kjinicznych nad nowymi lekami, szkolimy się na zagranicznych

advertisement
Warszawa,26-10-215
lnsiytut Gruźlicy ichorób Płuc
l klinka chorób płuc
u|.
Płocka 26
01-138 Warszawa
Szanowna Pani, szanowny PanieI
Rozpoznano u Pani /Pana żadką i cięZką chorobę płuc, san,]oistne śródmiąższowe
Włóknienie płuc - SWP (ang, idiopathic pUlmonary fibrosis
-
lPF), Tak jak W Wielu
przypadkach chorób rzadkich, Wiedza na jej temat, zaróWno Wśród pacjentóW, jak
lekarzy, jest ograniczona. często przez Wiele miesięcy,
i
a nawet lat nie udaje się
ustalić Właściwegorozpoznania lUb chorzy Są leczeni na zupełnie inne choroby.
Do niedawna nie było żadnego leku, który niósłby pomoc chorym na samoistne
Włóknienie płuc, obecnie Wiele się dzieje W Zakresie badań nad takimi ]ekan,]i, a dwa
Z nich
-
pirfenjdon i nintedanib zostały juz Zarejestrowane W EUropie, USA i innych
krajach do stosowania u chorych na sWP,
Nie Wiemy, ilU chorych na SWP żyje W Po]Sce
danych
z innych
krajóW, że jest
-
możemy szacować na podstawie
io ok, 2000 - 6000 osób, ale liczba ta moze być
Większa,
W lnstytucie Gruźlicy i chorób PłUc W WarSZaWie od Wielu lat Zajmujemy się tymi
chorymi- prowadZimy diagnostykę, bierzemy udział W międZynarodowych badaniach
kjinicznych nad nowymi lekami, szkolimy
się na
zagranicznych Ąazdach l
konferencjach, śledzimy doniesienia śWiatowe na ten temat, obseMujemy też, jak W
innych krajach europejskich lozwiązuje się problemy chorych na SWP,
Na podstawie dośWiadczeń zebranych W ciągu tych lai uwazamy, że skuteczną
metodą poprawy sytuacji chorych, niesienia im Wsparcia
i
ułatwienia dostępu do
nowoczesnego leczenia jest silvorzenie alganizaąi zrzeszające: pacjentóW
i
ich
rodziny W formie stowarzyszenia,
zwlacamy się do Państwa, PańStWa Rodzin i Lekarzy zajmUjących się Państwem z
propozycją spotkania
W tej
Sprawie,
Spotkanie planujemy na dzień 7 listopada 20,15 roku, o godz,
]
2-ej, W Warszawie, W
lnstytucle Gruźiicy i clrorób Płuc przy Ul, Płockiej 26, W czasie spotkania usłyszą
Państwo Wykład pt. ,,samolsfre Włóknienie płuc -
co każdy pacjent
Wjedzieć
powinien". \Ąygłoszony wzez p- prof. Jana Kusia, Kierownika
lGichP, ekspeńa
W
l Kliniki chorób
Płuc
dZ]edZinie sarnoistnego Włóknienia płUc,
Następnie p. dr |\,4ałgorzata sobiecka
krótkie seminarium pl- ,,sWP
ip, dr Katarzyna Lewandowska
poprowadzą
- pytania i odpowiedzi", podczas które9o będą Pań§two
mogli zadać nudujące PańSIWa pytania,
Ale przede Wszystkirn W czasie spotkania mamy nadzieję, przy Państwa udziale,
załażyćstowazyszenie chorych na sWP i ich rodzin, Stowarzyszenia pacjentóW
stanoWą istotną siłę Wspomagającą działania na zeCz paplawy diagnostyki i
leczenia różnych chorób na całym śWiecie,Szczególnie WaZną rolę mogą odegrac
W
przypadku chorób rzadkich, o których Wiedza jest mało rozpowszechniona, zaróWno
W
Społeczeństwie, jak Wśród lekarzy i osób decydujących o olganizacji ifinansowaniu
ochrony Zdrowia, DZięki istnieniU Stowarzyszeń problemy chorych mogą przy udZiale
medióW Zostać nagłośnione] uśWiadoffrione społeczeńshvu, a także osobom
odpowiedzialnym Za systern ochlony Zdrowia, co daje Szansę poprawy realizacji
potrzeb Zdrowotnych i socjalnych, ogromne Znaczenie ma też możliwośćuzyskania
Wsparcia lub choćby podZielenia się Własnymi WąipIiwościami, trudnościami lUb
przeżyciami Z innymi choryrni ich rodzinami,
D|atego gorąco zaplaszamy Wszystkich Państwa, chorych, ich rodziny i lekarzy do
uczestnictwa W naszym spotkaniu iWsparcia projektu utworzenia stowarzyszenla
chorych na samoisine włóknienie płuc,
oĘanizalolZy
Z
l.!1
Jt
/
//
^ //
JtOt(1,(/vfiY(,
do^r.łr"doŃ^-Ł
_.Z--ł,---'-r.'
Download