Rozwój ekologiczny i odporność na zmiany

advertisement
Plan Inwestycyjny dla Europy
Rozwój ekologiczny i odporność na zmiany
klimatu #investEU
Rozwój ekologiczny jest jednym z głównych celów Planu Inwestycyjnego
w dziedzinie klimatu. To pokazuje, że zrównoważony rozwój jest
dla Europy. Plan jest doskonałą okazją, aby przyspieszyć inwestycje
priorytetem EFIS, dzięki któremu wspierane są innowacyjne
w projekty strategiczne dotyczące efektywności wykorzystania
inwestycje obciążone większym ryzykiem.
zasobów, gospodarki obiegowej i działań w dziedzinie klimatu.
Potrzeby inwestycyjne w zakresie efektywności wykorzystania
Dostęp do źródeł finansowania może okazać się trudny dla przed-
zasobów szacuje się na 422–527 mld EUR. Europejski Fundusz na
siębiorstw z sektora ochrony środowiska z powodu braku wiedzy
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będący fundamentem Planu
o nowych modelach biznesowych lub o czynnikach decydujących
Inwestycyjnego dla Europy, może dokonać znaczących zmian
o ich funkcjonowaniu. EFIS zapewnia nowe możliwości i struktury
w takich dziedzinach jak wsparcie dostawców pozyskujących tzw.
finansowania, może także zostać katalizatorem łączącym finansistów
czystą energię, inwestowanie w miejskie obiekty wodociągowe czy
z projektami, w szczególności w tych państwach członkowskich,
też ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO₂) i innych substancji
w których uzyskanie dofinansowania jest największym wyzwaniem.
zanieczyszczających powietrze.
W celu wyeliminowania ograniczeń w tych wysoce innowacyjnych
dziedzinach rozważane są specjalne programy w zakresie gospodarki
Dlaczego jest to ważne
wodnej i obiegowej.
Plan inwestycyjny jest nowym i ważnym źródłem pozyskiwania
Poprzez usprawnienie gospodarki zasobami przedsiębiorstwa
dodatkowych funduszy na rzecz efektywnego zarządzania zasobami,
europejskie mogą zaoszczędzić 245–604 mld EUR rocznie, co
gospodarki obiegowej i innych projektów środowiskowych, tworząc
odpowiada 3–8 % ich rocznych obrotów. Łączna wartość rynkowa
jednocześnie nowe możliwości biznesowe służące unowocześnieniu
innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technologii
naszej gospodarki. Ponadto, około połowy projektów EFIS, które
zrównoważonego budownictwa, energii odnawialnej, bioproduk-
zostały zatwierdzone do tej pory, jest związana z działaniami
tów i recyklingu w UE może wzrosnąć z 92 mld EUR w 2006 roku do
259 mld EUR w 2020 roku, co przełoży się na powstanie ponad
Jak uzyskać dofinansowanie
2,4 mln nowych miejsc pracy.
Projekty infrastrukturalne i innowacyjne należy skonsultować
Możliwości i korzyści
z dedykowanym konkretnej dziedzinie okienkiem prowadzonym
przez EBI. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny skonsultować
Zainteresowane podmioty, zarówno z sektora państwowego jak
się z okienkiem dla MŚP, działającym w ramach Europejskiego
i prywatnego, mogą skorzystać z możliwości oferowanych przez plan
Funduszu Inwestycyjnego (EFI).
inwestycyjny poprzez uzyskanie dofinansowania z Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Wystarczy
Dodatkowe źródła finansowania
zarejestrować swój projekt w Europejskim portalu projektów
inwestycyjnych (EPPI), który pozwala dotrzeć do potencjalnych
Możliwości oferowane przez Plan Inwestycyjny dla Europy uzupełniają
inwestorów na całym świecie, a także skorzystać z usług doradczych
dotacje i instrumenty finansowe, które zapewniają europejskie
Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).
fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI). EFIS oferuje instrumenty
Możliwości płynące z EFIS zebrano w ramach Grupy Europejskiego
finansowe chroniące przed największymi ryzykami. Środki EFIS i EFSI
Banku Inwestycyjnego (EBI). Promotorzy mogą składać projekty
można połączyć w celu pozyskania dodatkowych inwestycji.
bezpośrednio do EBI lub za pomocą specjalnych platform
Oprócz tego dostępne są inne źródła finansowania, takie jak np.
inwestycyjnych. Platformy takie mogą mieć zasięg sektorowy lub
program LIFE+, dotacje EBI, mechanizm finansowania kapitału
geograficzny i mogą być tworzone, na przykład, przez grupy
naturalnego (NCFF) oraz instrument finansowania prywatnego
producentów, spółdzielnie lub stowarzyszenia.
na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE).
W ramach planu inwestycyjnego Komisja Europejska wyznaczyła
sobie cel, aby co najmniej podwoić wykorzystanie instrumentów
Przykłady wspieranych
projektów i działań
finansowych w ramach funduszy EFSI. Cel ten (w przybliżeniu
23 mld EUR) jest osiągalny: bazując na bieżących szacunkach
oczekuje się, że planowane środki przyznawane w ramach polityki
spójności w 24 państwach członkowskich mają wynieść 20 mld EUR
Fundusz Ginkgo II
w ramach samego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Inwestycje na rzecz rewitalizacji terenów zdegradowanych
(EFRR).
w UE. Przekształcenie i rewitalizacja zdegradowanych
terenów przejętych od prywatnych i publicznych właścicieli,
z wykorzystaniem technik rewitalizacyjnych przyjaznych dla
środowiska, w celu sprzedaży przekształconych nieruchomości
stronom trzecim, wspierając tym samym odnowę
i rewitalizację obszarów miejskich.
Fundusz Capenergie 3
Fundusz inwestycyjny koncentrujący się na projektach
dotyczących śródlądowej energii wiatrowej, wykorzystania
instalacji solarnych (kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych) oraz projektach związanych z gospodarką
wodną i cieplną. W ramach funduszu zostaną ustanowione
długoterminowe relacje partnerskie z niezależnymi
europejskimi producentami energii elektrycznej w celu
zapewnienia inwestowania w małe i średnie projekty
w zakresie energii odnawialnej we Francji i na terenie innych
krajów UE. Te wspólne przedsięwzięcia pomogą niezależnym
i mniejszym producentom energii wzmocnić swoją pozycję
na rynku i rozwinąć serię projektów.
Więcej informacji na temat gospodarki obiegowej w UE:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards