etyka i kultura zachowania Prof. nazw. dr

advertisement
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Nowy wizerunek urzędnika
-etyka i kultura zachowania
Prof. nazw. dr Krystyna Kubik
Warszawa 16.10.2011
Teza:
Nowy wizerunek urzędnika kreuje jego:
kultura osobista,
kompetencje,
etyczne postępowanie,
umiejętność zarządzania własnym czasem,
korzystanie z nowoczesnych technik
komunikacji, a także profesjonalne
wystąpienia publiczne
•
Cele wykładu:
1.
2.
3.
4.
Poznanie podstawowych zasad tworzenia pozytywnego
wizerunku urzędnika.
Poznanie wartości czasu, jako podstawowego kapitału w
budowaniu wizerunku urzędnika i Urzędu.
Zewnętrzne atrybuty, kultura zachowania i wiarygodność
wizerunku urzędnika.
Poznanie głównych determinant profesjonalnych wystąpień
publicznych.
Korzyści Urzędu z przestrzegania
norm etycznych
Identyfikacja
pracowników
z Urzędem
Uznanie Urzędu w
środowisku
Etyczny Urząd
Determinacja do
konkurencyjności
wśród urzędników
Integrowanie zespołu
przez
kulturę pracy
Nakazy etyczne pracownika
administracji
1. Służba ludziom, a nie panowaniem nad nimi.
2. Obowiązek przestrzegania prawa stanowionego i prawa
moralnego.
3. Kierowanie się w pracy zasadą dobra wspólnego.
4. Godne zachowanie w pracy i poza nią, a także okazywanie
szacunku wszystkim ludziom.
5. Budowanie zaufania obywateli do Urzędu.
6. Stosowanie sprawiedliwych opinii wobec wszystkich.
7. Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji.
8. Bądź lojalny wobec przełożonych i podwładnych. Wykonuj
swoje obowiązki profesjonalnie z należytą uczciwością.
Tworzenie wizerunku urzędnika
Wygląd zewnętrzny (rekwizyty).
Świadomość własnej wartości.
Akceptacja społeczna.
Integracja z zespołem.
Kultura osobista.
Uwarunkowania norm etycznych
Normy
obowiązujące
w danym
kraju
Kultura
urzędu
Postawa
moralnoetyczna
pracowników
Działania
niemoralne
I nielegalne
Etyka i
moralność
otoczenia
Części składowe etyki urzędników
1. Grupa norm prawnych.
2. Grupa reguł etycznych.
3. Grupa zasad moralnych.
Zasada moralna
Jest to nakaz dążenia do realizacji wartości,
cennego dobra, które jest przyjmowane przez
społeczeństwo, np. miłość, prawda, sprawiedliwość.
Realizowanie tych wartości jest obowiązkiem
nie tylko urzędników, ale całej społeczności.
Pożądane wartości i zachowania
urzędnika
1.
2.
3.
4.
5.
uczciwość, rzetelność, prawdomówność, sumienność,
praworządność;
poszanowanie prawa obywateli do prywatności i godności;
profesjonalizm i odpowiedzialność;
jawność i przejrzystość działań związanych z
udostępnianiem informacji publicznej (z wyłączeniem
informacji chronionych przepisami prawa);
neutralność, brak stronniczości, bezinteresowność;
Pożądane wartości i zachowania
urzędnika c. d.
6.
7.
szczególna staranność w wykonywaniu obowiązków;
uczciwość w zarządzaniu informacją, a więc wykorzystanie
jej wyłączenie do celów służbowych;
8. odporność na naciski i próby wywierania wpływu;
9. godna postawa w każdej, nawet konfliktowej sytuacji;
10. współodpowiedzialność za działania oznaczająca także
nieuchylanie się od decyzji i wynikających z nich
konsekwencji
Kodeks etyczny i jego znaczenie
1.
2.
3.
Określa wartości i standardy postępowania, które powinni
przestrzegać urzędnicy wypełniając swoje obowiązki
służbowe.
Wspiera urzędników w prawidłowym wypełnianiu
standardów zgodnie z oczekiwaniami i akceptacją
społeczności lokalnej.
Pozwala na informowanie mieszkańców o standardach
zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich
mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.
Neutralność polityczna
i wyznaniowa
Pracownik samorządowy:
1.
2.
3.
powinien być neutralny politycznie i wyznaniowo;
bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne
oraz wyznaniowe lojalnie i rzetelnie realizuje strategię
urzędu;
nie uczestniczy w akcjach protestacyjnych, zakłócających
normalne funkcjonowanie urzędu, nie ulega naciskom.
Etykieta ubioru
Wybór zawsze zależy od stanowiska pracy.
Etykieta ubioru c.d.
Elementy stroju - zasady elegancji
Podczas wystąpienia należy unikać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrajności w ubiorze.
Ciasnego stroju, który krepuje ruchy.
Silnych perfum lub intensywnej wody po goleniu.
Brzęczącej biżuterii, niemodnych strojów.
Nie wypróbowanych butów czy innych elementów ubioru.
Silnych kolorów czy dużych kontrastów kolorystycznych.
Dodają powagi:
•
•
•
•
•
•
Marynarka.
Najmocniejszy neutralny kolor, w którym dobrze wyglądasz.
Dobre pióro.
Eleganckie klipsy dla kobiet (byle nie długie i brzęczące).
Pasek dobrej jakości.
U kobiet dobrze dobrane obcasy.
Rady szczegółowe - Mężczyźni:
•
•
•
•
Kiedy stoisz marynarka powinna być zapięta.
Krawat ma mięć odpowiednia długość -do paska.
Spodnie odpowiedniej długości.
Skarpetki tego samego koloru co buty lub spodnie.
Rady szczegółowe - Kobiety:
• Buty nie powinny być jaśniejsze od koloru sukienki
• Trzeba unikać tkanin z dużymi deseniami; mogą przytłoczyć
was albo męczyć wzrok widzów.
• Silniejsze kolory niech znajdą się bliżej twarzy, aby ku niej
ściągać uwagę.
Ogólne zasady, które pomagają
urzędnikom w życiu codziennym
życzliwość
dyskrecja
lojalność
uprzejmość
punktualność
kultura
Korzyści Urzędu płynące z
przestrzegania norm etycznych i
wysokiej kultury pracy
• Pracownicy identyfikują się z Urzędem
i efektywniej pracują.
• Urząd ma uznanie w środowisku.
• Urzędnik jest zdeterminowany do bycia konkurencyjnym.
• Kultura pracy integruje społeczność.
Wybrane wartości i zachowania
etyczne urzędnika
•
•
•
•
Służba ludziom, to najwyższy nakaz etyczny.
Przestrzeganie prawa stanowionego i moralnego.
Realizowanie dobra wspólnego.
Poszanowanie godności wszystkich ludzi i zachowanie
godne w miejscu pracy i poza nim.
• Przykład zachowania ,kultury i rzetelności w pracy.
• Traktuj wszystkich sprawiedliwie, nie dyskryminując nikogo.
• Bądź bezinteresowny i bezstronny.
Wybrane wartości i zachowania
etyczne urzędnika c. d.
• Okazuj przynależność do wspólnoty z innymi, wspomagaj
ubogich.
• Dbaj o tradycję, kulturę własnego narodu i jego tożsamość.
• Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji.
• Bądź lojalny wobec przełożonych i podwładnych.
• Bądź skromny, unikaj pychy.
• Nie wyróżniaj osób ani grup.
• Powierzony urząd publiczny sprawuj według swej najlepszej
wiedzy, umiejętności, z należytą uczciwością, sumiennością i
gorliwością.
Normy i wartości w kodeksach
etycznych
Kodeksy etyczne zobowiązują pracowników do
postępowania zgodnie z wartościami społeczeństwie oraz do
służenia interesom państwa i lokalnej społeczności.
•
•
•
•
Najczęściej wymieniane w kodeksach wartości i normy, to:
uczciwość, rzetelność, prawdomówność, sumienność,
praworządność;
poszanowanie prawa obywateli do prywatności i godności;
profesjonalizm i odpowiedzialność;
jawność i przejrzystość informacji publicznej (z wyłączeniem
informacji chronionych przepisami prawa);
Normy i wartości w kodeksach
etycznych c. d.
• neutralność, brak stronniczości, bezinteresowność;
• szczególna staranność w wykonywaniu obowiązków;
• uczciwość w zarządzaniu informacją, a więc wykorzystanie
jej wyłączenie do celów służbowych;
• odporność na naciski i próby wywierania wpływu;
• godna postawa w każdej, nawet konfliktowej sytuacji;
• współodpowiedzialność za działania i nie uchylanie się od
decyzji i wynikających z nich konsekwencji.
Czas to kapitał:
• niezmienny
• nie można go magazynować
• nie można go rozmnażać
• nie można go przekazywać
• przemija nieodwracalnie ze stałą szybkością
CZAS TO PIENIĄDZ !
Benjamin Franklin
Zarządzanie własnym czasem – mój
czas
Planowanie
czasu
Poszanowanie
czasu
własnego i
innych
Poznanie
pożeraczy
czasu
Samokontrola
wykorzystania
czasu
Przykładowe pożeracze czasu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brak celów, priorytetów
Próba robienia wielu rzeczy na raz.
Nieumiejętność mówienia „nie”.
Osobisty brak zorganizowania
Brak samodyscypliny.
Nieumiejętność słuchania innych
Zadania niewykonane do końca
Niespodziewani goście
Lenistwo itp.
Przyczyny nieetycznych zachowań
urzędnika
Najczęściej spotykane to:
• przekonanie, że działanie mieści się w granicach etycznych i
prawnych i nie jest niemoralne i nieetyczne;
•myślenie, że przyjęty sposób postępowania leży w najlepszym
interesie Urzędu;
•przekonanie, że można w określony sposób postępować, gdyż nie
zostanie to nigdy publicznie ujawnione;
•przeświadczenie, że jeżeli określone postępowanie jest korzystne
dla Urzędu ,to organizacja zadba o to, aby nie zostało to wykryte i
ujawnione.
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
Download