Miejsce i rola DPR w strukturze IZ WRPO

advertisement
1
Programowanie perspektywy
finansowej 2014-2020
w Wielkopolsce
WRPO 2014+
2
Alokacja środków na WRPO 2014+
WRPO 2014+
2 450,2 mln euro
(EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro)
Dla porównania: WRPO 2007-2013 – 1 332,6 mln euro (EFRR)
komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS)
RAZEM:
1 868,7 mln euro
3
Cel główny WRPO 2014+
POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI
WOJEWÓDZTWA
4
Alokacja wg Priorytetów WRPO 2014+
Wsparcie
UE
mln euro
Udział w
alokacji na
Program (%)
Fundusz
1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
467,9
19,1%
EFRR
2. Społeczeństwo informacyjne
60,0
2,4%
EFRR
3. Energia
353,5
14,4%
EFRR
4. Środowisko
204,0
8,3%
EFRR
5. Transport
414,0
16,9%
EFRR
265
10,8%
EFS
7. Włączenie społeczne
197,3
8,1%
EFS
8. Edukacja
156,3
6,4%
EFS
9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
261,6
10,7%
EFRR
10. Pomoc techniczna
70,7
2,9%
EFS
Razem WRPO 2014+
2 450,2
100,0%
-
Osie priorytetowe
6. Rynek pracy
5
OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (alokacja 467,9 mln €)
 B+R w jednostkach naukowych
 B+R w przedsiębiorstwach
 Przedsiębiorczość
 Preferencje dla przedsiębiorstw wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 Wsparcie terenów inwestycyjnych – z ograniczeniami
 Wsparcie usług świadczonych przez IOB
 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach
zagranicznych
 Promocja gospodarki
 Wsparcie przedsiębiorstw – instrumenty finansowe
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a
Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności
do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz
wspieranie ośrodków kompetencji w szczególności tych, które leżą w
interesie Europy
Cel szczegółowy
Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej
Typy przedsięwzięć
Wsparcie jednostek naukowych w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a
Grupy docelowe/beneficjenci:
• jednostki naukowe i ich konsorcja,
• konsorcja naukowo-przemysłowe, gdzie rolę lidera pełni jednostka
naukowa/uczelnia wyższa,
• uczelnie wyższe.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie
powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczorozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu
technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie
usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie
wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i
pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych tech-nologii
wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym
przeznaczeniu
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Cel szczegółowy
Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw
Typy przedsięwzięć
• wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych
inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców
(w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego),
• wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych
wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności
intelektualnej,
• wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Grupy docelowe/beneficjenci:
•
•
•
•
•
przedsiębiorcy,
konsorcja przemysłowo-naukowe,
sieci/grupy przedsiębiorstw,
podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
spółka celowa/spin-off, ustanowiona przez publiczne instytucje
badawcze w celu podjęcia współpracy w sektorem przedsiębiorstw
(będzie traktowana jako podmiot gospodarczy).
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów
oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości
Cel szczegółowy
Lepsze warunki dla rozwoju MŚP
Typy przedsięwzięć
•
•
•
wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności,
rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia
biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych
specjalizacji,
tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych
na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji
regionalnych.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3 a
Grupy docelowe/beneficjenci:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia
oraz jednostki organizacyjne,
•
przedsiębiorcy (MŚP),
• instytucje otoczenia biznesu,
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu umiędzynarodowienia
Cel szczegółowy
Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP
Typy przedsięwzięć
•
wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich grup, przez m.in. wsparcie
międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wdrażanie
nowych modeli biznesowych, czy promocja przedsiębiorstw regionu na
rynkach międzynarodowych,
•
promocja gospodarcza regionu.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3 b
Grupy docelowe/beneficjenci:
• przedsiębiorcy (MŚP),
• grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki
organizacyjne
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług
Cel szczegółowy
Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP
Typy przedsięwzięć
•
•
•
•
inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów
i usług, w tym e-usług,
wsparcie „zielonego” aspektu działalności gospodarczej,
wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej,
inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw
służące poprawie konkurencyjności produkcji.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3 c
Grupy docelowe/beneficjenci:
• przedsiębiorcy (MŚP),
• grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),
• podmioty wdrażające instrumenty finansowe.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download