Załącznik nr 2.3 - WUM Zamówienia publiczne

advertisement
Wniosek 2016/EL/11077 1W21
Znak sprawy: AEZ/S-159/2016
Załącznik nr 2.3
Formularz wymaganych warunków technicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
fantomu do badania fizykalnego klatki piersiowej z dźwiękami czynności serca
i płuc, znak sprawy: AEZ/S-159/2016, oferujemy dostawę spełniającą poniższe
wymagania:
Lp
1
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane
Parametry techniczne
oferowane
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
1
2
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2014)
Fabrycznie nowy fantom do badania
fizykalnego klatki piersiowej z
wymagane
dźwiękami czynności serca i płuc;
1 zestaw
(Należy podać)
3.1
wykonywanie treningu i nauki
przeprowadzania badań fizykalnych
3.2
wybór przez instruktora różnych
dźwięków osłuchiwanego na fantomie
serca i płuc na wybierane przez
instruktora za pomocą pilota. (Pilot w
cenie oferty razem z dostawą)
TAK/NIE
TAK/NIE
3.3
3.4
3.5
3.6
Cechy fantomu:
3.7
3.8
zdalne wybieranie dźwięków
osłuchiwanego serca i płuc przy pomocy
pilota
osłuchiwanie tonów serca w minimum 6
miejscach
osłuchiwania płuc z przodu ze
słyszalnymi dźwiękami w co najmniej 5
miejscach
osłuchiwania płuc z tyłu ze słyszalnymi
dźwiękami w co najmniej 10 miejscach
osłuchiwania płuc w linii środkowopachowej ze słyszalnymi dźwiękami w
co najmniej 2 miejscach
minimalne wymagane rodzaje
ustawianych tonów serca:
- praca serca prawidłowa;
- cofanie się krwi do serca przy
niedomykalności zastawki aorty;
- stenoza płucna;
- stenoza mitralna;
- ton holosystoliczny;
- ton midsystoliczny;
- Galop S3;
- Galop S4;
- systolic click;
- defekt/ uszkodzenie przegrody
przedsionkowej;
- PDA;
- VSD
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
minimalne wymagane rodzaje
ustawianych szmerów płuc:
- normalny płucny;
- normalny pęcherzykowy;
- świsty;
- świsty jednostronne;
- delikatne trzeszczenia;
- szorstkie trzeszczenia;
- ronchii;
- szorstki wysoki świst oddechowy
(stridor);
- jamisty;
- oskrzelowo-pęcherzykowy;
- oskrzelowy;
- obrzęk płuc;
- infant;
- tarcie;
- egofonia;
- pektorylokwia
3.9
4.1
fantom
4.2
stetoskop
4.3
W zestawie:
TAK/NIE
TAK/NIE
pilot
TAK/NIE
4.4
walizka transportowa
4.5
komplety baterii do pilota i fantomu
6
7
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
Folder lub karta katalogowa urządzenia
w j. polskim
TAK
Instrukcja obsługi przy dostawie
urządzenia
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie w Tabeli powyżej pozycji w kolumnie 5 „Parametr
oferowany/oceniany” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” spowoduje odrzucenie oferty, o ile
z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane
urządzenia spełniają wymagania określone w ww. Tabelach.
..............................................
(miejscowość, data)
................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
TAK/NIE
TAK/NIE
Download