3. Uzasadnienie oceny. Ustalenia - pomorski urząd wojewódzki w

advertisement
Gdańsk, dnia 8 września 2015 r.
FB-III.431. 46.2015.ER
………………………….
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
1. Część ogólna
Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli
Jednostka kontrolowana
Adres jednostki
kontrolowanej
Data rozpoczęcia i
zakończenia kontroli
Przedmiot kontroli
Okres objęty kontrolą
Kontrolę wpisano do książki
kontroli
Kierownik jednostki
kontrolowanej
Skład zespołu kontrolującego
Informacje wstępne
Upoważnienie
2. Ocena skontrolowanej
działalności
Art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
Gmina Dziemiany i jej jednostki organizacyjne
83 – 425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3
Od 23 lipca do 5 sierpnia 2015 r.
prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych
z budżetu państwa w 2014 r. w rozdziałach: (85212, 85228,
75011) i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków
z Funduszu Pracy
2014 r.
pod poz. 2/2015
w okresie od 18.11.2002r. do chwili obecnej - Pan Leszek
Pobłocki Wójt Gminy Dziemiany
Inspektor wojewódzki Edward Rzeczycki
OPS w Dziemianach realizował n/w zadania objęte kontrolą:
 świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
 świadczenia alimentacyjne.
Urząd Gminy w Dziemianach realizował:
 kształcenie młodocianych,
 zadania z zakresu administracji rządowej (75011)
Nr 53/2015 z dnia 15.07.2015r. podpisane przez Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku z upoważnienia Wojewody
Pomorskiego
Pozytywna
3. Uzasadnienie oceny. Ustalenia
Zakres przedmiotowy kontroli, dotyczący wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy obejmował:
1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji na świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania Rozdział 85228 § 2010
Na podstawie informacji zawartych w pismach Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, sprawozdawczości budżetowej, ewidencji księgowej oraz
dokumentacji źródłowej – ustalono, że Urząd Gminy Dziemiany otrzymał z budżetu państwa
w 2014 r. dotację celową na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w wysokości 5.000,00 zł.
Przyznana dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości,
Ustalono, że w 2014 r Kierownik OPS wydał 2 decyzje przyznające specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, dla dwóch osób z zaburzeniami
psychicznymi:
1. dla jednej osoby w formie zajęć logopedycznych, w wymiarze 6 godzin tygodniowo
w okresie od 01.05.2014 r. do 31.07.2014 r.
2. dla drugiej osoby w formie zajęć rehabilitacyjnych, w wymiarze 5 godzin tygodniowo
w okresie od 01.09.2014 r. do 30.10.2014 r.
W dokumentacji znajdowały się zaświadczenia wydane przez lekarza psychiatrę oraz
neurologa, którzy wskazali ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba godzin
określona w decyzjach była zgodna ze wskazaniami od lekarzy.
Wyboru wykonawców OPS w Dziemianach dokonał po przeprowadzonym badaniu rynku. Na
podstawie rozmów przeprowadzonych z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej ustalono ceny
analogicznych usług w trzech innych gminach, które wynosiły od 35 zł do 50 zł. Umowy na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zawarto z dwiema osobami spełniającymi
wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598), wskazanymi przez świadczeniobiorców z uwagi
na wcześniejszą współpracę:
 umowę o dzieło z Panią Iloną Daniels na przeprowadzenie 75 godzin zajęć logopedycznych
(6 godzin tygodniowo) z wynagrodzeniem 3 000,00 zł, tj. 40 zł za godzinę, w okresie od
01.05.2014 r. do 31.07.2014 r. Aneksem z dnia 17.07.2014 r. przesunięto termin wykonania
umowy do grudnia 2014 r,, gdyż podopieczny przebywał w szpitalu od 1 lipca, co
uniemożliwiło przeprowadzenie wszystkich zajęć,

umowę z firmą „ODNOWA” Anita Kosiorek na przeprowadzenie 20 zabiegów
rehabilitacyjnych, tj. 40 godzin zajęć rehabilitacyjnych (5 godzin tygodniowo)
z wynagrodzeniem 2 000,00 zł., tj. 50 zł za godzinę w okresie od 01.09.2014 r. do
30.10.2014 r.
Wykonanie powyższych usług było potwierdzone miesięcznymi kartami pracy,
podpisywanymi przez prowadzącego zajęcia oraz rodzica dziecka, w których wpisywano datę
oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć.
Wynagrodzenie wypłacane było miesięcznie na podstawie rachunków wystawionych przez
wykonawcę usług. Wysokość wynagrodzenia była zgodna ze stawkami wynikającymi
z zawartych umów.
Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych – wyłącznie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w miejscu ich
zamieszkania, zgodnie z katalogiem świadczeń określonych w § 2 ww. rozporządzenia.
Dane wykazane w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-50 za 2014r były zgodne
z ewidencją księgową - konta 130 i 223.
Na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.
2. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji na świadczenia alimentacyjne, ze
szczególnym uwzględnieniem prawidłowości ustalania i windykacji zwrotów
nienależnie pobranych świadczeń - Rozdział 85212 § 2010
W rozdziale 85212 Gmina Dziemiany otrzymała dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 2.166.700,00 zł.
Jak stwierdzono OSP w Dziemianach nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej
dla każdego z w/w świadczeń, co uniemożliwiło ustalenie na jej podstawie kwoty
wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Kwota ta w wysokości 168.150,00 zł. została
ustalona na podstawie sprawozdania za 2014 r. z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Na pytanie Kontrolującego w jaki sposób OSP wyliczył kwotę wypłaconych świadczeń
z
Funduszu Alimentacyjnego, wobec braku odpowiedniej ewidencji księgowej, Kierownik OPS
w Dziemianach Pani Jolanta Las wyjaśniła: „Do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań
przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów były brane dane z ewidencji księgowej 85212 § 3110 wypłaty świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i świadczenia rodzinne. W celu wykazania wypłaconych kwot świadczeń z
funduszu alimentacyjnego ręcznie wyliczano kwoty z łącznego paragrafu 3110 i odpowiednio
klasyfikowano kwotę do sprawozdania.
Natomiast była prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa kosztów obsługi na kontach
wydzielonych. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych w 2014 r. wyniosły 11.788,05 zł.,
co stanowiło 6,5% przyznanej dotacji.
Do kontroli przedstawiono 2 decyzje wystawione przez Kierownika OPS w Dziemianach
o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych:

Decyzję nr 6/2012/2013 z dnia 26.09.2012 r. przyznającą prawo do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego dla Pani H.S. na okres od 1 października 2012 r. do
30 września 2013 r. w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Pani H.S wystąpiła z pismem do
OPS w dniu 12.09.2013r. o uchylenie w/w decyzji z uwagi na fakt, że dłużnik alimentacyjny
zmarł w dniu 27.05.2013r. OPS wydał decyzję nr 6.1./2012/2013 z dnia 12.09.2013r.
uchylającą decyzję przyznającą prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wydał
decyzję nr 6.2/2012/2013 w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego za okres od 01.06 do 31.08.2013r.
w łącznej kwocie 1.500,00
zł.
Powyższa
kwota
została
zwrócona
przez
dłużnika
w dniu 17.03.2014r w pełnej wysokości 1.500,00 zł wraz z należnymi odsetkami
w kwocie 137,65 zł. Została ona przekazana przez OPS na rachunek bieżący Gminy
a następnie na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku tytułem
nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Decyzję nr OPS.FA.8335.17.2014/2015 z dnia 21.11.2014r. przyznającą prawo do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Pani B.M. na okres od 1 października 2014 r.
do 30 września 2015 r. w wysokości 1000,00 zł miesięcznie (po 500 zł na każde dziecko).
Decyzją nr 1/zwr/2014/2015 z dnia 01.12.2014 o zwrocie należności z tytułu otrzymanych
przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zobowiązano dłużnika do
zwrotu kwoty 2.000,00 zł + odsetki. Podstawą wydania decyzji o zwrocie była informacja
przekazana przez Komornika sądowego, że prowadzona egzekucja alimentów jest
skuteczna, w związku z czym nie było podstaw do wypłaty świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego. Należność została zwrócona w dniu 03.12.2014r. i została zaliczona na
pomniejszenie wydatków danego roku.
W 2014 r. i w latach ubiegłych OPSw Dziemianach nie dokonywał umorzeń należności
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, jak również nie rozkładał na raty tych należności
oraz w żadnym z przypadków objętych analizą nie dopuszczono do ich przedawnienia.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalenia i dochodzenia należności
tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
z
3. Przeznaczenie i prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych w Rozdziale 75011
§ 2010 - urzędy wojewódzkie
W powyższym rozdziale Gmina Dziemiany w 2014 r. otrzymała dotację w wysokości
51.529,02 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztami
utrzymania stanowisk pracowników gminy realizujących zadania z zakresu administracji
rządowej nie ujęte w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej..
W ramach w/w rozdziału Gmina Dziemiany realizowała n/w zadania:
1. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego na podstawie zapisów ustawy z dnia
29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego – 1 osoba na 0,5 etatu,
2. wydawanie dowodów osobistych na podstawie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 1 osoba na 0,3 etatu,
3. prowadzenie ewidencji ludności na podstawie zapisów w/w ustawy - 1 osoba na 0,2 etatu,
4. organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na
podstawie ustawy z dnia 21 listopada 196 7r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osoba na 0,2 etatu,
5. czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej na podstawie zapisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej - 1 osoba na 0,4 etatu,
6. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zapisów ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – 1osoba na 0,1 etatu.
Całkowite wydatki poniesione w ramach rozdziału 75011 na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej wyniosły 119.741,25 zł., które przeznaczone zostały na:

wynagrodzenia (§4010) wraz z pochodnymi (§§ 4110 i 4120)
110.919,63 zł,

pozostałe wydatki – 8.821,62 zł z tego:
w/w osób w 2014 r. –

w § 4210 – 6.829,02 zł. z przeznaczeniem na: zakup laptopa, myszy, drukarki, listwy
zasilającej oraz oprogramowania,

w § 4300 - 1.992,60 zł. z przeznaczeniem na zakup usługi asysty technicznego dla
USC zgodnie z zawartą umową o asystę techniczną nr 2014-2206022-0752 z dnia
01.01.2014. na okres od 01.01. do 31.12.2014r. Wynagrodzenie za pełny okres umowy
wynosi 1.600,00 zł netto + VAT = 1.968,00 zł brutto, płatne wg faktur wystawionych
w okresach miesięcznych po 164,00 zł. brutto.
Łącznie z przyznanej dotacji z budżetu państwa sfinansowano 43,03 % poniesionych
wydatków.
Ustalono, iż kwota poniesionych wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-50 (wydatki) za IV
kwartał 2014r. była zgodna z ewidencją księgową konta 130 oraz 229 i wyniosła 51.529,02 zł.
4. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych z funduszu Pracy
na zwrot kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych
Na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych Gmina Dziemiany w 2014 r.
otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 44.992,00 zł.
Zgodnie z art. 70b ust. 10 ustawy o systemie oświaty środki te były gromadzone na
wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy
w
Starogardzie Gdańskim oddział w Lipuszu, na podstawie umowy zawartej w dniu 31.12.2010
r. pomiędzy Gminą Dziemiany a Spółdzielczą Grupą Bankową.
W 2014 r. Gmina uzyskała odsetki bankowe w wysokości 2,12 zł i przekazała je na rachunek
bankowy Wojewody Pomorskiego, jako dysponenta środków z Funduszu Pracy,
w obowiązujących terminach.
Gmina ewidencjonowała otrzymane środki oraz wydatki na koncie 139 - 02 – inne rachunki
bankowe FP.
Wszystkie wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy były zrealizowane do dnia
31 grudnia 2014 r. Otrzymane środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
Ustalono, że w 2014 r. pracodawcy złożyli 6 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników - nauki zawodu. Wnioski zostały złożone w terminie
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianych pracowników egzaminu.
Do wniosków załączone były kserokopię dokumentów wymaganych przepisami, o których
mowa w art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, potwierdzone za
zgodność z oryginałem, a mianowicie: umowy o pracę zawarte z młodocianymi,
świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy a także w 4 przypadkach zaświadczenia
Pomorskiej
Izby
Rzemieślniczej
Małych
i
Średnich
Przedsiębiorstw
w Gdańsku po 1 przypadku Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - o ukończeniu
rzemieślniczej nauki zawodu i zdaniu egzaminu.
Z przedstawionej dokumentacji wynikało, że zdobyte kwalifikacje zawodowe dotyczyły
zawodów: montera instalacji sanitarnej, piekarza, stolarza, sprzedawcy, murarza oraz
mechanika samochodowego.
Na podstawie dokumentacji źródłowej przedstawionej do kontroli ustalono, że w przypadku
5. młodocianych nauka zawodu trwała 36 miesięcy, w związku z czym wysokość
dofinansowania
kosztów
kształcenia
jednego
młodocianego,
finansowana
z Funduszu Pracy, określona w decyzjach Wójta Gminy wyniosła 8.081,00 zł,, tj. maksymalną
kwotę określoną w art. 70b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2014 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).
W jednym przypadku okres nauki zawodu trwał 24 miesiące i w Decyzji nr 4453/3/2014
z dnia 09.10.2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia, ustalono kwotę
dofinansowania w wysokości 4.587,00 zł., zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 19 sierpnia o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205 poz. 1206).
Łącznie na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych wydatkowano kwotę
44.992,00 zł.
Rozliczenia środków wydatkowanych z Funduszu Pracy za dany kwartał
2014 r. zostały złożone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w następujących
terminach:




za I kwartał 2014 r. sporządzono 6 marca 2014 r. i wysłano w dniu 12 marca 2014r.
za II kwartał 2014 r. sporządzono 10 lipca 2014 r. i wysłano w dniu 14 lipca 2014 r;
za III kwartał 2014 r. sporządzono i wysłano w dniu 2 października 2014 r.;
za IV kwartał 2014 r. sporządzono i wysłano w dniu 2 stycznia 2015 r.
Zgodnie z zapisem § 3 pkt 5 umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim, termin składania
rozliczeń kwartalnych upływał 5 dnia miesiąca, tym samym rozliczenia za I i II kwartał
zostały złożone po terminie.
W dniu 2 lutego 2015 r. Gmina Dziemiany przekazała „Sprawozdanie z wykorzystania środków
Funduszu Pracy – zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w
2014r.” do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
ZALECENIA I WNIOSKI
Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi wnoszę o prowadzenie wyodrębnionej ewidencji
analitycznej wydatków ponoszonych w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych
i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co umożliwi sporządzenie sprawozdań
merytorycznych bezpośrednio na podstawie ewidencji księgowej.
Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych uchybień.
Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Pomorskiego, w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag
i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach
niepodjęcia działań.
WOJEWODA POMORSKI
/-/
Ryszard Stachurski
Download