informacja dla Wykonawców/odpowiedzi na pytania

advertisement
Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77
Regon 472252285, NIP 7251753539;
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865
Kapitał Zakładowy Spółki 6.000.000 PLN
’’SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU’’
Tytuł zdobyty w światowej akcji upowszechniania karmienia piersią
prowadzonej przez UNICEF i WHO ’’Baby Friendly Hospital Initiative
www.szpitalrydygiera.pl; [email protected]
Łódź dn. 12.10.2016 r.
Sprawa VI/PN/2016
Do wiadomości
wszystkich zainteresowanych
dotyczy przetargu: ,,ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH – CATERING
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA CAŁODZIENNYCH
POSIŁKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ
DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DYSTRYBUCJA DO ŁÓŻKA
PACJENTA”.
I.
Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Centrum Medyczne im. dr.
L. Rydygiera sp. z o.o. uprzejmie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane w/w przedmiotu
zamówienia:
PYTANIA i ODPOWIEDZI:
Zestaw I
1) W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265). Zgodnie z tym
przepisem, podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia
2016 r. mają obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 roboczogodzinę
pracy na poziomie 13 zł. Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, czy Zamawiający
zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych
kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki
godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w Ustawy?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania oferty w taki sposób aby
uwzględniała zmianę od dnia 01.01.2017 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia przysługującego za każdą godzinę
wykonania zlecenia lub świadczenia usług wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 22
lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Umowa zawiera stosowny zapis w § 7 ust. 1
pkt c w tym zakresie, który w powiązaniu z przepisami art. 8-10 ustawy z dnia 22 lipca
2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) jest wystarczający dla zabezpieczenia
interesów Wykonawcy.
2) Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie,
że w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na
Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co
najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny
złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat
znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj.
weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia
ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.
Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1
stycznia 2017 r; to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy
art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
– Dz.U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września
2016r.(w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są
w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania,
tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp.
Odp. TAK.
3) Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) oraz
wysokości minimalnej stawki godzinowej (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21
września 2016 r. sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. – M.P. nr 934)
Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017r. w znanej na dzień
składania ofert wysokości, tj. min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 1 roboczogodzinę
pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia takiego wymagania i po zawarciu
umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego
o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze zmianą wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania oferty w taki sposób aby
uwzględniała zmianę od dnia 01.01.2017 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia przysługującego za każdą godzinę
wykonania zlecenia lub świadczenia usług wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 22
lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
4) Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są
niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony
stabilność finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej strony dać
wykonawcom gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji
umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy
pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry
wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju
automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych
warunków - przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.
Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art.
142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie
w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany
weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione
wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między
stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia
zmian, niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.
Pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie
w kilu wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn. Akt: KIO 346/15: 413/15 oraz 443/16).
Wnioskujemy zatem o modyfikację paragrafu 7 umowy poprzez wprowadzenie do wzoru
poniższego zapisu:
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w zycie zmian o których
mowa w ust. 1 .
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
5)
Proszę o aktualizację zapisów paragrafu 7 umowy ponieważ nie uwzględniają one zmiany
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 września 2016r., zgodnie z którą przepis art.
142 ust. 5 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych otrzymał następujące brzmienie: „wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;”.
Odp. Zamawiający modyfikuje w projekcie umowy zapis w § 7 ust. 1 pkt. C, który
otrzymuje brzmienie: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
Zestaw II
1.
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający przy szacowaniu wartości
zamówienia uwzględnił wzrost kosztów pracowniczych tj. minimalnego wynagrodzenia
za pracę, a także ustaleniem minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia
przysługującego za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług
wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1265), która od dnia 1 stycznia 2017 r. ma wynosić 13,00 zł brutto, gdzie umowy
podpisane po dniu 01.09.2016 powinny uwzględniać powyższe zmiany?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania oferty w taki sposób aby
uwzględniała zmianę od dnia 01.01.2017 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia przysługującego za każdą
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wprowadzonej przepisami
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
2. Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 8-10
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) wnosimy o zmodyfikowanie
umowy poprzez wprowadzenie nowego brzmienia Art. 142 w ust. 5 pkt 2:"2)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,". Usługa ma być świadczona przez okres 24
miesięcy, a tak istotne zmiany w prawie wpływają radykalnie na wysokość osobodnia.
Odp. Umowa zawiera stosowny zapis w § 7 ust. 1 pkt c w tym zakresie, który
w powiązaniu z przepisami art. 8-10 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1265) jest wystarczający dla zabezpieczenia interesów
Wykonawcy
3. Mając na uwadze postanowienia projektu umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zwracamy się o zmianę wysokości kar umownej o której mowa w § 10 pkt 3 na kwotę
500 zł brutto, gdyż opóźnienia dostawy posiłków następują także z przyczyn leżących
po stronie czynników trzecich/zewnętrznych jak np. wypadek, awaria. Prosimy o
zmniejszenie kar umownych ze względu, iż tak wysokie naliczanie kar umownych jest
elementem, który powoduje wzrost ceny osobodnia .
Odp. Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany wysokości kary umownej.
Zestaw III
1. Czy będzie można wykorzystać jeden wózek na rozdanie posiłków na wszystkich
oddziałach – w związku z niewielką ilością pacjentów?
Odp. TAK. Zamawiający wyraża zgodę na jeden wózek jezdny do rozwożenia posiłków
na wszystkie oddziały..
2. Czy dopuszczone będą naczynia wielokrotnego użytku posiadające atest i nadające się
do mycia w zmywarkach z tworzywa sztucznego – poliwęglany?
Odp. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane naczynie i podtrzymuje
zapisy SIWZ.
3. Czy wędlina, sery: żółty, biały w kostce pakowane jednostkowo dla każdej pacjentki
mają być zapakowane w osobne pojemniki czy mogą być zabezpieczone w folię ( do
kontaktu z żywnością)? Pytanie dotyczy zapisu pkt 21 załącznik nr 7 do SIWZ.
Odp. TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zabezpieczenie w postaci folii do
żywności.
4. Proszę o podanie w jakich ilościach w skali miesiąca występują poszczególne diety
oraz ilości posiłków w poszczególnych dietach. Pytanie dotyczy zapisu pkt 26 załącznik
nr 7 do SIWZ.
Odp. Ilość poszczególnych diet:
- dieta lekkostrawna – 10 w skali miesiąca
- dieta pooperacyjna – 10 w skali miesiąca
- dieta bogata w białko – 2 w skali miesiąca
- dieta małosolna – 4 w skali miesiąca
- dieta cukrzycowa – 2 w skali miesiąca
- dieta surówkowa – 4 w skali miesiąca
- dieta wegeteriańska – 1 w skali miesiąca.
Pacjentka w szpitalu przebywa średnio 5 dób i jest żywiona zgodnie z zaleconą dietą
przez ten okres.
5. W którym momencie dystrybucji posiłków ( całej usługi) zamawiający będzie pobierał
opisane posiewy, i z jakich pojemników? Pytanie dotyczy zapisu pkt 34 załącznik nr 7
do SIWZ.
Odp. Zamawiający będzie pobierał 1 raz na kwartał wymazy z naczyń i urządzeń do
dystrybucji posiłków.
6. Czy w przekazanych kuchenkach jest możliwość przeładunku posiłków z termosów
transportowych do bemara dystrybucyjnego? Pytanie dotyczy zapisu pkt 39 załącznik nr 7
do SIWZ.
Odp. TAK,. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przeładunku posiłków z termosów
transportowych do bemara dystrybucyjnego.
5. W formularzu ofertowym należy podać wartość netto całodziennego wyżywienia 1
pacjentki. Ze względu na ruch chorych w szpitalu istnieje prawdopodobnie różnica w
ilości wydawanych śniadań, obiadów i kolacji. Czy zamawiający dopuszcza podział
stawki całodziennego żywienia na:
- śniadanie 30 % wartości stawki całodziennej
- obiad 50 % wartości stawki całodziennej
- kolacja 20 % wartości stawki całodziennej?
Jeżeli dopuszcza to proszę o załączenie skorygowanego formularza ofertowego.
Odp. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy w poniższym zakresie:
podział stawki żywieniowej:
- śniadanie – 30%
- obiad – 50%
- kolacja – 20%
Formularz oferty po modyfikacji stanowi załącznik do odpowiedzi.
Odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla wszystkich biorących udział w przedmiotowym
postępowaniu.
II. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu
terminu składania/otwarcia ofert.
Termin składania ofert: Data: 17/10/2016, godzina: 12:00,
Termin otwarcia ofert: Data: 17/10/2016, godzina: 12:15.
III. Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o zmianie treści
ogłoszenia o zamówieniu.
IV. Zamawiając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje formularz ofertowy (zał. nr 1
do SIWZ) oraz w projekcie umowy zapis w § 7 ust. 1 pkt. C.
Prezes Zarządu
Janina Sąsiadek
Download