Izolacja miRNA MikroRNA (miRNA) zaliczane są do endogennych

advertisement
Izolacja miRNA
MikroRNA (miRNA) zaliczane są do endogennych, krótkich (19 - 23 nukleotydów),
jednoniciowych, niekodujących cząsteczek RNA, uczestniczących w regulacji
ekspresji genów. MikroRNA przyłączają się do regionów 3’UTR (ang. untranslated
region) docelowego mRNA. Skutkuje to zahamowaniem translacji lub nawet
degradacją nici nukleotydowej, co przekłada się następnie na obniżenie ekspresji
docelowego genu. Wykazano, że jedno miRNA może oddziaływać na różne mRNA
jak również jedno mRNA może posiadać sekwencje komplementarne dla różnych
miRNA. Szacuje się, że ponad 60% transkryptomu ssaków podlega regulacji miRNA.
MikroRNA uczestniczą w wielu procesach fizjologicznych takich jak np.
hematopoeza, rozwój serca, neurogeneza, apoptoza, a także odgrywają ważną rolę w
procesach patologicznych takich jak np. nowotworzenie (np. miRNA-21 m.in. w raku
piersi, miRNA-372 w raku jądra) czy choroby autoimmunologiczne.
Cechą
charakterystyczną miRNA jest ich swoistość wobec danej tkanki, komórki. Obecność
miRNA notuje się w różnych płynach ustrojowych takich jak: osocze, mocz, ślina, łzy,
mleko. Trwają badania nad wykorzystaniem mikroRNA jako potencjalnych,
oryginalnych biomarkerów diagnostycznych np. w chorobach układu sercowonaczyniowego (np. miRNA-208, miRNA-1), nowotworach. Ponadto, mikroRNA może
stać się również wartym uwagi czynnikiem terapeutycznym. Strategie terapeutyczne
mogą np. opierać się na eliminacji miRNA będącego w nadekspresji, blokowaniu primiRNA czy wprowadzaniu miRNA, którego ekspresja jest obniżona.
Protokół izolacji frakcji mikroRNA z hodowli komórkowej
1. Do peletu dodać 400µl RNAzol®RT.
2. Do próby dodać 100µl wody.
3. Próbę zworteksować przez 15 sek.
4. Inkubować w RT przez 10 min.
5. Wirować 11,5 tys. RPM przez 15 min.
6. Przenieść supernatant do nowej probówki.
7. Do supernatantu dodać 100µl 100% izopropanolu.
8. Próbkę przechowywać w temp 4°C.
9. Wirować 11,5 tys. RPM przez 15 min.
10. Zlać supernatant.
11. Pozostały osad zawiesić w 100µl 70% izopropanolu.
12. Wirować 9,5 tys. RPM przez 1 min.
13. Zlać supernatant.
Punkty 11-13 wykonać dwukrotnie.
14. Pozostały osad zawiesić w 20µl wody.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards