawek
zadanie z karty tabelą
podatku VAT
pracy (część A)
Ćwiczenia w
naliczaniu
podatku VAT
w zależności
od
przynależnośc
i towaru bądź
usługi
do
grupy
asortymentow
ej
Po rozwiązaniu
przedstawiciel
grupy prezentuje
wynik
pracy
zespołu na forum
klasy.
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
Karty pracy
Wyjaśnię teraz jak
Ćwiczenia w się
rozlicza
rozliczaniu
podatek VAT.
sprzedaży
oraz zakupów
dla towarów i
usług.
Rozwiążmy
wspólnie
zadanie z ekranu
Uczniowie
z
pomocą
nauczyciela
i
zamieszczonych
wskazówek
rozwiązują
Rozwiążcie teraz w zadanie.
grupach zadanie z
karty pracy (część
B)
Przedstawi-ciel
grupy prezentuje
rozwiązanie
problemu
na
Nauczymy
się forum klasy.
teraz
wypełniać
deklarację
dla
podatku
od
towarów i usług.
Każdy prowadzący
działalność
gospodarczą musi Uczniowie
złożyć ją do 25- wypełniają
tego dnia każdego deklarację VAT7 w odniesieniu
miesiąca.
do danych z kart
pracy
Podatek od towarów i usług
ma
specyficzną
metodę
rozliczania.
Podatnik nalicza go od
wartości
sprzedanych
towarów i usług , ale płaci
tylko
różnicę
między
podatkiem
naliczonym
a
zapłaconym w związku z
wcześniejszymi kosztami .
Rzutnik
Kalkulatory
Kalkulatory
Karty pracy
Podatek należny jest to
podatek
obliczany
od
wartości
sprzedanego
towaru
bądź
usługi.
Podstawą
podatku
naliczonego jest wartość
zakupionych
towarów
i
usług
(poniesione
koszty).Odlicza się go od
podatku należnego.
Jeśli różnica jest ujemna
płatnik ma prawo do zwrotu
nadpłaconego podatku z
urzędu skarbowego.
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
Kserokopie deklaracji
VAT-7
MATERIAŁY DLA UCZNIÓW
Szyfrogram
Tabelka stawek podatku VAT
Karty pracy
Kserokopie deklaracji VAT-7
WSKAZÓWKI
BIBLIOGRAFICZNE
DLA
NAUCZYCIELA
www.firma.pl
(internetowe strony www, programy multimedialne, www.podatki.pl
książki, czasopisma, programy wideo itp.)
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
Materiały do lekcji:
SZYFROGRAM
Uporządkuj wyniki rosnąco a następnie przyporządkuj im odpowiednie litery
10 % liczby 5 → P
15 % liczby 30 → A
80 % liczby 250 → I
7,5 % liczby 40 → O
0,24% liczby 1500 → D
1
% liczby 640 → K
4
1
33 % liczby 60 → T
3
6
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
KARTY PRACY
KARTA PRACY NR 1
CZĘŚĆ A
Jesteś właścicielem salonu z telefonami komórkowymi. Nabyłeś w hurtowni telefony o łącznej wartości
2000 zł netto. Jaką cenę brutto zapłacisz hurtownikowi ? Jaką kwotę podatku VAT hurtownik jako
sprzedający będzie musiał przekazać do urzędu skarbowego ?
CZĘŚĆ B
Łączne miesięczne koszty utrzymania lokalu , w którym prowadzisz sprzedaż telefonów wynoszą netto
800 zł. Zakupione od hurtownika telefony sprzedałeś z 20% marżą. Za jaką cenę sprzedałeś swój
towar? Jaką kwotę VAT zapłacisz do urzędu skarbowego ?
Uzupełnij obliczenia:
Wartość telefonów:
po doliczeniu marży
1,20* 2000 zł=...........zł
po doliczeniu podatku VAT ...........*1,22=..............zł
Podatek VAT od sprzedanego towaru wynosi .............- ............= .............zł
Kupując telefony od hurtownika zapłaciłeś kwotę podatku VAT w wysokości ...........
Wartość podatku VAT wynikająca z kosztów utrzymania lokalu wynosi ...........*0,22=.........zł
Różnica między podatkiem VAT uzyskanym w sklepie, ze sprzedaży a sumą podatków VAT
zapłaconego przy zakupie telefonów i wynikającego z kosztów utrzymania lokalu wynosi:
............... - (............+.............) = ................
Zwrot nadpłaconego podatku wynosi : ..............
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
KARTA PRACY NR 2
CZĘŚĆ A
Twoja firma budowlana wykonała roboty malarskie, sanitarne i elektryczne w szpitalu miejskim. Za
powyższe usługi została uzgodniona kwota 15000 zł netto. Na jaka kwotę wystawisz rachunek? Jakiej
wysokości będzie podatek VAT?
CZĘŚĆ B
W trakcie wykonywania zlecenia na remont szpitala twoja firma poniosła pewne koszty , od których
podatek VAT jest na kwotę 600 zł. Jaki więc podatek VAT zapłacisz do urzędu skarbowego?
Wskazówka:
Oblicz różnicę pomiędzy VAT-em na fakturze, którą wystawiłeś zleceniodawcy a VAT-em od
poniesionych kosztów.
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
KARTA PRACY NR 3
CZĘŚĆ A
Jesteś właścicielem sklepu warzywnego. Zamówiłeś 100 kg jabłek w cenie netto 1,50 zł za kilogram.
Ile musisz zapłacić za jabłka z tej dostawy? Ile złotych stanowi podatek VAT?
CZĘŚĆ B
Zakupione jabłka sprzedałeś w danym miesiącu z 10% marżą . Ponadto oprócz zakupu jabłek
poniosłeś wydatki związane z utrzymaniem lokalu wysokości 300 zł netto (VAT 22%) .Przedstaw
swoje rozliczenie z urzędem skarbowym na koniec miesiąca.
Uzupełnij obliczenia:
Wartość dostawy z marżą :1,10*............=...............zł
Wartość dostawy po doliczeniu podatku VAT : ............*1,03 =........... zł
Podatek od sprzedanych jabłek wynosi: ........-.........= ........zł
Kwota podatku VAT naliczona przy zakupie jabłek od dostawcy ..........zł
Kwota podatku VAT naliczona od wydatków na lokal : 0,22* 300 zł=........zł
Suma podatków od poniesionych kosztów : ......... + .......... = .............zł
Urząd skarbowy będzie ci winien kwotę : ............- ....... = ...........
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
KARTA PRACY NR 4
CZĘŚĆ A
Wspólnota osiedlowa, w skład której wchodzą mieszkańcy 15 domków jednorodzinnych podpisała z
twoją firmą umowę na wywóz nieczystości. Za opróżnienie jednego kontenera będziesz pobierać 10 zł
netto. Umowa obejmuje wywóz nieczystości dwa razy w miesiącu. Podaj kwotę brutto na jaką
opiewała będzie twoja faktura?
CZĘŚĆ B
Koszty jakie poniosłeś związane z opisanym wywozem nieczystości wynoszą netto 40 zł (VAT 22%
).Przedstaw swoje rozliczenie z urzędem skarbowym za powyższą usługę.
Oblicz różnicę pomiędzy kwotą podatku VAT od wykonanej usługi a kwotą podatku od poniesionych
kosztów.
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
KARTA PRACY NR 5
CZĘŚĆ A
Pan Kowalski zamówił u ciebie usługę polegającą na wykonaniu przyłącza do Internetu za 2000 zł
netto wraz z zakupem komputera za 6000zł netto (cena z marżą !). Na jaką kwotę brutto wystawisz
mu fakturę? Jaką wartość podatku VAT naliczysz za sprzedaż komputera i usługę przyłącza?
CZĘŚĆ B
Przedstaw swoje rozliczenie z urzędem skarbowym za sprzedaż komputera i wykonanie przyłącza do
Internetu. Komputer sprzedałeś z 20% marżą .W trakcie wykonywania przyłącza poniosłeś koszty w
wysokości netto 100 zł (VAT 22%)
Uzupełnij obliczenia:
Cena za jaką kupiłeś komputer : ...........zł
Cena komputera z marżą : 1,20 * 5000 zł = ........zł
Cena komputera po doliczeniu podatku VAT : .........* 1,22 =............ zł
Podatek VAT od sprzedanego komputera wynosi : .......... - ............. = ..............zł
Podatek VAT za wykonanie przyłącza wynosi : 0,22 * 2000 zł=..............zł
Łączna kwota podatku ze sprzedaży : .............+ ............ = .............zł
Podatek VAT od poniesionych kosztów: 0,22 * 100zł = .........zł
Podatek VAT od zakupionego przez Ciebie komputera : 0,22 * 5000 zł = ............zł
Łączna kwota podatku od zakupów : ........+ .........= ..........zł
Na koniec miesiąca zapłacisz do urzędu skarbowego kwotę : ......... – ......... = ..........
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
ZADANIE WPROWADZAJĄCE .(do wspólnego rozwiązania)
Właściciel sklepu RTV nabył w hurtowni sprzęt za 25000 zł netto. Towar ten objęty jest 22%
podatkiem VAT. Oprócz tego na pokrycie kosztów swojej działalności (czynsz, opłaty za energię itp.)
oraz wypracowanie zysku, właściciel sklepu dodaje do ceny netto 15% marży. Za jaka cenę sprzeda
swój towar? Jaką kwotę VAT zapłaci za ten towar do urzędu skarbowego?
Uzupełnij obliczenia.
Właściciel sklepu zapłaci hurtownikowi kwotę 1,22* 25000 zł= .................zł
Hurtownik musi przekazać urzędowi skarbowemu kwotę w wysokości
............- 25000zł =............zł
Do kwoty 25000 zł właściciel sklepu dolicza 15% marży i 22% podatku VAT, czyli towar będzie
kosztował :
po doliczeniu marży 1,15* 25000 zł =............zł
po doliczeniu podatku VAT ............*1,22 =...............zł
Podatek VAT od sprzedanego towaru wynosi ..........-...................=................zł
Urząd skarbowy jest winien właścicielowi sklepu kwotę podatku VAT , którą zapłacił hurtownikowi ,
czyli ............
Właściciel sklepu musi zapłacić urzędowi skarbowemu różnicę między podatkiem VAT uzyskanym w
sklepie, a podatkiem VAT zapłaconym w hurcie, czyli:
..........-...............=..........zł
TABELA STAWEK PODATKU VAT.
(dla wybranych towarów i usług)
PODATEK VAT
0%
3%
7%
22%
TOWAR LUB USŁUGA
Smalec, zanęta na ryby, wapno budowlane
Czasopisma specjalistyczne, owoce i warzywa krajowe, mięso surowe,
mleko i jego przetwory, wyroby rękodzieła ludowego
Owoce cytrusowe, ryby, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków,
usługi transportowe pasażerskie, dostawa energii elektrycznej i cieplnej,
usługi budowlane dla służby zdrowia
Kawa, herbata, meble, komputery, telefony, sprzęt AGD i RTV, nowe
samochody, paliwo, benzyna
Uwaga!
W deklaracji VAT-7 wypełniamy tylko pozycje:
Część C: 4. Sprzedaż opodatkowana
5. Sprzedaż opodatkowana stawką 7%
6. Sprzedaż opodatkowana stawką 22% (wybór zależny od treści zadania)
Razem
Część D3 poz.53 , 54
Część D4 poz. 59
Część E poz. 63 lub 67
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
Konspekt pochodzi z bazy materiałów edukacyjnych Fundacji MSP Komandor dostępnej na
stronie www.fundacja.komandor.pl
Download