PRACOWNIA IMMUNOLOGII KOMÓRKOWEJ

advertisement
PRACOWNIA IMMUNOLOGII KOMÓRKOWEJ
TEMATYKA BADAWCZA:
1) mikroRNA jako biomarkery nowotworowe:
a) mikroRNA w różnicowej diagnostyce agresywnych chłoniaków nie-Hodgkina z komórek B. Współpraca
z Pracownią Cytometrii Przepływowej Zakładu Patologii COI Warszawa;
b) Rola mikroRNA w raku jajnika. Współpraca z Zakładem Patologii COI Warszawa;
c) mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako biomarkery w diagnostyce chłoniaków nie-Hodgkina
w ośrodkowym układzie nerwowym. Współpraca z Kliniką Nowotworów Układu Chłonnego COI Warszawa;
d) mikroRNA krążące w krwi obwodowej, jako nieinwazyjne biomarkery nowotworowe w niedrobnokomórkowym
raku płuca. Współpraca z Kliniką Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej COI Warszawa;
e) mikroRNA w mięsakach macicy jako potencjalne markery diagnostyczne i rokownicze. Współpraca z Zakładem
Onkologii Molekularnej i Translacyjnej.
2) Cechy fenotypu „macierzystości” i przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w nowotworach złośliwych, jako
potencjalne biomarkery i cele terapii ukierunkowanej na komórki o fenotypie macierzystych komórek
nowotworowych:
a) Badania nad czynnikami potencjalnie ukierunkowanymi na nowotworowe komórki o fenotypie tzw. komórek
inicjujących nowotwór (m. in. metformina, fenformina, inhibitor receptora CXCR2, agoniści receptora
NR5a2/LR 1). Współpraca z School of Chemistry, University Southampton, Wielka Brytania.
3) Badania nad mechanizmami immortalizacji komórek - wykorzystanie własnego modelu spontanicznie
immortalizowanych linii limfocytów T.
a) Analizy profilu mikroRNA i zmian epigenetycznych w immortalizacji komórek - współpraca z Department
of Medical Biosciences, Pathology, Umea University, Szwecja;
b) Badania zaburzeń programu starzenia się komórek w spontanicznie immortalizowanych limfocytach T osób
z zespołem Nijmegen. Współpraca z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz
z Universitat Konstanz Fachbereich Biologie, Lehrstuhl Molekulare Toxicologie, Konstanz, Niemcy.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards