Streszczenie prezentacji - Uniwersytet Medyczny im. Karola

advertisement
Mgr Paulina Jóźwiak
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet medyczny im. Karola Marcinkowskiego
W Poznaniu
Tytuł: „Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych osób chorych na gruźlicę płuc”
Promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki
Wprowadzenie
W ostatnich latach, monitorowanie jakości życia w chorobach układu oddechowego nabiera
większego znaczenia, zwłaszcza gdy leczenie związane jest z kilkumiesięczną
i niekiedy uciążliwą terapią lub wyleczenie nie zawsze jest możliwe. Pacjenci cierpiący
z powodu gruźlicy ze względu na specyfikę choroby jak podają dane literaturowe posiadają
obniżony poziom jakości życia. Związane jest to z możliwością postrzegania choroby jako
ograniczającej większość płaszczyzn funkcjonowania człowieka. Pomiar poziomu jakości
życia w przypadku tych pacjentów może być przydatny w modyfikacji sposobu i trybu
leczenia, uzupełnieniu obiektywnej oceny stanu zdrowia, wdrożeniu systemu wsparcia oraz
zwróceniu uwagi na nie-medyczne aspekty związane z gruźlicą.
Znaczącą rolę przypisuje się również czynnikom związanym ze stylem życia jako tym, które
w znacznej mierze oddziaływają na stan naszego zdrowia. Obecnie pojawia się coraz więcej
publikacji mówiących o wzroście ryzyka zachorowania na gruźlicę wśród palaczy, cukrzyków
źle kontrolujących swoją chorobę, osób źle odżywiających się oraz nadużywających alkoholu
i narkotyków. W Polsce nie analizowano poziomu jakości życia i zachowań zdrowotnych
w odniesieniu do osób chorujących na gruźlicę płuc. Celem prowadzonych badań jest
szczegółowa ocena poziomu jakości życia i zachowań zdrowotnych u osób chorych na
gruźlicę płuc i przeprowadzenie analizy porównawczej z grupą kontrolną.
Materiał i metody
Grupę badawczą tworzą osoby chore na gruźlicę płuc będące po dwutygodniowej kuracji,
natomiast w skład grupy kontrolnej wchodzą osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze.
W sumie przebadanych zostanie 450 osób. W badaniu zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego, który realizowany jest przy pomocy techniki ankietowania. Narzędziami
badawczymi są następujące kwestionariusze skategoryzowane o charakterze zamkniętym: SF36v2, St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), Inwentarz Zachowań Zdrowotnych,
Lifestyle Profil II, Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia - MHLC wersja A oraz kwestionariusz autorski.
Spodziewane wyniki
Spodziewam się, że badania potwierdzą doniesienia zagraniczne, iż gruźlica płuc negatywnie
wpływa na jakość życia, a osoby na nią chorujące charakteryzują się w większości
zachowaniami antyzdrowotnymi.
Download