Korzyści i ryzyko związane z badaniem TK

advertisement
PORADNIA
CHORÓB
PŁUC
Często zadawane
pytania
Korzyści i ryzyko
związane
z badaniem TK
Na czym polega badanie TK?
Jakie inne zmiany możne wykryć badanie TK?
Badanie TK jest typem badania radiologicznego, które powszechnie
wykorzystuje się do wykrycia wielu chorób, w tym chorób dolnych dróg
oddechowych. Dzięki większej dawce promieniowania w badaniu TK klatki
piersiowej uzyskuje się dokładniejsze obrazy płuc niż w standardowym badaniu
RTG. Wielkość dawki promieniowania w badaniu TK w przybliżeniu odpowiada
wielkości dawki promieniowania naturalnego, jaką przeciętny mieszkaniec
Wielkiej Brytanii pochłania przez 6 miesięcy. Lekarze są tego świadomi, dlatego
badanie TK zalecają z dużą rozwagą.
W badaniu TK można niekiedy wykryć, m.in. infekcję dróg oddechowych. W
takim przypadku z pacjentem kontaktuje się lekarz rodzinny, aby
zaproponować odpowiednie leczenie.
Badanie TK trwa około 5–10 minut. Przeprowadza je technik elektroradiologii, a
lekarz radiolog interpretuje jego wynik i przygotowuje opis dla lekarza
rodzinnego.
Korzyści badania TK
Korzyścią z wykonania badania TK jest możliwość wczesnego wykrycia
ewentualnych nieprawidłowości lub ich wykluczenie. Trzy podstawowe wyniki
badania TK to:
Istnieje niewielkie ryzyko, że w obrębie płuc mogą zostać zobrazowane inne
zmiany patologiczne, które będą wymagać powtórzenia badania TK lub wykonania
innych dodatkowych badań. Jeśli zmiany te nie byłyby leczone, zapewne nigdy nie
spowodowałyby problemów zdrowotnych. Nasze aktualne dane wskazują, że
zdarza się to rzadko.
Czy z badaniem TK wiążą jeszcze inne zagrożenia?
W rzadkich przypadkach w trakcie badań uzupełniających, zabiegów czy
leczenia wystąpić mogą komplikacje. Ponadto wykrycie nieprawidłowości może
wywołać u pacjenta i jego rodziny stres i niepokój. Na każdym etapie
diagnostyki i leczenia pacjenci i ich rodziny mają do dyspozycji wsparcie ze
strony personelu medycznego.
1. W obrazie TK uwidoczniono zmiany wskazujące na nowotwór
płuc
Jeśli pacjent nie odczuwa żadnych objawów, nowotwór prawdopodobnie jest
we wczesnym stadium. Oznacza to możliwość wdrożenia nowoczesnego,
skutecznego leczenia, które daje lepsze rokowanie.
2. Obraz TK jest w normie
Prawdopodobieństwo nowotworu płuc jest znikome. Należy jednak dbać o
stan zdrowia płuc, a w razie wszelkich objawów w ich obrębie zgłosić się do
lekarza rodzinnego.
3. W obrazie TK uwidoczniono pojedynczy cień okrągły
Jest to zmiana w postaci niewielkiego zaciemnienia o rozmiarze zaledwie
kilku milimetrów. Stwierdza się je u 1 na 4 osoby starsze, zwłaszcza palaczy.
Większość z nich nie jest zmianami nowotworowymi i nie powiększa się z
czasem. Niemniej jednak pracownicy szpitala będą obserwować ich przebieg.
W razie zmiany rozmiaru cienia pacjent może zostać skierowany na
kontrolne badanie TK lub inne badania uzupełniające.
Na ile wiarygodny jest wynik badania TK w diagnostyce
raka płuc?
W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się, że na podstawie obrazu TK nawet
najbardziej kompetentni radiolodzy nie są w stanie wykryć istniejących zmian
nowotworowych. Z tego względu nawet przy prawidłowym obrazie TK należy
bezwzględnie zgłosić się do lekarza rodzinnego, jeśli wystąpią niepokojące
objawy ze strony dolnych dróg oddechowych.
W przypadku dalszych pytań należy kontaktować się z pielęgniarką
pulmonologiczną:
0151 254 3032 (poniedziałek–piątek, godz. 9.00–17.00)
Download