Instrumenty Funduszy inwestycyjnych

advertisement
FUNDUSZE INWESTYCYJNE,
INSTRUMENTY Z NIMI ZWIĄZANE
Marcin Gryżewski
Filip Werbanowski
Fundusz inwestycyjny
Fundusz inwestycyjny zajmuje się
inwestowaniem powierzonych środków w
celu realizacji celu inwestycyjnego
określonego w statucie.
Fundusze inwestycyjne możemy podzielić
ze względu na:
Formę
uczestnictwa
Obszar
inwestycji
Źródło: http://www.gpw.pl/certyfikaty_inwestycyjne_instrumenty
Jednostki uczestnictwa
Określają udział inwestora w otwartym funduszu
inwestycyjnym.
Cechy:
• Nie są papierami wartościowymi i nie podlegają obrotowi
• Umarzane na życzenie inwestora
• Nieograniczona liczba inwestorów
• Niskie koszty obsługi
• Są doskonale podzielne
Otwarte fundusze inwestycyjne
• Emitują jednostki uczestnictwa
• Nie gwarantują odniesienia
• Nie mają ograniczeń czasowych
zysku z inwestycji
• Umarzanie jednostek może
zostać wstrzymane
• Umożliwiają dywersyfikację portfela
inwestycyjnego pod względem
ryzyka bez konieczności
inwestowania dużego kapitału
• Nie trzeba analizować rynku
• Oferują bardzo szeroką ofertę
inwestycyjną, o zróżnicowanym
ryzyku inwestycyjnym
• Są bezpieczne
Zawieszenie umarzania jednostek
W lipcu 2012r. umorzenia w funduszu Idea Premium SFIO
za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zostały
zawieszone na dwa miesiące (standardowy czas to 2
tygodnie), ponieważ łączna wartość umorzonych jednostek
przekroczyła 10% aktywów netto i fundusz miał problemy z
wypłatą inwestycji.
Źródło: http://www.fundi.pl/index.php?action=notowania&order=aq_1y&order_dir=desc
Źródło: http://www.gpw.pl/certyfikaty_inwestycyjne_instrumenty
Certyfikaty inwestycyjne
Jest to papier wartościowy emitowany przez zamknięty
fundusz inwestycyjny.
Cechy:
• Jest papierem wartościowym i podlega obrotowi
• Nie są podzielne
• Mają wysokie koszty obsługi
• Są podobne do akcji i mogą mieć przyznane prawa
• Są wyceniane przez rynek
Zamknięte fundusze inwestycyjne
• Umożliwiają inwestycje
długoterminowe w
ryzykowne aktywa
• Wartość certyfikatu
zależy od rynku, dlatego
są odporne na panikę
rynkową
• Ograniczona stała
liczba certyfikatów
Źródło: http://www.money.pl/gielda/gpw/certyfikaty/
•
Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych
•
Porównanie funduszu inwestycyjnego z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Zróżnicowanie konstrukcji funduszy
inwestycyjnych
Cel:
- Uelastycznienie polityki inwestycyjnej oraz cenowej
Szczególne formy:
1. Fundusze o różnych typach jednostek
uczestnictwa
2. Fundusze z subfunduszami
3. Fundusze podstawowe i powiązane
1. Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa
Charakterystyka:
- Jednorodna polityka inwestycyjna – jeden portfel inwestycyjny
- Możliwość zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii.
Podstawowe grupy to:
• jednostki uczestnictwa, które różnią się sposobem lub
wysokością pobierania opłat manipulacyjnych
• jednostki uczestnictwa, które różnią się stopniem uczestnictwa
ich nabywcy w obciążeniach aktywów funduszu
2. Fundusze z subfunduszami (fundusze parasolowe)
Charakterystyka:
- Złożony z dowolnej ilości subfunduszy, z czego każdy może
realizować własną politykę inwestycyjną
- Bieżąca możliwość tworzenia, łączenia oraz likwidowania
subfunduszy – elastyczne dopasowanie do rynku
- Koszty działalności całego funduszu rozłożone są proporcjonalnie
na wszystkie subfundusze
- Umożliwiają efektywną optymalizację podatkową
3. Fundusze podstawowe (master) i powiązane (feeder)
Charakterystyka:
- Fundusz podstawowy może zbywać emitowane przez siebie tytuły
uczestnictwa wyłącznie związanym ze sofą funduszom powiązanym,
zaś fundusze powiązane mogą nabywać wyłącznie tytuły
inwestycyjne funduszu podstawowego
- Różnice w funduszach powiązanych:
• Opłaty związane z uczestnictwem w funduszu
• Opłaty za zarządzanie
• Sposoby wypłaty dochodów funduszu
• Prawa uczestników
Fundusz inwestycyjny a
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
• Oferta UFK obejmuje typową gamę produktów,
zróżnicowaną pod względem strategii inwestycyjnej i
poziomu ponoszonego ryzyka: od produktów uznawanych
za bezpieczne, poprzez fundusze z mieszanym udziałem
akcji i instrumentów dłużnych, do produktów stricte
akcyjnych.
Cechy
Fundusz inwestycyjny
UFK
Ustawa z 2004
o funduszach
Ustawa z 2003
Zestawienie podstawowych
cechroku
funduszy
inwestycyjnych
i UFKroku o działalności
Podstawa prawna
inwestycyjnych
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
Równoznaczne z wpłatą środków
Zawarcie umowy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa
Brak
Tak
Przechowywanie aktywów
Bank min. 100 mln zł funduszy
własnych
Brak uregulowań
Udziały klienta
Jednostka uczestnictwa
Jednostka uczestnictwa UFK
Wycena
Co najmniej raz w tygodniu (w
praktyce codziennie)
Co najmniej raz w miesiącu
Sprawozdania
Roczne i półroczne
W ramach badania TU
Kompetencje zarządzających
Co najmniej 2 doradców
inwestycyjnych albo umowa z firmą
asset management
Co najmniej 1 doradca inwestycyjny
albo umowa z firmą asset
management
Koszty ponoszone przez klienta
Publikowane i jawne (Wskaźniki
Kosztów Całkowitych)
Zazwyczaj niewyodrębniane na
poszczególne fundusze
Co się dzieje ze środkami po
śmierci właściciela rachunku?
Możliwa wypłata środków na pokrycie
kosztów pogrzebu, dziedziczenie
Środki otrzymuje osoba uposażona,
jednostek uczestnictwa oraz wypłata
brak podatku od spadku i dar
środków osobom uposażonym
Źródło: http://www.ubezpieczeniaonline.pl na podstawie Gazety Prawnej
Dziękujemy za uwagę!
Download