Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, Al. Piłsudskiego - e

advertisement
KARTA USŁUGI
Fundusz alimentacyjny
FA-1
Wersja Nr 03
Data zatwierdzenia:
01-01-2012 r.
Komórka organizacyjna:
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Tel./Fax:
I. DO KOGO SKIEROWANA JEST USŁUGA
(0-89) 533-48-36
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest nowym świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do
alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.
Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?
Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
UWAGA !
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przeciwieństwie do ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie przewiduje pojęcia osoby samotnej. W praktyce oznacza to, że o
świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby będące w związku małżeńskim, jak i żyjące w
konkubinacie.
UWAGA !
Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję
uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli się
uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo.
Do jakiej wysokości przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725
zł - W WYSOKOŚCI BIEŻĄCO USTALONYCH ALIMENTÓW, JEDNAKŻE NIE WYŻSZEJ NIŻ 500 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona :
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
3) zawarła związek małżeński
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela (a nie do komornika jak w przypadku zaliczki alimentacyjnej), nie
wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu (okres świadczeniowy X – IX następnego roku
kalendarzowego).
_____________________________________________________________________________________________
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER
ADMINISTRACYJNYCH
Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w
art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują
przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do
wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.
Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„JESTEM ŚWIADOMY
OŚWIADCZENIA”
ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNEJ
ZA
ZŁOŻENIE
FAŁSZYWEGO
Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek,
UWAGA ! Wniosek należy złożyć do organu właściwego wierzyciela (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
- Dział Świadczeń Rodzinnych – a nie do komornika jak to miało miejsce w przypadku zaliczki alimentacyjnej)

dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy
nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób
zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1.
zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego; (ORYGINAŁ) albo
oświadczenie
2.
zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; (ORYGINAŁ)
3.
inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty); (KOPIA –
ORYGINAŁ do wglądu),
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
(zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej bezskuteczności za ostatnie 2 miesiące), (ORYGINAŁ)
albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji za rok poprzedzający złożenie
wniosku (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej stanie ubiegły rok.) (KOPIA – oryginał do
wglądu),
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu
powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, (KOPIA – ORYGINAŁ do
wglądu)
zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku
ukończenia 18 lat), (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)
informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z
wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
-
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą. (ORYGINAŁ)
4. W przypadku posiadania stałego meldunku poza właściwością miejscową MOPS w Olsztynie, należy przedstawić
zaświadczenie z gminy miejsca zamieszkania o nieubieganiu się tam o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w danym
okresie świadczeniowym
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61 A
IV. OPŁATY
Nie występują
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA



Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku
wraz z kompletem dokumentów
W bardziej skomplikowanych sprawach termin może się wydłużyć o czym strona informowana jest
zawiadomieniem o przesunięciu terminu wydania decyzji administracyjnej
Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanej decyzji administracyjnej stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie. Należy je złożyć za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
VII. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tj. Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz
wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.
U. z 31.12.2011, Nr 298, poz. 1770)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru
kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika
alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 469)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Przyznane świadczenie przekazywane jest osobie uprawnionej lub jej przedstawicielowi ustawowemu zgodnie
ze wskazaniem (konto osobiste, przekaz pocztowy lub wypłata gotówkowa w urzędzie pocztowym, właściwym
dla miejsca zamieszkania)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards