Inwestycji Strategicznych

advertisement
Europejski Fundusz
na rzecz Inwestycji Strategicznych
lepszy dostęp do finansowania inwestycji
dla firm i samorządów
Polskie doświadczenia
„
K
Przez ostatni rok, odkąd Ministerstwo Rozwoju stało się odpowiedzialne za wdrażanie
w Polsce tzw. Planu Junckera, zrobiliśmy kolosalny krok do przodu w wykorzystaniu
środków z tego programu
”
Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Czym jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych?
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest istotnym elementem
Planu Inwestycyjnego dla Europy, który został zainicjowany w czerwcu 2014 r. przez
Komisję Europejską w celu pobudzenia europejskiej gospodarki.
Cele Planu inwestycyjnego dla Europy
uruchomienie inwestycji o wartości co najmniej 315 mld euro
zwiększenie liczby
miejsc pracy na rynku
K
uruchomienie
inwestycji prywatnych
i publiczno-prywatnych
poprawienie
konkurencyjności
pobudzenie
gospodarcze
Jakie inwestycje są wspierane:
ÙÙ związane z wyższym ryzykiem (np. PPP, formuła project finance, nowe technologie)
ÙÙ rentowne, zgodne ze strategiami UE, technicznie wykonalne
©
EFIS jest funduszem gwarancyjnym – wsparcie ma charakter zwrotny i może
przyjąć formę m.in. pożyczki, instrumentu quasi-kapitałowego lub gwarancji
Wsparcie EFIS udzielane jest w ramach dwóch okienek:
K
EFIS – okno infrastruktura i innowacje
ÙÙ długoterminowe projekty inwestycyjne o wartości ponad 25 mln euro
ÙÙ projekty o charakterze innowacyjnym o wartości powyżej 7 mln euro
ÙÙ wsparcie udzielane bezpośrednio z EBI
ÙÙ maksymalny poziom finansowania wynosi 50% nakładów inwestycyjnych
K
EFIS – okno dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji
ÙÙ finansowanie dla podmiotów zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników
ÙÙ wsparcie udzielane poprzez współpracujących pośredników finansowych
ÙÙ podmioty pośredniczące w Polsce: Bank Gospodarstwa Krajowego, Idea Bank,
PKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska) oraz Nest Bank
Sektory wspierane w ramach EFIS:
#transport
technologie
\ informacyjno-komunikacyjne
Bbadania
rrozwój i innowacje
Ïenergetyka
Pinfrastruktura społeczna
ëzdrowie
ïochrona środowiska
wsparcie dla mniejszych
p przedsiębiorstw
©
Istnieje możliwość łączenia na poziomie
konkretnego projektu finansowania EFIS ze
środkami w ramach polityki spójności. Jednak
EFIS nie może stanowić w takich projektach
krajowego współfinansowania – wydatki
finansowane z EFIS są traktowane jako
niekwalifikowalne.
Przykłady takich projektów:
ÙÙ Budowa Trasy Łagiewnickiej
w Krakowie – Trasa Łagiewnicka S.A.
ÙÙ Przebudowa i rozbudowa szpitala
wojewódzkiego wraz z wyposażaniem
w Toruniu – Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Pamiętajmy:
ÙÙ instrumenty zwrotne w przyszłości zyskają zdecydowanie większe znaczenie. Warto już
dziś zdobywać doświadczenie w wykorzystaniu tego typu źródeł finansowania
ÙÙ w ramach EFIS nie ma kopert narodowych – pozyskanie wsparcia zależy od jakości
projektów i kolejności zgłoszeń
Pierwszy rok EFIS w Polsce w liczbach 1:
okno infrastruktura i innowacje
11 projektów, które podpisały umowę z EBI na wsparcie z EFIS
o wartości ponad 4 mld zł
19,3 mld zł szacunkowa wartość 17 polskich inwestycji
z przyznanymi decyzjami kredytowymi
Projekty rządowe ze wsparciem EFIS
1. Inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców –
TAURON Dystrybucja
2. Modernizacja i zakup taboru –
Przewozy Regionalne
3. Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej –
ENERGA-OPERATOR
Wartość zaangażowania
EFIS w projekty
w oknie
infrastruktura
i innowacje
(mln EUR) 2
Włochy
3298
Hiszpania
2762
Francja
2559
Wielka Brytania
2092
Polska
1561
Niemcy
1029
Grecja
805
Szwecja
763
Belgia
609
Finlandia
560
5,3 mld zł łączna wartość kosztów inwestycyjnych,
wsparcie z EFIS dla zatwierdzonych projektów
rządowych ponad 2 mld zł
okno dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji
Ponad 2,1 mld zł wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców
oferowana w ramach EFIS.
885
5 326
mln zł umów
Wykorzystanie EFIS przez przedsiębiorców w Polsce w oknie MŚP
i spółki średniej kapitalizacji (mln zł)
677,3 4 097
mln zł umów
446,67 2 816
mln zł umów
215 1 404
mln zł umów
30 190
mln zł umów
I kwartał
2016
II kwartał
2016
III kwartał
2016
IV kwartał
2016
I kwartał
2017
1 Stan wykorzystania EFIS w Polsce na dz. 17 maja 2017 r. wg danych ze strony internetowej EBI oraz w zakresie okna MŚP i spółek średniej
kapitalizacji od Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
2 Dane zawarte powyżej, publikowane przez EBI nie są pełne, gdyż dla niektórych projektów nie ujawniono kwot. Dodatkowo występuje pewna
grupa projektów, które obejmują kilka państw lub całą UE. W tych projektach nie można jasno przyporządkować kwot do poszczególnych
krajów. W związku z tym, nie zostały one uwzględnione w powyższej statystyce.
Rola Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju podejmuje szereg działań zmierzających do efektywnego wykorzystania
tego źródła finansowania, czego dowodem jest również fakt, iż w ramach przyjętej
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednym z celów strategicznych jest projekt
pn. EFIS dla polskiej gospodarki.
Wybrane działania Ministerstwa Rozwoju:
ÙÙ koordynacja działań rządowych, w tym spółek Skarbu Państwa w zakresie pozyskiwania
finansowania poprzez opracowanie listy rządowych projektów inwestycyjnych do wsparcia
z EFIS
ÙÙ zapewnienie inwestorom i promotorom projektów informacji na temat możliwości
wykorzystania wsparcia finansowego oferowanego w ramach EFIS
ÙÙ wsparcie dla promotorów projektów w trakcie aplikowania o wsparcie finansowe w ramach EFIS
Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia z EFIS powstała w celu identyfikacji
rządowych inwestycji, w szczególności projektów spółek Skarbu Państwa, mających potencjał
do uzyskania wsparcia z EFIS.
Ministerstwo Rozwoju udziela wszystkim potencjalnym promotorom projektów bezpośredniego
wsparcia w kontaktach z EBI i innymi instytucjami, które mogą być zaangażowane w realizację
danego projektu. Wsparcie może przybrać formę pomocy w pracach nad przygotowaniem
dokumentacji koniecznej do uruchomienia oceny kredytowej EBI, jak również w organizacji
indywidualnych lub grupowych spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli EBI.
©
Po więcej informacji na temat Planu Inwestycyjnego dla Europy zapraszamy na
stronę http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/
oraz do bezpośredniego kontaktu pod adresem: [email protected]
Download