Rozpoznajemy znaki drogowe w najbliższej okolicy

advertisement
Scenariusz zajęć zintegrowanych
Konspekt opracowała mgr Alicja Filończyk
Temat zajęć:
Rozpoznajemy znaki drogowe
w najbliższej okolicy.
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa
Kl. III
Czas trwania:
Jeden dzień w kształceniu zintegrowanym.
Środki dydaktyczne:
Nożyczki, klej, zeszyty, karty pracy indywidualnej dla każdego
ucznia: - plansza z rozrysowanym algorytmem klasyfikowania
znaków drogowych, - kartka z pustą tabelą do uzupełnienia, - plansza
z fragmentami znaków drogowych do wycinania, - plansza z opisami
znaków, - karty z eliminatką literową, - czysta kartka z bloku, - krążki
w kolorze zielonym i czerwonym
Przygotowanie uczniów:
Przed przystąpieniem do zajęć uczniowie potrafią sprawnie
rozpoznawać i nazywać proste figury geometryczne: koło, trójkąt,
kwadrat, prostokąt, wielobok. Rozpoznają i nazywają także wybrane
znaki drogowe oraz znają zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach.
Przewidywane osiągnięcia uczniów po zakończeniu zajęć:
Uczeń:
- zna zasady bezpiecznego poruszania się drogą bez chodnika,
- reaguje na sygnały ruchu drogowego,
- przechodzi przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami,
- nazywa i rozpoznaje określone znaki drogowe,
- potrafi klasyfikować znaki drogowe według określonego
algorytmu na: znaki zakazu, nakazu, informacyjne
i ostrzegawcze
1) Eliminatka literowa
W poziomych rzędach należy wykreślić literę „U”. Pozostałe
litery, czytane poziomo utworzą rozwiązanie – temat zajęć.
R
U
Y
D
U
N
U
R
O
A
Z
U
Z
U
N
O
U
J
U
G
P
U
A
U
U
E
U
O
O
U
K
U
U
M
U
W
Z
U
I
E
Hasło: Rozpoznajemy znaki drogowe.
2) Układanie znaków drogowych z rozsypanki.
Każdy uczeń otrzymuje kartę z fragmentami znaków drogowych
(załącznik 1)1. Zadanie polega na powycinaniu znaków, ułożeniu ich
poprawnie i przyklejeniu na czystą kartkę.
3) Wycieczka po najbliższej okolicy w celu obserwacji drogi
i ruchu drogowego:
a) znaki drogowe w pobliżu szkoły
b) chodnik i jezdnia
c) barierki
d) ruch drogowy (rodzaje pojazdów)
Plansze ze znakami do wycięcia oraz odpowiednie tabele i opisy znaków można odnaleźć w podręczniku do
techniki dla klasy III wydawnictwa JUKA.
1
-2-
4) Przechodzenie przez jezdnię w terenie.
Praktyczne przypomnienie pięciu zasad przechodzenia przez
jezdnię. Przypomnienie zasady chodzenia drogą bez chodnika.
5) Grupowanie znaków.
Uczniowie wycinają wcześniej ułożone znaki drogowe. Następnie
dostają plansze z rozrysowanym algorytmem klasyfikowania ich
(algorytm rozdany dzieciom ma postać gry planszowej) (załącznik 2)
oraz karty z tabelą do uzupełnienia (załącznik 3).
Treść rozwiązywanego problemu:
Zadaniem uczniów jest poklasyfikowanie znaków drogowych na
znaki: zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze.
Specyfikacja problemu polegającego na klasyfikowaniu znaków:
 Dane: wszystkie znaki drogowe
 Wynik: poprawnie wypełniona tabela z przyklejonymi
znakami drogowymi poklasyfikowanymi na:
 znaki nakazu
 znaki zakazu
 znaki informacyjne
 znaki ostrzegawcze
Uwaga: Nauczyciel nie wprowadza uczniom pojęcia „algorytmu”.
Może używać nazwy „gra planszowa”.
Opis wybranej metody rozwiązywania problemu:
Gra rozpoczyna się od położenia pierwszego znaku na polu
„START”. Dalej należy postępować według instrukcji zawartych na
planszy. W taki sposób uczniowie pogrupują wszystkie znaki i wkleją
je w odpowiednie miejsca w tabeli.
-3-
6) Zabawa „Ruch uliczny”:
Nauczyciel wyznacza na podłodze jezdnię, chodniki, przejścia dla
pieszych. Dzieli dzieci na dwie grupy: samochody i piesi. W
momencie, gdy podnosi do góry zielony krążek samochody ruszają
i jadą po wytyczonej trasie. Kiedy nauczyciel podnosi w górę
czerwony krążek samochody zatrzymują się (przed lub za przejściem
dla pieszych), a piesi przechodzą przez jezdnię zgodnie z poznanymi
zasadami.
7) Podpisywanie znaków.
Uczniowie otrzymują karty z etykietami zawierającymi podpisy do
klasyfikowanych znaków (załącznik 4). Należy te etykiety wyciąć
i wkleić do tabeli przy odpowiednim znaku drogowym.
8) Sprawdzenie oraz ocena poprawności wykonanego
zadania.
Przewidywany efekt pracy (załącznik 5).
9) Śpiewanie piosenki „Jak przechodzić przez ulicę”.
Ulicami pędzą sznury samochodów,
Jak przedostać można się na drugą stronę?
To pytanie nie jest wcale takie trudne,
Gdy choć trochę już przepisy znasz drogowe.
Kiedy chcesz przejść pewnie, sprawnie przez ulicę,
Musisz znaleźć taką zebrę czarno – białą,
A ta zebra to nie ładny miły zwierzak,
Tylko pasy na ulicy malowane.
Refren:
Jak przechodzić przez ulicę,
Każdy uczeń wie,
Przecież to jest takie proste,
Zapamiętaj, że:
Patrzysz w lewo, patrzysz w prawo,
Potem w lewo i,
Jeśli tylko droga wolna,
Śmiało możesz iść.
Popatrz w lewo, popatrz w prawo i znów w lewo,
Jeśli tylko wolna droga śmiało przechodź,
Ostrożności nigdy nie jest nazbyt wiele,
Więc rozważnym bądź na co dzień i gdy święto.
Bardzo dobrze, gdy posłuchasz mowy świateł,
Które płynnie regulują ruch uliczny,
Gdy czerwone światło świeci – stój i czekaj,
Gdy zielone, wtedy możesz iść bezpiecznie.
Refren:
Jak przechodzić...
10) Praca domowa:
Narysować trzy wybrane znaki drogowe, które mijasz idąc ze
szkoły do domu. Określić, czy są to znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze czy informacyjne.
-5-
ZNAKI INFORMACYJNE
ZNAKI ZAKAZU
Załącznik 3
Uzupełnij tabelę, wklejając w rubryki odpowiednie znaki.
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
ZNAKI NAKAZU
Załącznik 4
Wytnij etykiety i wklej do tabeli obok odpowiedniego znaku.
Przejście podziemne dla
pieszych
Zakaz wjazdu rowerów
Przystanek autobusowy
Zakaz zatrzymywania się
Telefon
Zakaz używania sygnałów
dźwiękowych
Przejście dla pieszych
Droga dla rowerów
Rowerzyści
Droga dla pieszych
Niebezpieczny zakręt w prawo
Ruch okrężny
Załącznik 1
Wytnij fragmenty znaków, ułóż je poprawnie i wklej na
czystą kartkę.
Załącznik 2
TAK
ZNAK
NAKAZU
TAK
ZNAK
MA
CZERWONĄ
OBWÓDKĘ
NIE
ZNAK
ZAKAZU
NIE
ZNAK
MA
NIEBIESKIE
TŁO
WRÓĆ
NA
START
ZNAK
OSTRZEGAWCZY
NIE
ZNAK
JEST
PROSTOKĄTNY
ZNAK
INFORMACYJNY
NIE
ZNAK
MA
OSIEM
BOKÓW
NIE
WRÓĆ
NA
START
NIE
WRÓĆ
NA
START
TAK
ZNAK
JEST
TRÓJKĄTNY
ZNAK
MA
NAPIS
„STOP”
TAK
TAK
PODSTAW
ZNAK
NIE
TAK
ZNAK
JEST
OKRĄGŁY
TAK
START
ZNAK
ZAKAZU
Załącznik 5
Przewidywany efekt pracy ucznia.
Download