narażenie na substancje o działaniu kancerogennym – biomarkery

advertisement
NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM
– BIOMARKERY NARAŻENIA
Dr Danuta Mielżyńska
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
WSTĘP
Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku wywołują wiele szkodliwych skutków zdrowotnych, spośród których najważniejsze, zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa, są nowotwory i mutacje w komórkach rozrodczych. Narażenie na czynniki
rakotwórcze występuje nie tylko w miejscu pracy, ale jest związane także z poszczególnymi elementami środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), ze stylem życia, czyli
paleniem tytoniu, piciem alkoholu, zażywaniem lekarstw, stosowaniem kosmetyków czy
środków czystości. Szacuje się, że czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za około
60% nowotworów, a czynniki genetyczne za 5 do 10% tych przypadków. Znaczna liczba
związków kancerogennych, tj. związków o udowodnionym działaniu rakotwórczym w
odniesieniu do zwierząt lub ludzi, jest stale wykrywana w różnych elementach naszego
środowiska.
Rakotwórcze związki chemiczne nie różnią się właściwościami od innych ksenobiotyków.
Większość z nich w pewnym zakresie wykazuje w działaniu zależność dawka-odpowiedź,
ulega przemianom w środowisku i biotransformacji w organizmie, daje interakcje z innymi
ksenobiotykami. Według hipotezy opisującej mechanizmy kancerogenezy chemicznej,
związki rakotwórcze dzieli się na:
1. genotoksyczne, czyli takie, które bezpośrednio reagują z kwasem deoksyrybonukleinowym (DNA), w tym:
ƒ działające bezpośrednio;
ƒ działające pośrednio, czyli dopiero po aktywacji (tzw. prokancerogeny).
2. epigenetyczne, czyli takie, które nie wiążą się bezpośrednio z DNA, ale działają na
komórki zmienione lub uwrażliwione przez związki genotoksyczne. Czasem mogą one
działać pośrednio genotoksycznie, np. powodując zaburzenia syntezy DNA. Wśród
nich wyróżniamy:
 kokancerogeny – związki zwiększające działanie związków rakotwórczych;
 promotory – związki, które mogą spowodować rozwój nowotworu na etapie promocji;
oraz
 związki cytotoksyczne, hepatotoksyczne, immunosupresyjne czy modyfikatory
działania hormonów.
69
OCENA NARAŻENIA NA CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE
Ocena szkodliwych czynników, w tym także o właściwościach rakotwórczych, zarówno w
miejscu pracy jak i środowisku naturalnym, dokonywana jest jedynie przez pomiar wybranych substancji wskaźnikowych w trzech zasadniczych elementach, tj. powietrzu, wodzie i
glebie, rzadziej w żywności. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [1998], w powietrzu atmosferycznym powinno się monitorować stężenia 172 związków chemicznych, wśród których udokumentowane działanie
rakotwórcze posiada 28 substancji, a teratogenne – pięć. Na terenie województwa śląskiego rutynowo badane są poziomy 6 związków uszkadzających ludzkie DNA; formaldehydu,
benzo(a)pirenu, chromu, kadmu, niklu oraz ołowiu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
[2000] przewiduje monitorowanie w wodzie do picia 68 substancji chemicznych, spośród
których 21 wykazuje działanie rakotwórcze, a dwie - teratogenne. W praktyce wykonywane są głównie badania skrócone, które obejmują oznaczanie cech organoleptycznych wody,
wskaźników bakteriologicznych i wybranych wskaźników chemicznych (zawartości wolnego chloru, żelaza, manganu, chlorków, azotanów, azotynów itd.). Takie substancje, jak
metale ciężkie, benzo(a)piren, chloroform oraz pestycydy są oznaczane tylko w ramach
tzw. pełnych badań sanitarnych, przeprowadzanych na ujęciach obsługujących powyżej
300 tysięcy osób, cztery razy w roku.
Klasyfikację związków chemicznych na rakotwórcze oraz teratogenne przeprowadzono w
oparciu o Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik do nr 105, poz. 671 z dnia
10 września 1997 roku:
Objęcie rutynowym monitoringiem wszystkich normowanych związków, w tym także rakotwórczych, zarówno w powietrzu, jak i w wodzie do picia jest niemożliwe zarówno ze
względów technicznych jak i ekonomicznych. W związku z tym obecnie proponuje się
przyjęcie innej filozofii odnośnie rutynowego monitorowania związków rakotwórczych
i/lub teratogennych w wybranych elementach środowiska. Oparta jest ona na fakcie uniwersalności DNA jako materiału genetycznego prawie wszystkich organizmów żywych
oraz na zdolności do wywoływania mutacji przez większość związków. Pozwala to na wykrywanie właściwości mutagennych związków chemicznych i ich mieszanin dzięki zastosowaniu różnych systemów badawczych, np. bakterii, drożdży, owadów, czy kultur komórek ssaków, a następnie ekstrapolowanie otrzymanych wyników na organizm człowieka.
W badaniach tych kluczową pozycję zajmują bakteryjne testy krótkoterminowe in vitro.
Testem bakteryjnym o najszerszym zastosowaniu, odznaczającym się znaczną czułością,
jest test Salmonella opracowany przez Amesa i współpracowników [1973, 1975].
W przyszłości cały monitoring środowiska można będzie prowadzić głównie w oparciu o
badanie aktywności biologicznej poszczególnych elementów, tzn. właściwości mutagennych w odniesieniu do wybranych organizmów testowych w krótkoterminowych badaniach in vitro, a analizy chemiczne włączać jedynie w przypadku wystąpienia rzeczywistych zagrożeń związkami genotoksycznymi. W tak skonstruowanym systemie musimy
dodatkowo badać takie substancje rakotwórcze, których na razie nie umiemy wykrywać
testami krótkoterminowymi, np. benzen czy metale ciężkie.
MONITORING BIOLOGICZNY
Coraz powszechniejszy jest pogląd, że ocena narażenia poszczególnych ludzi oraz skutków zdrowotnych, jakie to narażenie u nich powoduje, jest ważniejsza od pomiaru stopnia
70
zanieczyszczenia środowiska. Miernikiem, umożliwiającym ocenę zagrożenia człowieka
związaną z obecnością czynników szkodliwych w środowisku, jest analiza jego tkanek lub
płynów ustrojowych prowadząca do wykrycia w nich egzogennych substancji chemicznych, ich metabolitów, zmienionych poziomów enzymów oraz innych substancji biochemicznych związanych z interakcją szkodliwych związków chemicznych z naszym systemem biologicznym.
Analizy te nazywamy „biomarkerami” lub markerami biologicznymi. Najlepiej sformułowane pojęcie biomarkera znajduje się w monografii Kryteria Zdrowotne Środowiska
[1993] opracowanej przez Grupę Roboczą WHO. Jest ono także zbliżone do terminu użytego w raporcie US National Academy of Sciences z 1989 roku.
Według tej definicji biomarkerem jest każdy pomiar interakcji zachodzącej w systemach
biologicznych z potencjalnymi zagrożeniami, mogącymi mieć charakter chemiczny, fizyczny lub biologiczny. Mierzona odpowiedź organizmu wywołana tą interakcją może
mieć charakter funkcjonalny, fizjologiczny, biochemiczny na poziomie komórkowym lub
molekularny na poziomie sub-komórkowym.
Biomarkery stanowią konkretne ogniwa tzw. sekwencji wydarzeń zapoczątkowanej ekspozycją na czynniki szkodliwe, a zakończonej skutkiem zdrowotnym, czyli konkretną chorobą (Ryc. 1). Podstawą stosowania biomarkerów jest istotna zależność między stężeniem
substancji szkodliwych (lub ich metabolitów oraz związanych z tym zmian) w narządach
krytycznych (tj. wątrobie, nerkach, sercu, mózgu), a stężeniem trucizn i ich metabolitów
(lub zaburzeń w procesach biochemicznych) w mediach wskaźnikowych (tj. krwi, moczu).
71
EK S P O ZYC JA ZEW N ÊTR ZN A
D A W K A W EW N ÊTR ZN A
D A W K A B IO LO G IC ZN IE
S K U TEC ZN A
W C ZES N E S K U TK I
B IO LO G IC ZN E
CHOROBA
Ryc. 1. Sekwencja wydarzeń między narażeniem na czynniki rakotwórcze, a wystąpieniem
choroby nowotworowej.
W zależności od tego, jakie procesy wymienionej sekwencji wydarzeń są określane przy
użyciu biomarkerów, klasyfikuje się je jako biomarkery ekspozycji, skutków oraz wrażliwości.
6
6
6
Biomarkery ekspozycji są to obecne wewnątrz organizmu mierzalne egzogenne substancje lub ich metabolity lub też produkty interakcji między czynnikiem szkodliwym i
docelowymi komórkami lub cząsteczkami.
Biomarkery skutków to mierzalne biochemiczne, fizjologiczne, behawioralne i inne
zmiany zachodzące wewnątrz organizmu, które - w zależności od wielkości - mogą
być rozpoznawane jako łączące się z już obecnymi lub mogącymi się pojawić później
zaburzeniami zdrowotnymi i chorobami.
Biomarkery wrażliwości są wskaźnikami wrodzonej lub nabytej zdolności organizmu
do odpowiedzi wywołanej ekspozycją na specyficzny czynnik szkodliwy.
BIOMARKERY EKSPOZYCJI
Biomarkery ekspozycji dzielimy na dwa rodzaje, tj. biomarkery dawki wewnętrznej oraz
dawki biologicznie skutecznej.
Termin dawka wewnętrzna określa ilość substancji, która wnika do organizmu w wyniku
przyjmowania pokarmu, inhalacji, absorpcji poprzez skórę, itd. Pomiary dawki wewnętrznej związku rakotwórczego oparte na badaniu w tkankach stężenia formy wyjściowej są
tylko wtedy prawidłowe, jeżeli dany związek nie ulega przemianom metabolicznym. Czasem stosuje się tę metodę, jeżeli narażenie jest na bardzo niskim poziomie i powstają małe
72
ilości metabolitów. W przypadku, kiedy prokancerogen wymaga metabolicznej aktywacji
do „ostatecznego kancerogenu”, należy badać poziom jego metabolitów. Trzeba również
pamiętać, że procesy metaboliczne prowadzące do detoksykacji i wydalania mogą łagodzić
lub odwracać efekt narażenia na czynniki rakotwórcze. Odmiennie, niż w przypadku promieniowania jonizującego, którego penetracja w komórce jest regulowana przewidywalnymi prawami fizyki, biochemiczne reguły, według których można by przewidzieć metaboliczną aktywację lub detoksykację nie zostały do tej pory sformułowane.
W Tabeli I. przedstawiono kilka przykładów biomarkerów dawki wewnętrznej. Szybki
rozwój nowoczesnych metod analitycznych spowodował, że możliwe jest wykrywanie
bardzo niskich stężeń różnorodnych związków chemicznych. Oprócz stosowanych rutynowo krwi i moczu, do analizy można używać także inne media biologiczne, np. mleko
matek karmiących, płyn nasienny mężczyzn czy tkankę pobraną przy pomocy biopsji.
Niektóre z wymienionych biomarkerów są specyficzne, co oznacza, że określają narażenie
na konkretny związek.
Tabela I. Biomarkery ekspozycji - dawka wewnętrzna (przykłady)
Substancja rakotwórcza
Akrylonitryl
Substancja oznaczana
Akrylonitryl w moczu
Izotiocyjanina w moczu
Benzen
Fenol w moczu
Benzen we krwi
Benzen w wydychanym powietrzu
1-hydroksypiren w moczu
Tioetery w moczu
Kwas glukuronowy w moczu
Efekt mutagenny w moczu
Mieszaniny WWA
Różne związki
Biomarkerami niespecyficznymi, czyli wskaźnikami narażenia na związki rakotwórcze o
zróżnicowanej strukturze chemicznej jest, np. poziom tioeteru i kwasu glukuronowego w
moczu, który wzrasta przy narażeniu na związki szkodliwe. Innym niespecyficznym biomarkerem narażenia populacji na szkodliwe związki chemiczne obecne w środowisku jest
badanie właściwości mutagennych wydalin ludzi (głównie moczu). Metoda ta służy również do wykazania, że wchłonięte substancje są aktywowane do związków mutagennych,
czyli potencjalnie rakotwórczych.
Terminem dawka biologicznie skuteczna określa się tę ilość wchłoniętego ksenobiotyku,
która faktycznie reaguje z takimi składnikami komórki jak białka czy kwasy nukleinowe,
w tym DNA.
Szczególnie przydatną metodą w określaniu dawki biologicznie efektywnej jest oznaczanie
adduktów, jakie związki rakotwórcze (lub ich metabolity) tworzą z makrocząsteczkami
komórkowymi, czyli białkami oraz DNA. U podstaw tej metody leży fakt, że większość
związków rakotwórczych to związki elektrofilne lub ulegające transformacji do metabolitów o takich właściwościach. Elektrofilne związki rakotwórcze mogą wiązać się kowalencyjnie z miejscami nukleofilnymi w białkach lub DNA, tworząc odpowiednie addukty.
Addukty łączące się z DNA pojawiają się bezpośrednio po ekspozycji. Uszkodzenia w
DNA wywołane przez powstanie adduktu mają charakter przedmutacyjny i przeważnie są
73
rozpoznane oraz naprawione przez systemy reperacyjne. Jeżeli jednak addukty nie są usunięte z DNA, mogą zapoczątkować powstanie mutacji. Jako źródło DNA wykorzystuje się
najczęściej komórki krwi, głównie limfocyty, czasem są to komórki złuszczone z płuc,
pęcherza moczowego itd. oraz pochodzące z biopsji.
Stwierdzono także przydatność wykrywania adduktów w albuminach z surowicy krwi,
które są syntetyzowane w wątrobie, gdzie szereg związków rakotwórczych ulega przemianie w aktywne metabolity. Ponieważ należą one do białek o stosunkowo długim okresie
półtrwania wynoszącym 20–24 dni, dlatego addukty w nich wykrywane służą jako biomarkery opóźnionej ekspozycji. Poziom adduktów w hemoglobinie jest kilkakrotnie niższy
niż adduktów z DNA, ponieważ dla większości substancji genotoksycznych nie jest to
cząstka docelowa i nie występują w niej procesy aktywacji metabolicznej. Jednak ze
względu na stosunkowo wysoką trwałość cząstki hemoglobiny i jej nośnika, czyli krwinek
czerwonych (około 120 dni) oraz brak systemów naprawczych, addukty hemoglobiny są
wykorzystywane w monitorowaniu narażonych populacji głównie jako biomarker narażenia skumulowanego.
BIOMARKERY SKUTKÓW
Termin skutki biologiczne oznacza zmiany funkcjonalne lub strukturalne spowodowane
działaniem związków rakotwórczych, które są uznawane za etap w procesie powstawania
nowotworu albo przyjmuje się, że pozostają w ścisłym związku z tym procesem. W tabeli
II. przedstawiono kilka przykładów markerów wczesnych skutków biologicznych u ludzi
narażonych na czynniki rakotwórcze.
Tabela II. Biomarkery wczesnych skutków biologicznych (przykłady)
Rodzaj skutku
Zmiany cytogenetyczne
Uszkodzenia łańcucha DNA
Mutacje punktowe
Protoonkogeny
Geny supresorowe
Markery nowotworowe
Przykłady
aberracje chromosomowe (AC)
mikrojądra (MN)
wymiany chromatyd siostrzanych
(SCE)
pęknięcia jedno- lub dwuniciowe
(test kometkowy)
Hemoglobina
HPRT
FMS, SRC, MOS, SIS
p53, RB1, NF1
CA, CEA, TPA, AFP
Tkanki
ƒ limfocyty krwi obwodowej
ƒ komórki nabłonkowe z jamy
ustnej, tkanki płucnej lub pęcherza moczowego
ƒ komórki uzyskane z biopsji lub
operacji (tkanki docelowe)
ƒ
krwinki czerwone, limfocyty
ƒ
DNA z limfocytów krwi obwodowej
krew, surowica,
ƒ
Jedne z obserwowanych skutków to uszkodzenia chromosomów często nazywane aberracjami, obserwowane głównie w chromosomach limfocytów krwi obwodowej ludzi (CA).
Biomarker ten jest bardzo czuły i specyficzny w odniesieniu do ekspozycji na promieniowanie jonizacyjne. Natomiast w przypadku rakotwórczych substancji organicznych, których większość ulega przemianom metabolicznym, wyniki uzyskiwane in vitro i in vivo są
często nieporównywalne.
Biomarkerem wczesnych skutków biologicznych jest także powstawanie mikrojąder w
komórkach. Są one tworzone przez kondensację acentrycznych fragmentów chromosomów
lub całych chromosomów, które zostały pozostawione w czasie wędrówki w anafazie.
Obecność mikrojąder świadczy o istniejących wcześniej aberracjach chromosomowych.
74
Używając hybrydyzacji in situ oraz odpowiednich metod, możemy zbadać, czy mikrojądro
zawiera cały chromosom czy tylko jego część (sondy centromerowe), a także wykryć, który z chromosomów został usunięty do mikrojądra (sondy malujące).
Mniej pracochłonnym i bardziej czułym miernikiem uszkodzeń chromosomów jest częstość wymian chromatyd siostrzanych (SCE), badana także w limfocytach krwi obwodowej. Mechanizm genetyczny warunkujący powstawanie SCE nie jest dobrze poznany,
wiadomo natomiast, że odwracalność zmian tego typu jest szybsza niż aberracji chromosomowych. Powoduje to, że wyniki badań w tych samych populacjach z zastosowaniem
obu metod często się różnią.
W wyniku działania substancji genotoksycznych powstają uszkodzenia DNA, które są
usuwane w wyniku uruchomienia mechanizmu naprawy poprzez wycinanie, a jej pierwszym etapem jest fragmentacja nici DNA. Zjawisko to wykorzystuje się w metodzie zwanej testem kometkowym (comet assay), która pozwala na wizualizację i ocenę stopnia
uszkodzeń DNA.
Uszkodzenia typu aberracji chromosomowych, pojawienia się mikrojądr czy SCE, są niespecyficzne, czyli odzwierciedlają całkowity efekt klastogenny substancji szkodliwych
obecnych w środowisku. Należy mieć także na uwadze fakt, że na biomarkery cytogenetyczne ma wpływ wiek, płeć, częste infekcje wirusowe oraz palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu.
Bardzo ważnymi biomarkerami wczesnych skutków biologicznych jest także wykrywanie
mutacji w protoonkogenach lub genach supresorowych oraz obserwacja ich efektów.
Protoonkogeny są w szerokim zakresie konserwatywne ewolucyjnie, a ponad 100 zidentyfikowano jako część prawidłowego genomu komórek człowieka. Onkogenna teoria kancerogenezy opiera się na założeniu, że podstawowym procesem w transformacji komórek
jest niewłaściwa aktywacja protoonkogenu, który ulega zmianie w onkogen. Onkogeny
mogą ujawniać swój wpływ na komórkę albo zwiększając syntezę prawidłowej onkoproteiny albo syntetyzując zmutowaną formę tego białka. Do transformacji komórki normalnej w komórkę nowotworową konieczna jest zazwyczaj aktywacja więcej niż jednego onkogenu a uaktywniony onkogen ujawnia fenotyp w sposób dominujący na poziomie komórkowym.
Onkoproteiny działają jako czynniki wzrostu lub receptory czynników wzrostu, czynniki
transkrypcyjne regulujące ekspresją genów, przekazują sygnały z powierzchni komórki do
jądra, a także odgrywają rolę w procesie fosforylacji białek.
Geny supresorowe to prawidłowe geny, których zadaniem jest zapobieganie powstawaniu
nowotworów. Są one identyfikowane na podstawie skutków ich nieobecności. Komórki
nowotworowe powstają z komórek, w których oba prawidłowe alalle genu supresorowego
zostały utracone lub inaktywowane. Geny supresorowe wykazują recesywny efekt działania na poziomie komórkowym. Na ogół każdy gen supresorowy jest zaangażowane w
kontrolę rozwoju kilku różnych typów nowotworów. (np. locus Rb uczestniczy w rozwoju
niektórych mięsaków kości i drobnokomórkowego raka płuc).
Zastosowanie markerów nowotworowych jako biomarkerów wczesnych skutków biologicznych wynika z obserwacji, że pewne grupy substancji pojawiają się w organizmie
75
człowieka z przedklinicznym lub klinicznie wykrywalnym procesem nowotworowym.
Większość markerów występuje w łatwo dostępnych mediach biologicznych, a zwłaszcza
we krwi i w moczu. Pojawienie się zwiększonej ilości markerów nowotworowych może
wynikać z wielu przyczyn, a jedną z nich może być odblokowanie, w wyniku transformacji
nowotworowej, tzw. milczących genów i synteza białek zwanych kanceroembrionalnymi,
wykrywanych przy pomocy przeciwciał (CEA). U osób ze zwiększonym stężeniem antygenów raka sutka (CA15.3) oraz raka jajnika (CA-125) zaobserwowano zwiększoną częstość występowania klinicznie jawnych postaci nowotworów. Jako skutek nasilonej proliferacji, w mediach biologicznych pojawiają się zwiększone ilości polipeptydowego antygenu tkankowego (TPA), który jest składnikiem cytoszkieletu komórkowego, czy zwiększony poziom alfafetoproteiny w surowicy (AFP) przy nowotworach wątroby.
BIOMARKERY WRAŻLIWOŚCI
Zarówno badania na zwierzętach, jak i badania epidemiologiczne wskazują wyraźnie, że
istnieje wiele czynników, które mogą zmienić indywidualną odpowiedź na czynniki rakotwórcze. Mogą to być zarówno przebyte choroby, czynniki fizjologiczne lub żywnościowe jak i genetyczne. Związek między czynnikami środowiskowymi i genetycznymi
określany jest terminem „ekogenetyczność”.
Za powstawanie pewnych ludzkich nowotworów mogą być odpowiedzialne interakcje zachodzące między chemicznymi kancerogenami oraz wirusami obecnymi np. w wątrobie,
nosogardzieli czy narządach płciowych. Wiadomo także, że pewne hormony odgrywają
ważną rolę, jako czynnik ryzyka, w odniesieniu do raka piersi u kobiet, chociaż związek
między hormonami sterydowymi i prolaktyną w powstawaniu raka piersi nie jest jednoznaczny. Wcześniejsza ekspozycja na substancje chemiczne indukująca odpowiedź immunologiczną może uwrażliwić daną osobę na kolejną ekspozycję, np. poprzez rozwinięcie
się nadwrażliwości płucnej po ekspozycji na pył czy substancje chemiczne.
Znaczenie predyspozycji genetycznej, jako czynnika wysokiego ryzyka zachorowania na
nowotwory, zostało najlepiej udokumentowane w odniesieniu do czerniaka złośliwego
rozwijającego się na podłożu zmian dysplastycznych, czy raka jelita grubego rozwijającego się na podłożu rodzinnej gruczulakowatej polipowatości jelita grubego. Osoby obciążone dziedzicznymi defektami genów, które są podłożem tych zachorowań, mają blisko
100% szans na rozwój nowotworu. U osób z dziedzicznie występującym nieprawidłowym
mechanizmem naprawy DNA lub ze zwiększoną liczbą spontanicznych pęknięć chromosomów, choroba genetyczna ma charakterystyczne cechy fenotypowe, np. ataksja teleangientazja czy xeroderma pigmentosum.
Mimo, że narażenie poszczególnych osób jest podobne, różnice genetyczne w metabolizmie mogą powodować wyraźne zróżnicowanie dawek docierających do miejsc docelowego działania oraz zróżnicowanie odpowiedzi biologicznej. Jest to np. związane z poliformizmem genowym, obejmującym różne enzymy zarówno I (cytochrom P-450) jak i II fazy
biotransformacji ksenobiotyków (transferazy-S-glutationowe, acetylotransferazy). Liczne
badania dowiodły, że poszczególne grupy etniczne różnią się częstością występowania
genotypów polimorficznych.
W populacji ludzkiej można wyróżnić osoby o wysokim, średnim i niskim stopniu zdolności indukcji enzymu CYP1A1, jednak ekspresja tego genu ulega znaczącemu nasileniu pod
wpływem związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
76
(WWA). Osoby posiadające w swoich komórkach białko receptorowe o wysokim powinowactwie do WWA (AHR-H) reagują zwiększoną syntezą enzymu CYP1A1 i metabolizują WWA z szybkością ponad 20 razy większą niż osobnicy mający białko AHR-L. Wykazano, że osobnicy rasy południowo-azjatyckiej o wysokiej „indukowalności” CYP1A1
stanowią 10% zdrowej populacji, ale już 30% - z rakiem płuc. Wyniki te nie zostały natomiast potwierdzone w populacji białej kaukaskiej oraz czarnej.
W komórkach ludzkich wykazano występowanie licznych form transferazy Sglutationowej, których synteza jest kontrolowana przez cztery zespoły genów: GST A,
GST M, GST P i GST T. Transferaza GST M1 katalizuje reakcję między epoksydowymi i
diolepoksydowymi pochodnymi benzo(a)pirenu a glutationem. Około 50% populacji kaukaskiej wykazuje tzw. fenotyp zerowy, który charakteryzuje się bardzo niską aktywnością
GST M1 i powoduje upośledzenie zdolności do dezaktywacji kancerogenów z grupy
WWA. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka płuc, żołądka czy
jelita grubego.
W polimorfizmie metabolicznym amin aromatycznych szczególną rolę odgrywa zróżnicowana aktywność komórkowej N-acetylotransferazy NAT2. Występowanie polimorfizmu w
aktywności enzymu NAT2 jest przyczyną zróżnicowania populacji ludzkiej na tzw. wolnych i szybkich acetylatorów. Szybcy acetylatorzy mają przewagę O-acetylacji, która prowadzi do powstania mutagennego adduktu nad N-acetylacją, która zmniejsza potencjał
rakotwórczy amin aromatycznych. W zwiększonym ryzyku zachorowania na nowotwór
oprócz polimorfizmu genowego ma znaczenie rodzaj narażenia. W przypadku ekspozycji
na heterocykliczne aminy aromatyczne, szybcy acetylatorzy zapadają na raka jelita grubego, natomiast przy ekspozycji na aminy homocykliczne, wolni acetylatorzy, zapadają na
raka pęcherza moczowego
ZASTOSOWANIE MONITORINGU BIOLOGICZNEGO
Monitoring biologiczny ma obecnie głównie zastosowanie w ocenie narażenia na szkodliwe substancje na poziomie grupy. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości będzie on służył także do oceny narażenia na poziomie osobniczym. Jednak zasadniczym zadaniem monitoringu biologicznego, czyli badań z zastosowaniem biomarkerów, jest jednoznaczne
powiązanie zależności ekspozycja – dawka oraz dawka – skutek zdrowotny. Określenie
ilościowych zależności poszczególnych biomarkerów (ekspozycji, skutku czy wrażliwości)
z konkretną jednostką chorobową pozwoli na realne szacowania ryzyka nowotworowego
związanego z narażeniem na czynniki rakotwórcze. Badania biomonitoringowe będą miały
wówczas charakter skriningu, czyli pozwolą na wykrycie zagrożenia rozwojem choroby na
etapie umożliwiającym odpowiednie działania zapobiegawcze.
PIŚMIENNICTWO
1.
2.
3.
4.
Ames B.N., Durston W.E., Yamasaki E., Lee F.D. 1973: Carcinogens are mutagens: a simple test system
combining liver homogenate for activation and bacteria for detection Proc. Natl. Acad. Sci. 70, 22812285
Ames B.N., McCann J., Yamasaki E.: Methods for detecting carcinogens and mutagens with the Salmonell /mammalian-microsome mutagenicity test. Mutation Res. 1975; 31, 347-364
Biomarkery i ocena ryzyka. Pojęcia i zasady. Kryteria zdrowotne środowiska,1995: Wydawnictwo
Naukowe Łódź. Tom 155
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik do numeru 105, poz. 671 z dnia 10 września 1997
roku. Substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia.
77
5.
6.
7.
78
Motykiewicz G., Mańka G., Cimander B., Chorąży M. 1985: Mutagenic activity in air-borne particulate
pollutants at industrial district of Silesia. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 1-6, 7-16
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998r.
w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu [Dz. U. Nr 55,
poz. 305]
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.09.2000r. w sprawie warunków jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze [Dz. U. Nr 82, poz. 937]
Download