Filozofia odrodzenia

advertisement
Filozofia odrodzenia
Trzy okresy
filozofii nowożytnej

Filozofia odrodzenia (XV-XVI w.);

Wiek systemów nowożytnych (XVII w.);

Wiek oświecenia i krytyki (koniec wieku
XVII i wiek XVIII);
Filozofia
odrodzenia
(XV i XVI w.)





Zerwanie z przeszłością, potępienie
scholastyki;
Podstawowe hasło – wolność;
człowiek jako jednostka ma
możność i prawo rozstrzygania
o prawdzie;
Brak dogmatów i prawd
objawionych, kryzys szkół
filozoficznych;
Prostota myśli, naturalność
rozumowania, uznanie zdrowego
rozsądku;
Dążenie do wiedzy praktycznej;
Myśliciele epoki
Mikołaj z Kuzy (1401–1464)

czynna rola umysłu

należy dążyć do ścisłości poznania

zastosowanie matematyki
Leonardo da Vinci (1452–1529)


malarz, architekt, rzeźbiarz, filozof,
konstruktor maszyn
trzeźwy, empiryczny, naukowy
stosunek do przyrody
Dorobek filozoficzny
odrodzenia




Odrzucenie dogmatycznych kryteriów prawdy
Przyroda i człowiek jako główne przedmioty
zainteresowania filozofów
Nowa koncepcja przyrody według Giordano Bruno
Nowa metodologia przyrodoznawstwa – Franciszek
Bacon
Giordano Bruno
(1548 lub 1550 – 1600)




Czerpał z Kopernika, wywnioskował
nieskończoność świata –
wszechświat jest jednorodny
i zbudowany z jednej materii;
Odwoływał się do poglądów
panteistycznych – duch jest
rozproszony we wszechświecie;
Uważał, że wszystko, co żyje, jest
wolne od przymusów (także
religijnych);
Niejasny stosunek do Boga, mało
ścisła filozofia
Franciszek Bacon
(1561–1626)





Rozwinął metodologię empiryzmu;
Dokonał klasyfikacji nauk (historia jako
dziedzina pamięci, poezja – dziedzina
wyobrażeń, filozofia i nauka – dziedzina
rozumu);
Uważał, że filozofia ma wpływać na
nasze życie, rozwiązywać nie tylko
problemy myślowe;
Twierdził, że należy być podejrzliwym w
stosunku do języka (może nas
wprowadzać w błąd);
Odwoływał się do filozofii przyrody =
poznawanie i stosowanie praw przyrody;
filozofia człowieka = antropologia i
socjologia;
Polska filozofia
odrodzenia



Mikołaj Kopernik (1473–1543) – przyrodnik i filozof; krytyk
dotychczasowych teorii astronomicznych – wyznawca
heliocentryzmu;
Jakub Górski (ok. 1525–1583) – liczne dzieła z zakresu
gramatyki, retoryki, teologii; przedstawiciel „nowego
stoicyzmu”;
Adam Burski (ok. 1560–1611) – przedstawiciel stoicyzmu;
profesor filozofii moralnej w Zamościu; głosił stoicki sensualizm
oraz empiryzm
Dziękuję za uwagę ;)
Download