SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE W ŚRODOWISKU PRACY W

advertisement
Inżynieria Ekologiczna
Ecological Engineering
Vol. 50, Dec. 2016, p. 71–81
DOI: 10.12912/23920629/65488
SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE W ŚRODOWISKU PRACY W ŚWIETLE
USTAWODAWSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO
Jolanta Skowroń1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
e-mail: [email protected]
1
STRESZCZENIE
Narażenie pracowników na substancje rakotwórcze w środowisku pracy to kluczowy problem bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla substancji rakotwórczych nie można ustalić bezpiecznych poziomów narażenia, bo każdy kontakt
z nimi stwarza zagrożenie dla zdrowia pracownika. Różnice w wartościach dopuszczalnych stężeń dla substancji
rakotwórczych wynikają w dużej mierze z różnic w przyjętych w poszczególnych państwach UE poziomach ryzyka wystąpienia u pracowników choroby nowotworowej powodowanej przez określony poziom ekspozycji na
substancje o działaniu rakotwórczym. Z tego względu konieczne jest dostarczenie pracodawcom przedsiębiorstw
produkujących, stosujących lub przetwarzających substancje rakotwórcze prostych do zastosowania, ale dających
wiarygodne wyniki, metod i narzędzi do szacunkowej, jakościowej oceny narażenia na te niebezpieczne czynniki. Przyspieszenie prac nad weryfikacją dyrektywy 2004/37/WE i poszerzenia wykazu substancji z wartościami
wiążącymi do 2020 r. o 50 substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i/lub mutagennym, to priorytetowy
kierunek działań UE w dziedzinie bhp.
Słowa kluczowe: substancje rakotwórcze, środowisko pracy, narażenie zawodowe
CARCINOGENS IN THE WORKPLACE IN THE LIGHT OF POLISH AND EUROPEAN
LEGISLATION
ABSTRACT
The exposure of workers to carcinogens in a workplace is a crucial issue of occupational health and safety. For
carcinogens, it is not possible to determine safe levels of exposure, because any contact with them poses a risk to
the health of the worker. The differences observed in occupational exposure limits for carcinogens are largely due
to the differences in cancer risk levels used. Therefore, it is necessary to provide employers of companies producing, using or processing carcinogens with methods and tools for estimation and qualitative evaluation of exposure
to these dangerous substances that are simple to use, but give reliable results. Accelerating work on the review of
Directive 2004/37/EC and extending the list of substances with the binding values until 2020 with 50 carcinogenic
and/or mutagenic substances, is a priority direction of EU actions in the field of occupational health and safety.
Keywords: carcinogens, working environment, occupational exposure
WSTĘP
Środowisko pracy jest elementem środowiska
życia człowieka. Szacuje się, że w Polsce pracujemy około 2000 h rocznie [Główny Urząd Statystyczny 2015]. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu
pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć na-
uki i techniki. Zgodnie z art. 211 przestrzeganie
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
jest podstawowym obowiązkiem pracownika.
Obecność substancji rakotwórczych w środowisku pracy jest ogromnym problemem zarówno
dla pracowników narażonych na ich działanie, jak
i pracodawców. Przepisy prawne dla pracodawcy
wprowadzają szereg obowiązków związanych
z występowaniem substancji rakotwórczych na
stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie (m.in.
71
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
informowanie pracowników o narażeniu na substancję rakotwórczą, częstszą kontrolę ich stężeń
na stanowiskach pracy, prowadzenie rejestru prac
oraz pracowników wykonujących prace w narażeniu na substancje rakotwórcze, warunki i sposób monitorowania pracowników narażonych na
działanie substancji rakotwórczych). W wielu
państwach dla substancji rakotwórczych nie są
ustalane wartości normatywów higienicznych,
gdyż nie ma możliwości ustalenia bezpiecznych
poziomów ekspozycji. Zamiast propozycji normatywu higienicznego określa się wielkość
ryzyka wystąpienia u pracownika choroby nowotworowej powodowanej przez określony
poziom ekspozycji na substancję o działaniu
rakotwórczym.
KLASYFIKACJA SUBSTANCJI
RAKOTWÓRCZYCH
Rakotwórczość jest to właściwość czynnika
chemicznego, fizycznego lub biologicznego, warunkująca wywoływanie przez dany czynnik nowotworów u ludzi lub zwierząt. W praktyce właściwość tę można ustalić jedynie na podstawie
udokumentowanej zależności między narażeniem
na dany czynnik a wzrostem częstości występowania nowotworów u narażonych ludzi lub zwierząt. Zmiany nowotworowe mogą ujawnić się po
upływie wielu lat od chwili pierwszego narażenia
na substancje chemiczne. Okres tego opóźnienia
jest nazywany okresem latencji i może wynosić
od 4 do 40 lat.
Właściwości rakotwórcze substancji chemicznych można wykryć na podstawie wyników: badań epidemiologicznych, długoterminowych badań doświadczalnych na zwierzętach,
oraz krótkoterminowych testów umożliwiających ocenę toksyczności genetycznej (mutacji i nietrwałych uszkodzeń DNA – kwasu
dezoksyrybonukleinowego).
Zgodnie z kryteriami rakotwórczości zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 (CLP) substancje zalicza się
do jednej z 2 kategorii w oparciu o siłę dowodu
działania rakotwórczego oraz dodatkowe informacje pozwalające na umieszczenie substancji
72
w odpowiedniej kategorii zagrożeń. W niektórych przypadkach jest uzasadniona klasyfikacja
w zależności od drogi narażenia, jeżeli możliwe
jest ostateczne udowodnienie, że żadna inna droga narażenia nie powoduje tego zagrożenia. Do
kategorii 1 rakotwórczości zaliczono substancje,
co do których wiadomo lub istnieje domniemanie, że są rakotwórcze dla człowieka. Klasyfikuje
się je do kategorii 1 na podstawie wyników badań
epidemiologicznych lub wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach. Substancje rakotwórcze kategorii 1 podzielono na dwie kategorie:
Kategoria 1A – substancje mające potencjalne działanie rakotwórcze na ludzi, przy czym dowody przemawiające za tą klasyfikacją opierają
się na danych dotyczących ludzi
Kategoria 1B – substancje mające potencjalne działanie rakotwórcze na ludzi, przy czym
klasyfikacja opiera się na wynikach badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych.
Substancjom należącym do kategorii 1A lub 1B
przypisano zwrot określający zagrożenie H350
(„może powodować raka”).
Do kategorii 2 rakotwórczości zaliczono substancje, co do których podejrzewa się, że są one
rakotwórcze dla ludzi. Przypisania substancji do
kategorii 2 dokonuje się na podstawie dowodów
uzyskanych z informacji dotyczących ludzi lub
badań przeprowadzanych na zwierzętach, które
jednak nie są wystarczająco przekonujące, by
umieścić substancję w kategorii 1A lub 1B.
Substancje chemiczne spełniające kryteria
klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B,
ale nie kategorii 2, podlegają pod rozporządzenie
ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku
pracy [Dz. U. 2012, poz. 890, zm. Dz. U. 2015,
poz. 1090]. Substancje te można podzielić na 3
grupy. Największą grupę (511 pozycji wykazu)
stanowią złożone substancje otrzymywane z ropy
naftowej. Drugą pod względem liczebności grupą
są złożone substancje otrzymywane z węgla (152
pozycje). Produkty te są właściwie mieszaninami
o zmiennym składzie, jednak w świetle definicji
zawartej w aktach prawnych są one traktowane
jako substancje chemiczne, ponieważ są otrzymywane jako złożone frakcje w trakcie określonych procesów technologicznych przerobu węgla
lub ropy naftowej. Pozostałe pozycje w wykazie
(250) stanowią różnorodne substancje chemiczne,
zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. Niektó-
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
re pozycje obejmują pojedyncze substancje chemiczne np. benzen, akrylamid, inne całe grupy
substancji np. sole hydrazyny lub związki berylu
z wyjątkiem glinokrzemianów berylu i związków
wymienionych w innym miejscu wykazu [Rozporządzenie 1272/2008; Konieczko 2014].
pieczny poziom narażenia dla substancji rakotwórczych wynosi 0, czyli należy je eliminować
ze środowiska pracy. W Polsce dla 50 substancji
chemicznych i 3 pyłów o działaniu rakotwórczym
ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych
stężeń [Rozporządzenie MPiPS 2014].
NARAŻENIE PRACOWNIKÓW NA
SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE
STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ
Przy ustalaniu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla substancji rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy nie bierze
pod uwagę skutków socjo-ekonomicznych. Zgodnie z przyjętą w Polsce definicją wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS, wartość
średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie
na pracownika, w ciągu 8-godzinnego dobowego
i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres
jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń)
podstawą jej ustalenia jest tylko skutek zdrowotny. Zasady ustalania wartości NDS dla substancji
rakotwórczych omówiono szczegółowo w artykule Skowroń i Czerczak [2013].
Ocena ryzyka zdrowotnego dla substancji rakotwórczych polega na określeniu prawdopodobieństwa zachorowania lub zgonu z powodu choroby nowotworowej w następstwie narażenia zawodowego na ocenianą substancję rakotwórczą.
Dla czynników rakotwórczych Międzyresortowa
Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przyjęła akceptowane
poziomy ryzyka zawodowego zawarte w granicach od 10–4 do 10–3, co oznacza, że przedstawiciele pracobiorców, pracodawców oraz przedstawiciele administracji państwa zaakceptowali
możliwość przyrostu liczby przypadków wystąpienia 1 nowotworu na 10000 osób narażonych
lub 1 nowotworu na 1000 osób narażonych na
działanie substancji rakotwórczej w określonym
stężeniu. Przestrzeganie wartości dopuszczalnych
stężeń dla substancji rakotwórczych nie eliminuje prawdopodobieństwa wystąpienia choroby
nowotworowej u pracownika z tytułu zawodowego narażenia na działanie takiej substancji. Bez-
Podstawą ram prawnych w odniesieniu do
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w Unii Europejskiej (UE) jest dyrektywa 89/391/EWG oraz
jej 20 „dyrektyw córek”. Prawodawstwo UE
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp)
stanowi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.
W tym celu, na poziomie UE określono minimalne wymagania, które należy wdrożyć w państwach członkowskich, z uwzględnieniem warunków i norm technicznych istniejących w każdym
z państw członkowskich. Państwa członkowskie
mogą wprowadzić większy poziom ochrony na
szczeblu krajowym. Najważniejsze dla bezpieczeństwa chemicznego w miejscu pracy są dyrektywy dotyczące czynników chemicznych (CAD)
oraz czynników rakotwórczych i mutagennych
(CMD). Dyrektywy CAD i CMD wprowadzają
ogólne zasady, jak pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka dla miejsca pracy i na tej podstawie podjąć wszelkie możliwe środki w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
Dyrektywy CAD i CMD to umożliwiają, ale bez
podania, jakie niezbędne dane powinny być generowane i oceniane oraz bez zalecania konkretnych środków. Wartości dopuszczalnych stężeń
(occupational exposure limit – OEL) opracowane na szczeblu UE w zakresie bhp mają podstawę prawną w dyrektywie 98/24/WE w sprawie
bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich
zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy (art. 3) oraz
dyrektywie 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub
mutagenów podczas pracy (art. 16). Trzy rodzaje
wartości OEL są ustalane: wskaźnikowe (indicative occupational exposure limit values – IOELVs), wiążące (binding occupational exposure
limit values – BOELVs) oraz wiążące w materiale
biologicznym.
Spośród 913 substancji rakotwórczych
(1A lub 1B) i/lub mutagennych (1A lub 1B)
73
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
o zharmonizowanej klasyfikacji [Rozporządzenie 1272/2008] wartości wiążących dopuszczalnych stężeń narażenia zawodowego (BOELVs)
ustalono tylko dla 4 czynników rakotwórczych:
benzenu, chlorku winylu, pyłu drewna twardego [Dyrektywa 2004/ 37/WE], ołowiu i jego
związków nieorganicznych [Dyrektywa 98/24/
WE] oraz dla 6 postaci azbestu (aktynolit, antofilit, chryzotyl, grueneryt, krokidolit i tremolit)
[Dyrektywa 2009/148/WE].
Wartości BOELV muszą być uzgodnione
i przyjęte przez Radę i Parlament Europejski.
Państwa członkowskie muszą przyjąć wartości
BOELV tylko na tym samym poziomie lub mniejsze, wartości większe nie są dozwolone.
W opracowaniu holenderskim [Puts, ter Burg
2015] na podstawie analizy 6 baz danych z: Holandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch oraz wartości ustalonych w Komitecie
Naukowym ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników
Chemicznych w Pracy (SCOEL) [Methodology
2013], w oparciu o liczbę osób zawodowo narażonych na działanie substancji rakotwórczych
w środowisku pracy, wytypowano 30 substancji
chemicznych najpowszechniej występujących
w Europie. Zarówno w Polsce, jak i w państwach UE, z tych 30 substancji nie ustalono
wartości dopuszczalnej tylko dla tioacetamidu
oraz procesu rafinacji ropy naftowej (tab. 1).
Kolumnę dotyczącą wartości NDS ustalonych
w Polsce zaktualizowano w oparciu o wnioski Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN
(stan na dzień 15 marca 2016 r.).
Z wykazu 50. substancji chemicznych najczęściej zgłaszanych przez polskie przedsiębiorstwa
w 2013 r. do Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne, Ich Mieszaniny,
Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu
Rakotwórczym lub Mutagennym prowadzonego
przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN działająca
przy CIOP-PIB ustaliła wartości dopuszczalnych
stężeń dla 36 substancji chemicznych (tab. 2).
Dla 14. pozostałych substancji (procesów) nie
ustalono tych wartości: spaliny silnikowe, benzyna; rafinacja ropy naftowej; tioacetamid; fenoloftaleina; czerwień zasadowa 9; 3,3’-dimetylobenzydyna; 2-nitroanizol; siarczan(VI) dietylu;
4-chloro-o-toluidyna; cisplatina; etopozyd; adriamycyna; smoła węglowa oraz benzo[j]fluoranten.
74
Ustalenie wartości dopuszczalnych stężeń dla
procesów przemysłowych, w których uwalniane
są substancje rakotwórcze, bardzo często jest niemożliwe ze względu na dużą zmienność środowiska pracy, różne surowce stosowane w danej technologii oraz narażenie łączne na wiele substancji.
Wyjściem z sytuacji może być ocena narażenia
pracowników na substancje rakotwórcze uwalniające się w trakcie tych procesów, dla których
ustalono wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, np. akrylamid, tlenek propylenu.
Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy UE (ACSH)
podjął działania przyspieszenia prac nad weryfikacją dyrektywy 2004/37/WE i poszerzenia wykazu substancji z wartościami BOELV do 2020 r.
o 50 substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i/lub mutagennym, dla których zostaną
zaproponowane wiążące wartości dopuszczalnych limitów narażenia zawodowego (BOELV).
Na posiedzeniach Komitetu ACSH w 2012 r.
oraz 2013 r. przyjęto dwie opinie [Opinia Doc.
2011/12, Opinia Doc. 2016/13] wraz z wartościami wiążącymi (BOELV) dla następujących
substancji chemicznych: krzemionka krystaliczna (frakcja respirabilna), pyły drewna twardego
(frakcja wdychalna), trichloroeten, hydrazyna,
akrylamid, związki chromu(VI), epichlorohydryna, sztuczne włókna ceramiczne, 4,4’-metylenodianilina, 1,2-dibromoetan, pyły i dymy
uwalniające się przy przetwórstwie i produkcji
gumy, 1,3-butadien, bromek winylu, 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina (MOCA), epoksyetan, 1,2-epoksypropan, 2-nitropropan, heksachlorobenzen oraz 1,2-dichloroetan (tab. 3).
W 2016 r. zostanie opracowany i przedłożony
do zaopiniowania projekt nowelizacji dyrektywy
2004/37/EC w zakresie wprowadzenia wartości
wiążących dopuszczalnych stężeń dla ww. substancji rakotwórczych. Pierwsza część listy tych
substancji zostanie przedstawiona państwom UE
w trakcie prezydencji Holandii, a druga część do
końca 2016 r. Przewiduje się, że obie części listy
będą zawierać ok. 12–13 związków, co stanowi
liczbę dużo mniejszą od oczekiwanej i postulowanej wcześniej (ok. 50) w ramach dyskusji
na forum ACSH.
Weryfikacja dyrektywy 2004/37/WE pozwoli na zapewnienie lepszych warunków bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do ochrony
pracowników przed zagrożeniami związanymi
z występowaniem czynników rakotwórczych
w miejscu pracy.
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
Tabela 1. Wykaz substancji rakotwórczych ustalony w oparciu o liczbę osób zawodowo narażonych na ich
działanie w środowisku pracy wraz z wartościami dopuszczalnych stężeń na podstawie analizy 6 baz danych
z: Holandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski oraz wartości ustalonych w Komitecie Naukowym ds.
Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL)
[Puts i ter Burg 2015; van Kesteren i in. 2012]
Table 1. The list of carcinogens determined on the basis of a number of people occupationally exposed to them
in the working environment, with the occupational exposure limits based on the analysis of 6 databases: the
Netherlands, France, Germany, Great Britain, Poland and the values set by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemical Agents (SCOEL) EU [Puts i ter Burg 2015; van Kesteren i in. 2012]
Wartości dopuszczalnych stężeń (8-h TWA) w mg/m3 (jeżeli inaczej nie zapisano)
Lp.
Nr CAS
Nazwa substancji
Holandia
SCOEL
Francja
Niemcy
Wielka
Brytania
Polska
1.
71-43-2
Benzen
3,25
< 3,25
3,25
0,2
3,25
1,6
2.
107-13-1
Akrylonitryl
0,1
nie ustalono
4,5
0,26
4,4
2
3.
50-00-0
Formaldehyd
0,15
0,369
0,6
0,37
2,5
0,5
4.
106-99-0
1,3-Butadien
46,2
nie ustalono
0,5
nie ustalono
rakotw. grupa 1.
22
4,4
5.
75-01-4
Chlorek winylu
(chloroeten)
7,77
nie ustalono
2,59
7,7 (AGS)
7,8
5
6.
75-21-8
Epoksyetan
0,84
nie ustalono
1,8
0,2
9,2
1
7.
107-06-2
1,2-Dichloro-etan
7
nie ustalono
40
21
21
50
8.
106-89-8
Epichloro-hydryna
(1-chloro-2,3-epoksy-propan)
0,19
nie ustalono
10
(15 min;
STEL)
2,3
1,9
1
9.
7440-43-9
Kadm i jego związki
0,005
0,004
(frakcja respirebilna)
0,05
nie ustalono
rakotw. grupa 1.
0,025
0,01 (frakcja
wdychalna)
0,002
(frakcja respirabilna)
10. 79-06-1
Akrylamid
0,16
nie ustalono
0,3
0,07
0,3
0,1
(0,07)*
11. 67-66-3
Chloroform
5
10
10
2,5
9,9
8
12. 7440-02-0
Nikiel, metal i jego
związki
nie ustalono
0,005
(frakcja respirebilna)
0,01
(frakcja wdychalna)
1
13. 7440-38-2
Arsen i jego nieorganiczne związki
0,025 (rozpuszczalne
w wodzie)
0,05
(nierozpuszczalne w
wodzie)
nie ustalono
0,2
0,0008
0,1
0,01
14. 14808-60-7
Pyły krzemionki
krystalicznej w
postaci kwarcu i
krystobalitu
0,075 –
frakcja respirebilna
< 0,05 –
frakcja respirebilna
0,1 (kwarc)
nie ustalono
rakotw. grupa 1.
0,1 (frakcja
respirebilna)
> 50%
2 – frakcja
wdychalna,
0,3 – frakcja
respirabilna
Od 2% do
50%
4 – frakcja
wdychalna,
1 – frakcja
respirabilna
(0,1 frakcja
respirabilna
krzemionki
krystalicznej)*
15. 302-01-2
Hydrazyna
nie ustalono
nie ustalono
0,1
0,022
0,03
0,05
(0,013)*
nie ustalono 0,1 (rozpuszrakotw. gruczalne w
pa 1.
wodzie)
0,5 (nierozpuszczalne
w wodzie)
0,25
75
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
Tabela 1 c.d.
Wartości dopuszczalnych stężeń (8-h TWA) w mg/m3 (jeżeli inaczej nie zapisano)
Lp.
Nr CAS
Nazwa substancji
16. 7440-41-7
SCOEL
Francja
Beryl i jego związki
nie ustalono
w trakcie
opracowania
0,002
17. 75-09-2
18. 218-01-9
Dichloro-metan
Chryzen
nie ustalono
nie ustalono
353
0,1
włókien/cm3
19. 108-10-1
Metyloizobu-tyloketon (4-metylopentan-2-on)
Spaliny silnika
Diesela
104
83
240
(jeżeli
stężenie
benzenu
wynosi >
0,1%)
nie ustalono
W opracowaniu
nie ustalono
nie ustalono
rakotw. grupa 2
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono nie ustalono
0,004
rakotw. grupa 2
nie ustalono 5 (pyły drew- 4 – frakcja
na twardewdychalna
go), 10 (pyły (z wyjątkiem
drewna uwal- pyłów drewnia-jące się na twardego
w różnych
2 – frakcja
procesach)
wdychalna
(pyły drewna
twardego
2 – frakcja
wdychalna
(pyły drewna
mieszane
nie ustalono nie ustalono
0,002
rakotw. grujako suma
pa 2
iloczynów
stężeń i
współczynników rakotwórczości
9 rakotwórczych WWA
10000
> 0,1
0,5 (frakcja
włókien/m3 włókien/cm3 wdychalna),
0,1
włókien/cm3
(włókna respirebilne)
nie ustalono nie ustalono
0,002
rakotw. grujako suma
pa 2
iloczynów
stężeń i
współczynników rakotwór-czości
9 rakotwórczych WWA
nie ustalono nie ustalono
0,002
rakotw. grujako suma
pa 2
iloczynów
stężeń i
współczynników rakotwórczości
9 rakotwórczych WWA
20. –
21. 53-70-3
Dibenzo[a,h]
antracen
22. –
Pyły drewna
23. 207-08-9
0,00006
0,002
(frakcja respirabilna)
0,00014
(frakcja wdychalna)
178
180
350
nie ustalono nie ustalono
> 0,1
rakotw. gru- włókien/cm3
pa 2
83
83
208
2
0,5 (pył
całkowity),
1 (frakcja
wdychalna)
Benzo[k]-fluoranten
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
24. 1332-21-4
Azbest
0,1
włókien/cm3
nie ustalono
25. 56-55-3
Benzo[a]-antracen
chryzotyl
2000
włókien/m3
amfybolit
10000
włókien/m3
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
26. 205-99-2
Benzo[b]-fluoranten nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
76
Niemcy
Wielka
Brytania
Holandia
nie ustalono
Polska
0,0002
88
0,002
83
0,5
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
Tabela 1 c.d.
Wartości dopuszczalnych stężeń (8-h TWA) w mg/m3 (jeżeli inaczej nie zapisano)
Lp.
Nr CAS
27. –
28. 62-55-5
29. 26471-62-5
30. 12001-28-4
Nazwa substancji
Rafinacja ropy
naftowej (narażenie
zawodowe)
Tioacetamid
Diizocyjanian-toluenodiylu – mieszanina izomerów
2,4- i 2,6Azbest,
krokydolit
Holandia
SCOEL
Francja
Niemcy
Wielka
Brytania
Polska
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
0,08
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
0,07
0,01 włókien/
0,1
0,01 włókien/ 0,1 włókien/
cm3
włókien/cm3
cm3
cm3
0,1
włókien/cm3
0,5 (frakcja
wdychalna),
0,1
włókien/cm3
(włókna respirabilne)
Objaśnienia: * wartość wnioskowana przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w 2015 r.
WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Niemcy: rakotwórcze grupa 1 – substancje, które powodują raka u człowieka i można zakładać, że przyczyniają się
do ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Badania epidemiologiczne dostarczają odpowiednich dowodów
na dodatnią zależność (korelację) między narażeniem zawodowym ludzi na daną substancję a występowaniem
raka. Ograniczone dane epidemiologiczne mogą być poparte dowodami, że substancja powoduje raka przez mechanizm działania, które są istotne dla człowieka [DFG, 2013]
rakotwórcze grupa 2 – substancje, które są rozpatruje się jako rakotwórcze dla człowieka, ponieważ istnieją wystarczające dane z długoterminowych badań na zwierzętach lub ograniczone dowody z badań na zwierzętach
poparte danymi z badań epidemiologicznych, które wskazują, że mogą one przyczyniać się do rozwoju choroby
nowotworowej. Ograniczone dane z badań na zwierzętach mogą być poparte dowodami, że substancja powoduje
raka przez sposób działania, które są istotne dla człowieka oraz wynikami badań in vitro, czy wynikami krótkoterminowych badań na zwierzętach
Tabela 2. Wykaz 36 substancji rakotwórczych najczęściej zgłaszanych przez polskie przedsiębiorstwa do Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne, Ich Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
[Puts i ter Burg 2015] wraz z wartościami dopuszczalnych stężeń ujętymi w rozporządzeniu ministra pracy
i polityki społecznej z dnia 6.06.2014 r. [Dz. U. z 2014 r., poz. 817].
Table 2. The list of 36 carcinogens most frequently reported by Polish enterprises to the Central Register of exposure data on chemical substances, their mixtures, agents or technological processes with carcinogenic or mutagenic conducted by the Institute of Occupational Medicine in Łódź [Puts i ter Burg 2015] with the maximum
admissible limits recognized in the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy dated 06.06.2014
[Dz. U. z 2014 r., item 817]
Lp.
1.
Nr CAS
56–55–3
Nazwa substancji
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w mg/m3 zgodnie
z rozporządzeniem MPiPS z dnia 6.06.2014 r.
NDS
NDSCh
Benz[a]antracen
0,002
jako suma iloczynów stężeń
i współczynników rakotwórczości 9
rakotwórczych WWA
nie ustalono
nie ustalono
2.
218–01–9
Chryzen
0,002
jako suma iloczynów stężeń
i współczynników rakotwórczości 9
rakotwórczych WWA
3.
207–08–9
Benzo[k]fluoranten
0,002
jako suma iloczynów stężeń
i współczynników rakotwórczości 9
rakotwórczych WWA
nie ustalono
4.
205–99–2
Benzo[b]fluoranten
0,002
jako suma iloczynów stężeń
i współczynników rakotwórczości 9
rakotwórczych WWA
nie ustalono
77
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
Tabela 2 c.d.
Lp.
Nr CAS
Nazwa substancji
5.
53–70–3
Dibenz[a,h]antracen
6.
–
Pyły drewna
7.
71–43–2
Benzen
8.
–
Sadza
9.
7440–38–2
10.
79–06–1
11.
75–21–8
12.
7440–43–9
13.
75–01–4
14.
12001–28–4
15.
107–06–2
16.
302–01–2
17.
107–13–1
18.
18540–29–9
19.
106–99–0
20.
92–87–5
21.
106–89–8
22.
119–90–4
3,3’-Dimetoksybenzydyna
23.
77–78–1
24.
100–44–7
25.
26.
27.
28.
Arsen i jego związki
nieorganiczne
Akrylamid
Epoksyetan
Kadm i jego związki
nieorganiczne
Chloroeten
(chlorek winylu)
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w mg/m3 zgodnie
z rozporządzeniem MPiPS z dnia 6.06.2014 r.
NDS
NDSCh
0,004
4 (z wyjątkiem pyłów drewna twardego –
frakcja wdychalna)
2 (pyły drewna twardego – frakcja
wdychalna)
2 (pyły drewna mieszane – frakcja
wdychalna)
1,6
4 pyły sadzy technicznej – frakcja
wdychalna
nie ustalono
nie ustalono
0,01
nie ustalono
0,1
nie ustalono
1
0,01 – frakcja wdychalna
0,002 – frakcja respirabilna
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
5
0,5 – frakcja wdychalna
0,1 – włókien respirabilnych/cm3
1,2-Dichloroetan
50
0,05
Hydrazyna
(0,013)*
Akrylonitryl
2
Związki chromu(VI)
0,1
Chromiany(VI) i dichromiany(VI) (0,01)*
1,3-Butadiene
4,4
Azbest (wszystkie formy)
nie ustalono
nie ustalono
30
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
0,1
(0,039)*
10
0,3
nie ustalono
nie ustalono
0
1
nie ustalono
Siarczan(VI) dimetylu
nie ustalono
(0,2)*
0,5
nie ustalono
nie ustalono
1
Chloro(fenylo)metan
3
nie ustalono
95–53–4
o-Toluidyna
3
nie ustalono
106–47–8
p-Chloroanilina
3
106–93–4
1,2-Dibromoetan
0,01
Pyły sztucznych włókien mineralnych
2 – frakcja wdychalna
1 – włókna respirabilne/cm3
Pyły włókien ceramicznych
1 – frakcja wdychalna
0,5 – włókna respirabilne/cm3
Pyły włókien ceramicznych mieszane
1 – frakcja wdychalna
0,5 – włókna respirabilne/cm3
nie ustalono
0,0002
nie ustalono
0,01 – frakcja wdychalna
0,002 – frakcja respirabilna
nie ustalono
(0,01)*
6
0,5
(0,003)**
0
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
0
0,33
nie ustalono
0,5
1
Sztuczne włókna mineralne
Beryl i jego związki
nieorganiczne
Kadm i jego związki
nieorganiczne
29.
7440–41–7
30.
7440–43–9
31.
50–18–0
Cyklofosfamid
32.
556–52–5
2,3-Epoksypropanol (glycidol)
33.
118–74–1
Heksachlorobenzen
34.
91–59–8
35.
121–14–2
36.
90–04–0
2-Naftylamina
2,4-Dinitrotoluen
(mieszanina izomerów)
o-Anizydyna
Objaśnienia:
* Wartość wnioskowana przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w 2015 r.
** Wartość wnioskowana przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w 2016 r.
78
nie ustalono
0
142844–00–6
Benzydyna
1-Chloro-2,3-epoksypropan
(epichlorohydryna)
nie ustalono
10
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
nie ustalono
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
Tabela 3. Zestawienie substancji rakotwórczych wraz z propozycjami wartości wiążących dopuszczalnych
stężeń narażenia zawodowego (BOELV) przyjętych przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) Unii Europejskiej [Opinia Doc. 2011/12; Opinia Doc. 2016/13]
Table 3. The summary of carcinogens with the proposals of binding occupational exposure limit values
(BOELV) adopted by the Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH) of the European Union
[Opinion Doc. 2011/12; Opinion Doc. 2016/13]
Substancja chemiczna
[Nr CAS]
Lp.
Proponowana wartość wiążąca (BOELV)
1.
Krzemionka krystaliczna – frakcja respirabilna
powstająca w procesie pracy
[–]
0,1 mg/m3
2.
Pyły drewna twardego – frakcja wdychalna
[–]
3.
Trichloroetylen
[79–01–6]
54,7 mg/m3
(10 ppm)
4.
Hydrazyna
[302–01–2]
0,013 mg/m3
5.
Akrylamid
[107–06–1]
0,1 mg/m3
6.
Związki chromu(VI)
[–]
0,025 mg/m3
7.
Epichlorophydryna
[106–89–9]
1,9 mg/m3
8.
Sztuczne włókna ceramiczne
[–]
0,3 włókna/ml
9.
4,4’-Metylenodianilina (MDA)
[101–77–9]
0,08 mg/m3
10.
1,2-Dibromoetan
[106–93–4]
11.
Pyły i dymy uwalniające się przy przetwórstwie i produkcji
gumy, frakcja wdychalna oraz respirabilna
12.
1,3-Butadien
[106–99–0]
2,25 mg/m3
(1 ppm)
13.
Bromoetylen
[593–60–2]
4,37 mg/m3
(1 ppm)
14.
2,2’-Dichloro-4,4’-metylenodianilina (MOCA)
[101–14–4]
15.
Epoksyetan
[75–21–8]
1,83 mg/m3
(1 ppm)
16.
1,2-Epoksypropan
[75–56–9]
2,41 mg/m3
(1 ppm)
17.
2-Nitropropan
[79–46–9]
18.
1,2-Dichloroetan
[107–06–2]
3 mg/m3
w trakcie dyskusji
Umieszczenie całego procesu w załączniku I
do dyrektywy 2004/37/WE
BGV: 5 µmol MOCA/mol kreatyniny w moczu
18 mg/m3
(5 ppm)
8,14 mg/m3
(2 ppm)
Objaśnienia:
BGV – wartość wskaźnikowa w materiale biologicznym. Gdy dane toksykologiczne są niewystarczające do ustalenia wartości dopuszczalnej w materiale biologicznym (BLV), w SCOEL ustala się wartość wskaźnikową (BGV).
Wartość ta oznacza górne stężenie substancji i/lub jej metabolitów w odpowiednim materiale biologicznym (zazwyczaj 90 lub 95 percentyl) w określonej populacji referencyjnej. Przekroczenie wartości BGV może być wskazówką dla inspektorów bhp o konieczności przeprowadzenia kontroli stanowiska pracy. W przeciwieństwie do
wartości BLV, wartości BGV nie są wartościami granicznymi między występowaniem a brakiem szkodliwych
skutków działania określonej substancji chemicznej. Wartość BGV może być ustalona na granicy wykrywalności
metody biomonitoringu [Methodology 2013].
79
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
PODSUMOWANIE
W państwach UE są stosowane różne metody szacowania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej w celu ustalenia wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego na substancje
chemiczne o działaniu rakotwórczym w miejscu
pracy. Również różne dane przyjmuje się jako
punkt „wyjściowy” do szacowania ryzyka dla
substancji rakotwórczych/mutagennych w poszczególnych państwach UE, stąd tak duże różnice w wartościach dopuszczalnych stężeń ustalonych dla substancji rakotwórczych.
Szybkie ustalenie wartości dopuszczalnych
stężeń dla 50 substancji rakotwórczych oraz
opracowanie europejskiego aktu prawnego, który stanowiłby harmonizację istniejących wartości
dopuszczalnych dla wszystkich pracowników UE
narażonych na ich działanie wymaga szerokich
konsultacji. Przeciw zmniejszaniu wartości dopuszczalnych stężeń substancji rakotwórczych
na stanowiskach pracy na szczeblu krajowym
protestują zarówno pracodawcy, jak i niestety pracownicy, z obawy o utratę miejsc pracy.
Ponadto należy uwzględnić prace prowadzone
w Komitecie Naukowym ds. Dopuszczalnych
Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie
Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) oraz
w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH)
z uwagi na fakt stosowania bardzo różnych zasad
ustalania tych wartości przez różne organizacje
i komitety europejskie.
Podziękowania
Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy” dofinansowanego w latach
2014–2016 w zakresie służb państwowych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
PIŚMIENNICTWO
1. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG). Dz. Urz. WE L 183
z 29.6.1989, s. 349.
80
2. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników
oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem
związanym z czynnikami chemicznymi podczas
pracy. Dz. Urz. WE L 131z 5.5.1998, s. 279.
3. Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym
narażenia na działanie czynników rakotwórczych
lub mutagenów podczas pracy. Dz. Urz. WE L 158
z 30.04.2004, s. 50.
4. Dyrektywa 2009/148/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym
z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy.
Dz. Urz. WE L 330 z 16.12.2009, s. 28.
5. Główny Urząd Statystyczny 2015. Zatrudnienie
i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III
kwartale 2015 r. dostęp na 04.07.2016 r. http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy
6. Konieczko K. 2014. Substancje, mieszaniny,
czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w 2012 r. [W:] Materiały XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych
pt. „Aktualne problemy w higienie pracy”, Łódź,
18–20 listopada 2014 r.
7. Methodology for the derivation of occupational exposure limits: key documentation (version 7) 2013.
Luxemburg, dostęp 04.07.2016 r. http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en&intPag
eId=684
8. Opinia Doc. 2011/12 Komitetu Doradczego ds.
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu
Pracy (ACSH) na temat podejścia i treści planowanego wniosku Komisji w sprawie zmiany
dyrektywy 2004/37/WE w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów podczas pracy przyjęta
05/12/2012.
9. Opinia Doc. 2016/13 uzupełniająca Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Miejscu Pracy (ACSH) na temat podejścia
i treści planowanego wniosku Komisji w sprawie
zmiany dyrektywy 2004/37/WE w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów podczas pracy,
dostęp na 04.07.2016 r. https://circabc.europa.eu/
sd/a/cf4e1196-de30–4691–86a8–54f1c071607f/
Doc%202016–13-%20EN_2nd%20Supplementary%20CMD%20Opinion%20adopted%20
28.11.13.pdf
10.Puts C., ter Burg W. 2015. Identifying prevalent carcinogens at the workplace in Europe.
RIVM Letter report 2015–0107. National Institute for Public Health and Environment, dostęp
Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering Vol. 50, 2016
04.07.2016 r. http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015–0107.pdf
11.Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 lipca
2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
w środowisku pracy. Dz. U. 2012, poz. 890, zm.
Dz. U. 2015, poz. 1090.
12. Rozporządzenie ministra pracy i polityki
społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy. Dz. U. 2014, poz. 817.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniające i uchylające dyrek-
tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. WE L
353/2 z 31.12.2008 ze zm.
14.Skowroń J., Czerczak S. 2013. Zasady ustalania
dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy przyjęte
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Med Pr,
64(4), DOI: 10.13075/mp.5893.2013.0046.
15.van Kesteren P.C.E., Palmen N.G.M., Dekkers
S. 2012. Occupational exposure limits and classification of 25 carcinogens. RIVM Letter report
320002001/2012. National Institute for Public
Health and Environment, (dostęp 04.07.2016 r.)
http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2012/april/Occupational_
Exposure_Limits_and_classification_of_25_carcinogens
81
Download