Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma

advertisement
Ubezpieczenie na życie z
funduszem kapitałowym
jako forma
długoterminowego
oszczędzania
Ewa Wierzbicka
Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie
Konferencja 20 – 21 .06. 2016r.
Ubezpieczenie na życie powiązane z UFK

W Polsce dostępne na rynku od lat 90.XX w. początkowo
jako ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.

Przewidziane jako produkt długookresowy na 10 – 30 lat,

należy do grupy 3 ryzyka działu I ubezpieczeń na życie, jest
połączeniem dwóch elementów tj. umowy ubezpieczenia z
umową dotyczącą inwestowania określonej sumy
pieniędzy,

Część ochronna i część inwestycyjna wpłacanej składki,

Składka inwestowana jest w ubezpieczeniowe fundusze
kapitałowe,

Wartość funduszy przeliczana jest na jednostki uczestnictwa
w różnego rodzaju funduszach.
Znaczenie ubezpieczeń na życie z UFK w
rynku ubezpieczeniowym

W 2015r wartość składki zebranej w ubezpieczeniach na
życie z UFK wyniosła 13 mld zł , co stanowiła 47,3 %
składki ogółem działu I ubezpieczeń na życie,

ok 40 procent składki zostało pozyskanych przez banki,

Oszczędności ulokowane w ubezpieczeniowe fundusze
kapitałowe stanowiło ok.5% wartości oszczędności
gospodarstw domowych ,

Wartość aktywów ulokowanych w UFK na koniec 2015r.
szacuje się na ok 55,5 mld zł
Zalety ubezpieczeń na życie z UFK

Inwestor –klient ma do wyboru fundusze o zróżnicowanym
stopniu ryzyka, od bezpiecznych po zrównoważone i
agresywne, ma dostęp do różnych instrumentów, w które
mogą być lokowane oszczędności

Możliwość gromadzenia oszczędności w indywidualnie
utworzonym dla inwestora portfelu składającym się z
różnych funduszy,

Łączna wartość zgromadzonych jednostek uczestnictwa
tworzy wartość na wyodrębnionym rachunku
ubezpieczającego,

Ubezpieczający ma prawo do wykupu umowy
ubezpieczenia w całości lub części w każdym czasie, ale
zwykle nie wcześniej niż w drugim roku oszczędzania,
jednak musi ponieść wszystkie opłaty w tym likwidacyjną.
Zalety ubezpieczenia na życie z UFK

w trakcie trwania umowy możliwe jest przenoszenie środków
między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, bez
konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych,

Umowa najczęściej jest bezterminowa i ubezpieczający sam
decyduje o długości okresu ubezpieczenia,

każda polisa ma wartość wykupu (wartość wykupu to wartość
jednostek uczestnictwa w UFK znajdujących się na rachunku
klienta na podstawie ich wyceny), w pierwszym roku umowy
ubezpieczenia wartość wykupu może być zerowa, ze względu na
wysoką procentową opłatę likwidacyjną,

ubezpieczony może wskazać dowolną osobę uprawnioną do
pobrania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, a
uposażony nie będzie obciążony podatkiem od spadku i darowizn
Wady ubezpieczeń na życie z UFK

Reklamowane jako bezpieczne lokaty z wysokim zyskiem,

Ubezpieczenie w klasycznej formie nie gwarantuje zachowania, ani zwrotu
wpłaconych środków,

Inwestycje odbywają się na ryzyko klienta,

Występuje ryzyko utraty części a nawet całości inwestowanych środków w
przypadku spadku wartości jednostek uczestnictwa w UFK,

Ryzyko ograniczonego dostępu do zgromadzonych na rachunku środków,

Gwarancja ze strony UFG a nie BFG, w sytuacji bankructwa
ubezpieczyciela maksymalna gwarancja jest jednak ograniczona do 50%
wierzytelności, jednak nie więcej niż do równowartości 30 tys. euro.

Brak świadomości klientów , że część ochronna składki nie podlega
zwrotowi,

Od 1 stycznia 2015r wypłaty świadczenia z ubezpieczeń na życie z UFK
objęte podatkiem od dochodów kapitałowych 19%.
Różne pojęcia określenia - polisolokata

Trzy podstawowe rodzaje inwestycyjnych polis:

1/ ubezpieczenia na życie związane z UFK

2/ polisolokata , umowa na życie i dożycie, która
powstała jako produkt „anty – Belkowy”, produkt
krótkookresowy ze zminimalizowana składką
ochronną, wysokość zysku ustalona w umowie,
obecnie termin polisolokaty nie może być krótszy
niż rok a wartość nie niższa niż 10 tys.zł

3/ strukturyzowane produkty ubezpieczeniowe.
Nieprawidłowości , zły PR ,
Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy”

Liczne przypadki missellingu, złej sprzedaży, niedopasowania
produktu do potrzeb i profilu ryzyka klienta,

wiele zapisów umów ubezpieczeń na życie z UFK zawierało
klauzule abuzywne, niedozwolone,

Najwięcej nieprawidłowości przy umowach grupowych, w
których bank lub inny pośrednik finansowy jest
ubezpieczającym, tzw. umowa na cudzy rachunek,

Pozwy zbiorowe przeciw bankom i ubezpieczycielom,
procesy sądowe,

Zostały nałożone kary na ubezpieczycieli przez UOKiK.
Korzystne dla klientów zmiany w prawie

Ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, - lawinowy
wzrost reklamacji,

Ustawa z 11 września 2015r o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, wprowadziła nowe obowiązki informacyjne wobec
ubezpieczających,

- analiza potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego jeszcze
przed zawarciem umowy,

opłata likwidacyjna ma wynosić nie 100 % ale 4 % ,

Wycofać się można z umowy do 60 dni.

Rekomendacja U ( ok 40% ubezpieczeń na życie z UFK jest
sprzedawana przez banki)

- obowiązek wydawania Karty Produktu, w której ważne informacje o
produkcie
Znaczenie miękkiego prawa i samoregulacji
Rekomendacje KNF z 22 marca 2016 roku, dotyczące
adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem
 Zakłady ubezpieczeń będą musiały sprawdzić, czy produkt
oferowany jest odpowiedni do potrzeb klientów ich wiedzy,
doświadczenia w inwestowaniu oraz ich sytuacji finansowej,
(chodzi o badanie dopasowania inwestycyjnego produktu
ubezpieczeniowego do potrzeb klienta, a klient będzie musiał
napisać oświadczenie , że jest świadomy ryzyka),


Zarządzanie produktem, określone zostaną etapy i zasady, na
jakich ubezpieczyciele będą projektować i analizować oraz
weryfikować produkt , przed jego wprowadzeniem na rynek ,
a także zasady zarządzania w trakcie życia produktu.
Ubezpieczenie na życie związane z UFK

Służy do gromadzenia i inwestowania pieniędzy w
dłuższym okresie oraz do ochrony najbliższych na
wypadek śmierci,

Od czasu powstania tego produktu nastąpiła jego
pozytywna ewolucja,

Produkt ten jest w miarę przejrzysty oraz
elastyczny i daje możliwość dostosowania
oszczędzania do potrzeb i akceptowanego ryzyka
klienta.
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Download